tam quoc

 

Giấm gỗ: sản phẩm sinh học trong nông nghiệp xanh và sạch

Đăng lúc: Thứ năm - 07/09/2017 11:07 - Người đăng bài viết: admin
 

Do không độc hại và dễ phân hủy nên giấm gỗ là một lựa chọn quan trọng để làm thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng và bổ sung cho thức ăn gia súc, đã được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp ở các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Canada.

 • Gi?m g?: s?n ph?m m?i t? nghiên c?u và ?ng d?ng th?o m?c
 • S?p di?n ra vòng chung k?t cu?c thi Swiss Innovation Challenge Vietnam 2017
 • Hành trang kh?i nghi?p c?a sinh viên chính là ?? tài nghiên c?u khoa h?c
 • Kh?i nghi?p khác kinh doanh nh?ng th? có s?n
 • Lo?i b? ??c t? n?m m?c trong th?c ?n ch?n nuôi b?ng công ngh? cao

Gi?m g? (còn g?i là pyroligneous acid, có tên ti?ng Anh là wood vinegar) là ch?t l?ng màu nâu ???c s?n xu?t t? quá trình ch?ng c?t g? và các v?t li?u th?c v?t khác. Trong gi?m g? bao g?m nhi?u lo?i h?p ch?t h?u c? nh?ng kho?ng 80-90% là thành ph?n n??c. Trong 10-20% còn l?i bao g?m r?t nhi?u các thành ph?n khác là các lo?i c?n, ester, axit, phenol, Aldehyd. Thành ph?n có nhi?u trong gi?m g? là axit axetic (t? 3-5%) và phenol (kho?ng 5%).

Gi?m g?: s?n ph?m sinh h?c trong nông nghi?p xanh và s?ch 1
S?n ph?m D?m g?.

Trên th? gi?i, ?ã có r?t nhi?u công trình nghiên c?u ?ng d?ng gi?m g? trong s?n xu?t nông nghi?p nh? c?i t?o ??t, b?o v? th?c v?t, kích thích sinh tr??ng, b?o qu?n l??ng th?c th?c ph?m, kích thích tiêu hóa th?c ?n cho v?t nuôi , làm s?ch môi tr??ng có mùi hôi, rác th?i. Ví d?, s?n ph?m gi?m g? truy?n th?ng v?i tên g?i Mokusaku d?ng chai 1,5 lít ch?ng c?t và tinh ch? ?ã ???c bán v?i giá 680 yên ? Nh?t.

M?t s? ?nh h??ng tích c?c c?a gi?m g? ?ng d?ng trong nông nghi?p:

 1. Giúp t?ng s?c s?ng và c?i thi?n ch?t l??ng cây tr?ng.
 2. Giúp ki?m soát côn trùng ??c h?i và m?t s? lo?i b?nh cây tr?ng.
 3. Làm ?c ch? c? d?i m?c và gi?m các b?nh ? ??t.
 4. Giúp h? r? cây phát tri?n m?nh h?n.
 5. ? phân chu?ng v?i d?m g? làm gi?m mùi và giúp ? phân mau ho?i.

? Vi?t Nam, gi?m g? m?i ch? ???c bi?t ??n b?i các tác d?ng v? kh? mùi và ch?ng n?m m?c ??i v?i nhà c?a, còn ?ng d?ng trong s?n xu?t nông nghi?p thì ch?a ???c quan tâm. Vì th?, gi?m g? s? mang l?i nh?ng l?i ích ?áng k? cho ngành nông nghi?p ? n??c ta. H?n n?a, quá trình s?n xu?t ra gi?m g? còn t?o ra m?t s?n ph?m chính và r?t quan tr?ng cho s?n xu?t nông nghi?p h?u c? ?ó là than sinh h?c (Biochar).

T? n?m 2016, Công ty C? ph?n và D?ch v? phân bón Bình ??nh (BIFFA) ph?i h?p v?i Trung tâm Nghiên c?u và T? v?n Nông nghi?p Nhi?t ??i (TARRC), cùng s? h? tr? c?a các chuyên gia Nh?t B?n ?ã nghiên c?u và s?n xu?t thành công s?n ph?m D?m g? t?i Vi?t Nam. Ngay sau khi s?n xu?t th? nghi?m thành công, s?n ph?m D?m g? ?ã ???c TARCC và Biffa th? nghi?m trên nhi?u ??i t??ng cây tr?ng khác nhau nh? lúa, cây ?n trái (thanh long, nhãn, mãng c?u, xoài, ?i, chanh, cam, quýt, b??i), rau màu (rau ?n lá và rau ?n trái các lo?i), h? tiêu và cà phê. ??ng th?i, s?n ph?m c?ng ???c s? d?ng trong ? phân bón, x? lý chu?ng tr?i ch?n nuôi, x? lý n?m m?c và chu?t gián trong nhà ??u cho hi?u qu? r?t t?t.

Các th? nghi?m s?n ph?m D?m g? c?a BIFFA và TARRC m?c dù v?n ?ang trong th?i gian th?c hi?n nh?ng nhi?u ??i t??ng cây tr?ng ?ã có bi?u hi?n tích c?c rõ r?t v? kh? n?ng phòng tr? n?m khu?n nh? là b?nh ??m nâu ? cây thanh long; n?m mu?i ?en và r?y trên mãng c?u, ?i, cam, chanh, b??i; b?nh s??ng mai và r?y xanh trên b?u, bí, m??p và d?a lê. ??c bi?t, ? m?c pha loãng D?m g? thích h?p (1:70), b?nh th?i r? ? lan h? ?i?p trong v??n ??m c?ng ???c c? thi?n ?áng k?.

Vi?c canh tác rau h?u c? b?ng vi?c s? d?ng phân h?u c? sinh h?c BotaniGro và gi?m g? trong phòng tr? sâu b?nh h?i ?ã ch? ra t?m quan tr?ng c?a phân bón h?u c? c?ng nh? các ch?t th?o m?c ??n s?c kh?e cây, n?ng su?t, ch?t l??ng rau ?n lá và rau ?n trái. C? th?, D?m g? ? m?c pha loãng 40 – 60 l?n có hi?u qu? trong vi?c phòng tr? b?nh h?i cho rau mu?ng, d?n ti?u và m??p ??ng v?i s? l?n phun ??nh k? 7 ngày/l?n. Bên c?nh ?ó, vi?c áp d?ng gi?m g? k?t h?p d?u neem trong phòng b?nh cho cây giúp c?i thi?n ?áng k? ch?t l??ng ??t canh tác.

Vì th?, trong ??nh h??ng canh tác nông nghi?p b?n v?ng, gi?m g? s? là s?n ph?m sinh h?c giúp h?n ch? vi?c s? d?ng thu?c b?o v? th?c v?t hóa h?c ??c h?i góp ph?n b?o ??m ch?t l??ng nông s?n th?c ph?m và môi tr??ng nông nghi?p. 

Thông tin liên h?:

Phòng Cung c?p Thông tin - Trung Tâm Thông tin và Th?ng kê KHCN TP.HCM (CESTI)

??a ch?: 79 Tr??ng ??nh (l?u 1), ph??ng B?n Thành, Q1, TP.HCM.

?i?n tho?i: 028.38243826 – 028.38297040 (102-202-203)

Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn

Phòng Cung c?p Thông tin h? tr? doanh nghi?p ti?p c?n các công ngh? m?i, ??y m?nh s?n xu?t và nâng cao n?ng l?c c?nh tranh, ??ng th?i t? v?n, k?t n?i chuyên gia, h? tr? gi?i quy?t v??ng m?c trong ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 102
 • Khách viếng thăm: 99
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 9,142
 • Tháng hiện tại: 9,142
 • Tổng lượt truy cập: 60,313,554

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465