tam quoc

 

AMD Ryzen: Đừng để bạo phát, bạo tàn!

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/03/2017 05:28 - Người đăng bài viết: admin
 

Hiệu năng game 'không như mơ' và sự phổ biến chậm chạp của Ryzen 7 bắt đầu khiến giới mê công nghệ hoài nghi khả năng thành công của bộ xử lý AMD mới.

 • Ryzen khi?n Intel b?i r?i?
 • Snapdragon 835 và tham v?ng tr? l?i ??u tr??ng PC c?a Qualcomm
 • MacBook Pro 2017 có phiên b?n ch?y BXL ARM?
 • CPU Intel dùng ?? h?a AMD Radeon s?p ra m?t
 • Intel úp m? th? h? ti?p n?i BXL Kaby Lake

B?ng vi?c tung ra “k? gây r?i” Ryzen , hãng AMD không nh?ng phá v? th? ??c tôn c?a Intel v? b? x? lý PC mà còn ép ??i th? bu?c lòng ph?i gi?m giá bán nh?ng s?n ph?m ?ang "làm cao" trên th? tr??ng máy tính cá nhân.

AMD Ryzen: ??ng ?? b?o phát, b?o tàn! 1
B? x? lý AMD Ryzen.

"B?i" ch?m, Ryzen d? h?t h?i?

Theo công b? c?a AMD, b? x? lý Ryzen chia làm 3 nhóm, trong ?ó nhóm hàng ??u Ryzen 7 có 8 nhân/16 lu?ng có giá “ng?t ngào” h?n h?n so v?i BXL 8 nhân Intel Core i7-6900K ??n 500USD. Giá công b? c?a nhóm này g?m: Ryzen 7 1800X giá 500USD, Ryzen 7 1700X giá 400USD và Ryzen 7 1700 giá 330USD.

Theo ?ánh giá c?a PC World, Ryzen 7 1800X ?ánh b?t Core i7-6900K trong các phép th?. Trong khi ?ó, gi?i streamer và nh?ng ng??i sáng t?o n?i dung YouTube ch?c ch?n s? r?t thích thú v?i BXL Ryzen ?a nhân cho hi?u n?ng ?a nhi?m cao h?n, nh?t là kh? n?ng d?ng hình video.

Không ch? th?, thay vì b? c? ??ng ti?n mua Core i7-6900K, ng??i dùng có th? s?m Ryzen 7 1800X và dôi ra m?t kho?n ?? ?? mua thêm chi?c card ?? h?a chuyên game s?ng s? GeForce GTX 1080. ?ây là s? l?a ch?n ?áng ?? suy tính n?u nh? b?n có d? ??nh ch?i game cùng Ryzen.

K?t qu? th? nghi?m do t?p chí công ngh? PC World M? th?c hi?n cho th?y Ryzen 7 ch?i game không h? kém c?nh, dù s? khung hình m?i giây (fps) trung bình h?i kém so v?i ??i th?.

S? chênh l?ch th?m chí th? hi?n rõ ? ?? phân gi?i Full HD (1.920x1.080p) v?i nh?ng chi?c card ?? h?a t?m trung m?i nh?t. Tuy nhiên, n?u h? th?ng PC ???c trang b? card ?? h?a m?nh m? nh? GeForce GTX 1080 và nâng ?? phân gi?i lên 4K thì hi?u n?ng ch?i game c?a Ryzen m?i th?c s? n?i b?t do ph?n l?n vi?c x? lý d? li?u game ???c chuy?n t? CPU sang cho GPU. Ép xung b? x? lý c?ng góp ph?n t?ng c??ng hi?u n?ng ch?i game c?a Ryzen 7.

??i di?n AMD kh?ng ??nh hi?u n?ng tr?i nghi?m game c?a Ryzen s? “ch? có th? t?t h?n theo th?i gian” khi có thêm các nhà phát tri?n game ti?n hành t?i ?u trò ch?i cho Ryzen. M?t khác, AMD c?ng ?? l?i hi?u su?t CPU x? lý game không m?nh, nh?t là ? ?? phân gi?i Full HD, là do ?a ph?n s? phát tri?n và t?i ?u hóa các trò ch?i ??n gi? m?i ch? ???c th?c hi?n trên n?n t?ng c?a Intel.

Rõ ràng là quá vô lý n?u nh? AMD lên ti?ng kêu g?i game th? ch?n mua Ryzen r?i b?o còn ph?i ch?... b?n vá game ?? ???c t?i ?u cho b? x? lý m?i này. Không ph?i ng?u nhiên mà AMD công b? s? h?p tác v?i nhà phát tri?n Bethesda ngay trong tu?n l? ra m?t Ryzen, nh?m thi?t k? th? vi?n ?? h?a Vulkan API ? c?p ?? th?p trong nhi?u trò ch?i. Nh?ng ch? m?t Bethesda ch?c gì ?ã th?a mãn c?n khát c?a c?ng ??ng game th??

B?t ??u t? quý II/2017, nhóm t?m trung Ryzen 5 giá ph?i ch?ng h?n Ryzen 7 m?i có th? mang ??n s? khác bi?t v?i lo?t BXL 6 nhân/12 lu?ng có t?c ?? t?ng c??ng ??n 3,7GHz (Ryzen 5 1600X). Dù gi?i game th? ?ang hy v?ng giá c? và hi?u n?ng c?a Ryzen 5 s? “?è b?p” BXL Kaby Lake Core i5, nh?ng s? h?t h?ng ?ôi chút v? hi?u n?ng c?a Ryzen 7 hi?n t?i l?i khi?n nhi?u ng??i hoài nghi v? kh? n?ng tr?i nghi?m game c?a Ryzen 5 so v?i ??i th?. R?i ph?i ??n n?a cu?i n?m 2017 thì các BXL ph? thông Ryzen 3 c?nh tranh tr?c ti?p v?i Core i3 m?i có m?t trên th? tr??ng.

C?n nh?ng gì khi nâng c?p Ryzen?

?? s? d?ng Ryzen, ch?c ch?n ng??i dùng s? c?n ??n m?t bo m?ch ch? socket AM4. Không ch? th?, yêu c?u v? b? nh? RAM DDR 4 và b? t?n nhi?t c?ng khác so v?i bo m?ch ch? socket AM3. 

H?a h?n m? ra m?t th?i k? m?i cho CPU AMD, bo m?ch ch? AM4 s? h?u ??y ?? nh?ng tính n?ng tân ti?n nh?t nh? USB 3.1 Gen2 (10Gbps), giao ti?p l?u tr? SSD t?c ?? nhanh NVMe U.2/M.2. Tuy nhiên, do có nhi?u lo?i chipset khác nhau cho socket AM4 nên ng??i dùng s? ph?i l?a ch?n lo?i nào phù h?p v?i nhu c?u, ch?ng h?n bo m?ch ch? dùng chipset A320 s? không h? tr? ép xung CPU còn bo m?ch ch? dùng chipset X370 m?i h? tr? ch?y ?? h?a kép.

Song song ?ó, do socket AM4 có 1311-pin (chân) – nhi?u h?n 100 pin so v?i socket AM3, có chân c?m t?n nhi?t (mounting bracket) khác h?n nên nhi?u kh? n?ng ng??i dùng s? c?n s? d?ng b? t?n nhi?t m?i cho Ryzen, tr? khi mua ?úng CPU có kèm b? t?n nhi?t Wraith Spire c?a AMD (c?n chú ý tr??c khi ??t mua).

AMD Ryzen: ??ng ?? b?o phát, b?o tàn! 2
Bo m?ch ch? Gigabyte AORUS AX370-Gaming K7 ch?y b? x? lý AMD Ryzen.

Tuy nhiên, thay vì ph?i b? ti?n cho b? t?n nhi?t m?i, ng??i dùng có th? ch?n gi?i pháp ??u t? lo?i bo m?ch ch? cao c?p h? tr? b? t?n nhi?t c? socket AM3 l?n socket AM4, ho?c yêu c?u các nhà s?n xu?t b? t?n nhi?t cung c?p ?? c?m dành cho socket AM4 (n?u có).

V? h? ?i?u hành, ng??i dùng nên ch?n Windows 10 b?i Microsoft c?ng công b? ch? "h? tr?" h? ?i?u hành m?i nh?t này cho Ryzen.

Tuy nhiên, không gi?ng tình hu?ng trói bu?c ph?i dùng Windows 10 v?i Kaby Lake, ng??i dùng v?n có th? cài ??t Windows 7 ho?c 8 trên PC ch?y Ryzen, song s? không nh?n ???c b?t k? s? h? tr? k? thu?t nào t? c? Microsoft l?n AMD.

Là m?t ki?n trúc hoàn toàn m?i, l?i ch?y trên n?n t?ng bo m?ch ch? AM4 m?i nên ch?c ch?n hi?u n?ng và ?? ?n ??nh c?a Ryzen s? c?i thi?n ?áng k? qua nh?ng b?n c?p nh?t BIOS t? nhà s?n xu?t bo m?ch ch?, nh?ng n?u máy tính ?ang ho?t ??ng ?n ??nh thì ng??i dùng không nh?t thi?t ph?i c?p nh?t ?? tránh tình tr?ng sai sót gây ?nh h??ng ??n h? th?ng. 

3 th? thu?t t?ng t?c cho Ryzen:

 • S? d?ng b?n cài ??t Windows m?i hoàn toàn, thay vì dùng b?n ?ã cài s?n cho b? x? lý nào ?ó.
 • Chuy?n ch? ?? s? d?ng ?i?n n?ng (tùy ch?n Power Options trong Control Panel) trên Windows t? Balanced sang High performance, nh?m t?n d?ng t?i ?a 2 công ngh? SenseMI Pure Power và Precision Boost, t?ng c??ng kh? n?ng ch?u t?i c?a Ryzen.
 • Th??ng xuyên c?p nh?t BIOS bo m?ch ch? ?? t?ng c??ng kh? n?ng ho?t ??ng c?a Ryzen.

Tính ??n th?i ?i?m th?c hi?n bài vi?t này, vì nhi?u lý do, vi?c tìm mua ???c Ryzen và bo m?ch ch? AM4 l?i là th? thách "khó ??" ??i v?i ?ông ??o khách hàng Vi?t Nam.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 170
 • Hôm nay: 19,657
 • Tháng hiện tại: 358,786
 • Tổng lượt truy cập: 53,635,248

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058