tam quoc

 

Đánh giá bo mạch chủ Asus Strix Z270E Gaming

Đăng lúc: Thứ ba - 10/01/2017 15:27 - Người đăng bài viết: admin
 

Strix Z270E Gaming là nền tảng vững chắc để người dùng ráp PC chuyên game cùng bộ xử lý Intel Kaby Lake mạnh mẽ, chẳng cần mua thêm card đồ họa phổ thông.

 • Bo m?ch ch? chuyên game Asus Strix Z270E Gaming
 • Lo?t mainboard Asus chuyên game h? tr? Kaby Lake
 • Bo m?ch ch? AORUS Gaming ch?y Kaby Lake
 • ?ánh giá card ?? h?a Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB
 • ?ánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51

T?ng quan s?n ph?m

Nh? thông tin PC World Vietnam t?ng ??ng t?i v? lo?t bo m?ch ch? Asus trang b? chipset Intel Z270 ,  Strix Z270E Gaming là s?n ph?m s? h?u nhi?u tính n?ng n?i tr?i nh? gi?i pháp âm thanh SupremeFX, ?èn n?n Aura RGB Lightning, có 2 giao ti?p M.2, h? tr? công ngh? m?i Intel Optane Memory (dùng kèm b? x? lý Intel Kaby Lake th? h? th? 7 ).

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 1
Thông tin bo m?ch ch? ASUS Strix Z270E Gaming.

Tr?n b? hình ?nh c?a bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming: xem t?i ?ây .

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 2
Bo m?ch ch? ASUS Strix Z270E Gaming và bao bì.

Strix Z270E Gaming s? d?ng b?ng m?ch PCB tông màu ?en m?, có b? ph?n t?n nhi?t th? ??ng ? phía trên v? trí g?n CPU. Nh? b?ng m?ch có kích th??c chu?n ATX (305x244 mm) nên kho?ng cách s?p x?p các giao ti?p trên Strix Z270E Gaming khá r?ng rãi và tho?i mái.

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 3
B?ng m?ch PCB tông ?en m?.

Ng??i dùng có th? c?m cùng lúc 3 card ?? h?a chuyên game c? l?n vào bo m?ch ch? này mà không lo ch?t ch?i, tho?i mái g?n kèm các gi?i pháp t?n nhi?t ch?t l?ng ho?c t?n nhi?t khí ?? s? cho h? th?ng máy tính.

Trong s? 3 giao ti?p PCIe Express 3.0 dành riêng ?? g?n card ?? h?a trên bo m?ch ch? Strix Z270E Gaming, có 2 giao ti?p ???c b?c kim lo?i Safe Slot “?ánh d?u” là giao ti?p dành riêng ?? g?n card ?? h?a ch?y ?? h?a kép SLI/CrossFireX. Bên c?nh ?ó, ng??i dùng c?ng có th? g?n thêm 1 card ?? h?a dùng GPU AMD vào giao ti?p PCIe Express 3.0 còn l?i ?? ch?y CrossFireX 3-way (3 card).

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 4
3 giao ti?p PCIe Express 3.0, 2 ???c b?c Safe Slot.

Bên c?nh ki?u thi?t k? ?i?n ngu?n k? thu?t s? Digi+ VRM 8+2+1 phase, Strix Z270E Gaming có thêm ??u ngu?n ph? dùng trong tr??ng h?p ng??i dùng mu?n c?p thêm ?i?n cho nhu c?u ép xung. S? d?ng ph?n m?m ?i kèm trên Windows, ng??i dùng không ch? ?i?u ch?nh ???c ?i?n áp mà còn có th? th? ki?m soát tr? kháng c?a Z270E.

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 5
??u ngu?n ph? dành cho nhu c?u ép xung.

V?i t?ng c?ng 6 ??u c?p ngu?n cho qu?t t?n nhi?t trên kh?p b?ng m?ch, Asus ??m b?o r?ng Strix Z270E Gaming ?? thông thoáng khí dù ng??i dùng g?n nhi?u linh ki?n trên bo m?ch ch?. M?t khác, công ngh? Fan Xpert 4 s? t? ??ng nh?n di?n và ?i?u ch?nh t?c ?? các qu?t nh?m làm gi?m ti?ng ?n khi máy tính ?ang ho?t ??ng. 

K?t qu? th? nghi?m

V?i tiêu chí th? nghi?m bo m?ch ch? không dùng card ?? h?a (?? tránh tr??ng h?p card ?? h?a ?nh h??ng m?nh ??n k?t qu?), Test Lab thi?t l?p c?u hình PC th? nghi?m v?i CPU Kaby Lake 4 nhân Core i5-7600K (3,8GHz) có s?n ?? h?a tích h?p Intel HD Graphics 630. Ph?n c?ng còn có RAM 8GB DDR4-2400, SSD 240GB, b? ngu?n Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium, ngoài ra còn có thêm t?n nhi?t CPU Cooler Master Hyper 612 Ver.2.

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 6
CPU Intel Kaby Lake Core i5-7600K.

Khi ch?y ?? h?a tích h?p, Strix Z270E Gaming có th? xu?t hình ?nh ra 3 màn hình qua 3 giao ti?p: DVI-D (1.920x1.200 @60Hz), HDMI 1.4b (4.096x2.304 @24Hz), DisplayPort 1.2 (4.096x2.304 @60Hz).

K?t qu? th? nghi?m v? ?? h?a tích h?p Intel HD Graphics 630 nh? Test Lab s?p trình bày bên d??i r?t kh? quan. V? lý thuy?t, tuy các game kh?ng "sát ph?n c?ng" không h? tr? nhi?u cho ?? h?a tích h?p, nh?ng n?u ch? th??ng ch?i các th? lo?i game online nh? MMORPG ho?c MOBA thì nhi?u kh? n?ng ng??i dùng s? không c?n t?n ti?n mua card ?? h?a ph? thông ki?u nh?  NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti .

? phép th? Creative conventional (game và ?? h?a) trong ph?n m?m PCMark 8 , h? th?ng ??t t?i 3.849 ?i?m. Rõ ràng, dù không ???c trang b? card ?? h?a r?i nh?ng "c?u hình Kaby Lake" dùng bo m?ch ch? Strix Z270E Gaming m?nh h?n r?t nhi?u so v?i c?u hình th? nghi?m bo m?ch ch? Biostar A70MD PRO  v?n ch? ??t 3.000 ?i?m.

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 7
K?t qu? ?o phép th? Creative conventional trong PCMark 8.

C?ng trong ph?n m?m  PCMark 8 , ? phép th? Storage (? l?u tr?) thì "b? ?ôi Kaby Lake" ch? thua chút xíu không ?áng k? so v?i c?u hình th? nghi?m  bo m?ch ch? Biostar Racing Z170GT7 (4.927 ?i?m so v?i 4.952 ?i?m) dùng b? x? lý Skylate Core i7-6700K. C? hai c?u hình th? nghi?m ??u dùng ? SSD Mushkin Enhanced Triactor 7mm 240GB.

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 8
K?t qu? ?o phép th? Storage trong PCMark 8.

Thêm k?t qu? th? nghi?m b?ng ph?n m?m AIDA64 v? h? th?ng PC dùng bo m?ch ch? Strix Z270E Gaming và b? x? lý Core i5-7600K:

?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 9
K?t qu? phép th? AIDA64 Cache & Memory.
?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming 10
K?t qu? phép th? AIDA64 GPGPU v?i ?? h?a tích h?p.

Do không s? d?ng card ?? h?a r?i nên Test Lab ti?n hành th? nghi?m h? th?ng v?i các phép ?o nh? nhàng trong  ph?n m?m 3D Mark  g?m Cloud Gate (8.926 ?i?m) và SkyDiver (4.966 ?i?m). ?ây là 2 phép th? ?? h?a game dành cho PC c?u hình không cao ho?c PC ch?y ?? h?a tích h?p.

Th? nghi?m th?c t? League of Legends ? ?? phân gi?i Full HD (1.920x1.080) và thi?t l?p chu?n ?? h?a cao nh?t, Test Lab nh?n th?y h? th?ng th? nghi?m cho ch?t l??ng hình ?nh s?c nét và luôn bám sát m?c t?i ?a 60fps (khung hình m?i giây), k? c? ? nh?ng pha chi?n ??u vây nhà. M?t khác, h? th?ng th? nghi?m luôn b?t t?c load game, nhanh h?n h?n 50% tr? lên so v?i nhi?u game th? ch?i cùng.

Qua các phép th? c? th? nh? trên, rõ ràng ?? h?a tích h?p t? b? ?ôi bo m?ch ch? Strix Z270E Gaming và b? x? lý Core i5-7600K d? s?c giúp game th? tham gia tr?i nghi?m các trò ch?i MOBA ph? bi?n nh? League of Legends hay Dota 2, cùng nhi?u t?a game online khác n?a (không b?t bu?c có card ?? h?a r?i).

Nh? v?y, t?i sao ng??i dùng còn b?n kho?n chuy?n có ph?i mua card ?? h?a ph? thông hay không?

Hi?n nhiên, v?i nhu c?u th??ng th?c game có ?? h?a m?nh thì game th? c?n chu?n b? ngân sách ?? "t?u" card ?? h?a x?n .

Nh?n xét:

Là bo m?ch ch? phiên b?n chu?n nên không ch? ch?ng ?? ch?c ch?n cho dàn linh ki?n PC c?n thi?t, Strix Z270E Gaming còn m? r?ng nâng c?p thêm nhi?u linh ki?n và ph? ki?n h? tr? vi?c ch?i game c??ng ?? cao. 

K? c? khi không có nhu c?u ch?i game, n?u ng??i dùng có ch? ý s? d?ng cho nhi?u m?c ?ích khác nh? x? lý ?? h?a hay gi?i trí phim ?nh, Strix Z270E Gaming d? kh? n?ng ?áp ?ng t?t v?i ?? h?a tích h?p s?n trên b? x? lý Kaby Lake .

Câ?u hi?nh th?? nghiê?m:

- B? x? lý Intel Kaby Lake Core i5-7600K

- Bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming

- B? nh? Avexir Core Series Red Led 8GB (2x4GB) DDR4-2400

- ? l?u tr? SSD Mushkin Enhanced Triactor 7mm 240GB

- B? ngu?n Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium

- T?n nhi?t (b? x? lý) Cooler Master Hyper 612 Ver.2

- H? ?i?u hànhWindows 10 Pro (b?n 64-bit).

Ca?c sa?n phâ?m nh? bô? nh?? RAM, ô? SSD Mushkin và bô? nguô?n Andyson hiê?n co? ba?n ta?i công ty Tân Doanh - www.tandoanh.vn .

Bo m?ch ch? và CPU do công ty Asus Vi?t Nam cung c?p.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 36
 • Khách viếng thăm: 32
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 2,165
 • Tháng hiện tại: 51,370
 • Tổng lượt truy cập: 58,960,877

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465