tam quoc

 

Chiplet: Hướng đi mới cho công nghệ chip

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/11/2018 04:23 - Người đăng bài viết: admin
 

Với sự "chậm lại" của định luật Moore khi các bóng bán dẫn đã quá nhỏ, điều này đã đẩy các hãng sản xuất chip đến chân tường trong cuộc đua "chip nano" - giảm từ 10nm xuống 7nm, và buộc họ phải tìm ra một giải pháp mới cho công nghệ này.

Theo ?ó, "Chiplet" là m?t trong nh?ng gi?i pháp ?ang ???c Intel, AMD, và L?u 5 góc (c?a B? Qu?c phòng M?), c?ng nh? nhi?u công ty khác nghiên c?u áp d?ng. ?ó là cách mà các nhà s?n xu?t chip nh? Intel, AMD "ph?i tìm cách khác" ?? t?ng s?c m?nh cho nh?ng con chip m?i c?a mình, ??ng th?i c?ng ?? thuy?t ph?c ng??i dùng b? ti?n ra mua, theo trang AnandTech và Wired. 
 
Chiplet là thu?t ng? dùng ?? ch? nh?ng con chip ???c c?u thành t? nhi?u kh?i khác nhau, t??ng t? nh? cách b?n x?p hình b?ng các kh?i Lego v?y. Nh? v?y, thay vì ph?i "kh?c" các con chip trên cùng 1 t?m silicon, các nhà s?n xu?t s? l?p ráp chip t? nhi?u m?ng silicon khác l?i v?i nhau, và m?i m?nh ghép nh? ?ó ???c g?i là 1 chiplet. 
Chiplet: H??ng ?i m?i cho công ngh? chip 1
V?i công ngh? m?i này, ngay CPU - "não b?" c?a m?t chi?c máy tính hay thi?t b? ?i?n t? nào ?ó, c?ng có th? ???c l?p ghép t? nhi?u chiplet l?i v?i nhau.
Theo Mark Papermaster - CTO c?a hãng s?n xu?t chip AMD, ?ây s? là h??ng ?i c?a toàn ngành công nghi?p bán d?n trong th?i gian t?i. Còn Intel thì nh?n xét r?ng: ?ây là s? ti?n hóa c?a ??nh lu?t Moore.
 
Gi?i pháp này khác v?i SoC ? ch?, SoC th?c ch?t là nhi?u linh ki?n khác nhau g?n trên cùng 1 ?? chip ?? ti?t ki?m di?n tích và c?i thi?n hi?u qu? s? d?ng n?ng l??ng. Còn chiplet s? dùng cho t?ng thành ph?n m?t, ví d? nh? thành ph?n CPU trên SoC có th? ???c c?u thành t? nhi?u chiplet nh?, t??ng t? cho GPU, chip WiFi hay b?t kì th? gì khác. 
 
Theo cách th?c này, ngay CPU - "não b?" c?a m?t chi?c máy tính hay thi?t b? ?i?n t? nào ?ó, c?ng có th? ???c l?p ghép t? nhi?u chiplet l?i v?i nhau.
 
C? AMD và Intel ??u tin r?ng, h? có th? làm ra nh?ng con chip m?nh m? h?n trong kho?ng th?i gian ng?n h?n nh? công ngh? chiplet m?i này. 
 
Không ch? v?y, kho?ng cách gi?a các module trên cùng 1 con chip c?ng ng?n h?n, t?c d? li?u ???c truy?n ?i nhanh h?n so v?i vi?c ph?i g?n thêm 1 con chip riêng l? lên bo m?ch ch? c?a máy tính (theo cách làm tr??c ?ây). V?i nhu c?u v? machine learning ngày càng l?n, chiplet chính là m?t gi?i pháp c?c kì phù h?p ?? gi?i quy?t th?u ?áo cho nh?ng bài toán trí tu? nhân t?o.
 
Ngoài ra, chiplet c?ng là câu tr? l?i cho vi?c gi?m giá thành s?n xu?t cho các thi?t b? và s?n ph?m chip. B?i nh?ng bóng bán d?n m?nh nh?t, m?i nh?t, nh? nh?t trong cu?c chay ?ua hi?n nay c?ng chính là nh?ng th? ??t ?? và khó s?n xu?t nh?t. Tr??c ?ây, các nhà s?n xu?t s? ph?i áp d?ng dây chuy?n này cho h?u h?t m?i linh ki?n quan tr?ng n?m trên 1 con chip, còn gi? ?ây nó s? ch? dùng cho 1 kh?i quan tr?ng nh?t mà thôi. Nh? v?y mà chip s? ho?t ??ng ?n ??nh h?n, chi phí c?ng gi?m m?nh và h?n ch? ???c l?i trong quá trình ch? t?o.
Chiplet: H??ng ?i m?i cho công ngh? chip 2
Chip monolithic theo cách truy?n th?ng và chip module dùng các chiplet. CCX là m?t CPU Complex, m?i cái có th? ch? 4 nhân. Trong hình b?n th?y là m?t chip 32 nhân cho server.
B?t ??u t? n?m ngoái, hãng AMD ?ã th? nghi?m EPYC - dòng chip m?i cho server, ???c c?u thành t? 4 chiplet. Con chip này có b?ng thông r?ng h?n h?n so v?i chip server c?a Intel. Gi? s? AMD làm ra m?t con chip nh? EPYC nh?ng theo cách truy?n th?ng (t?c m?i th? n?m trên cùng 1 t?m silicon), thì chi phí s? cao g?p ?ôi, ?ó là ?i?u ch?c ch?n.
 
M?i ?ây, AMD ?ã gi?i thi?u vi ki?n trúc Zen 2, và nó s? ???c áp d?ng cho dùng CPU EPYC m?i. Dòng CPU này s? s? d?ng 8 chiplet CPU, m?i cái là m?t chiplet 7nm do TSMC s?n xu?t, t??ng ?ng v?i 1 nhân, và hai chiplet này s? ???c g?n lên m?t ?? chip I/O s?n xu?t trên dây chuy?n 14nm. ?? chip này s? d?ng t?t tính n?ng Infinity Fabrics - k?t n?i các chiplet v?i nhau, c?ng nh? n?i chiplet v?i 8 giao ti?p DDR DRAM, Infinity Fabrics gi? ?ây c?ng lên ??i th? hai.
 
B?i vì b? ki?m soát b? nh? gi? ?ã n?m trong ?? I/O này. Còn t?t c? CPU chiplet ??u có th? truy c?p ??ng ??u h?n vào RAM so v?i các dòng CPU ?ang có trên th? tr??ng. M?i chiplet c?ng s? có các lane PCIe riêng c?a mình.
 
Theo các chuyên gia công ngh?, vi?c tách chiplet CPU ra kh?i ?? I/O có nhi?u cái l?i, nh? nó cho phép AMD làm ra nh?ng chiplet nh? h?n b?i ph?n giao ti?p nh? DRAM, hay Infinity Fabric không c?n ph?i thu nh? theo (th?c ra có khi thu nh? chúng l?i không t?ng nhi?u v? hi?u n?ng). Do ?ó, thay vì ph?i làm cho chiplet CPU l?n h?n và ??t h?n, AMD s? tách RAM, IO ra riêng.
V? ph?n Intel, hãng này c?ng b?t ??u giao các con chip d?ng model c?a mình. Intel mu?n cho th? gi?i th?y r?ng, chiplet không ch? dành cho chip server mà còn cho c? laptop c?a b?n n?a. 
??u n?m nay, Intel gi?i thi?u CPU v?i module ?? h?a do AMD thi?t k? và ?ây là l?n ??u tiên Intel tích h?p m?t nhân t? công ty khác vào dòng chip c?a mình. Thay vì GPU n?m riêng, gi? ?ây t?c ?? s? nhanh h?n nhi?u. Hi?n con chip ?ó ?ã b?t ??u có m?t trên các máy tính c?a Dell và HP.
 
Hãng Intel c?ng nói r?ng, h? ?ã có l? trình rõ ràng cho công ngh? chiplet. "?ây là t??ng lai!" - ?ó là kh?ng ??nh c?a Intel.
 
Ngay L?u 5 góc c?a B? Qu?c phòng M? c?ng ??u t? m?nh vào công ngh? chiplet. K? ho?ch c?a B? Qu?c phòng M? còn bao g?m c? vi?c làm sao ?? giúp các chiplet t? nhi?u hãng khác nhau có th? ho?t ??ng cùng nhau. Hi?n Intel ?ang tham gia tích c?c vào d? án này và h? s? cung c?p công ngh? này mi?n phí khi ?ã nghiên c?u và phát tri?n xong. 
Chiplet: H??ng ?i m?i cho công ngh? chip 3

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 3,505
  • Tháng hiện tại: 342,042
  • Tổng lượt truy cập: 58,158,605

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465