tam quoc

 

Dùng các tính năng cao cấp trên Android không cần root

Đăng lúc: Thứ hai - 05/12/2016 11:11 - Người đăng bài viết: admin
 

Không cần phải mạo hiểm bẻ khóa thiết bị, bạn vẫn có thể sử dụng các tính năng nâng cao trên hệ điều hành Android với các thủ thuật sau.

 • Ch?y ?ng d?ng Android trên máy tính Windows 7
 • Android là h? ?i?u hành di ??ng nguy hi?m nh?t
 • 11 bàn phím ?o ??u b?ng cho Android và iOS
 • S? l??ng malware trên Android t?ng v?t
 • 8 bí kíp h?u ích cho ng??i dùng Android 7.0

Thông th??ng, root hay còn ???c hi?u là bi?n pháp “ b? khóa ” h? ?i?u hành ?? can thi?p quy?n qu?n tr? cao nh?t, sau ?ó tinh ch?nh và thay ??i nh?ng thi?t l?p, lo?i b? hay b? sung thêm tính n?ng cho h? ?i?u hành Android. Tuy nhiên, root không ph?i là bi?n pháp an toàn và không phù h?p v?i ng??i dùng thông th??ng, ?ôi khi root khi?n cho máy b? h?ng và nhà s?n xu?t không ch?p nh?n b?o hành. Do ?ó, nhu c?u s? d?ng nhi?u tính n?ng cao c?p h?n trên Android mà không c?n ph?i root ???c nhi?u ng??i dùng quan tâm.

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 1

Tùy bi?n widget
Widget (?ng d?ng nh?) khá h?u ích trên Android, th?m chí Apple ?ã b? sung ch?c n?ng này cho iOS 8 tr? lên cho h? ?i?u hành di ??ng c?a mình ?? theo k?p n?n t?ng c?a Google. M?c ??nh, Google cài ??t s?n các widget c? b?n nh? ??ng h?, th?i ti?t ho?c báo gi?… B?n có th? b? sung thêm nhi?u widget ?a n?ng, h?u ích và ??p m?t khác n?a t? kho Play Store. Ch?ng h?n, b?n có th? t?i v? ti?n ích Beautiful Widgets t? Play Store ?? b? sung thêm r?t nhi?u ki?u widget cho thi?t b? Android c?a mình. Ti?n ích này h? tr? nhi?u c? widget, t? 6x4, 6x1 ??n 6x2; công c? này c?ng cho phép ng??i dùng tùy bi?n widget theo ý thích riêng, thêm thông tin ??a lý, th?m chí có th? t??ng tác v?i n?i dung trên widget…

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 2
Beautiful Widgets là công c? ?áng ?? b?n s? d?ng ?? b? sung widget cho Android.

Tùy bi?n cho thông báo ? mép màn hình
Màn hình cong trên các dòng Samsung Galaxy S6/S7 Edge th?c s? h?u ích khi b?n mu?n thao tác nhanh hay xem các n?i dung thông báo. Tuy nhiên, ki?u hi?n th? hay thông báo s?n có trên các mép c?a màn hình cong này trông khá chán, kém tính n?ng. Do ?ó, n?u b?n mu?n màn hình cong này tr? nên h?p d?n v?i nhi?u ki?u giao di?n b?t m?t h?n, v?i ch?c n?ng hi?n thông báo trên màn hình này linh ho?t, thông minh h?n thì nên cài thêm m?t ti?n ích b? sung có tên Edge Color Notifications.

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 3
Thêm tính n?ng cho màn hình cong trên các thi?t b? h? tr?.
Ti?n ích này h? tr? ng??i dùng thay ??i nhi?u hi?u ?ng hi?n th? khác nhau cho khu v?c mép màn hình. Ngoài ra, Edge Color Notifications c?ng cho phép b?n thay ??i màu s?c cho t?ng ?ng d?ng mu?n hi?n thông báo. ??c bi?t, People Edge & Apps Edge là hai ch?c n?ng giúp ng??i dùng truy c?p nhanh danh b? và ?ng d?ng th??ng dùng v?i giao di?n ??p m?t và ti?n l?i h?n so v?i ch?c n?ng g?c c?a Samsung.

?i?u khi?n máy tính t? xa
Tr??c ?ây, ?i?u này có v? nh? là “b?t kh? thi” n?u nh? thi?t b? c?a b?n không ???c root. Gi? ?ây, b?n có th? cài thêm ?ng d?ng Chrome Remote Desktop ?? dùng thi?t b? Android ?i?u khi?n máy tính t? b?t c? ?âu có k?t n?i Internet. B?n không c?n cài thêm b?t c? ti?n ích b? sung nào n?a (nh? ??i v?i Teamviewer) và quá trình thi?t l?p c?ng khá ??n gi?n ch? vài phút.

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 4
?i?u khi?n máy tính dùng Windows 7 v?i ?ng d?ng Chrome Remote Desktop.

??u tiên, b?n t?i v? ?ng d?ng Chrome Remote Desktop t? kho Google Play Store. Sau ?ó, t? trình duy?t Chrome trên máy tính, b?n c?ng cài ti?n ích Chrome Remote Desktop t? m?c Extensions và làm theo h??ng d?n. Sau khi ti?n ích Chrome Remote Desktop ???c cài thành công trên Android, b?n s? nh?n ???c thông báo v? vi?c ?ng d?ng c?p m?t mã PIN có 6 ch? s? và b?n s? dùng mã này ?? truy c?p vào máy tính (host) t? thi?t b? di ??ng (client).

Quay phim màn hình
Trong m?t th?i gian dài, vi?c quay phim màn hình là ?i?u không th? n?u b?n không “hack” h? ?i?u hành Android. Tuy nhiên, ? phiên b?n Android 5.0 Lollipop thì Google ?ã b? sung thêm API h? tr? ch?c n?ng quay phim. Do ?ó, m?c dù không ???c tích h?p kh? n?ng quay phim màn hình nh?ng nh? các API này mà l?p trình viên n?n t?ng di ??ng này t?o ra nhi?u ?ng d?ng ?? quay phim màn hình mà không c?n ph?i root.

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 5
Giao di?n c?a m?t ?ng d?ng quay phim màn hình trên Android 5.0.

M?c dù không ?a d?ng tính n?ng nh? các ?ng d?ng yêu c?u root Android, nh?ng nh?ng ti?n ích nh? AZ Screen Recorder (t?i v? t? Google Play Store) c?ng cung c?p cho ng??i dùng nh?ng ch?c n?ng c? b?n ?? ?? ph?c v? công vi?c c?a mình. Ch?ng h?n, ?ng d?ng mi?n phí AZ Screen Recorder AZ Screen Recorder cho phép b?n ghi video t? màn hình v?i ??nh d?ng Full HD, QHD. ?ây c?ng là ?ng d?ng duy nh?t trên kho ?ng d?ng cho phép b?n t?m d?ng (pause) khi ?ang ghi hình. Ngoài ra, ?ng d?ng này còn h? tr? ghi âm thanh t? micro, hi?n th? ?i?m ch?m trên màn hình, tùy ch?nh kích th??c video, t?c ?? khung hình (framerate), bitrate, ??t ??ng h? ??m ng??c, thêm ?nh và logo c?a riêng mình, l?u tr? video trên th? nh? ngoài, thêm hi?u ?ng làm nhanh/ch?m video… T?t nhiên, ti?n ích này ch? ho?t ??ng trên các thi?t b? dùng Android 5.0 tr? lên.

Ch?i các game c? v?i ch?c n?ng gi? l?p
Có l? nhi?u ng??i “hoài c?” luôn mu?n ch?i l?i các trò ch?i th?i th? ?u c?a mình, ch?ng h?n nh? các trò trên Nintendo 64. Gi? ?ây, b?n có th? ch?i các game này nh? các ?ng d?ng gi? l?p, ?i?u ??c bi?t là ?a ph?n các ti?n ích gi? l?p này ??u có kh? n?ng h? tr? các trò Gameboy, SNES/NES.

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 6
Ch?i game Nintendo 64 trên thi?t b? Android.

Có th? k? ??n các ti?n ích nh? C64.emu, ClassicBoy (Emulator), DraStic DS Emulator, ePSXe, FPse for Android, John GBC (GBC Emulator), MD.emu, MegaN64 N64 Emulator, My Boy! – GBA Emulator, My OldBoy! – GBC Emulator, Nostalgia.NES Pro, PPSSPP – PSP emulator, RetroArch, Tendo64 (N64 emulator)… L?u ý là m?t s? ?ng d?ng có c? phiên b?n mi?n phí h?n ch? tính n?ng và có phí, b?n có th? tìm ki?m thêm v?i t? khóa “game emulator” trên kho Google Play Store.

Thi?t l?p l?i các nút ch?c n?ng
B?n có th? “v??t m?t” nhà s?n xu?t và c? Google ?? ??t l?i tính n?ng cho các nút b?m có trên máy. Kinh nghi?m s? d?ng cho th?y ?ng d?ng Home2Shortcut c?c k? h?u ích ?? b?n thêm, tùy ch?nh và ??t ch?c n?ng cho các nút b?m. Sau khi t?i v? ?ng d?ng này t? kho Google Play Store, b?n có th? t? thi?t l?p theo 4 b??c h??ng d?n c?a trình thu?t s?. Ch?ng h?n, b?n có th? ??t tác v? nh?n hai l?n nút Home ?? m? All Apps (giao di?n các ?ng d?ng), nh?n ?è nút Home ?? m? camera… ??c bi?t, b?n có th? ??t t? h?p các nút b?m ?? ??m nh?n m?t tác v? b?t k?, ch?ng h?n nh? nh?n nút Home + nút Back ?? vào trình duy?t…

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 7
Thêm nhi?u tính n?ng cho nút b?m b?ng ti?n ích Home2Shortcut.

T? ??ng hóa các thi?t l?p
B?ng vi?c s? d?ng công c? IFTTT (mi?n phí trên Play Store), b?n có th? ??t l?ch cho các cài ??t, công vi?c trên thi?t b? Android c?a mình. Th?c ch?t, tính n?ng này tr??c ?ây có ?ng d?ng Tasker ??m nh?n, nh?ng có v? nh? ?ng d?ng này phù h?p h?n cho ng??i dùng bi?t “chút ít” v? l?p trình, trong khi ?ó IFTTT th?c s? ?u vi?t h?n vì giao di?n, tính n?ng d? dùng cho m?i ??i t??ng.

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 8
?ng d?ng IFTTT giúp t? ??ng hóa các thi?t l?p

Ch?ng h?n, b?n có th? ??t l?ch cho thi?t b? t? ??ng b?t Wi-Fi ?? ki?m tra email khi v? ??n nhà, sau ?ó t? ??ng t?t khi ?ang ?i ngoài ???ng. Ho?c b?n c?ng có th? t?t 3G trong kho?ng th?i gian ?i ng? ?? thi?t b? không t? ??ng c?p nh?t thông tin m?i làm tiêu t?n dung l??ng...

Thay ??i thông s? DPI
M?t vài dòng ?i?n tho?i ??a h?n ch?c n?ng thay ??i m?t ?? ?i?m ?nh DPI ra ngoài giao di?n thi?t l?p (Settings) ?? ng??i dùng s? d?ng. Ch?ng h?n nh? các dòng Samsung Galaxy m?i v?i tùy ch?n Standard (ch? ?? chu?n) và Condensed (v?i m?t ?? ?i?m ?nh dày h?n, bi?u t??ng, ký t? hi?n th? nh? h?n).

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 9
Kích ho?t tùy ch?n USB Debugging trên Android.

N?u th?y thi?t b? Android c?a mình không ???c h? tr? ch?c n?ng này, b?n c?ng ??ng nên lo l?ng vì có m?t th? thu?t giúp b?n thay ??i ???c thông s? DPI d? dàng mà không c?n ph?i root máy. Thao tác chi ti?t nh? sau:

- Kích ho?t ch? ?? USB debugging t? menu Settings> Developer Options. N?u thi?t b? c?a b?n ch?a có m?c Developer Options thì b?n c?n kích ho?t nó b?ng cách vào Settings> About Phone và nh?n liên t?c 7 l?n vào “Build Number”.

- T?i v? và cài ??t gói trình ?i?u khi?n ABD Drivers và Minimal ADB for Windows t?i goo.gl/GW40ux và http://developer.android.com/sdk/win-usb.html.

- K?t n?i thi?t b? Android v?i máy tính, n?u có thông báo xác th?c ?? “Debugging” thì b?n ch?n OK.

- ?? thay ??i DPI cho thi?t b? Android, b?n vào trình dòng l?nh c?a Minimal ADB và nh?p l?nh sau:

adb shell wm density “DPI”
adb reboot

L?u ý: Thông s? “DPI” ? trên b?n thay b?ng giá tr? phù h?p (xem hình minh h?a), ch? s? DPI càng nh? thì màn hình hi?n th? ???c nhi?u n?i dung h?n, các bi?u t??ng ký t? s? nh? h?n và ng??c l?i.

- Lúc này, thi?t b? Android c?a b?n s? kh?i ??ng l?i và b?n s? th?y s? khác bi?t ? màn hình hi?n th?. N?u không thích v?i m?c DPI ?ã thay ??i, b?n có th? thay ??i l?i ho?c cho màn hình tr? v? m?c DPI m?c ??nh b?ng cách nh?p l?nh sau là xong:

adb shell wm size reset
adb reboot

Dùng các tính n?ng cao c?p trên Android không c?n root 10
Ch?c n?ng thay ??i DPI cho giao di?n s? d?ng trên Samsung Galaxy m?i.

PC WORLD VN, 10/2016
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 89
 • Khách viếng thăm: 85
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 13,116
 • Tháng hiện tại: 497,501
 • Tổng lượt truy cập: 50,082,667

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058