tam quoc

 

Huawei giới thiệu máy tính bảng MediaPad M3 2017 và MediaPad T3-8

Đăng lúc: Thứ năm - 20/07/2017 04:04 - Người đăng bài viết: admin
 

MediaPad M3 2017 trang bị loa kép Harman Kardon, bảo mật vân tay đa năng cùng chế độ an toàn cho trẻ em “Kids Corner”. Trong khi đó, MediaPad T3-8 cực kì hấp dẫn với ngoại hình siêu mỏng, 7,5mm dù trang bị pin 4.800mAh.

  • Surface Pro 2017 b? t? h? sáng màn hình
  • Google Photos không còn h? tr? sao l?u khi s?c pin
  • Máy tính b?ng iPad Pro 2017 trang b? 4GB RAM
  • Acer làm m?i dòng máy tính b?ng Iconia
  • Phát hi?n malware có th? nghe lén ng??i dùng Android

Huawei Vi?t Nam ngày hôm qua 19/7/2017 ?ã chính th?c ra m?t hai m?u máy tính b?ng m?i Huawei MediaPad M3 2017 và Huawei MediaPad T3-8. Phiên b?n MediaPad M3 2017 ???c thi?t k? nh?m t?i ?u hóa tr?i nghi?m gi?i trí di ??ng c?a ng??i dùng v?i h? th?ng loa kép ??ng ch? tác cùng th??ng hi?u Harman Kardon danh ti?ng cho âm s?c m??t mà, kèm theo ?ó là c?m ?ng vân tay ?a ch?c n?ng c?c nh?y cho tr?i nghi?m tinh gi?n khi s? d?ng. Song song ?ó, phiên b?n MediaPad T3-8 mang ??n cho ng??i dùng m?t thi?t b? gi?i trí v?i thi?t k? kim lo?i m?ng nh? h?p th?i trang cùng màn hình 8 inch HD IPS cho hình ?nh chân th?c và s?c nét. C? hai chi?c máy tính b?ng này ??u có dung l??ng pin l?n ??n 4.800 mAh, h? ?i?u hành Android 7.0 và giao di?n EMUI 5.1 tân ti?n cùng v?i tính n?ng “Kids Corner” h? tr? t?t cho các b?c ph? huynh trong vi?c ki?m soát tr?i nghi?m s? d?ng máy tính b?ng c?a tr? nh?. ?ây s? là nh?ng ng??i b?n ??ng hành thú v? mang ??n nh?ng tr?i nghi?m gi?i trí tuy?t v?i cho ng??i dùng trong hè này.

Huawei MediaPad M3 2017

Âm thanh s?ng ??ng c?a h? th?ng loa kép ??ng ch? tác cùng th??ng hi?u Harman Kardon huy?n tho?i

??n t? t?p ?oàn Harman International – “cây ??i th?” trong gi?i âm thanh s? h?u nhi?u th??ng hi?u danh ti?ng, Harman Kardon ???c xem là bi?u t??ng c?a ngành công ngh? âm thanh trên th? gi?i. Loa Harman Kardon luôn ???c tín ?? công ngh? và âm nh?c ?ánh giá cao b?i ch?t âm ??p và sáng. Ph?i h?p cùng ??i ng? phát tri?n s?n ph?m c?a Huawei, nh?ng k? s? hàng ??u t? Harman Kardon ?ã cùng hoàn thi?n h? th?ng loa kép cho MediaPad M3 2017 v?i s? t?n tâm và c?n tr?ng trong t?ng khâu s?n xu?t t? ch?n m?u loa, th?m ??nh ch?t âm cho ??n ?ánh giá ch?t l??ng sau cùng. Vì th?, ng??i dùng có th? hoàn toàn hài lòng v?i ch?t l??ng âm thanh tuy?t h?o mà MediaPad M3 2017 mang l?i trên các chuy?n hành trình.

C?m ?ng vân tay ?a ch?c n?ng c?c nh?y

Công ngh? c?m ?ng c?a Huawei cho phép ng??i dùng có th? m? khóa thi?t b? ch? v?i m?t thao tác ch?m k? c? lúc dùng m?t ph?n ngón. Ngay c? sau khi ?i t?m bi?n ho?c h? b?i, ng??i dùng ch? c?n lau s? tay và ch?m vào nút c?m ?ng là máy ?ã nh?n di?n ???c vân tay c?a b?n t?c thì. Ngoài ra, c?m bi?n vân tay ? phía tr??c thân máy này còn cho phép ng??i dùng th?c hi?n các thao tác khác nh? quay tr? l?i trang tr??c ?ó, quay v? màn hình chính ho?c hi?n th? các ?ng d?ng ?ang ch?y. Trong nh?ng chuy?n du l?ch mùa hè, khi cùng lúc l??t web, xem phim, ch?i facebook và b?t nhi?u ?ng d?ng cùng lúc, ng??i dùng s? c?m nh?n ???c s? ti?n l?i c?a công ngh? c?m ?ng vân tay này.

Huawei gi?i thi?u máy tính b?ng MediaPad M3 2017 và MediaPad T3-8 1

C?u hình m?nh m?, tính n?ng ??c ?áo cho tr?i nghi?m gi?i trí ch?t l??ng

V?i m?c giá 6.990.000 VN?, Huawei MediaPad M3 2017 còn gây ?n t??ng v?i màn hình 8 inch Full HD, dung l??ng pin 4800 mAh và hi?u n?ng t?t. M?i tr?i nghi?m c?a ng??i dùng s? ???c tái hi?n trên màn hình MediaPad M3 2017 v?i hình ?nh s?c nét và s?ng ??ng nh? kích th??c 8 inch và kh? n?ng hi?n th? hình ?nh Full HD. K?t h?p v?i ch? ?? b?o v? m?t (Eye comfort mode), nh?ng bu?i t?i mùa hè, ng??i dùng có th? tho?i mái s? d?ng máy hàng gi? li?n ?? xem phim, l??t web… và t?n h??ng hình ?nh ch?t l??ng cao mà không s? m?t m?i hay nh?c m?t nh? nhi?u thi?t b? công ngh? khác.

M?t ?u ?i?m n?i b?t không kém giúp máy ?áp ?ng t?t h?n nhu c?u gi?i trí ?a d?ng c?a ng??i dùng là tính n?ng chia ?ôi màn hình (split screen). Tính n?ng này cho phép ng??i dùng xem phim, ??c tin t?c, g?i ?i?n hay trò chuy?n v?i b?n bè trên cùng m?t màn hình mà không c?n ph?i chuy?n qua l?i gi?a các tab. M?ng t?c ?? cao 4G mang ??n tr?i nghi?m liên t?c, không ??t quãng. Có th? nói MediaPad M3 ?ã ???c thi?t k? ?? t?i ?u hóa tr?i nghi?m c?a ng??i dùng. K? c? khi ng??i dùng có nhu c?u ch?p ?nh ho?c nghe g?i liên l?c, chi?c máy tính b?ng này c?ng có th? ?áp ?ng v?i camera tr??c và sau ??u 8MP, cùng v?i kh? n?ng g?i ?i?n không khác gì m?t chi?c smartphone th?c th?.

V? hi?u n?ng, Huawei MediaPad M3 2017 s? h?u kh? n?ng ?a nhi?m m??t mà nh? vào chip Snapdragon 435, h? ?i?u hành m?i nh?t Android 7.0 và giao di?n EMUI 5.1. C?u hình RAM 3GB và ROM 32GB ?? ?? chi?c máy tính b?ng c?a Huawei ??m nhi?m xu?t s?c vai trò “th? vi?n gi?i trí”, cho phép ng??i dùng tho?i mái t?i và l?u tr? ?nh, phim, nh?c và ?ng d?ng… ??ng th?i máy v?n v?n hành tr?n tru. Thêm vào ?ó, MediaPad M3 2017 có th? v?n hành liên t?c trong 1,4 ngày li?n ? c??ng ?? s? d?ng cao, mang ??n tr?i nghi?m liên t?c không ??t quãng. V?i dung l??ng pin m?nh m? lên ??n 4.800 mAh, ng??i dùng s? h?n ch? ???c tình hu?ng máy h?t pin khi ?ang xem phim dài t?p ho?c nghe nh?c liên t?c.

Huawei MediaPad T3-8

Tr?i nghi?m gi?i trí ?a d?ng trong m?t thi?t k? kim lo?i tinh t?

Trong t?m giá 4 tri?u ??ng, g?n nh? các dòng máy khác ??u ch? ???c trang b? v? nh?a thông th??ng, MediaPad T3-8 là máy tính b?ng hi?m hoi có “ngo?i hình” khác bi?t v?i thân máy kim lo?i vi?n nh?a mang ??n c?m giác ??m tay, ch?c ch?n. ?? dày c?a máy ch? kho?ng 7.5mm, th?m chí còn m?ng h?n khá nhi?u m?u máy tính b?ng và smartphone có m?t trên th? tr??ng, gi?m tr?ng l??ng máy ??n m?c t?i ?a.

Huawei gi?i thi?u máy tính b?ng MediaPad M3 2017 và MediaPad T3-8 2

S? h?u m?c giá c?nh tranh, Huawei MediaPad T3-8 v?n ?áp ?ng t?t nhu c?u gi?i trí c?a ng??i dùng v?i màn hình 8 inch HD IPS. So v?i công ngh? màn hình truy?n th?ng có góc nhìn và d?i màu h?p, màn hình IPS c?a máy mang ??n góc nhìn r?ng, tái t?o màu s?c t?t, kích c? 8 inch cho ng??i dùng không gian tr?i nghi?m t??ng ??i tho?i mái. M?ng 4G t?c ?? v??t tr?i giúp b?n vui v? t?n h??ng ngày hè v?i nh?ng tr?n game dài mà không b? “r?t m?ng”. Gi?ng nh? MediaPad M3, phiên b?n T3-8 c?ng s? h?u kh? n?ng nghe g?i ?i?n tho?i t??ng t? smartphone và ch? ?? b?o v? m?t giúp cân ch?nh màu s?c và ánh sáng phù h?p ?? ng??i dùng duy trì c?m giác d? ch?u khi tr?i nghi?m máy liên t?c. B? ?ôi camera tr??c 2MP, camera sau 5MP ?? ?? ch?p ?nh và quay video rõ nét.

V?i chip Snapdragon 425, RAM 2GB, ROM 16GB và h? tr? m? r?ng th? nh? lên ??n 128GB, MediaPad T3-8 có th? ch?y ?a nhi?m m??t mà nhi?u ?ng d?ng cùng lúc và l?u tr? ???c d? li?u. Dù mang m?c giá m?m h?n, MediaPad T3-8 v?n s? h?u m?c pin “kh?ng” 4800 mAh t??ng t? nh? MediaPad M3, m?i tr?i nghi?m c??ng ?? cao ??u ???c kéo dài. Ngoài ra, h? ?i?u hành Android 7.0 và giao di?n EMUI 5.1 hi?n ??i nh?t giúp t?i ?u t?t ph?n c?ng, tích h?p nhi?u tính n?ng t?n d?ng t?t màn hình l?n 8.0 inch nh? ?a nhi?m c?a s? hay ?i?u ch?nh kích th??c n?i dung hi?n th?. ??c bi?t, h? ?i?u hành và giao di?n này còn có nh?ng thay ??i tinh t? ? nh?ng ?i?m nh? nh? b? bi?u t??ng thi?t k? ??p hay giao di?n cài ??t ?ng d?ng b?t m?t h?n.

Kids Corner – Tr? th? ??c l?c giúp ph? huynh ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p và gi?i trí c?a tr?

Ngh? hè là d?p tr? em dành nhi?u th?i gian h?c t?p và gi?i trí t?i nhà v?i máy tính b?ng, th? nh?ng không ph?i ph? huynh nào c?ng có ?i?u ki?n theo sát con liên t?c. Th?u hi?u ?i?u ?ó, Huawei ?ã trang b? ch? ?? Kids Corner h? tr? các b?c cha m? giám sát vi?c s? d?ng máy tính b?ng c?a con. Ngoài các tính n?ng nh? ki?m soát th?i gian s? d?ng máy c?a tr? trong m?t con s? nh?t ??nh, gi?i h?n các ??a ch? web và các ?ng d?ng mà tr? có th? truy c?p ?? phòng tránh vi?c tr? ti?p c?n n?i dung x?u; Kids Corner còn cho phép cha m? theo dõi l?ch s? ho?t ??ng chi ti?t c?a con. ??c bi?t, Kids Corner có tính n?ng khóa ?ng d?ng, n?i dung riêng t?. B?n s? không ph?i lo l?ng b? con tr? ngh?ch ng?m xóa ?i d? li?u quan tr?ng c?a mình. Giao di?n Kids Corner ?ã ???c thi?t k? phù h?p và thu hút tr? em; ??m b?o giúp các em vui v? tr?i nghi?m máy trong t?m ki?m soát c?a cha m? mà không h? c?m th?y gò bó. V?i nhi?u ?ng d?ng, ch??ng trình h? tr? h?c t?p có hình ?nh và n?i dung b?t m?t, vi?c h?c v?i các em c?ng tr? nên sinh ??ng, thú v? h?n nhi?u.

Ch??ng trình khuy?n mãi “VUI HÈ HUAWEI – ???NG BAY M? L?I”

Mùa hè là th?i ?i?m tuy?t v?i nh?t trong n?m cho tr?i nghi?m khám phá nh?ng mi?n ??t m?i. Hi?u ???c ?i?u ?ó, Huawei Vi?t Nam mang ??n ch??ng trình khuy?n mãi mùa hè h?p d?n “VUI HÈ HUAWEI – ???NG BAY M? L?I”. Theo ?ó, t? ngày 15/07/2017 ??n 31/08/2017, khách hàng khi mua m?t trong các s?n ph?m máy tính b?ng Huawei MediaPad M3 2017, MediaPad T3-8 ho?c smartphone Huawei Y7 Prime, Y5 2017, Y3 2017, GR5 2017 Pro, GR5 2017 t?i các ??i lý chình th?c trên toàn qu?c và tham gia nh?n tin theo cú pháp ch??ng trình “HUAWEI_S? IMEI 1_S? CMND” g?i ??n t?ng ?ài 6020 s? có c? h?i trúng th??ng 6 chuy?n du l?ch n??c ngoài h?p d?n ??n ?ài Loan, Myanmar, Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan v?i t?ng giá tr? gi?i th??ng lên ??n 120 tri?u ??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 104
  • Hôm nay: 17,888
  • Tháng hiện tại: 453,413
  • Tổng lượt truy cập: 53,729,875

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058