tam quoc

 

Cận cảnh bộ đôi tai nghe Denon C720 và C820

Đăng lúc: Thứ hai - 07/08/2017 22:04 - Người đăng bài viết: admin
 

Gọn nhẹ, dễ di chuyển, chất âm dễ nghe, nhiều phụ kiện đi kèm hữu dụng là những điểm son của bộ đôi tai nghe hàng hiệu Denon C720 và C820.

 • Apple AirPods th? h? m?i s? ???c tích h?p chip sinh tr?c h?c
 • Blue Satellite – tai nghe Hi-end h? tr? ch?ng ?n
 • Headphone cao c?p Beyerdynamic Xelento có thêm b?n không dây
 • Marshall Monitor Bluetooth – tai nghe không dây pin 30 gi?
 • Nh?ng khuy?n ngh? khi s? d?ng tai nghe t? T? ch?c Y t? th? gi?i

Denon C720 (AH-C720) và C820 (AH-C820) là 2 m?u tai nghe v?n ???c thi?t k? h??ng ??n nh?ng khách hàng ?ang ki?m tìm m?t b? headphones có ch?t l??ng âm thanh t?t, nh?ng v?n ph?i th?t g?n nh? ?? ?áp ?ng ???c c? nhu c?u gi?i trí di ??ng.

V? c? b?n, Denon C820 và C720 ??u có thi?t k? d?ng tai nghe in-ear và v?n s? d?ng k?t n?i dây d?n và ??u c?m 3,5mm truy?n th?ng. Trong 2 s?n ph?m m?i tho?t trông có khá nhi?u nét t??ng ??ng này, Denon C820 ???c nhà s?n xu?t x?p ? m?t level cao h?n nh? trang b? công ngh? loa Double Air Compression Driver v?n ???c ??m b?o giúp t?ng ?áng k? tr?i nghi?m âm tr?m. Theo gi?i thích t? phía nhà s?n xu?t, công ngh? Double Air Compression Driver ?ng d?ng trên Denon C820 th?c ch?t s? d?ng 2 driver ???ng kính 11,5mm b? trí th?ng hàng trên cùng m?t c? tai. Nh? thi?t k? này, k?t h?p v?i ki?u bu?ng âm ch?t li?u nhôm cao c?p k?t h?p cao su m?m, Denon C820 có th? tái t?o ch?t âm trong tr?o nh?ng v?n ?? chi ti?t ? các cung b?c tr?m l?ng, h?a h?n kh? n?ng làm hài lòng c? nh?ng ?ôi tai khó tính, sành nh?c. Tuy trang b? ??n 2 driver trên m?i c? tai, nh?ng nh? ki?u thi?t k? l? thoát âm vuông góc v?i màng loa, nên Denon C820 c?ng r?t g?n gàng và c?ng mang l?i c?m giác tho?i mái h?n khi s? d?ng.

C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 1
Denon C720 (AH-C720).

Riêng v?i Denon C720, m?u headphone này tuy ch? trang b? duy nh?t driver 11,5mm trên m?i c? loa, nh?ng c?ng nh? ki?u thi?t k? bu?ng âm ??c bi?t không kém c?nh gì so v?i “?àn anh” Denon C820, c?ng thêm công ngh? ??c quy?n Acoustic Optimiser, nên s?n ph?m c?ng h?a h?n kh? n?ng tái t?o âm thanh chi ti?t, hài hòa, d? ?i vào lòng ng??i. T?a nh? m?u Denon C820, Denon C720 c?ng r?t ???c chú tr?ng ??n thi?t k? công thái h?c mà c? th? h?n là ph?n ??m slicon c?ng ???c ??t nghiêng m?t góc nh?, giúp t?o c?m giác tho?i mái h?n khi n?m trong ?ng tai c?a ng??i nghe.

?áng chú ý là c? Denon C720 và Denon C820 ??u ???c bán kèm nhi?u ph? ki?n h?u ích nh? b? case silion cho phép c?t g?n tai nghe ?? mang theo bên mình khi c?n. M?i b? tai nghe hàng hi?u này c?ng ???c bán kèm các tùy ch?n ??m silicon v?i kích th??c ?a d?ng, kèm theo ?ó là m?t chi?c k?p áo nh? giúp c? ??nh dây d?n trên c? áo giúp lo?i b? tình tr?ng microphonics (nh?ng t?p âm th??ng ch? xu?t hi?n trên nh?ng thi?t b? ?i?n t? có c?u trúc d?ng ?ng nh? micro và các ki?u tai nghe in-ear ). ?áng chú ý là c? Denon C720 và Denon C820 ??u ???c trang b? kèm ??m c? tai d?ng foam c?c k? m?m m?i và có kh? n?ng “n?” ??u theo c?u trúc ?ng tai c?a ng??i dùng, v?a giúp t?o c?m giác tho?i mái, v?a lo?i b? ?áng k? t?p âm t? môi tr??ng xung quanh.

C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 2
Công ngh? driver kép ???c nh?n m?nh ngay trên bao bì c?a m?u tai nghe Denon C820 (AH-C820).

Th?c t? ti?p xúc cho th?y c? Denon C720 và Denon C820 ??u có thi?t k? c?ng cáp, hài hòa. Cáp tín hi?u âm thanh trên m?i b? tai nghe này ??u có kh? n?ng ch?ng r?i t?t và c?ng r?t ch?c ch?n. T?a nh? các m?u tai nghe in-ear khác trên th? tr??ng, Denon C720 và Denon C820 ??u s? d?ng ki?u cáp ch? “Y”. Tuy nhiên, ?i?m c?ng c?a b? ?ôi tai nghe Denon chính là m?i s?n ph?m ??u ???c tích h?p s?n m?t “khóa” di ??ng ngay trên ??u cáp ch? Y ?? ng??i dùng thu h?p kho?ng cách gi?a 2 c? tai, ??ng ngh?a v?i vi?c ti?n d?ng h?n khi c?n b? trí tai nghe g?n gàng h?n trên c? áo. Ti?c r?ng ??u c?m 3,5mm c?a c? Denon C720 và Denon C820 ??u nh? và “tr?n” nên ?ôi khi ng??i dùng có th? s? c?m th?y khó kh?n khi c?n tháo ??u c?m này ra kh?i ngõ 3,5mm trên smartphone/tablet.

Tr?i nghi?m nhanh b? ?ôi tai nghe Denon trên smartphone cho th?y C820 th?c s? cho ch?t âm ?n t??ng so v?i ngo?i hình. V?i Denon C820, nh?ng n?t tr?m ???c tái hi?n chi ti?t h?n h?n so v?i ng??i anh em C720. Tuy v?y, Denon C720 c?ng không t? khi cho ch?t âm trong sáng, chi ti?t ? các d?i trung và cao và c?ng cho c?m giác r?t êm tai và ?? s?c mang l?i không gian gi?i trí g?n nh? bi?t l?p v?i ph? ki?n ??m tai nghe d?ng foam ?i kèm.

C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 3
Ph? ki?n t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng ??y h?u ích.

Hi?n t?i, Denon C720 (AH-C720) và C820 (AH-C820)có giá bán tham kh?o t?i 3K Shop l?n l??t ? m?c 2,9 và 3,9 tri?u ??ng. So v?i các s?n ph?m trong t?m giá, b? ?ôi tai nghe Denon tuy nghe có v? h?i ??t ?? và không h? tr? c? micro hay ch?c n?ng ?i?u khi?n t? xa qua remote ?i kèm trên cáp, nh?ng n?u c?n m?t s?n ph?m “chu?n không c?n ch?nh” ch? ?? nghe nh?c Denon C720 và Denon C820 có th? là nh?ng l?a ch?n ?áng quan tâm.

Thêm hình ?nh chi ti?t b? ?ôi tai nghe Denon C720 (AH-C720) và C820 (AH-C820):

C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 4
Bao bì Denon C720 (AH-C720) ???c ?óng gói ??n gi?n nh?ng r?t c?n th?n, nhi?u ph? ki?n ?i kèm
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 5
Có th? th?y rõ ph?n ??m silicon ???c ??t nghiêng m?t góc nh? so v?i tr?c x??ng s?ng c?a màng loa.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 6
Bu?ng âm c?a Denon C720 (AH-C720) c?ng ???c làm t? v?t li?u nhôm cao c?p k?t h?p v?i các chi ti?t cao su m?m nh?m gi?m rung ??ng bên trong bu?n âm.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 7
Dây cáp tín hi?u âm thanh Denon C720 (AH-C720) ???c b?c nh?a bên ngoài ch?c ch?n và c?ng có kh? n?ng ch?ng r?i t?t.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 8
Denon C720 (AH-C720) c?ng có thi?t k? cáp d?ng ch? 'Y'.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 9
??u c?m 3,5mm c?ng ???c b?c nhôm sáng bóng và khá tr?n khi thao tác.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 10
Denon C820 (AH-C820) n?i b?t v?i thi?t k? driver kép trên m?i c? tai.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 11
Denon C820 (AH-C820) ?ng d?ng thi?t k? ??m silicon vuông góc v?i bu?ng âm.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 12
Bên c?nh các tùy ch?n ??m silicon ?a d?ng, Denon C820 (AH-C820) còn ???c bán kèm ??m mút d?ng foam có thi?t k? giúp t?ng kh? n?ng ch?ng t?p âm th? ??ng và t?o c?m giác êm ái h?n cho ng??i dùng.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 13
M?i c? tai ???c b? trí kèm m?t 'c?a s?' thông h?i nh?m cân b?ng áp su?t bu?ng âm.
C?n c?nh b? ?ôi tai nghe Denon C720 và C820 14
T?a nh? C720, Denon C820 (AH-C820) c?ng có thi?t k? 'khóa' di ??ng cho phép thu h?p kho?ng cách dây d?n gi?a 2 c? tai trái và ph?i.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 42
 • Khách viếng thăm: 37
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 22,505
 • Tháng hiện tại: 213,417
 • Tổng lượt truy cập: 54,859,226

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058