tam quoc

 

Sự phát triển điện toán đám mây Azure ở Việt Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 24/10/2017 10:15 - Người đăng bài viết: admin
 

Mặc dù còn chưa thực sự phát triển và vướng mắc bởi nhiều nguyên nhân khách quan, song có thể thấy được tương lai của dịch vụ điện toán đám mây nói chung và của Microsoft Azure nói riêng tại thị trường Việt Nam.

  • HPT tri?n khai h? t?ng data center cho ch?ng khoán ?? Nh?t
  • Vi?t Nam và cách m?ng 4.0: Thúc ??y chuy?n ??i s? v?i ?i?n toán ?ám mây
  • ?ám mây l?u tr? nào cho b?n
  • Ch??ng trình ?ào t?o mi?n phí Azure chuyên nghi?p

Gi?i thi?u công ngh? ?i?n toán ?ám mây

?iê?n toa?n ?a?m mây (?T?M) hay Cloud Computing không co?n la? mô?t kha?i niê?m xa la? trong môi tr???ng CNTT hiê?n nay. Th??c tê?, y? t???ng vê? ?T?M ?a? ra ???i t?? gi??a nh??ng n?m 1950, khi ma? ca?c tô? ch??c b??t ?â?u s?? du?ng “siêu ma?y ti?nh” (large-scale mainframe computer) song do chi phi? qua? cao nên ho? b??t ?â?u th?? nghiê?m ph??ng th??c chia se? (time-sharing) ?ê? tô?i ?a ho?a l??i nhuâ?n ?â?u t? (ROI). Ph??ng th??c na?y cho phe?p nhiê?u ca? nhân cu?ng s?? du?ng n?ng l??c ti?nh toa?n cu?a ma?y chu? t?? ma?y tra?m cu?a ho?. Co? thê? no?i ?ây la? mô?t trong nh??ng tiê?n ?ê? ?â?u tiên cho mô hi?nh di?ch vu? ?T?M sau na?y.

Vào tháng 09/2011, Vi?n nghiên c?u Tiêu chu?n và Công ngh? qu?c t? (National Institute of Standards and Technology – NIST) ?ã chính th?c ??a ra ??nh ngh?a v? công ngh? ?i?n toán ?ám mây nh? sau: ?i?n toán ?ám mây là m?t mô hình cho phép truy c?p m?ng thu?n ti?n, theo nhu c?u ??n m?t kho tài nguyên ?i?n toán dùng chung, có th? ??nh c?u hình: m?ng, máy ch?, l?u tr?, ?ng d?ng… có th? ???c cung c?p và thu h?i m?t cách nhanh chóng v?i yêu c?u t?i thi?u v? qu?n lý ho?c can thi?p c?a nhà cung c?p d?ch v?.

S? phát tri?n ?i?n toán ?ám mây Azure ? Vi?t Nam 1
Các ??c tính c? b?n c?a ?i?n toán ?ám mây

Trong ba?o ca?o cu?a NIST co?n mô ta? ro? công ngh? ?i?n toán ?ám mây v? c? b?n có th? ???c mô t? gói g?n bao g?m 5 ??c tính c? b?n:

T? ph?c v? theo nhu c?u (On-demand self-service): Khách hàng có th? ??n ph??ng ??ng ký m?i/b? sung các tính n?ng, d?ch v? theo nhu c?u nh? t?ng n?ng l?c tính toán máy ch?, dung l??ng l?u tr?,… H? th?ng s? t? ??ng ?áp ?ng mà không c?n b?t k? s? can thi?p hay t??ng tác nào v? m?t con ng??i c?a nhà cung c?p d?ch v?.

Truy c?p m?ng r?ng rãi (Broad network access): Kh? n?ng truy c?p d? dàng thông qua môi tr??ng Internet và h? tr? trên ?a n?n t?ng thi?t b? nh? PC/laptop, các thi?t b? di ??ng mobile, tablet,…

T?ng h?p tài nguyên (Resource pooling): Tài nguyên máy tính (hay n?ng l?c v? compute, storage) c?a nhà cung c?p d?ch v? ? d??i d?ng c?ng g?p (pooled) ?? ph?c v? cho nhi?u khách hàng ??ng th?i theo hình th?c thuê bao.

Tính ?àn h?i nhanh chóng (Rapid elasticity): Kh? n?ng co dãn nhanh chóng c? trong quá trình cung c?p c?ng nh? thu h?i d?ch v?, ?a ph?n là hoàn toàn t? ??ng theo nhu c?u c?a khách hàng và th???ng là ? m?c không gi?i h?n.

D?ch v? ???c ?o ??m (Measured service): D?ch v? có kh? n?ng t? ??ng ki?m soát và t?i ?u hóa tài nguyên b?ng cách phân chia, ?o ??c, s? l??ng c? th? hóa t?ng lo?i d?ch v? (ví d? nh? l?u tr?, b?ng thông, n?ng l?c x? lý, s? l??ng ng??i dùng,…). Tài nguyên s? d?ng ???c giám sát và báo cáo, ??m b?o minh b?ch ??i v?i c? khách hàng và nhà cung c?p d?ch v?.

Gi??i thiê?u Microsoft Azure

?i?n toán ?ám mây ?a? tr?? tha?nh mô?t xu thê? không thê? thay ?ô?i. T?? ca?c công ty vê? công nghê?, ca?c nha? cung câ?p di?ch vu? t??i ca?c doanh nghiê?p – nh??ng kha?ch ha?ng s?? du?ng di?ch vu? ?ê?u bi? a?nh h???ng b??i xu thê? na?y va? buô?c pha?i thi?ch nghi v??i no?. Ga? khô?ng lô? Microsoft cu?ng không pha?i la? ngoa?i lê?. Di?ch vu? ?iê?n toa?n ?a?m mây Microsoft Azure ????c công bô? va?o tha?ng 10/2008 va? lâ?n ?â?u tiên ra m??t va?o tha?ng 02/2010 v??i ca?i tên ban ?â?u la? Windows Azure. Tha?ng 03/2014, di?ch vu? “con c?ng” cu?a Microsoft chi?nh th??c ?ô?i tên tha?nh Microsoft Azure.

T??i nay, Microsoft Azure ?a? cho ra ???i h?n 600 di?ch vu? kha?c nhau trên nê?n ta?ng cloud cu?a mi?nh, ?a?p ??ng ?â?y ?u? cho mo?i nhu câ?u câ?n thiê?t cho doanh nghiê?p vâ?n ha?nh va? ca?c nha? pha?t triê?n nghiên c??u nh?:

•   Compute service: virtual machines, service fabrics…
•   App services (web app, mobile app, logic app, APIs…)
•   Storage service
•   Networking service (VPN, Traffic Manager, CDN…)
•   Database service (SQL, DocumentDB…)
•   Intelligence and Analytics (HDInsight, Machine learning, Cognative service, Power BI…)
•   Security and Identity (Azure Active Directory, Security Center…)
•   Developer Tools (Visual Studio team services, Application Insights…)

Không chi? co? mô?t catalog ?ô? sô? ca?c di?ch vu? ????c hô? tr?? va? ????c ?â?u t? nguô?n l??c khô?ng lô? ?ê? liên tu?c ca?i thiê?n, tô?i ?u ho?a ca?c di?ch vu?, Microsoft co?n t?? ha?o la? nha? cung câ?p di?ch vu? Public Cloud co? c? s?? ha? tâ?ng “?ô? sô?” nhâ?t hiê?n nay v??i sô? l???ng ca?c khu v??c co? xây d??ng data center (Region) lên t??i 34 ?iê?m chi?nh th??c trên kh??p thê? gi??i va? thêm 04 ?iê?m ?a? ????c công bô? kê? hoa?ch triê?n khai. Quy mô ha? tâ?ng cu?a Microsoft Azure thâ?m chi? v???t qua tô?ng sô? Region cu?a ca? hai ?ô?i thu? ca?nh tranh l??n nhâ?t la? Amazon va? Google cô?ng la?i.

M?c dù c?ng còn các h?n ch?, hi?n t?i cùng v?i s? n? l?c phát tri?n kinh doanh m?ng Cloud c?a Microsoft và các ??i tác (Partner) trong hai n?m qua, m?t s? khách hàng ?ã b?t ??u s? d?ng d?ch v? ?i?n toán ?ám mây ?? ph?c v? cho công vi?c kinh doanh c?a mình. Ch? y?u ? th? tr??ng Vi?t Nam m?ng Cloud ???c khách hàng s? d?ng ph?n nhi?u là IaaS (VMs, Backup, Storage). Ngoài ra m?t s? công ty th??ng m?i ?i?n t?, tài chính, ngân hàng, bán l? c?ng ?ang quan tâm ??n vi?c xây d?ng nh?ng ?ng d?ng m?i trên n?n PaaS.

HPT v?i kinh nghi?m tri?n khai Azure

??i v?i HPT, t? th?i ?i?m 2015 cho ??n nay c?ng ?ã ???c tham gia m?t s? các khóa ?ào t?o chuyên sâu v? Azure c?a Microsoft t? ch?c ?ào t?o riêng cho các Partner là SI l?n ? Vi?t Nam, sau ?ó ???c tr?i nghi?m th?c t? thông qua các PoC cho khách hàng ti?m n?ng (kho?ng 15 case PoC trong n?m 2016), t? ?ó thu ???c ki?n th?c quan tr?ng ?? có kh? n?ng s?n sàng trong vi?c tri?n khai m?t s? nhóm d?ch v? tích h?p trên Azure nh? IaaS, EMS, OMS.

T?i Vi?t Nam cho t?i th?i ?i?m này m?i ch? có 2 Partner c?a Microsoft ??t ???c c?p ?? Silver Cloud Patform, trong ?ó có HPT. HPT v?i nhi?u n?m là ??n v? SI có tên tu?i trên th? tr??ng, có l?i th? c?nh tranh v? m?t s? m?ng tích h?p h? th?ng Infrastructure, Security, Deploy & Manage Services. V?i xu h??ng công ngh? m?i trên Azure c?a Microsoft, m?t s? chuyên gia c?a hãng nh?n ??nh HPT r?t có ti?m n?ng trong vi?c khai thác m?t s? m?ng d?ch v? ?ang là xu h??ng th?c ti?n c?a th? tr??ng: Security, App Migration, Managed Services.

??u n?m 2017, HPT ???c Microsoft tin t??ng l?a ch?n tri?n khai PoC gi?i pháp v? h? t?ng Cloud Azure (Iaas, EMS, Office 365) cho Ngân hàng MBBank, v?n ?ang là m?t trong nh?ng ??n v? ??u tiên ??u t? (60.000 USD/n?m) ?? th? nghi?m phát tri?n các ?ng d?ng d?ch v? c?a h? trên môi tr??ng Cloud Azure c?a Microsoft.

K?t lu?n

M??c du? co?n ch?a th??c s?? pha?t triê?n va? co?n v???ng m??c b??i nhiê?u nguyên nhân kha?ch quan, song co? thê? thâ?y ????c t??ng lai cu?a di?ch vu? ?iê?n toa?n ?a?m mây no?i chung va? cu?a Microsoft Azure no?i riêng ta?i thi? tr???ng Viê?t Nam. Nê?u nh? ca?ch ?ây khoa?ng hai n?m, Microsoft chi? m??i ???t tro?ng tâm va?o pha?t triê?n va? ba?n di?ch vu? Office 365 (mô?t di?ch vu? Cloud ?iê?n hi?nh cho ng???i du?ng v?n pho?ng), thi? t??i nay Microsoft ?a? th??c s?? ?â?y ma?nh Azure va?o thi? tr???ng co?n râ?t nguyên s? na?y. Mô?t sô? case study l??n nh? BigC hay gâ?n ?ây la? th??ng vu? h??p ta?c gi?a Microsoft v??i VTC Intecom nh??m triê?n khai, cung câ?p ca?c di?ch vu? cho kha?ch ha?ng quô?c tê?. ?ây la? nh??ng ?iê?m sa?ng, ?a?nh dâ?u nh??ng b???c pha?t triê?n bê?n v??ng cu?a Microsoft Azure ta?i Viê?t Nam.

Co? thê? thâ?y, khi ma? n???c nha? ?ang trong qua? tri?nh hô?i nhâ?p ma?nh me? dâ?n t??i s?? ca?nh tranh gay g??t trong thi? tr???ng nô?i ?i?a, cô?ng v??i nh??ng thay ?ô?i tâ?t yê?u cu?a cuô?c ca?ch ma?ng công nghiê?p 4.0 thì ca?ng kh??ng ?i?nh xu thê? tâ?t yê?u cu?a thi? tr???ng la? pha?i thi?ch nghi va? thay ?ô?i. Chi? co? s?? thay ?ô?i ti?ch c??c m??i mang la?i n?ng suâ?t lao ?ô?ng, hiê?u qua? ?â?u t?, gia?m chi phi?… giu?p doanh nghiê?p ???ng v??ng, ô?n ?i?nh va? nga?y mô?t pha?t triê?n h?n.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 842
  • Tháng hiện tại: 305,761
  • Tổng lượt truy cập: 58,860,350

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465