tam quoc

 

Smartphone trông chờ phần mềm

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/04/2017 04:06 - Người đăng bài viết: admin
 

Doanh số bán smartphone toàn cầu trong năm 2016 dự kiến đạt 1,45 tỷ máy, tốc độ tăng trưởng chỉ còn 0,6%, theo IDC.

  • Samsung Galaxy S8 ?? s?c cùng LG G6
  • Galaxy S8: Tr? lý ?o Bixby h? tr? 7-8 ngôn ng?
  • 5 l?i ích c?a in ?n ?ám mây ??i v?i doanh nghi?p
  • 10 ?ng d?ng th?c t? ?o tuy?t v?i cho tr? nh?
Smartphone trông ch? ph?n m?m 1

Ph?n c?ng ngày càng t? nh?t, thi?t k? thi?u tính ??t phá, n?m qua dù smartphone th? h? m?i v?n ???c các hãng ??u ??n tung ra nh?ng không còn c?nh ng??i dùng ?ua nhau ??t hàng, chen nhau nh? mua. S?n ph?m nh?n ???c nhi?u s? quan tâm là Galaxy Note 7 thì ?áng ti?c l?i x?y ra s? c? cháy n? hàng lo?t khi?n Samsung ph?i ng?m ngùi nh?n qu? ??ng.

May m?n là v?n có tin t?t. Ph?n m?m và d?ch v? cho ?i?n tho?i ?ang có xu h??ng bùng n? nh? trí tu? nhân t?o (AI) có nh?ng b??c ti?n ??t phá. Xu h??ng th?c t? ?o có th? s? là ??ng l?c m?i thúc ??y th? tr??ng smartphone, theo nh?n ??nh c?a công ty nghiên c?u th? tr??ng IDC. 

Nh?ng chuy?n d?ch quan tr?ng trong làng smartphone

Trong b?i c?nh th? tr??ng smartphone di?n bi?n không thu?n l?i, n?i lên s? ki?n Qualcomm ch?p nh?n t?n t?i 47 t? USD trong th??ng v? k? l?c thâu tóm NXP Semiconductors NV. Nhà s?n xu?t chip smartphone l?n nh?t th? gi?i d??ng nh? ?ang tìm ki?m nh?ng c? h?i l?n h?n v??t ra ngoài smartphone v?n ?em l?i doanh thu ch? y?u cho công ty nh?ng l?i nhu?n ?ã gi?m trông th?y. Không riêng gì Qualcomm, ngành công nghi?p bán d?n ?ang chuy?n mình v?i nh?ng v? sáp nh?p ?ình ?ám trong vòng 2 n?m qua: SoftBank c?a Nh?t ??ng ý mua l?i ARM Holdings, nhà thi?t k? chip ARM c?a Anh v?i giá 32 t? USD; Avago Technologies chi 37 t? USD ?? thâu tóm Broadcom; Intel thì b? ra g?n 17 t? USD ?? có ???c Altera - nhà s?n xu?t chip l?p trình ???c; NXP thâu tóm Freescale Semiconductor v?i giá 11,8 t? USD.

T?ng tr??ng ch?m khi?n c?nh tranh trên th? tr??ng smartphone càng kh?c li?t. Trong t?p 10 nhà s?n xu?t smartphone l?n nh?t th? gi?i, xu?t hi?n hàng lo?t cái tên Trung Qu?c nh? Oppo, Xiaomi, Lenovo, ZTE, Vivo. Nh?ng th??ng hi?u l?ng l?y m?t th?i nh? BlackBerry, Nokia , Motorola và c? Microsoft có v? ch?ng còn k? v?ng gì. Samsung và Apple v?n là nh?ng th? l?c l?n, nh?ng ng??i kh?ng l? Huawei ??n t? Trung Qu?c ?ang n?i lên thách th?c tr?c di?n c? hai không ch? t?i quê nhà mà ? qui mô toàn c?u. 

K? t? ngày Apple công b? iPhone l?n ??u tiên, ??n nay ?ã 10 n?m. Th? tr??ng smartphone liên t?c bùng n? nhi?u n?m li?n v? s? l??ng, ??nh ?i?m là t?c ?? t?ng tr??ng 75,8% vào n?m 2010. Nh?ng r?i t?c ?? t?ng tr??ng doanh s? bán hàng n?m gi?m d?n xu?ng 10% vào n?m 2015. D? ki?n trong n?m 2016 ch? có th? t?ng 0,6%, theo IDC. Công ty nghiên c?u th? tr??ng Gartner ??c tính m?c t?ng doanh s? cao h?n, vào kho?ng 4,5% trong n?m 2016, so v?i 14,4% trong n?m 2015, nh?ng d? báo doanh s? bán smartphone cao c?p nh? iPhone và các dòng Galaxy S c?a Samsung s? gi?m 1,1%.

Có nh?ng y?u t? ?ang ng?n c?n ?à phát tri?n c?a th? tr??ng smartphone. Ng??i dùng gi? ?ây có xu h??ng gi? chi?c smartphone c?a mình lâu h?n, không còn hào h?ng thay m?i nh? nh?ng n?m tr??c, theo nh?n ??nh c?a IDC. Công ty nghiên c?u th? tr??ng c?a M? cho r?ng, v?i 1,45 t? chi?c smartphone bán ra trên toàn th? gi?i trong n?m 2016, th? tr??ng ?ã t?i lúc bão hòa. Th?m chí nh?ng th? tr??ng ?ã phát tri?n nh? M?, Canada, Nh?t B?n và nhi?u n??c Tây Âu ?ang có chi?u h??ng ?i xu?ng, s? t?ng tr??ng âm trong giai ?o?n 2015 – 2020. Các nhà m?ng ? M? g?n ?ây ?ã b? hình th?c h? tr? giá cho các thuê bao ký h?p ??ng s? d?ng d?ch v? dài h?n, m?i khách hàng ??u ph?i tr? t?i thi?u 649 USD ?? s? h?u iPhone 7 . Do v?y, ng??i tiêu dùng s? ch?m thay ??i smartphone c?a h?: Trong quí 3/2016, Citigroup ??a ra con s? ??c tính th?i gian thay th? ?i?n tho?i s? kéo dài 31,2 tháng, so v?i d??i 24 tháng trong n?m 2011. 

Th? tr??ng smartphone ch? cú hích m?i

Vài c?i ti?n smartphone n?m qua v? ph?n c?ng, g?m trang b? camera kép và kh? n?ng ch?ng th?m n??c, có th? thúc ??y t?c ?? t?ng tr??ng doanh s? bán ??t 2 con s? trong t??ng lai g?n, theo k? v?ng c?a m?t s? nhà phân tích.

M?t s? tính n?ng khác có th? ?em l?i tri?n v?ng t?ng tr??ng cho th? tr??ng nh? màn hình g?p ?? ?i?n tho?i có th? dùng tho?i mái nh? máy tính b?ng nh?ng l?i d? dàng ?út túi qu?n. Nh?ng ti?n b? trong th?c t? ?o t?ng c??ng (AR) v??t ra ngoài nh?ng trò ch?i thông th??ng c?ng ?ang ???c trông ??i ?? thúc ??y th? tr??ng smartphone. Tin t?t là Google ?ã gi?i thi?u h? ?i?u hành Daydream dành riêng cho kính th?c t? ?o ho?t ??ng k?t h?p v?i smartphone.

Trong khi c?i ti?n ph?n c?ng không còn t?o nên s? hào h?ng cho th? tr??ng thì ph?n m?m ?ang có nh?ng thay ??i l?n nh? nh?ng l?i th? t? công ngh? ?i?n toán ?ám mây, d? li?u l?n phát tri?n cùng trí tu? nhân t?o. Giao di?n gi?ng nói ?ang tr? thành xu h??ng ch? ??o v?i các tr? lý ?o Siri c?a Apple, Alexa c?a Amazon, và Google Assistant ngày càng thông minh h?n. ??c bi?t Alexa ?ã có màn phô tr??ng ??c s?c, th?ng tr? sàn di?n CES 2017 – tri?n lãm ?i?n t? tiêu dùng l?n nh?t th? gi?i trong n?m. Các nhà s?n xu?t ph?n c?ng ?ã trình di?n nh?ng s?n ph?m c?a mình v?i kh? n?ng ?i?u khi?n và giám sát qua Alexa theo r?t nhi?u cách sáng t?o khác nhau. H? cho th?y tr? lý ?o ?ã s?n sàng k?t h?p v?i ?? lo?i thi?t b? trong gia ?ình, v?n phòng cho ??n nh?ng chi?c ô tô l?n bánh trên ???ng.

Dù iPhone v?n ?em l?i doanh thu l?n cho Apple, nh?ng công ty d??ng nh? không còn quá ph? thu?c vào doanh s? bán thi?t b?. M?ng d?ch v?, bao g?m Apple Pay và App Store, có doanh thu t?ng tr??ng 24% so v?i cùng k? n?m tr??c, ??t 6,3 t? USD trong quý cu?i n?m 2016. Con s? này ch? m?i b?ng kho?ng 22% so v?i doanh thu do iPhone ?em v?, nh?ng doanh thu t? iPhone ?ã gi?m 13%. CEO Tim Cook cho bi?t m?ng kinh doanh d?ch v? ?ã t?ng g?n g?p ?ôi trong 4 n?m qua. 

N?m 2016 các nhà phát tri?n ?ng d?ng ?ã ki?m ???c 20 t? USD trên App Store, t?ng 40% so v?i n?m 2015. Theo tính toán c?a gi?i phân tích thì t??ng ?ng v?i con s? này Apple thu v? không d??i 8 t? USD t? c?a hàng ?ng d?ng tr?c tuy?n c?a mình.

Nh? s? k?t h?p ch?t ch? gi?a ph?n c?ng và ph?n m?m mà Apple ?ã ??t ???c nhi?u thành công trong l?nh v?c smartphone. Google c?ng ?ang n? l?c ?i theo h??ng này. Sau nhi?u n?m chuyên tâm phát tri?n h? ?i?u hành di ??ng Android mi?n phí cho các nhà s?n xu?t ph?n c?ng, mà k?t qu? ?ã có m?t trên 85% s? smartphone bán ra trên toàn th? gi?i n?m qua, tháng 10 v?a qua ng??i kh?ng l? ph?n m?m c?ng ?ã tung ra ?i?n tho?i Pixel c?a riêng mình.

V?i các công ty ph?n c?ng khác, ngày càng gian nan giành mi?ng bánh th? ph?n khi th? tr??ng t?ng tr??ng ch?m l?i. Smartphone ?ang ch? cú hích m?i ?? l?i bùng n?, và tr? thành thi?t b? quan tr?ng ?? ?i?u khi?n các thi?t b? trong nhà. 

Smartphone trông ch? ph?n m?m 2

PC World VN 02/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

gian nan

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 54
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 21
  • Hôm nay: 450
  • Tháng hiện tại: 305,369
  • Tổng lượt truy cập: 58,859,958

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465