tam quoc

 

TOTOLINK N200RE mini: Mẫu Wi-Fi Router đa đoan

Đăng lúc: Thứ ba - 07/02/2017 06:40 - Người đăng bài viết: admin
 

Không chỉ là chiếc Wi-Fi Router hiệu năng cao, TOTOLINK N200 mini còn thực sự tỏa sáng trong vai trò thiết bị giúp khuyếch đại sóng không dây trong không gian của một căn hộ, văn phòng, quán cà phê hay nhà hàng.

 • ?ánh giá thi?t b? m? r?ng Wi-Fi TOTOLINK EX300
 • ?ánh giá Wi-Fi Router TOTOLINK N200RE
 • ?ánh giá Access Point TOTOLINK N9
 • TOTOLINK EX200: Thi?t b? m? r?ng Wi-Fi giá r?, hi?u n?ng cao
 • ?ánh giá thi?t b? m? r?ng Wi-Fi D-Link DAP-1620

V? c? b?n, gi?ng phiên b?n N200RE ti?n nhi?m s? d?ng firmware v.2.4, s?n ph?m TOTOLINK N200RE mini v?i firmware v.3.0 là b? ??nh tuy?n (router) tích h?p ?i?m truy c?p không dây (AP), có nhi?m v? chia s? k?t n?i Internet (c?p t? c?ng WAN) cho 2 c?ng LAN và các thi?t b? di ??ng có th?c hi?n k?t n?i không dây vào thi?t b? này qua sóng Wi-Fi. Ngoài ra, TOTOLINK N200RE mini còn có kh? n?ng ?óng vai trò Repeater dùng ?? khu?ch ??i sóng c?a m?t m?ng Wi-Fi kh? d?ng khác.

Ngay trong tên g?i, nhà s?n xu?t TOTOLINK ?ã c? tình s? d?ng t? "mini" ?? cho th?y s? gi?n l??c v? m?t kích th??c t?ng th? c?a N200RE phiên b?n m?i nh?t này.

Test Lab nh?n th?y, n?u không xem k? các thông tin ???c in trên v?/thùng ??ng s?n ph?m thì b?n r?t d? nh?m l?n gi?a phiên b?n N200RE c?  và N200RE phiên b?n thu g?n này.

Tuy nhiên, khi l?y thi?t b? ra kh?i thùng, b?n s? th?y ngay s? khác bi?t v? ki?u dáng l?n kích th??c.

Có th? kh?ng ??nh, TOTOLINK luôn dành cho m?i s?n ph?m c?a nhà s?n xu?t này nh?ng nét quy?n r? c?n thi?t trong thi?t k?, dù nh? nh?ng v?n th?a s?c "h? g?c" b?t k? tay k? thu?t nào.

??n c?, N200RE mini b? trí c?m ?èn LED báo tr?ng thái ? v? khá d? quan sát, ?ó là ngay trên b? m?t thi?t b?, và li?n k? v?i d?i ?èn tr?ng thái là nút kích ho?t tính n?ng k?t n?i "m?t ch?m" an toàn WPS và nút Reset c?ng thi?t b?. 

Test Lab cho r?ng, TOTOLINK hoàn toàn có ch? ý khi thi?t k? N200 mini ? d?ng kh?i vuông ??t trên bàn c?ng nh? gi?n l??c s? c?ng LAN t? 4 xu?ng còn 2, b?i suy cho cùng thì tính n?ng "then ch?t" c?a thi?t b? này là b? ??nh tuy?n không dây (Wi-Fi Router) và vi?c b? trí N200RE mini ? ?âu không còn là ?i?u quan tr?ng thi?t b? ???c tích h?p tính n?ng Repeater.

 

Hai chi?c anten ?? l?i 5dBi trên N200RE mini tuy không th? tháo r?i, nh?ng bù l?i có kh? n?ng ?i?u ch?nh góc xoay khá linh ho?t, qua ?ó giúp thi?t b? d? dàng ???c b? trí ? các góc khu?t trên sàn nhà, hay trên k? sách, t? và làm vi?c.

Công b?ng mà nói, n?u có thêm ch? ?? treo t??ng thì ch?c ch?n N200RE mini s? thêm ph?n h?p d?n ??i v?i vài nhóm khách hàng.

Khui h?p, c?m... là lên sóng

Gi?ng phiên b?n TOTOLINK N200RE th? h? c?, m?u N200RE mini c?ng gây ?n t??ng v?i TestLab ? kh? n?ng "online" t?c th?i ngay sau khi th? nghi?m viên khui h?p, c?m jack ngu?n, n?i c?ng WAN v?i ngu?n c?p ngõ ra Internet là modem/router/APphía tr??c thông qua cáp RJ45.

Hay nói cách khác, ch?ng c?n có ki?n th?c v? m?ng thì b?n v?n có th? nhanh chóng b? sung TOTOLINK N200RE mini vào h? th?ng m?ng n?i b? t?i gia ?ình hay v?n phòng ?? m? r?ng s? c?ng LAN và ??ng th?i tri?n khai m?t m?ng Wi-Fi hoàn toàn m?i.

Thông tin k? thu?t in trên h?p ??ng s?n ph?m cho th?y, TOTOLINK N200RE mini h? tr? m?ng Wi-Fi chu?n 802.11b/g/n t?c ?? t?i ?a 300Mbps, c?ng m?ng LAN t?c ?? 10/100Mbps. ?áng ti?c, N200RE mini ch? ho?t ??ng trên b?ng t?n tiêu chu?n 2,4GHz.

Thi?t b? h? tr? các c? ch? mã hóa ??ng nh?p thông d?ng nh? WEP (32/64 bit), WPA/WPA2 và WPA-Mixed.

M?c ??nh, N200RE mini t?o ra m?ng Wi-Fi có tên ??ng nh?p (SSID) là TOTOLINK N200RE ? ch? ?? không mã hóa. Do ?ó, b?t k? máy tính xách tay, máy tính ?? bàn hay thi?t b? di ??ng nào v?i card m?ng tích h?p ??u có th? ??ng nh?p vào m?ng Wi-Fi này, và sau r?i t? do k?t n?i ra Internet.

Tuy nhiên, v?i firmware v.3.0 m?i, n?u m?t thi?t b? di ??ng l?n ??u tiên k?t n?i vào TOTOLINK N200RE mini v?n c?ng ch?a ???c thay ??i c?u hình m?c ??nh, ng??i dùng s? ???c t? ??ng ?i?u h??ng ??n m?t giao di?n web yêu c?u ?i?u ch?nh tên ??ng nh?p (SSID), ch? ?? mã hóa và c? m?t kh?u xác th?c ??ng nh?p.

Test Lab th?y r?ng, b?n có th? b? qua b??c thi?t l?p này n?u không rành v? k? thu?t c?ng nh? không mu?n h?n ch? ng??i dùng ??ng nh?p vào m?ng Wi-Fi do N200RE mini chia s?.

 

Còn ??i v?i máy tính xách tay, không quá khó ?? ??ng nh?p vào trình qu?n lý/?i?u khi?n c?a TOTOLINK N200RE mini b?i m?c ??nh nhà s?n xu?t gán ??a ch? IP c?a chi?c Wi-Fi Router này là 192.160.1.1.

Do ?ó, n?u máy tính ?ang ???c thi?t l?p ? ch? ?? t? ??ng nh?n ??a ch? IP t? router, thì t?t c? nh?ng gì mà b?n c?n làm làm g?n cáp m?ng t? laptop ??n N200RE mini hay cho laptop ??ng nh?p vào SSID m?c ??nh TOTOLINK N200RE, sau ?ó dùng b?t k? trình duy?t web nào ?? m? ??a ch? IP t??ng ?ng là 192.168.1.1.

Ngay l?p t?c, giao di?n ?i?u khi?n s? xu?t hi?n, và n?u là l?n ??u tiên s? d?ng, b?n s? th?y trình h??ng d?n cài ??t nhanh.

L?u ý, n?u ?ã th?c hi?n k?t n?i c?ng WAN v?i router/modem c?p ngõ ra Internet, khi phát hi?n ??a ch? IP 192.168.1.1 b? trùng v?i ??a ch? IP c?a thi?t b? c?p ngu?n Internet thì N200RE mini s? ch? ??ng "??nh c?" ? ??a ch? IP m?i là 192.168.0.1. ? ?i?m này, N200RE phiên b?n mini gi?ng h?t  N200RE phiên b?n c? . 

 

D? cài ??t, ?? tính n?ng

Có th? kh?ng ??nh, giao di?n cài ??t/c?u hình c?a hai phiên b?n N200RE là hoàn toàn gi?ng nhau, ??n gi?n song r?t tr?c quan. 

Test Lab m?t l?n n?a ?ánh giá cao vi?c giao di?n chính ch? ??ng hi?n th? tr?ng thái c?a c?ng WAN và 2 c?ng LAN b?ng mã màu, qua ?ó giúp ng??i dùng nhanh chóng bi?t ???c li?u N200RE mini ?ã ???c k?t n?i v?i ngõ ra Internet hay ch?a, c?ng nh? có k?t n?i v?i laptop/PC qua m?ng LAN hay không.

So v?i phiên b?n N200RE th? h? c?, phiên b?n mini m?i này h? tr? ??n 6 ch? ?? ho?t ??ng (Operation Mode) g?m Router, Repeater (Range Extender), Bridge with AP, Wireless ISP Client, Wireless Client và Client - thay vì 3 ch? ?? nh? phiên b?n c?.

TOTOLINK N200RE mini: M?u Wi-Fi Router ?a ?oan 1
Các ch? ?? v?n hành c?a TOTOLINK N200RE mini.

Ngoài ch? ?? Router c? b?n, Test Lab ?ánh giá r?t cao vi?c N200RE mini tích h?p ch? ?? Repeater (Range Extender) và ??c bi?t h?n h?t là Wireless ISP Client b?i tính n?ng này v?n d? ch? hi?n di?n trên các dòng AP Wi-Fi Router cao c?p ???c thi?t k? dành cho doanh nghi?p.

Ngay t? giao di?n chính, thông qua trình ??n Operation Mode, ng??i dùng có th? nhanh chóng th?c hi?n các tác v? cài ??t, c?u hình N200RE mini t??ng ?ng v?i ch? ?? ho?t ??ng.

Test Lab nh?n th?y, vi?c c?u hình ch? ?? Router c?ng nh? Repeater khá d?, không ?òi h?i nhi?u ki?n th?c v? m?ng.

 

V?i TOTOLINK N200RE mini, ng??i dùng có th? t?o ra 2 SSID ??c l?p v?n hành ??ng th?i, cài ??t ch? ?? ki?m soát truy c?p d?a trên c? ch? l?c MAC hay ??a ch? IP, lên l?ch t?t/m? m?ng Wi-Fi t??ng ?ng. 

Ngoài ra, N200RE mini c?ng cung c?p các tính n?ng c?n thi?t cho m?t Wi-Fi Router nh? ki?m soát b?ng thông QoS, t??ng l?a Firewall, lên l?ch kh?i ??ng thi?t b?, tùy ch?nh ??a ch? IPv6.

Test Lab th?y r?ng, n?u bi?t khai thác tri?t ??, tính n?ng QoS s? giúp các qu?n tr? viên ki?m soát c?c k? hi?u qu? b?ng thông cho t?ng ch?ng lo?t thi?t b? k?t n?i d?a trên c? s? ??a ch? MAC, ??a ch? IPv4 c?ng nh? IPv6.

V? c??ng ?? sóng, Test Lab th?c s? ?ánh giá cao s? ?n ??nh c?ng nh? vùng ph? mà m?ng Wi-Fi do TOTOLINK N200RE mini t?o ra. Trong khi ?ó, tính n?ng WPS c?ng ho?t ??ng chu?n xác khi Test Lab thành công trong vi?c k?t n?i máy in HP, camera IP c?a D-Link v?i b? phát N200RE mini ? ch? ?? Router l?n Repeater.

Thay l?i k?t: N?u b?n ?ang có nhu c?u t? tay tri?n khai m?t m?ng Wi-Fi t?i nhà hay v?n phòng và mu?n gi?m thi?u s? ph? thu?c vào cáp m?ng trong vi?c liên k?t v?i ngu?n phát Internet qua cáp LAN thì TOTOLINK N200RE mini là l?a ch?n phù h?p. Test Lab dám ch?c r?ng, b?n s? ch? c?n kho?ng 10-15 phút là có th? hoàn t?t vi?c cài ??t thi?t b?. 

Thông tin chi ti?t và ??t mua s?n ph?m, tham kh?o t?i  http://www.lazada.vn/router-wifi-300mbps-totolink-n200re-v3nbsptrang-3621170.html .


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

định cư

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 49
 • Khách viếng thăm: 46
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 12,089
 • Tháng hiện tại: 302,957
 • Tổng lượt truy cập: 58,857,546

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465