tam quoc

 

Ryzen: bình minh cho AMD?

Đăng lúc: Thứ hai - 20/03/2017 18:09 - Người đăng bài viết: admin
 

AMD đang vượt lên thách thức Intel với những bộ xử lý thế hệ mới nhất – Ryzen, có hiệu năng cao và giá hấp dẫn.

  • 5 ?i?u c?n bi?t v? Qualcomm Snapdragon 835
  • AMD Ryzen: ??ng ?? b?o phát, b?o tàn!
  • AMD lên ti?ng b?o v? ‘m?i tình’ Ryzen và Windows 10
  • Ryzen khi?n Intel b?i r?i?
  • Intel úp m? th? h? ti?p n?i BXL Kaby Lake
  • CPU Intel dùng ?? h?a AMD Radeon s?p ra m?t
Ryzen: bình minh cho AMD? 1

Trong nh?ng n?m qua, hi?m khi th?y Intel bán nh?ng b? x? lý hi?u n?ng cao (t??ng ?ng v?i các ??i Core i5 tr? lên) ? m?c giá th?p h?n 175USD. V?i Ryzen, rõ ràng AMD s? có nhi?u l?i th? h?n v? giá, ch? là còn ph? thu?c nhi?u vào hi?u n?ng tr?i nghi?m game sau cùng. Th?m chí ngay c? khi Ryzen không th? “l?t kèo” Intel thì s? tr? l?i c?a AMD v?n là m?t tin tuy?t v?i cho th? tr??ng CPU.

H?i ??u tháng 1/2017, AMD ?ã công b? hàng lo?t bo m?ch ch? socket AM4 ch?y b? x? lý Ryzen t? 5 nhà s?n xu?t ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI trong khuôn kh? tri?n lãm CES 2017 . Bên c?nh ?ó, AMD c?ng tr?ng bày nh?ng dàn máy PC “trong m?” trang b? BXL Ryzen do 17 nhà s?n xu?t máy tính hàng ??u thi?t k?. AMD và các ??i tác c?ng ??ng th?i cam k?t h? tr? nh?ng ng??i ?am mê công ngh?, gi?i game th? và nh?ng ng??i sáng t?o có th? tùy ch?n l?p ráp nh?ng chi?c PC th? h? m?i ?n t??ng thông qua nhi?u l?a ch?n bo m?ch ch? và trang b? nh?ng gi?i pháp t?n nhi?t ??t phá cho Ryzen - th? h? CPU 14nm m?i toanh c?a AMD. 

Ryzen: bình minh cho AMD? 2
AMD khoe dàn PC chuyên game ch?y BXL Ryzen.

Ryzen “so g?ng” 8 nhân 

Là s? thay ??i ki?n trúc l?n ??u tiên c?a AMD k? t? th? h? Bulldozer, BXL Ryzen ???c thi?t k? dành cho các h? th?ng máy ch?, PC và k? c? máy tính All-in-One (có nhi?u tên mã khác nhau nh? Summit Ridge, Naples, Raven Rigde). 

? th?i ?i?m ra m?t ??u tiên, AMD gi?i thi?u BXL Ryzen có 8 nhân và 16 lu?ng x? lý, ch?y ? t?c ?? 3,4GHz v?i 20MB cache (thông s? k? thu?t này t??ng ?ng v?i m?u Ryzen 7 1700X). Ryzen t?i ?u ??n t?ng nhân ??n cho các game engine, h? tr? các hàm ?? h?a API m?i nh?t c?ng nh? các th? vi?n ?? h?a DirectX 12 và Vulkan, ??ng th?i s? h?u hàng lo?t công ngh? m?i nh? Neural Net Prediction, Smart Prefetch, Pure Power, Precision Boost hay Extended Frequency Range.

Ryzen: bình minh cho AMD? 3
B? x? lý AMD Ryzen.

Nh?ng phép ?o th?ng kê ban ??u cho th?y AMD Ryzen b?n 3,4GHz (Ryzen 7) nh?nh h?n m?t chút so v?i BXL Broadwell-E 8 nhân nhanh nh?t c?a Intel là Core i7-6900K. ?áng chú ý h?n, m?c tiêu th? ?i?n (TDP) c?a Ryzen 7 ch? b?ng 2/3 so v?i ??i th? (95W so 140W), ??ng th?i giá bán d? ki?n ch? x?p x? 50% ( Core i7-6900K có giá t?i 1.100USD). Do ?ó, Ryzen là “v? khí chi?n l??c” giúp AMD b??c ??u phá th? th?ng tr? c?a Intel, cung c?p cho game th? thêm s? l?a ch?n m?i khi c?n m?t dòng BXL m?nh m? và ?áng tin c?y cho chi?c PC chuyên game.

K?t h?p cùng v?i Vega - th? h? BXL ?? h?a AMD cao c?p ti?p theo, Ryzen mang s? m?nh t?n công tr?c di?n vào th? tr??ng máy tính cao c?p, l?y l?i hình ?nh m?t AMD hùng m?nh. Trong khuôn kh? s? ki?n New Horizon, AMD ?ã trình di?n “b? PC ch?i game trong m?” k?t h?p gi?a CPU Ryzen và GPU Vega c?c k? ?n t??ng khi ch?y b?n DLC Rogue One c?a trò ch?i Star Wars Battlefront ? ?? phân gi?i 4K v??t m?c 60 khung hình m?i giây (fps). 

Ryzen: bình minh cho AMD? 4
“C?p ?ôi” Ryzen và Vega.

Trong nh?ng ki?n trúc CPU tr??c, AMD s? d?ng m?t lo?t các giao th?c và các kênh giao ti?p, bao g?m Hyper Transport v?i các chu?n nh? CCIX (Cache Coherent Interconnect for Accelerators). ? Ryzen, thay vì ph?i theo dõi t?ng giao th?c, m?i th? ?ã có th? trao ??i thông qua công ngh? Infinity Fabric nh?m t?ng c??ng kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n n?ng và t?ng c??ng hi?u su?t.

Ryzen: bình minh cho AMD? 5
Lo?t công ngh? m?i ???c AMD trang b? cho Ryzen.

?i ??u trong các công ngh? h? tr? cho Ryzen là Neural Net Prediction - có th? t? thi?t l?p và n?p s?n các h??ng d?n giúp BXL ch?y nhanh h?n theo cách d? ?oán nhu c?u kh?i l??ng d? li?u mà ?ng d?ng c?n x? lý. 

K? ?ó, Pure Power có v? nh? là s? k?t h?p m?nh m? c?a hai công ngh? PowerNow (cho CPU) PowerTune (cho GPU) mà AMD ?ã t?ng chia s? nh?ng ý t??ng t??ng t? v?i ki?n trúc ?? h?a Polaris 10 n?m ngoái. Thông qua hàng tr?m c?m bi?n có trên BXL, Pure Power theo dõi và t?i ?u hóa hi?u su?t nh?m giúp BXL ch?y nhanh nh?t ch? khi c?n thi?t nh?m duy trì kh? n?ng tiêu th? ?i?n n?ng ? m?c th?p nh?t có th?. Pure Power có m?i liên k?t ch?t ch? v?i công ngh? Precision Boost khi t?ng hi?u su?t nh?ng v?n kh?ng ch? ?i?n n?ng.

Nh?ng công ngh? t?ng t?c nh? Turbo Core (AMD) hay Turbo Boost (Intel) ?ã quá quen thu?c khi cho phép CPU t? ??ng thay ??i xung nh?p, th?m chí v??t tr?i h?n xung nh?p ???c ??m b?o t?i thi?u, cho phép các BXL 4 nhân, 6 nhân, 8 nhân hay th?m chí là 10 nhân có th? cung c?p lu?ng hi?u su?t ??n t??ng ??i gi?ng thi?t k? BXL lõi kép trong khi v?n có th? x? lý d? li?u ?a lu?ng mà không t?n ngân sách quá cao. Precision Boost thì thú v? h?n khi cho phép ?i?u ch?nh m?c t?ng xung nh?p nh? nh?t ??n t?ng 25MHz (so v?i 100MHz ? CPU Intel ). Bên c?nh ?ó, d?i t?n s? m? r?ng Extended Frequency Range (XFR) còn ?áp ?ng m?t s? m?c ép xung dành riêng nh?ng ng??i thích s? d?ng t?n nhi?t ch?t l?ng, có th? t?ng t?c hi?u n?ng thêm kho?ng 300MHz (5-10%) khi c?n thi?t. 

Ch?n chipset ch?y Ryzen

Ryzen ch?y trên bo m?ch ch? socket AM4 1331-pin (nhi?u chân h?n LGA-1151 c?a Intel hi?n t?i) v?i 3 dòng chipset riêng bi?t g?m X370, B350 và A320, t??ng ?ng theo các dòng chipset Intel Z270, H270 và H210 ch?y BXL Kaby Lake. Không ch? h? tr? t?i ?a 64GB b? nh? RAM DDR4 ch?y kênh ?ôi (dual-channel), các bo m?ch ch? AM4 s? h? tr? thêm các giao ti?p USB 3.1 Gen2 (10Gbps) và M.2 NVMe cho nhu c?u tr?i nghi?m game t?c ?? nhanh. 

Là chipset cao c?p nh?t cho Ryzen nên X370 s? h? tr? ép xung CPU ? m?c cao nh?t, h? tr? ?? h?a kép SLI/CrossFireX, có ??n 36 làn PCIe 3.0. Tuy nhiên, ch?a rõ li?u chipset X370 có dành 32 làn cho card ?? h?a r?i (hai giao ti?p PCIe 3.0 x16) và 4 làn cho các k?t n?i khác v?i BXL nh? ??n ?oán hay không.

? phân khúc th?p h?n, chipset B350 s? h? tr? ép xung CPU ít h?n X370, có th? v?n h? tr? ?? h?a kép. Trong khi ?ó, A320 là phiên b?n chipset c? b?n c?a AM4, không h? tr? ép xung CPU và ch? ch?y 1 card ?? h?a r?i. Ngoài ra, AMD còn có chipset X300/A300 ?áp ?ng nhu c?u ráp máy tính nh? g?n ch?y BXL Ryzen.

Ryzen: bình minh cho AMD? 6
Bo m?ch ch? chuyên game Biostar Racing X370GT7.

 

Ryzen hi?u n?ng cao, giá h?p d?n

AMD t?ng có nhi?u n?m kinh nghi?m xây d?ng CPU x86 nh? ki?n trúc K8 ra m?t n?m 2003. và ki?n trúc Bulldozer n?m 2011. Sáu n?m sau (2017), AMD “??i tu” CPU v?i Ryzen.

?ó là m?t tin vô cùng kh? quan b?i tr??c khi Ryzen ra m?t, trong m?t th?i gian r?t dài -kho?ng 11 n?m d??i “?? ch?” Intel Core , m?i khi ráp PC ch?i game c?u hình t?m trung (t? 1.000USD tr? lên), ng??i dùng th??ng ?u ái l?a ch?n BXL Core i5/i7. ?ó là vì ki?n trúc AMD Bulldozer không th? nào ?? l?i ???c các ??i Intel Core t??ng ?ng luôn chi?m ph?n th?ng b?i t?c ?? nhanh và hi?u n?ng cao h?n h?n. Thêm vào ?ó, chi?n thu?t giá r? h?n c?a AMD l?i càng khi?n nhi?u ng??i dùng ch? ngh? ??n BXL AMD khi ráp PC r? ti?n. 

?i?u này không ph?i là t?t cho c? ng??i dùng Intel hay AMD b?i th? tr??ng luôn c?n s? c?nh tranh. V?i Ryzen, nhi?u kh? n?ng AMD có th? ?? l?i d?u ?n hi?u n?ng ? th? tr??ng BXL. 

T? cách ??t tên Ryzen cho th?y AMD không ng?i ng?n ??a s?n ph?m c?nh tranh tr?c ti?p v?i các dòng BXL Intel. K? c? khi AMD không th? tuyên b? d?n ??u v? hi?u n?ng v?i Ryzen, thì hi?u n?ng v??t tr?i c?a BXL m?i so v?i Core i5 s? r?t ?áng k?, nh?t là khi Ryzen có giá bán th?p h?n h?n. 

Nh?ng bi?n th? c?a ki?n trúc Bulldozer nh? Piledriver, Steamroller hay Excavator trong vòng 5 n?m qua s? d?ng chung module ?a lu?ng CMT (clustered multi-threading). T?t c? ?ã thay ??i v?i Ryzen b?i AMD thay th? CMT b?ng SMT (simultaneous multi-threading) 4 nhân/8 lu?ng cho th? h? BXL m?i, t??ng t? ki?n trúc Intel Core. K? c? khi không h? tr? SMT thì nh?ng dòng Ryzen ph? thông c?ng có 4 nhân/4 lu?ng. 

? th?i ?i?m m? bán, AMD s? tung ra kho?ng 9 phiên b?n Ryzen g?m 3 b?n Ryzen 7, 4 b?n Ryzen 5 và 2 b?n Ryzen 3.

Ryzen: bình minh cho AMD? 7

Ryzen h? tr? game t?t h?n Core?

Ryzen là b??c ti?n g?n Intel nh?t mà AMD t?o ???c trong g?n 1 th?p k? qua. M?c dù ít kh? n?ng mong ??i Ryzen s? chi?n th?ng nh?ng BXL nhanh, m?nh c?a Intel nh?ng hi?u n?ng và giá r? s? là ?u th? mang AMD ??n g?n s? ?ông game th? h?n. Th? nên s? ra m?t c?a Ryzen là n?i ?e d?a không h? nh? v? trí d?n ??u v? t?c ?? mà Intel ?ang n?m gi?.

V? kh? n?ng ch?y game, do ch?a có nh?ng phép ?o th?c nên khó ?ánh giá, ??c bi?t là khi k?t h?p v?i nh?ng chi?c card ?? h?a m?nh m? nh? GeForce GTX 1080. Và v?n còn ?ó y?u t? ?a nhân, khi mà v? lý thuy?t thì th? vi?n ?? h?a DX12 cho phép trò ch?i ho?t ??ng v?i nhi?u nhân CPU, nh?ng ??n nay ít game ch?y quá 4 nhân. B?i l? ?ó, BXL 8 nhân/16 lu?ng có th? là r?t tuy?t cho gi?i công ngh?, nh?ng dân game th?c s? ch? ch? ?ón Ryzen 4 nhân/8 lu?ng là ?ã ?? ch?i l?m r?i.

? phân khúc t?m trung, Ryzen 5 1600X (BXL Ryzen 5 m?nh nh?t) th?m chí còn cho ?i?m s? cao h?n c? Intel Core i7-6850K và Core i7-7700K ? phép th? CPU-Z Multi thread (?a lu?ng). ? phân khúc cao c?p, Ryzen 7 1700X nh?nh h?n Core i7-6900K 4% và "b?t gân" Core i7-6800K ??n 39% trong phép th? Cinebench R15 nT. 

Ryzen: bình minh cho AMD? 8
K?t qu? th? nghi?m b?ng Cinebench R15nT.

Tuy nhiên, nh?ng BXL Core hi?n t?i l?i có ?u th? h?n do có s?n ?? h?a tích h?p Intel HD Graphics, trong khi Ryzen thì không. ?ây s? là tr? ng?i l?n ng?n c?n Ryzen v?i nh?ng ng??i dùng không có nhu c?u mua thêm card ?? h?a r?i. Bù l?i, Ryzen v?n h? tr? các h? ?i?u hành Windows 7/8.1 (?ang t??ng thích t?t cho nhi?u t?a game), trong khi BXL Kaby Lake l?i b?t bu?c ch?y Windows 10 . 

9 ?i?u c?n bi?t v? AMD Ryzen: 

1. Là th? h? CPU 14nm FinFET ??u tiên c?a AMD. Phiên b?n Ryzen cao nh?t có 8 nhân và 16 lu?ng x? lý.

2. Rút ng?n b??c nh?p ép xung: Precision Boost h? tr? ép xung CPU t?ng 25MHz.

3. Công su?t thoát nhi?t (TDP) th?p: 65-95W.

4. H? tr? các giao ti?p t?c ?? nhanh: PCIe 3.0, USB 3.1 Gen2, M.2 NVMe.

5. H? tr? nhi?u h? ?i?u hành Windows: 7/8.1/10.

6. T??ng thích bo m?ch ch? socket AM4 1331-pin (chipset X370, B350, A320, X300, A300).

7. Có s?n sàng 9 b?n Ryzen: 2 b?n Ryzen 3, 4 b?n Ryzen 5 và 3 b?n Ryzen 7.

8. T??ng thích BXL ?? h?a AMD Vega (s?p ra m?t).

9. Giá bán d? ki?n: 129-499USD.

Ryzen: bình minh cho AMD? 9

PC World VN 03/2017 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 112
  • Hôm nay: 10,515
  • Tháng hiện tại: 407,584
  • Tổng lượt truy cập: 53,684,046

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058