tam quoc

 

Comodo Endpoint Protection: Giải pháp bảo vệ điểm cuối tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

Đăng lúc: Thứ tư - 04/04/2018 11:19 - Người đăng bài viết: admin
 

Bảo vệ điểm cuối là khái niệm đề cập về giải pháp bảo mật được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật điểm cuối. Do đó, có thể được định nghĩa là việc bảo đảm an ninh và bảo vệ thiết bị đầu cuối khỏi mọi hình thức tấn công, khai thác lỗ hổng 0-day và rò rỉ dữ liệu xảy ra do lỗi từ con người.

 • 5 cách ch?ng ?? cu?c t?n công có ch? ?ích - APT
 • C?n tr?ng v?i xu h??ng ph?n m?m ??c h?i trên di ??ng
 • B?o m?t doanh nghi?p: Phòng b?nh h?n ch?a b?nh
 • 5 sai l?m l?n nh?t trong b?o m?t doanh nghi?p
 • T?ng c??ng nh?n th?c v? an toàn thông tin

B?o v? ?i?m cu?i là gì?

B?o v? ?i?m cu?i là khái ni?m ?? c?p v? gi?i pháp b?o m?t ???c s? d?ng ?? gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n b?o m?t ?i?m cu?i. Do ?ó, có th? ???c ??nh ngh?a là vi?c b?o ??m an ninh và b?o v? thi?t b? ??u cu?i kh?i m?i hình th?c t?n công, khai thác l? h?ng 0-day và rò r? d? li?u x?y ra do l?i t? con ng??i.

B?o v? ?i?m cu?i là công c? giúp ng?n ch?n t?n công có ch? ?ích và APT (các m?i nguy hi?m th??ng tr?c) mà ch? v?i gi?i pháp ch?ng virus (antivirus) thông th??ng thì không th? làm ???c. Các gi?i pháp b?o v? ?i?m cu?i cung c?p cho doanh nghi?p các gi?i pháp b?o m?t toàn di?n, có th? qu?n lý t?p trung và giúp b?o v? an toàn máy ch?, máy tr?m và nhi?u thi?t b? ??u cu?i khác.

Comodo Endpoint Protection: Gi?i pháp b?o v? ?i?m cu?i t?t nh?t cho doanh nghi?p c?a b?n 1
Ph?n m?m B?o v? ?i?m cu?i t? Comodo.
T?i sao nên ch?n Ph?n m?m b?o v? ?i?m cu?i t? Comodo?
 
S? d?ng gi?i pháp b?o v? ?i?m cu?i c?a Comodo ?? b?o v? thi?t b? ??u cu?i kh?i các l? h?ng 0-day , ph?n m?m ??c h?i ch?a ???c xác ??nh ho?c các m?i nguy hi?m th??ng tr?c. Các s?n ph?m ch?ng virus thông th??ng không th? tr? thành gi?i pháp ??c l?p ?? x? lý nh?ng m?i nguy hi?m trên, th? nên b?o v? ?i?m cu?i k? th?a ?? cung c?p nh?ng gi?i pháp b?o m?t tuy?t ??i, ??m b?o b?o v? d? li?u m?t cách toàn di?n. ?ây là m?t gi?i pháp b?o m?t t?p trung ?? b?o v? máy tr?m, máy ch? và thi?t b? truy c?p vào h? th?ng m?ng c?a doanh nghi?p.
 
N?n t?ng B?o v? ?i?m cu?i và B?o m?t Doanh nghi?p
 
N?n t?ng b?o v? ?i?m cu?i (Endpoint Protection Platform/EPP) là m?t gi?i pháp tích h?p t??ng l?a, ch?ng virus, ch?ng ph?n m?m gián ?i?p, qu?n lý ?ng d?ng kèm theo công ngh? ch?ng xâm nh?p. Ngoài ra, ?? mang ??n kh? n?ng b?o v? toàn di?n và ch? ??ng h?n, gi?i pháp này còn có th? ???c kèm theo tính n?ng qu?n lý c?p nh?t h? th?ng, quét l? h?ng b?o m?t và tùy bi?n c?u hình b?o v?. Nó ??m b?o ng?n ch?n ???c t?n công c?a ph?n m?m ??c h?i và ti?n hành b?o v? d? li?u, mã hóa ? ??a, qu?n lý thi?t b?.
 

Comodo Client

K?t h?p toàn b? N?n t?ng m?c ??nh t? ch?i c?a chúng tôi vào m?t ?ng d?ng khách nh? nhàng (ch? 10MB), ???c tri?n khai và qu?n lý thông qua n?n t?ng qu?n lý th?ng nh?t. S? d?ng s?c m?nh t? whitelist ch? ký s? và blacklist ph?n m?m ??c h?i c?a chúng tôi và m?t môi tr??ng cô l?p ??c bi?t cho nh?ng t?p tin ch?a rõ—N?n t?ng m?c ??nh t? ch?i ng?n m?i malware th?c thi trên thi?t b?. VirusScope v?i Trí tu? nhân t?o/Máy h?c (AI/Machine Learning) cung c?p kh? n?ng xác ??nh ?? tin c?y c?a nh?ng t?p tin ch?a rõ ngay trên thi?t b?, và ?? t?ng t?c ?? xác ??nh này, nh?ng t?p tin ?ó c?ng ??ng th?i ???c g?i ??n Valkyrie.

 
Cách Comodo AEP ng?n thi?t b? ?i?m cu?i nhi?m Ransomware
 
Comodo tích h?p công ngh? Cô l?p ??c bi?t (Containment technology), ng?n virus chi?m quy?n h? th?ng. Công ngh? này t?o ra m?t môi tr??ng, registry, ? c?ng ?o và c? nh?ng giao di?n COM ?o. N?u ph?n m?m ??c h?i "l?t" vào máy tính, chúng s? ch? có th? ti?p t?c ho?t ??ng "b?t chính" trong môi tr??ng ?o trên. H? th?ng và t?p tin g?c c?a b?n s? không b? nhi?m. Công ngh? cô l?p c?a Comodo liên t?c giám sát m?i ho?t ??ng lây nhi?m.
 
M?t b? ph?n m?m duy nh?t mang ??n kh? n?ng b?o v? ?i?m cu?i toàn di?n
 
?ng d?ng ch?y nh?, g?m c? tính n?ng ?i?u tra d? li?u và qu?n lý th?ng nh?t
Comodo Advanced Endpoint Protection cách ly m?i t?p tin ch?a ???c xác ??nh trong môi tr??ng ?o hóa riêng bi?t - n?i chúng có th? ???c phân tích và th?c thi m?t cách an toàn và t?c thì. Comodo AEP bao g?m m?t N?n t?ng M?c ??nh T? ch?i (Default Deny Platform), ?? cung c?p cái nhìn toàn c?nh v? doanh nghi?p trong khi các thi?t b? ??u cu?i k?t n?i vào m?ng ??u không nhi?m malware. Ngoài ra, s?n ph?m còn ?i kèm m?t b?ng ?i?u khi?n qu?n lý b?o m?t và thông tin ?? giúp qu?n lý các thi?t b? ch?y Windows, Linux, macOS, iOS và Android k?t n?i vào m?ng ?o và v?t lý.
C? ch? b?o m?t m?c ??nh t? ch?i v?i kh? n?ng m?c ??nh cho phép
th?c thi

Comodo Advanced Endpoint Security ng?n ph?n m?m ??c h?i ch?a ???c xác ??nh ch?y trên thi?t b? ??u cu?i v?i N?n t?ng M?c ??nh T? ch?i (Default Deny Platform™).
Công ngh? ?o hóa H? ?i?u hành theo CPU c?a chúng tôi giúp b?n có ???c m?t môi tr??ng ?o siêu nh? riêng bi?t ?? ch?y các t?p tin ch?a ???c xác ??nh m?c ?? an toàn trên thi?t b? ??u cu?i và phân tích chúng theo th?i gian th?c.
Các thi?t b? ??u cu?i c?a b?n s? tránh ???c malware 100% v?i c? ch? m?c ??nh t? ch?i. B?n có th? qu?n lý và b?o v? m?i thi?t b?, dù cho chúng có hi?n di?n t?i h? th?ng m?ng công ty hay không v?i Comodo AEP.
Phân tích giám ??nh t?p tin ch?a rõ s? tr? v? k?t qu? trong kho?ng 45 giây. Nh?ng t?p tin t?t s? ???c phép ch?y trên CPU c?a thi?t b? ??u cu?i, còn malware s? b? lo?i b?. Máy ?o ch? s? d?ng m?t l??ng CPU không ?áng k? ?? m? t?p tin ch?a ???c xác ??nh m?t cách an toàn, nên vi?c s?n xu?t v?n ti?p di?n.
 
 Comodo Valkyrie: H?p cát tích h?p ?i?n toán ?ám mây, phân tích t?nh và ??ng
 
Phân tích 73 t? truy v?n t?p tin và 300 tri?u m?u m?i, ch?a ???c bi?t ??n hàng n?m. Phân tích hành vi t?nh và ??ng, k?t h?p cùng phân tích c?a chuyên viên khi c?n cung c?p kh? n?ng xác ??nh ?? an toàn c?a t?p tin m?t cách nhanh chóng cho h?n 200 tri?u t?p tin ?ã bi?t và 1 tri?u t?p tin m?i, ch?a rõ danh tính m?i ngày. Thông tin ?i?u tra giúp b?n d? ?oán ???c b??c ti?p theo ?? ch? ??ng ng?n ch?n t?n công.
B?o v? toàn di?n,T?t c? trong m?t, Gi?i pháp B?o m?t ?i?m cu?i
Comodo AEP b?o v? t?t c? máy ch?, desktop, laptop và các thi?t b? di ??ng kh?i m?i lo?i malware ?ã và ch?a ???c xác ??nh mà không c?n ph?i c?p nh?t hay s? d?ng c? s? d? li?u/ch? ký. S?n ph?m h? tr? m?i thi?t b?, h? th?ng ch?y Android, iOS, Windows, Linux dù là ph?n c?ng c?a chúng là gì hay tu?i ??i là bao lâu.
B?n có th? xem và qu?n lý m?i th? thông qua m?t b?ng ?i?u khi?n duy nh?t t? n?n t?ng c?a chúng tôi.
 
ITSM ?áp ?ng m?i nhu c?u qu?n lý thi?t b? ??u cu?i c?a b?n - bao g?m ?i?u khi?n t? xa, c?u hình và qu?n lý thi?t b? Windows, Android, iOS vào trong m?t n?n t?ng SaaS th?ng nh?t, giúp ??n gi?n hóa ho?t ??ng và gi?m thi?u r?i ro do t?m nhìn h?n ch? và các l? h?ng b?o m?t ti?m tàng t? nhi?u s?n ph?m và công c? qu?n lý.
 
Comodo là hãng b?o m?t ???c thành l?p vào n?m 1998 t?i Hoa K?, tr? s? chính ??t t?i Clifton, New Jersey. Comodo có thêm các v?n phòng qu?c t? ??t t?i Anh Qu?c, Trung Qu?c, ?n ??, Nh?t B?n, Rumani, Ý, Th? Nh? K?, Ukraine... Comodo n?i ti?ng là nhà cung c?p gi?i pháp t??ng l?a cá nhân m?nh m? (S? 1 th? gi?i), ??ng ??u th? ph?n SSL trên toàn c?u. Comodo AEP ??t ch?ng nh?n Gartner 2107 và gi?i th??ng Cybersecurity Excellence Awards.
Red Dragon Technology ??i di?n ??c quy?n c?a Comodo t?i Vi?t Nam, Lào, Campuchia t? n?m 2015.

  

 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 36
 • Khách viếng thăm: 31
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 1,167
 • Tháng hiện tại: 50,372
 • Tổng lượt truy cập: 58,959,879

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465