tam quoc

 

[Computex 2017] Apacer và hành trình 20 năm sáng tạo

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/06/2017 18:16 - Người đăng bài viết: admin
 

Tại triển lãm Computex năm nay, Apacer cho biết sẽ giới thiệu những công nghệ, bằng sáng chế cũng như sản phẩm mới nhất như module bộ nhớ SSD với chip 3D NAND, các tính năng SSD cho ứng dụng quân sự với công nghệ tản nhiệt độc quyền, các module DRAM chống sulfat mà nhà sản xuất này sở hữu bằng sáng chế.

T? n?m 1997, Apacer ?ã ???c ghi nh?n là nhà s?n xu?t chuyên d?ng cho các m?t hàng ch?t l??ng hàng ??u và nh?n ???c nhi?u khen th??ng t? kh?p n?i trên th? gi?i.

T? n?m 2012 ??n 2016, Apacer ?ã ???c Gartner Research x?p h?ng là nhà cung c?p SSD công nghi?p hàng ??u. Và n?m 2017 này, t?i tri?n lãm th??ng niên Computex, nhà s?n xu?t Apacer s? gi?i thi?u nh?ng công ngh?, b?ng sáng ch? c?ng nh? các s?n ph?m m?i nh?t nh? module b? nh? SSD v?i chip 3D NAND, các tính n?ng SSD cho ?ng d?ng quân s? v?i công ngh? t?n nhi?t ??c quy?n, các module DRAM ch?ng sulfat ?ã ???c c?p b?ng sáng ch?.

Module CAN Bus ???c c?p b?ng sáng ch? ??c quy?n cho các ph??ng ti?n và ?ng d?ng t? ??ng, công ngh? ?i?u khi?n ánh sáng dành cho b? nh? ch?i game, ? c?ng g?n ngoài tiêu chu?n quân ??i có kh? n?ng ch?u áp l?c cao nh?t trên th? tr??ng và nh?ng thay ??i m?i nh?t v? m?t quang h?c.

B??c vào k? nguyên công nghi?p 4.0, Apacer s? ti?p t?c t?p trung vào các gi?i pháp l?u tr? và các l?i ích c?t lõi, phát tri?n nhi?u d?ch v? ?o và th?t.

T?i Computex 2017 ?ang di?n ra ? ?ài B?c ?ài Loan, nhà s?n xu?t Apacer v?a gi?i thi?u m?t lo?t s?n ph?m m?i nh?m ?ánh d?u c?t m?c 20 n?m c?ng hi?n trên th? tr??ng b? nh? k? thu?t s?.

Trong su?t 20 n?m qua, Apacer ?ã có nhi?u thành t?u vang d?i v?i các gi?i pháp l?u tr? k? thu?t s?. Hi?n t?i, Apacer ?ã nh?n ???c 8 l?n gi?i th??ng Taiwan Excellent, là m?t trong 10 nhà cung c?p SSD hàng ??u trên th? gi?i và ?ã ???c Gartner Reseach công nh?n là nhà cung c?p SSD l?n ??u trong 4 n?m liên ti?p t? 2012 ??n 2015.

“V?i nh?ng m?c th?i gian trong 20 n?m qua, Apacer d?n d?n ?ã hình thành m?t n?n t?ng v?ng ch?c” – Ch? t?ch I-Shin, Chen nói, “Nhìn v? t??ng lai, chúng tôi s? ho?t ??ng v?i ni?m tin “n?m b?t c? h?i cùng s? ??i m?i v?ng ch?c và t? duy ti?n t?i”. Khi ti?n b? c?a chúng tôi ???c tích l?y, chúng tôi s? có nhi?u l?i th? h?n trên th? tr??ng. M?c tiêu c?a chúng tôi là tr? thành nhà cung c?p hàng ??u các d?ch v? thông tin tích h?p và công ngh? hi?n ??i".

??i di?n Apacer cho bi?t hãng ?ang s? h?u 234 b?ng sáng ch? (74 b?ng ?ang trong quá trình phê duy?t) và t?i s? ki?n Computex ?ài B?c 2017 này, Apcaer s? gi?i thi?u các công ngh?, phát minh và s?n ph?m nh? sau:

 • B??c vào th?i ??i công nghi?p 4.0, ?? ?áp ?ng nhu c?u v? mô c?a ?i?n toán ?ám mây, ?ng d?ng công nghi?p t? ??ng và phân tích d? li?u l?n, Apacer gi?i thi?u các gi?i pháp L?u tr? tr?c tuy?n 3D Nand Flash SSD thông qua ki?n trúc 64-L?p BiCS3 h?a h?n s? mang l?i s? ?n ??nh, hi?u n?ng và t?c ?? ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a các doanh nghi?p
 • V?i n?n t?ng v?ng ch?c trong vi?c qu?n lý công nghi?p, Apcer ?ã phát tri?n các ? c?ng SSD PCIe cho các ?ng d?ng quân s? và không quân h? tr? 3D NAND cùng v?i các ch?c n?ng b? sung nh? công ngh? t?n nhi?t ??c quy?n, b?o v? ch?ng th?m n??c chu?n IP57 ,l?p v? ???c m? nano. Các công ngh? phân tích b?o v? d? li?u ?i kèm nh?: CorePower, Core Analyzer, encryptions, v.v.
 • ??i v?i các module b? nh? DRAM công nghi?p, Apacer ?ã phát tri?n m?t module ch?ng bão hòa m? r?ng Temp DRAM ?ã ???c c?p b?ng sáng ch? nh?m ??m b?o ho?t ??ng ?n ??nh trong các h? th?ng ?i?u khi?n công nghi?p trong môi tr??ng ô nhi?m cao ho?c khí h?u kh?c nghi?t. Các ??ng c?, c? s? y t?, h? th?ng phòng th? qu?c gia, internet và truy?n thông, khai thác m?, công ngh? ???c t?ng c??ng và b?o v? ?a d?ng c?a Apacer DRAM s? duy trì ???c hi?u n?ng cao trong b?t k? h? th?ng nào.
 • Khi k? nguyên Internet c?a ph??ng ti?n di chuy?n b?t ??u hình thành, Apacer ?ã gi?i thi?u module giao ti?p CAN cho các ?ng d?ng trong l?nh v?c v?n t?i / h?u c?n và qu?n lý xe không c?n tài x?. Khi k?t h?p v?i công ngh? truy?n d?n không dây và GPS, module này cung c?p giám sát và phân tích xe c?, d? li?u thu ???c có th? góp ph?n qu?n lý t?i ?u. Công ngh? CAN này c?ng có th? áp d?ng vào t? ??ng hóa công nghi?p, cho phép tích h?p thông tin tiên ti?n h?n.
 • Nh?ng ?ng d?ng quang h?c: Apacer ti?p t?c t?ng ?? chính xác khi ki?m tra ?? sáng c?a màn hình b?ng cách gi?i thi?u máy ?o ?? sáng c?m tay Gen 2 và máy ?o ?? rung ?? ki?m tra ?? sáng và s? ?n ??nh c?a các s?n ph?m LED. Máy ?o màu b? túi và ?ng d?ng di ??ng cho vi?c trang trí n?i th?t ho?c m?c ?ích thi?t k? th??ng m?i c?ng s? ???c gi?i thi?u.
 • ??i v?i các s?n ph?m tiêu dùng, Apacer gi?i thi?u AC730, ?ây hi?n là tiêu chu?n cao nh?t ???c cung c?p trong s? các ? c?ng g?n ngoài bên ngoài trên th? tr??ng. V??t qua bài ki?m tra th? r?i c?a quân ??i t?i ?? cao 1,2m, tiêu chu?n IP68 và s?c ch?u t?i 1500N, AC730 là thi?t b? b?o v? ch?c ch?n s? b?o v? d? li?u trong b?t k? môi tr??ng nào. ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a game th?, PT920 Commando, SSD PCIe ???c thi?t k? theo c?m h?ng v? khí quân s?. Apacer c?ng t? hào gi?i thi?u hai b?ng sáng ch? ??c bi?t cho các module ch?i game DRAM: thi?t b? chi?u sáng ??c l?p cho b?ng b? nh?, và công ngh? chi?u sáng nâng cao. Thi?t b? chi?u sáng có th? tháo r?i s? làm gi?m nhi?u tín hi?u, trong khi công ngh? chi?u sáng nâng cao có th? thay ??i hi?u ?ng ánh sáng nh? mong mu?n c?a các game th?. Các ch? ?? ki?m soát tùy ch?nh k?t h?p t?t c? các ph?n c?ng, ph?n m?m s? t?o ra hi?u ?ng hình ?nh d?a trên s? thích cá nhân.

Nhìn l?i l?ch s? 20 n?m, Apacer ?ã s?n sàng ?ón nh?n m?t kh?i ??u m?i. V?i nh?ng d?u hi?u tiên quy?t trên th? tr??ng, Apacer ?ã ??t ???c thành tích xu?t s?c trong quý 1/2017, doanh thu t?ng 44,36% so v?i cùng k? n?m ngoái.

"N?m 2017 ?ánh d?u m?t kh?i ??u hoàn toàn m?i khi Apacer b??c vào khung 20 n?m ti?p theo. V?i s? phát tri?n c?a th?i ??i công nghi?p 4.0, chúng tôi s? ti?p t?c t?p trung vào các gi?i pháp l?u tr? k? thu?t s? và m? r?ng sang các ?ng d?ng tích h?p các ph?n m?m, ph?n c?ng, các vùng th?c và ?o ", ông Chia-Kun, Chang nói, "B?ng cách xây d?ng các s?n ph?m và d?ch v? t? ??ng Chúng tôi s? duy trì các gi?i pháp l?u tr? k? thu?t s? ? c?t lõi nh?m m?c ?ích tr? thành nhà tiên phong trong các gi?i pháp d?ch v? thông tin tích h?p b?ng nh?ng ti?n b? công ngh?".

Ngu?n: Apacer/ImageMedia


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 40
 • Khách viếng thăm: 36
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 11,966
 • Tháng hiện tại: 302,834
 • Tổng lượt truy cập: 58,857,423

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465