tam quoc

 

Đánh giá chi tiết smartphone cận cao cấp Samsung Galaxy A7 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 20/03/2017 10:28 - Người đăng bài viết: admin
 

Tuy chưa phải là bản nâng cấp toàn diện về cấu hình, song Galaxy A7 2017 thực sự hấp dẫn về thời gian dùng pin, hiệu năng, khả năng chống nước không hề thua kém đàn anh Galaxy S7 và giao diện người dùng nhiều tính năng tiện ích.

  • Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t
  • Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p
  • Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, xem tivi di ??ng không c?n Internet
  • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
  • ?ánh giá smartphone pin trâu Freetel Priori 3S

Samsung Galaxy A7 2017 v? c? b?n là b?n nâng c?p t? m?u Galaxy A7 2016 t?ng ???c gi?i thi?u h?i n?m 2016.

So v?i ng??i ti?n nhi?m, Samsung Galaxy A7 2017 ?ã tr?i qua m?t cu?c l?t xác hoàn toàn. T? m?t s?n ph?m mang dáng v? nam tính nh? thi?t k? ph?n khung x??ng kim lo?i v?i các ?i?m nh?n m?nh m?, Samsung Galaxy A7 phiên b?n 2017 ?ã tr? nên bóng b?y h?n, m?m m?i h?n vì các góc máy ???c bo tròn m?nh tay h?n.

B?n c?nh c?a chi?c Samsung Galaxy A7 2017 c?ng ???c bo cong nh? theo h??ng lòng bàn tay ng??i dùng h?a h?n mang l?i c?m giác v?a tay h?n. Nút Home c?ng tích h?p b?o m?t vân tay trên Samsung Galaxy A7 2017 c?ng ?ã không còn ???c tô ?i?m b?ng chi ti?t vi?n ánh kim t??ng ph?n v?i tông màu ?en c?a khung vi?n màn hình và c?m camera chính c?ng không còn ch??ng m?t nh? tr??c ?ây.

?ánh giá chi ti?t smartphone c?n cao c?p Samsung Galaxy A7 2017 1
Samsung Galaxy A7 2017 có thi?t k? thân máy ??t chu?n siêu b?n công nghi?p IP68.

Bên c?nh khá nhi?u thay ??i ngo?i hình mang l?i m?t s?n ph?m g?n nh? có thi?t k? hoàn toàn m?i thay vì ch? là m?t b?n nâng c?p nh? l? th??ng, Samsung Galaxy A7 2017 còn ???c nhà s?n xu?t m?nh d?n dán mác ch?ng n??c theo tiêu chu?n siêu b?n công nghi?p IP68.

N?u d?a trên nh?ng ??c t? k? thu?t, c?ng có th? nh?n th?y Samsung Galaxy A7 2017 c?ng ?ã ???c nhà s?n xu?t nâng c?p m?t vài chi ti?t ph?n c?ng quan tr?ng. ??n c?, camera tr??c trên Samsung Galaxy A7 phiên b?n 2017 c?ng ?ã ???c nâng lên m?c 16MP và c?ng h? tr? ?? m? f/1.9 nh? camera chính ? m?t sau. Tuy v?n gi? dung l??ng RAM ? m?c 3GB, nh?ng Samsung Galaxy A7 2017 ?ã ???c nâng c?p lên b? x? lý xung nh?p cao h?n, b? nh? trong c?ng ???c m? r?ng lên m?c 32GB, mang l?i nhi?u không gian l?u tr? h?n và còn ti?n l?i h?n cho nhu c?u nâng c?p v? sau khi h? tr? c? v?i khe c?m th? microSD hoàn toàn ??c l?p thay vì dùng chung v?i khay SIM.

?ánh giá chi ti?t smartphone c?n cao c?p Samsung Galaxy A7 2017 2
Theo lý thuy?t, chu?n IP68 cho phép Galaxy A7 2017 c?ng nh? ng??i anh em A5 2017 v?i màn hình 5,2 inch có kh? n?ng "ngâm mình" ? ?? sâu 1-1,5 mét n??c trong vòng 30 phút, c?ng nh? tuy?t ??i an toàn tr??c s? t?n công c?a các lo?i b?i b?n thông th??ng. Th?c t? s? d?ng cho th?y máy kháng n??c khá t?t nh? mong ??i. Galaxy A7 2017 c?ng ?? thông minh ?? c?nh báo ng??i dùng nh?m tránh r?i ro v? s?c pin sau khi v?y n??c.

Th?c t? ti?p xúc cho th?y nh?ng c?i ti?n v? m?u mã trên Samsung Galaxy A7 2017 ?ã mang l?i cho Test Lab m?t c?m giác hoàn toàn m?i l?. Tuy v?y, Samsung Galaxy A7 2017 v?n gi? ???c phong cách thi?t k? c?ng cáp, l?ch lãm ??c tr?ng c?a dòng s?n ph?m Galaxy A Series. Test Lab ?ánh giá cao nh?ng c?i ti?n v? khâu thi?t k? trên Samsung Galaxy A7 2017 vì s?n ph?m c? b?n v?n ??m b?o s? cân ??i gi?a v? ??p ngo?i hình và tính ti?n d?ng. Tuy v?y, Samsung Galaxy A7 2017 có th? s? m?t ?i v? bóng b?y, sang ch?nh t? nhiên n?u ng??i dùng ra nhi?u m? hôi tay. May m?n là nh? thi?t k? ch?ng n??c, nên các v?t b?n cùng nh?ng d?u vân tay s? có th? d? dàng b? xóa s?ch m?i khi ng??i dùng r?a tay cùng chi?c ?i?n tho?i này.

Video th? nghi?m kh? n?ng ch?ng n??c c?a Galaxy A7 2017: 

 

Xuyên su?t quá trình s? d?ng k?t h?p cùng các công c? ?o ki?m, Test Lab nh?n th?y ch?t l??ng hi?n th? trên Samsung Galaxy A7 2017 nhìn chung không có gì ?áng ?? phàn nàn, ngo?i tr? vi?c s?c màu hình ?nh có ?? t??ng ph?n cao v?n g?n li?n v?i tên tu?i c?a Samsung, nên n?u l?n ??u ti?p xúc, ng??i dùng s? c?m th?y các gam màu mà panel màn hình Super AMOLED 5,7 inch c?a máy trông h?i r?c r?. Tuy nhiên, các k?t qu? th? nghi?m cho th?y ?? bão hòa s?c màu nhìn chung v?n ?n. Góc quan sát, ?? ??ng nh?t c?ng nh? ch?t l??ng hình ?nh c?ng có ?? s?c nét t?t nh? mong ??i. Test Lab c?ng ??c bi?t thích cách mà Galaxy A7 2017 ?i?u ti?t ?? sáng màn hình t? ??ng khi có nh?ng thay ??i t? môi tr??ng th? nghi?m. Không ch? v?y, ?? sáng khung hình 5,7 inch này c?ng th?a s?c ??m b?o ch?t l??ng hi?n th? ? m?c lung linh c? khi s? d?ng máy ngoài tr?i n?ng.

?ánh giá chi ti?t smartphone c?n cao c?p Samsung Galaxy A7 2017 3

Riêng v? hi?u n?ng, nh? ?ã ?? c?p, Galaxy A7 2017 so v?i ng??i ti?n nhi?m ch? ???c nâng c?p chút ??nh v? SoC và nh?ng k?t qu? th? nghi?m t?i Test Lab c?ng cho th?y ?i?u này. ??n c?, trong phép th? hi?u n?ng b? x? lý ??n nhân dùng Geekbench, Galaxy A7 2017 ??t 775 ?i?m, cao h?n m?c 600 ?i?m mà Galaxy A7 2016 t?ng ??t ???c. May m?n là trong phép th? t?c ?? ??c/ghi c?a b? nh? tích h?p b?ng AndroBench, Galaxy A7 2017 ?ã ghi ?i?m b?i t?c ?? ghi ?ã có nh?ng b??c c?i ti?n ?áng chú ý. N?u so v?i ng??i ti?n nhi?m, Galaxy A7 2017 trong quá trình s? d?ng th?c t? ?? hi?n th?c hóa các s? li?u ?ã cho th?y tr?i nghi?m ng??i dùng ???c c?i ti?n ít nhi?u. V?i Galaxy A7 2017, tình tr?ng lag khi s? d?ng h?ng ngày ?ã gi?m ?áng k? so v?i chi?c Galaxy A7 phiên b?n 2016. B?n nâng c?p th?c s? mang l?i tr?i nghi?m m??t h?n ?áng k? và nhân ?? h?a m?i trên SoC Exynos mà Samsung trang b? c?ng mang l?i nh?ng tr?i nghi?m gi?i trí “?ã” h?n. Thi?t ngh?, n?u Samsung m?nh tay trang b? cho Galaxy A7 2017 4GB dung l??ng RAM, t?c ?? chuy?n ??i các ?ng d?ng có th? s? ???c c?i thi?n h?n n?a.

Chi ti?t hi?u n?ng Galaxy A7 2017 qua các ?i?m s? ?ánh giá, ?o ki?m t?i Test Lab: 

V?i camera, Test Lab ?ánh giá cao thi?t k? giao di?n ?ng d?ng ch?p ?nh mà Samsung stock kèm Galaxy A7 2017. Ch?t l??ng màu s?c, ?? chi ti?t ?nh ch?p trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i nhìn chung r?t lôi cu?n. Ti?c là Samsung không trang b? công ngh? ch?ng rung cho camera nên hình ?nh ch?p trong môi tr??ng thi?u sáng có th? b? nhòe, kh? n?ng ?o sáng t? ??ng c?a Galaxy A7 2017 ?ôi khi c?ng ch?a th?t ?n ??nh. Tuy nhiên, may m?n là ng??i dùng n?u có chút kinh nghi?m ch?p ?nh b?ng smartphone có th? d? dàng kéo sáng b?ng cách di chuy?n thanh tr??t ?i?u ch?nh ?? sáng ngay trên giao di?n ?ng d?ng, ho?c chuy?n sang ch? ?? ch?p ?nh th? công Pro mode. 

Ch?t l??ng màu s?c hình ?nh video trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i nhìn chung ?n. Tuy nhiên, do không h? tr? ch?ng rung d??ng nh? c? b?ng ph?n m?m, nên Test Lab th?c s? c?m th?y khó kh?n khi ?n ??nh khung hình m?i khi quay phim liên t?c.

Hình ?nh ch?p th? t? camera trên Galaxy A7 2017: 

Có th? kh?ng ??nh, Galaxy A7 2017 là m?t m?u smartphone ??p và h? tr? c? kh? n?ng ch?ng n??c không thua kém gì ?àn anh Galaxy S7. N?i l?c ph?n c?ng c?a Samsung Galaxy A7 2017 n?u so v?i ng??i ti?n nhi?m c?ng ?ã có nh?ng nâng c?p giúp máy ho?t ??ng m??t mà, ít gi?t và lag h?n dù giao di?n TouchWiz v?n còn r?t c?ng k?nh. V?i Galaxy A7 2017, ng??i dùng c?ng không ph?i lo v? th?i gian dùng pin hay ph?i ch?n l?a gi?a khe SIM th? 2 hay th? microSD. Tuy v?y, ch?t l??ng hình ?nh/video t? camera ch? th?t ??p trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i. Bên c?nh ?ó, Galaxy A7 2017 ch? h? tr? ghi hình Full HD.

Nh?ng tính n?ng ?áng chú ý mà Samsung trang b? cho Galaxy A7 2017: 

 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 114
  • Hôm nay: 10,537
  • Tháng hiện tại: 407,606
  • Tổng lượt truy cập: 53,684,068

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058