tam quoc

 

TrueNorth - chip mô phỏng não của IBM

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/12/2016 01:20 - Người đăng bài viết: admin
 

Loại chip được thiết kế chuyên biệt, phát triển dựa trên cảm hứng từ não người đang 'thử lửa' trong lĩnh vực Deep Learning

 • Trí tu? nhân t?o c?a Google ?ánh b?i c?u vô ??ch c? vây th? gi?i
 • Trí tu? nhân t?o và công ngh? h?i t?
 • S? th?t ??ng sau các s?n ph?m trí tu? nhân t?o
 • Trí tu? nhân t?o có m?i nguy hi?m mang tên... nh?n th?c nhân t?o
 • “Chìa khóa” trí tu? nhân t?o

Ph?n m?m Deep Learning (h?c sâu) ?ang d?n d?t cu?c cách m?ng trí tu? nhân t?o ???ng ??i và v?n hành trên h?u h?t các ph?n c?ng máy tính chu?n. M?t s? công ty công ngh? l?n nh? Google và Intel ?ã t?p trung không ít ngu?n l?c ?áng k? nh?m t?o ra chip máy tính chuyên bi?t h?n dành cho Deep Learning. Tuy nhiên, IBM ?ã ti?p c?n theo cách khác th??ng: th? nghi?m TrueNorth, chip l?y c?m h?ng phát tri?n d?a trên não ng??i, v?n hành nh? m?t n?n t?ng ph?n c?ng dành cho Deep Learning.

TrueNorth - chip mô ph?ng não c?a IBM 1
TrueNorth, chip l?y c?m h?ng phát tri?n d?a trên não ng??i, v?n hành nh? m?t n?n t?ng ph?n c?ng dành cho Deep Learning

Kh? n?ng h?c sâu m?nh d?a trên thu?t toán g?i là Convolution Neuron Networks (m?ng n?-ron k?t h?p) bao g?m các l?p nút (node) máy tính (còn ???c g?i là neuron - t? bào th?n kinh). Nh?ng m?ng n?-ron nh? v?y có th? l?c m?t l??ng l?n d? li?u thông qua các l?p tính toán "sâu" ?? x? lý t?t h?n, ch?ng h?n, vi?c t? ??ng nh?n di?n m?t t?ng ng??i ho?c hi?u các ngôn ng? khác nhau. ?ây là nh?ng n?ng l?c công ngh? ?ã t?o ra s?c m?nh cho nh?ng d?ch v? tr?c tuy?n c?a Google, Facebook, Amazon, và Microsoft.

Trong nghiên c?u g?n ?ây, IBM ?ã cho th?y nh?ng thu?t toán sâu nh? v?y có th? ch?y trên ph?n c?ng mô ph?ng não , mà th??ng ch? h? tr? m?t lo?i m?ng n?-ron r?t khác bi?t.

IBM ?ã công b? m?t báo cáo khoa h?c v? ?? tài này vào ngày 9 tháng 9 n?m 2016 trên chuyên san Proceedings c?a Vi?n Hàn lâm khoa h?c qu?c gia M?. Nghiên c?u này ???c DARPA tài tr? v?i m?c kinh phí d??i 1 tri?u USD. Kho?n tài tr? này ch? là m?t ph?n c?a ch??ng trình B? x? lý v? não (Cortical Processor) c?a DARPA nh?m phát tri?n Trí tu? nhân t?o (AI) l?y c?m h?ng t? b? não con ng??i mà có th? nh?n ra các m?u hình ph?c t?p và thích ?ng v?i môi tr??ng thay ??i.

"C?t m?c m?i minh ch?ng rõ r?t cho 1 khái ni?m - ?ó là hi?u su?t c?a ?i?n toán mô ph?ng não có th? ph?i h?p cùng hi?u qu? c?a vi?c h?c sâu, m? ???ng cho m?t th? h? chip và thu?t toán m?i v?i hi?u qu? và hi?u su?t cao h?n”, ông Dharmendra Modha, nhà khoa h?c ??ng ??u l?nh v?c ?i?n toán mô ph?ng não t?i trung tâm IBM Research -Almaden, t?i San Jose, California, nói.

TrueNorth - chip mô ph?ng não c?a IBM 2
Dharmendra Modha, nhà khoa h?c ??ng ??u l?nh v?c ?i?n toán mô ph?ng não t?i trung tâm IBM Research -Almaden, t?i San Jose, California

IBM l?n ??u ??a ra các thông s? k? thu?t cho TrueNorth và m?t m?u th? nghi?m chip trong n?m 2011. Vì v?y, TrueNorth xu?t hi?n tr??c th?i ?i?m — và do ?ó không ???c thi?t k? ??c bi?t ?? khai thác cu?c cách m?ng Deep Learning d?a trên mã m?ng n?-ron ?ã di?n ra b?t ??u t? n?m 2012. Thay vào ?ó, TrueNorth th??ng h? tr? nh?ng m?ng n?-ron xung ?i?n có c?u trúc mô ph?ng cách v?n hành c?a t? bào th?n kinh trong các b? não sinh h?c.

Thay vì b?n tín hi?u theo chu k?, các t? bào th?n kinh trong m?ng n?-ron xung ?i?n ph?i d?n d?n xây d?ng n?ng l?c tr??c khi có th? phát tín hi?u. ?? ??t ???c ?? chính xác trong các nhi?m v? h?c sâu, m?ng n?-ron xung ?i?n th??ng ph?i ?i qua nhi?u chu k? ?? có k?t qu? trung bình. Vi?c ?ó khi?n vi?c tính toán t?ng th? các nhi?m v? nh? x? lý nh?n hình ?nh ho?c ngôn ng? ch?m l?i.

Các chuyên gia v? Deep Learning th??ng xem m?ng n?-ron xung ?i?n không có hi?u su?t - ít nh?t, so v?i mã m?ng n?-ron k?t h?p - cho m?c ?ích c?a h?c sâu. Yann Le Cun, giám ??c c?a nghiên c?u AI t?i Facebook và m?t nhà tiên phong trong vi?c h?c sâu, tr??c ?ây ?ã ch? trích chip IBM TrueNorth vì nó ch? y?u h? tr? m?ng n?-ron xung ?i?n.

Thi?t k? IBM TrueNorth có th? h? tr? t?t h?n các m?c tiêu c?a ?i?n toán mô ph?ng não ng??i (neuromorphic computing) v?n t?p trung b?t ch??c và tìm hi?u não b? sinh v?t, ông Zachary Chase Lipton, m?t nhà nghiên c?u thu?c Nhóm Trí tu? Nhân t?o c?a ??i h?c California t?i San Diego cho bi?t. Theo so sánh, các nhà nghiên c?u h?c sâu quan tâm ??n k?t qu? th?c t? c?a các s?n ph?m và d?ch v? d?a trên trí tu? nhân t?o AI. Ông gi?i thích s? khác bi?t nh? sau: “?? g?i nh?ng ?n d? c? rích nh? chim và máy bay, b?n có th? cho r?ng c?ng ??ng khoa h?c ?i?n toán th?n kinh có th? quan tâm nhi?u h?n ??n chuy?n nghiên c?u các loài chim, và c?ng ??ng máy h? quan tâm h?n ??n khí ??ng h?c, dù có ho?c không s? giúp ?? c?a bên sinh h?c. C?ng ??ng Deep Learning th??ng t?p trung khia thác nh?ng l?i ích c?a ph?n c?ng chuyên bi?t . [Do ?ó,] các chip neuromorphic không thu hút nhi?u vì m?ng n?-ron xung ?i?n không ph? bi?n trong l?nh v?c Deep Learning”.

?? làm cho chip TrueNorth phù h?p cho Deep Learning, IBM ?ã phát tri?n m?t thu?t toán m?i cho phép m?ng n?ron k?t h?p ch?y t?t trên ph?n c?ng ?i?n toán mô ph?ng não ng??i (neuromorphic). Cách ti?p c?n k?t h?p này ?ã ??t ???c nh?ng gì IBM mô t? là "??nh cao ngh? thu?t" trong ho?t ??ng phân lo?i chính xác v?i 8 b? d? li?u liên quan ??n ho?t ??ng x? lý nh?n di?n và ngôn ng?. H? ?ã ghi nh?n t? ?? chính xác t? 65 ph?n tr?m ??n 97 ph?n tr?m trong các tr??ng h?p t?t nh?t.

Khi ch? dùng m?t TrueNorth chip, k?t qu? ??t ???c v??t qua ?? chính xác c?a m?t trong tám b? d? li?u ??nh cao. Nh?ng các nhà nghiên c?u c?a IBM ?ã có th? t?ng ?? chính xác c?a ph?n c?ng khi tính toán h?c sâu b?ng cách s? d?ng lên ??n 8 chip. ?i?u ?ó cho phép TrueNorth ??t hi?u qu? ngang hay h?n ba b? d? li?u.

??t th? nghi?m TrueNorth c?ng cho th?y chip này có th? x? lý hình ?nh t? 1.200 ??n 2.600 khung hình/giây. Có ngh?a là m?t chip TrueNorth duy nh?t có th? nh?n di?n các m?u trong th?i gian th?c gi?a t? s? l??ng nhi?u ??n 100 máy ?nh cùng m?t lúc, Modha nói. Quá trình test này gi? ??nh s? d?ng máy quay x? lý khung hình có kích c? 1.024 pixel (32 x 32) và truy?n hình ?nh theo t?c ?? 24 khung hình / giây c?a chu?n TV.

K?t qu? nh? v?y có l? là ?n t??ng nh?t ??i v?i l?n ??t phá ??u tiên c?a TrueNorth vào l?nh v?c h?c sâu, nh?ng không ph?i không có s?n, Lipton nói. Ông ch? ra r?ng b? d? li?u nh?n di?n hình ?nh có nh?ng v?n ?? nh? v?i nh?ng hình ?nh 32 x 32 pixel.

Tuy nhiên, Modha c?a IBM v?n ??y h?ng kh?i ti?p t?c th? nghi?m TrueNorth cho Deep Learning. Ông và các ??ng nghi?p hy v?ng ?? ki?m tra chip này trong các tác v? mang tên “h?c sâu không b? gi?i h?n”, theo ?ó th?c hi?n h?n ch? ph?n c?ng d?n d?n trong quá trình t?p hu?n trí tu? nhân t?o thay vì h?n ch? ngay t? ??u.

Modha c?ng ch? ra r?ng thi?t k? chung c?a TrueNorth có l?i th? so v?i ph?n c?ng ???c thi?t k? chuyên bi?t cho h?c sâu mà ch? ch?y trên m?ng n?-ron k?t h?p. Công ngh? này có kh? n?ng cho phép ch?y nhi?u lo?i m?ng AI trên cùng m?t chip.

"Không ch? TrueNorth có kh? n?ng th?c hi?n tri?n khai các m?ng neuron tích ch?p, mà nó v?n không ???c thi?t k? cho m?c ?ích này, nh?ng nó c?ng h? tr? nhi?u mô hình k?t n?i và cùng m?t lúc có th? th?c hi?n nhi?u lo?i thu?t toán khác”, Modha nói.

Chip l?y c?m h?ng t? sinh h?c nh? v?y có l? s? ph? bi?n ch? khi chúng ch?ng minh r?ng có th? mang l?i k?t qu? v??t tr?i h?n các ph??ng pháp ti?p c?n ph?n c?ng khác ??i v?i Deep Learning, Lipton nói. Nh?ng ông ?? ngh? r?ng IBM có th? t?n d?ng c?a nó chuyên môn ph?n c?ng ?? gia nh?p Google và Intel trong vi?c t?o ra các chip chuyên ngành m?i ???c thi?t k? ??c bi?t cho vi?c h?c sâu.

"Tôi hình dung r?ng m?t s? hãng s?n xu?t chip mô ph?ng não s? t?n d?ng hi?u bi?t chuyên sâu c?a h? trong l?nh v?c t?ng t?c ph?n c?ng ?? phát tri?n chip t?p trung h?n vào các ?ng d?ng máy h?c sâu th?c t? và ít t?p trung vào vi?c mô ph?ng sinh h?c”, Lipton nói.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

năng học, tập huấn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 52
 • Khách viếng thăm: 51
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 15,518
 • Tháng hiện tại: 302,559
 • Tổng lượt truy cập: 51,800,412

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058