tam quoc

 

CyberMiles: Dự án ICO nâng tầm phân cấp thương mại điện tử

Đăng lúc: Thứ ba - 07/11/2017 04:14 - Người đăng bài viết: admin
 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo nên những thay đổi đột phá, trong đó nền tảng công nghệ Blockchain – Fintech sẽ là cơ hội vượt trội để phát triển toàn diện lĩnh vực thương mại số, thương mại điện tử.

  • CyberMiles chính th?c m? bán Token
  • D?a trên Bitcoin, ?ng d?ng blockchain m?i ch? b?t ??u
  • Blockchain - Xu h??ng m?i trong t??ng lai
  • Tìm hi?u công ngh? blockchain qua infographic

D? án CyberMiles là gì?

CyberMiles là m?t giao th?c blockchain (chu?i kh?i) m?i, ???c thi?t k? ?? cho phép ho?t ??ng phân tán c?a th? tr??ng tr?c tuy?n và n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t?, thay ??i m?t cách c? b?n cách th?c th?c hi?n công vi?c kinh doanh. M?c tiêu c?a d? án CyberMiles là tích h?p công ngh? blockchain vào th? gi?i th?c, th? hi?n n?i b?t ? vài tính n?ng sau:

•   M?t “Token t?ng” dành cho th??ng m?i ?i?n t?, cho phép các n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t? khác ch?y trên chu?i
•   Duy trì th? vi?n r?ng l?n g?m các “h?p ??ng kinh doanh thông minh” và mô-?un giúp ??n gi?n hóa các quy trình phân tán
•   Qu?n lý phân tán d? li?u ng??i dùng b?ng công ngh? mã hóa an toàn, b?o v? ng??i dùng m?ng m?i kh?i b? t?n công trên m?ng
•   B?o ??m s? an toàn và hi?u qu? c?a giao d?ch b?ng các kho?n thanh toán “ký qu?” ???c h? tr? b?ng CMT (CyberMiles Token)
•   Thi?t l?p m?t h? th?ng tín d?ng thay th? ?? t?o thu?n l?i cho kho?n vay cá nhân và doanh nghi?p nh?

CyberMiles: D? án ICO nâng t?m phân c?p th??ng m?i ?i?n t? 1

Blockchain c?a CyberMiles là m?t n?n t?ng h? tr? nhi?u ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t?, k? c? ti?m n?ng ICO (Initial Coin Offerings - hình th?c huy ??ng v?n thông qua ti?n ?i?n t?) c?a các ?ng d?ng này. Th? tr??ng 5miles C2C (Customer-to-Customer, t?m d?ch là Khách hàng-t?i-Khách hàng) là ?ng d?ng ban ??u ?? kh?i ??ng h? th?ng này.

Tr??c tiên, t?t c? ?ng d?ng và công ty có th? s? d?ng công ngh? blockchain c?a CyberMiles ?? qu?n lý giao d?ch tài chính c?a mình. Hình th?c “Giao d?ch nh? m?t D?ch v?” (Taas – Transfer as a service) này là m?t s? cái ???c c?i ti?n h?n r?t nhi?u so v?i các h? th?ng tài chính hi?n hành mà các công ty ?ang s? d?ng.

CyberMiles Token có th? ???c s? d?ng nh? m?t ??n v? ti?n t? thanh toán và lo?i b? các kho?n phí giao d?ch ??t ?? t? các ngân hàng. H?p ??ng Kinh doanh Thông minh CyberMiles (CyberMiles Smart Business Contracts) có th? t? ??ng hóa nhi?u m?ng t??ng tác kinh doanh hi?n v?n do con ng??i ??m nhi?m, bao g?m nh?ng không gi?i h?n ??i v?i các tài kho?n b?o ch?ng, h?p ??ng vay và b?o hi?m, tài tr? chu?i cung ?ng…

Blockchain c?a CyberMiles cho phép các công ty làm vi?c liên t?c cùng v?i nhà cung c?p, nhà tài tr? v?n và các ??i t??ng c?ng tác bên ngoài vì t?t c? ??u cùng s? d?ng chung m?t s? cái và cùng th?a thu?n trên H?p ??ng Kinh doanh Thông minh CyberMiles. Ti?m n?ng giá tr? to l?n c?a n?n t?ng CyberMiles là s? có t? 12 tri?u ng??i dùng ? M? và h?n 3 t? USD m?i n?m cho các giao d?ch. Danh tính ng??i dùng, l?ch s? tín d?ng, uy tín và các giao d?ch s? ???c ghi nh?n và qu?n lý m?t cách an toàn b?i blockchain. ??i v?i các công ty trong không gian th??ng m?i ?i?n t?, ?ây là m?t l?i ích tuy?t v?i ?? ngay l?p t?c có th? ti?p c?n ng??i dùng mà không c?n ph?i tham gia tìm hi?u trong c?ng ??ng c?a h? và c?ng không c?n ph?i qu?n lý v? trách nhi?m c?a vi?c rò r? riêng t? ti?m ?n.

CyberMiles: D? án ICO nâng t?m phân c?p th??ng m?i ?i?n t? 2

Các blockchain th? h? hi?n t?i có hi?u n?ng th?c thi th?p và n?ng su?t c?a nhà phát tri?n th?p. K?t qu? là chúng không ???c thi?t k? ?? ?ng d?ng r?ng rãi trong các giao d?ch kinh doanh thông th??ng. S? ??i m?i c?a CyberMiles chú tr?ng vào vi?c tích h?p m?t lo?t công ngh? ph?n m?m trung gian ?ã ???c minh ch?ng trong kinh doanh, có th? truy c?p ??n máy ?o phân ph?i trên blockchain. M?ng s? có hi?u n?ng cao và có kh? n?ng m? r?ng, cho phép doanh nghi?p vi?t H?p ??ng Kinh doanh Thông minh ?? mã hóa các quy t?c và quy trình kinh doanh.

Doanh nhân Vi?t nói gì v? d? án CyberMiles?

Ông Lê Tu?n Anh – ??i Di?n Cybermiles Vi?t Nam kiêm C? v?n chi?n l??c T?p ?oàn cho bi?t: “Sau khi tr?i qua khá nhi?u th?i gian nghiên c?u, phân tích và ?ánh giá d??i nhi?u y?u t? góc ??, tôi kh?ng ??nh ?ây là m?t d? án hoàn toàn kh? thi và ???c phát tri?n cho quê h??ng Vi?t Nam là m?t ni?m vinh h?nh ??i v?i tôi. Ngoài ra, d? án Cybermiles ?ã dành r?t nhi?u ?u ái c?ng ??ng ng??i Vi?t Nam - m?t ?i?u khá hi?m th?y c?a các d? án ICO trên th? gi?i hi?n nay.”

Ông Nguy?n Hoàng Anh – Phó Ch? t?ch Câu l?c b? Nông Nghi?p Công Ngh? Cao DAA Vi?t Nam cho bi?t: "Cu?c Cách m?ng Công nghi?p l?n th? t? (Công nghi?p 4.0) v?i xu h??ng phát tri?n d?a trên n?n t?ng tích h?p cao ?? c?a h? th?ng k?t n?i s? hóa, v?t lý, sinh h?c v?i s? ??t phá trí tu? nhân t?o ?ang làm thay ??i c?n b?n n?n s?n xu?t c?a th? gi?i, trong ?ó có l?nh v?c nông nghi?p. Tôi hy v?ng d? án CyberMiles s? có thêm nhi?u tính n?ng m?i và có tính ??t phá cao ?? ?óng góp ph?n phát tri?n cho n?n nông nghi?p Vi?t Nam".

Ông Nguy?n Thanh Duy - Ch? t?ch HD Group chia s? v? d? án CyberMiles: "Cu?c Cách m?ng Công nghi?p 4.0 t?o nên nh?ng thay ??i ??t phá trong s?n xu?t, kinh doanh, trong ?ó n?n t?ng công ngh? Blockchain – Fintech s? làm thay ??i r?t nhi?u ??nh ch? c?, qu?c gia nào bi?t t?n d?ng s? là c? h?i v??t tr?i ?? phát tri?n toàn di?n n?n kinh t?. Qua tìm hi?u và nghiên c?u, tôi tin Cybermiles s? là d? án tiên phong mang l?i nhi?u giá tr? cho l?nh v?c công ngh? thông tin và th??ng m?i ?i?n t? t?i Vi?t Nam".

Ông Lê Ng?c Tu?n – Nhà ??u T? Tài Chính t?i Vi?t Nam chia s?: "Tôi có khá nhi?u kinh nghi?m trong các d? án ICO t?i Vi?t Nam, sau khi nghiên c?u v? ti?m n?ng c?a d? án này tôi ?ánh giá cao ??i ng? 5miles. Cybermiles bi?t d?a trên n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t? và công ty d?ch v? tài chính hàng ??u ??n t? 5 qu?c gia khác nhau s? h?u m?t h? sinh thái rõ ràng và s?n sàng ?? ?ng d?ng các mô-?un h?p ??ng thông minh vào các nhu c?u marketplace th?c t?. V?i h?n 12 tri?u ng??i dùng và hàng tri?u giao d?ch th??ng m?i, 5miles cung c?p CyberMiles và các mô-?un h?p ??ng thông minh v?i m?t h? sinh thái l?n m?nh nh?m nhanh chóng phát tri?n và m? r?ng quy mô ?ng d?ng marketplace.

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t v? d? án CyberMiles, xin truy c?p vào trang web https://cm.5miles.com/vi/s/kP3RzHSZ43sdSKT .
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 133
  • Tháng hiện tại: 305,052
  • Tổng lượt truy cập: 58,859,641

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465