tam quoc

 

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng đẹp, pin khỏe, hiệu năng tốt

Đăng lúc: Thứ ba - 28/03/2017 22:42 - Người đăng bài viết: admin
 

K6 Note và K6 Power mạnh về pin, dễ dùng, thiết kế khá hấp dẫn, có thể sạc pin cho cả smartphone khác và hiệu năng ổn. Tuy nhiên, những điểm son này vẫn chưa đủ khỏa lấp hạn chế về camera trên mỗi sản phẩm.

  • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
  • ?ánh giá chi ti?t smartphone c?n cao c?p Samsung Galaxy A7 2017
  • Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t
  • Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p
  • ?ánh giá smartphone pin trâu Freetel Priori 3S

Nh? PC World Vietnam t?ng thông tin trong bài lo?t ?nh trên tay K6 Note và K6 Power , ?ây là b? ?ôi smartphone ???c Lenovo thi?t k? ch? y?u h??ng ??n nhu c?u gi?i trí trên ?i?n tho?i. Tuy nhiên, thay vì tr?ng d?ng l?i ki?u dáng t? nh?ng s?n ph?m c?ng ???c thi?t k? v?i tâm ni?m t?i ?u cho nhu c?u gi?i trí b?ng smartphone , Lenovo K6 Note và K6 Power ?ã mang trên mình nh?ng c?i ti?n ?áng chú ý c? v? phong cách bên ngoài và ?i?u này có th? nh?n th?y rõ nh?t trên m?u Lenovo K6 Note.

C? th?, Lenovo K6 Note ?ã ???c lên ??i b?ng thi?t k? kim lo?i nguyên kh?i c?ng cáp h?n, tùy ch?n màu s?c thân máy c?ng phong phú và h?p th?i h?n. Thi?t k? màn hình ph?ng lì tr??c ?ây c?ng ?ã ???c thay th? b?ng ki?u màn hình vát cong 2.5d h?a h?n mang l?i c?m giác ?i?u h??ng “s??ng” tay h?n ? các vùng sát rìa màn hình. Riêng v?i Lenovo K6 Power, tuy v?n còn ph?ng ph?t ?âu ?ó nh?ng ???ng nét thi?t k? t?ng ???c nhi?u nhà s?n xu?t smartphone tin dùng, nh?ng s?n ph?m th?c s? v?n có nét h?p d?n riêng, nh?t là b?n K6 Power màu vàng ??ng ghé th?m Test Lab – PC World Vietnam.

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t 1
Lenovo K6 Note trang b? màn hình 5,5 inch vát cong 2.5d hi?n ??i.

So v?i nh?ng s?n ph?m t?ng gi?i thi?u, b? ?ôi smartphone gi?i trí Lenovo K6 Power và K6 Note c?ng ?ã ???c nâng c?p nhi?u chi ti?t ph?n c?ng ?áng chú ý. ??n c?, Lenovo K6 Note và K6 Power ??u ???c trang b? b? x? lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 430, RAM dung l??ng l?n l??t ??t m?c 4GB và 3GB (K6 Power), b? nh? trong dung l??ng 32GB kèm khe c?m th? microSD và n?n t?ng Android 6 Marshmallow. V?n ???c x?p vào dòng s?n ph?m h??ng ??n nhu c?u gi?i trí, Lenovo K6 Power và K6 Note ???ng nhiên ???c ?ng d?ng công ngh? âm thanh Dolby Atmos, pin dung l??ng 4.000mAh h?a h?n mang l?i th?i gian s? d?ng tho?i mái h?n ch? v?i m?t l?n s?c.

Trong 2 s?n ph?m m?i, Lenovo K6 Power ?úng nh? tên g?i c?a s?n ph?m còn ???c thi?t k? nh?m t?ng c??ng t?i ?a tr?i nghi?m v? pin. Vì v?y, máy ch? s? h?u màn hình 5 inch ?? ti?t ki?m n?ng l??ng h?n. Tuy nhiên, ng??i dùng không nên quá lo v? ?? s?c nét hình ?nh vì panel màn hình 5 inch trên Lenovo K6 Power v?n h? tr? ?? phân gi?i ??t m?c Full HD nh? ?àn anh Lenovo K6 Note.

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t 2
Lenovo K6 Power g?n gàng, v?a tay h?n vì ch? trang b? màn hình 5 inch.

Riêng v? camera, Lenovo K6 Note có ph?n h?p d?n h?n ng??i anh em K6 Power c?a mình chút ??nh vì camera chính h? tr? ?? phân gi?i ??t m?c 16MP. Nhà s?n xu?t còn trang b? c? ?èn flash LED kép cho c?m camera chính 16MP này. N?u so v?i các s?n ph?m cùng t?m giá, Lenovo K6 Power và K6 Note c?ng không h? kém c?nh khi c?ng trang b? camera selfie 8MP. M?t chi ti?t t??ng ch?ng nh? nh? nh?t nh?ng th?c s? quan tr?ng v?i m?t l??ng không h? nh? ng??i dùng smartphone c?ng ???c tìm th?y trên c? K6 Power và K6 Note chính là ?èn LED nh? nh?n ? m?t tr??c ch? báo ti?n ?? s?c pin, các thông báo trên ?i?n tho?i. Ngoài ra, b? ?ôi smartphone này c?ng ???c tích h?p c? b?o m?t vân tay m?t ch?m ? m?t l?ng máy.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab th?c s? hài lòng v?i thi?t k? c?a b? ?ôi Lenovo K6 Note và K6 Power b?i ?? c?ng cáp, s? hài hòa gi?a cách b? trí các nút c?ng c?ng nh? thi?t k? các nút ch?c n?ng c?m ?ng ??c tr?ng cho n?n t?ng Android n?m bên ngoài giao di?n màn hình. Test Lab c?ng ??c bi?t thích cách mà Lenovo s?p ??t loa ngoài trên K6 Note. V?i Lenovo K6 Note và K6 Power, ng??i dùng c?ng có th? dùng chính s?n ph?m ?? s?c pin cho m?t chi?c smartphone/?i?n tho?i khác m?i khi c?n. ???ng nhiên là tính n?ng USB OTG trên m?i s?n ph?m c?ng s? giúp ng??i dùng chia s? d? li?u trên smartphone ??n máy tính/bút nh? USB t??ng thích m?t cách d? dàng. Song ti?c là nhà s?n xu?t không trang b? kèm cáp USB OTG cho K6 Note c?ng nh? K6 Power.

V? màn hình, xuyên su?t quá trình s? d?ng th?c t? c?ng nh? t?ng h?p so sánh các k?t qu? ?ánh giá th? nghi?m, Test Lab nh?n th?y ch?t l??ng hi?n th? c?a Lenovo K6 Note và K6 Power ?? s?c x?p vào m?c khá b?i s?c màu hình ?nh c? b?n có ?? bão hòa t?t trong t?m giá, ?? chi ti?t hình ?nh c?ng ??t m?c “nét c?ng”, tính n?ng ?i?u ti?t ?? sáng màn hình t? ??ng có ?? nh?y cao, ?? sáng màn hình khá và quan tr?ng là ?? nh?y ?i?u khi?n c?m ?ng c?ng không th? chê ngay c? khi ph?i so sánh v?i các s?n ph?m có giá bán cao h?n.

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t 3
Lenovo K6 Power dù trang b? màn hình nh? nh?ng v?n có ?? nh?y ?i?u khi?n c?m ?ng t?t nh? mong ??i.

V?i ph?n c?ng nh? ?ã ?? c?p, Lenovo K6 Note và K6 Power v? c? b?n c?ng không h? thua kém các s?n ph?m c?ng trang b? pin trâu và có s?c m?nh ph?n c?ng t??ng ??ng trên th? tr??ng nh? Asus ZenFone 3 Max 5.5 . N?u so v?i nh?ng cái tên c?ng do Lenovo s?n xu?t t?p trung vào nhu c?u gi?i trí nh? VIBE K5 Plus hay A7010, b? ?ôi K6 Note và K6 Power ?ã cho th?y nh?ng c?i ti?n rõ r?t v? hi?u n?ng b? x? lý. C? th?, trong phép th? hi?u n?ng t?ng th? Antutu, c? Lenovo K6 Note và K6 Power ??u d? dàng v??t qua m?c 44.000 ?i?m. ?áng chú ý là t?c ?? ??c và ghi d? li?u c?a b? nh? tích h?p trên c? Lenovo K6 Note và K6 Power c?ng ?ã ???c nhà s?n xu?t chú ý nâng c?p. Chính y?u t? này ?ã giúp Lenovo K6 Note và K6 Power mang l?i nh?ng tr?i nghi?m m??t mà h?n trong các tác v? h?ng ngày nh? l??t web, c?p nh?t m?ng xã h?i, gi?i trí v?i phim ?nh tr?c tuy?n hay th?m chí là ch?i game n?ng v? ?? h?a. Có th? kh?ng ??nh, m?c chênh l?ch v? dung l??ng RAM gi?a Lenovo K6 Note và K6 Power th?c s? không có ý ngh?a nhi?u trong quá trình s? d?ng bình th??ng h?ng ngày, xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u Test Lab nh?n th?y c? 2 máy ??u v?n m?t ít nhi?u th?i gian ?? t?i nh?ng t?a game n?ng v? ?? h?a vì Snapdragon 430 v?n v?n ???c s?n xu?t trên quy trình 28nm.

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t 4

V?i camera, Lenovo K6 Note và K6 Power tuy trang b? camera ?? phân gi?i không h? t? ra thua kém các s?n ph?m c?nh tranh, th?m chí, b? ?ôi smartphone này còn có t?c ?? ch?p ?nh nhanh h?n c? nh?ng s?n ph?m t?ng th? nghi?m, nh?ng ti?c là ?? chi ti?t hình ?nh ?ôi khi v?n ch?a ???c nh? Test Lab mong ??i. Trong ?i?u ki?n ánh sáng thu?n l?i, Lenovo K6 Note và K6 Power ??u cho hình ?nh có màu s?c t?ng th?, kh? n?ng ?o sáng t? ??ng ? m?c ?áng khen. Ti?c là ?ôi khi hình ?nh v?n b? back focus ho?c front focus t?a nh? tình tr?ng mà m?u VIBE K5 Plus t?ng g?p ph?i. Riêng v?i môi tr??ng thi?u sáng, Lenovo K6 Note và K6 Power th?c s? v?n ch?a cho th?y nh?ng c?i ti?n rõ r?t v? kh? n?ng ch?p ?nh vì t?c ?? ch?p ?nh ch?m ?i nhi?u, kh? n?ng ?o sáng t? ??ng c?ng có khuynh h??ng cho ?nh ch?p d? sáng h?n th?c t? và nh?ng khuy?t ?i?m này c? b?n có th? khi?n hình ?nh thi?u ?i ?? s?c nét và c?ng có khuynh h??ng sai v? màu s?c. 

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t 5
Lenovo K6 Power cho màu s?c hình ?nh ch?p t? camera chính t?t nh? mong ??i.

Dù ch?a cho th?y nh?ng c?i ti?n v? camera, nh?ng Lenovo K6 Note và K6 Power v?n gi? ???c nét ??c tr?ng c?a các dòng s?n ph?m c?a nhà s?n xu?t này ?ó là giao di?n ng??i dùng ??n gi?n, nh? nhàng nh?ng v?n h? tr? ??y ?? nh?ng tính n?ng c?n thi?t, mang l?i s? ti?n d?ng nh?ng v?n ??m b?o tính d? dùng cho c? nh?ng khách hàng m?i làm quen v?i máy. ??n c?, Lenovo K6 Note và K6 Power v?n h? tr? VR Mode cho phép hô bi?n h?u h?t n?i dung video thông th??ng thành 3D ?? gi?i trí v?i kính th?c t? ?o AntVR (mua riêng), m? nhanh ?èn flash b?ng phím Home, ch?p ?nh b?ng c?m bi?n vân tay, ch?m ?úp ?? b?t sáng màn hình nhanh thay cho nút c?ng hay kích ho?t nhanh camera b?ng nút ngu?n/khóa màn hình t? màn hình ?ã t?t. K6 Note và K6 Power c?ng ???c Lenovo trang b? s?n ?ng d?ng Dolby Atmos ?? ch?n l?a nhanh các profile âm thanh ?ã ???c thi?t l?p s?n cho t?ng m?c ?ích gi?i trí. Th? nghi?m th?c t? v?i tai nghe Sennheiser HD 419 cho th?y tr?i nghi?m âm thanh trên 2 m?u smartphone này ???c c?i ti?n ?áng k? khi kích ho?t Dolby Atmos và s? d?ng các ch? ?? cân b?ng âm thanh ???c cài ??t s?n.

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t 6
Vì không h? tr? tính n?ng ?i?u ti?t ?? sáng th? công, nên ?? có ???c hình ?nh trông ???c h?n khi ch?p thi?u sáng, Test Lab ph?i dùng chút m?o nh?. ?nh bên ph?i c?ng ???c Test Lab ch?p ? ch? ?? t? ??ng song ?o sáng và l?y nét vào g?n khu v?c sáng trong khung hình ch?p th? nghi?m.

Trong 2 m?u smartphone Lenovo K6 Note và K6 Power, Test Lab nh?n th?y K6 Power tuy nh? nh?n và ph?i nói th?ng là ít h?p d?n h?n, nh?ng th?c s? h?p d?n và ?? s?c c?nh tranh v?i các s?n ph?m trong cùng t?m giá. ??n gi?n là vì dù Lenovo K6 Power v?n còn chút h?n ch? v? camera, nh?ng s?n ph?m có hi?u n?ng ?n, màn hình khá, kh? n?ng v?n hành mát m? và quan tr?ng là th?i gian dùng pin t?t ngoài mong ??i. V?i K6 Note, ph?i kh?ng ??nh, máy có ngo?i hình ??p, m?c dung l??ng RAM nghe ??y v? h?p d?n, nh?ng xét trên phân khúc smartphone 6 tri?u, s?n ph?m c?a Lenovo dù có l?i th? c? v? th?i gian dùng pin, nh?ng s? thi?u h?t v? tính n?ng và ph?n c?ng camera có th? s? là rào c?n giúp t?o c? h?i cho các s?n ph?m ??i th? v??t m?t. May m?n là Lenovo K6 Note và ng??i anh em K6 Power v?n h? tr? USB OTG và c? tính n?ng s?c pin giúp tái n?p n?ng l??ng c?p k? cho m?t m?u smartphone khác khi c?n.

Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t 7
C? K6 Note và K6 Power ??u cho k?t qu? th? nghi?m th?i gian dùng pin t?t nh? mong ??i. V?i K6 Power, ng??i dùng có th? yên tâm s? d?ng máy v?i các ho?t ??ng bình th??ng h?n 2 ngày 2 ?êm ch? v?i 1 l?n s?c pin.

K6 Note và K6 Power hi?n có giá bán ? m?c 5,99 tri?u ??ng và 4,99 tri?u ??ng.

Hình ?nh ch?p th? t? camera trên K6 Power: 

 

Hình ?nh ch?p th? t? camera trên K6 Note: 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

phảng phất

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 105
  • Hôm nay: 10,479
  • Tháng hiện tại: 407,548
  • Tổng lượt truy cập: 53,684,010

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058