tam quoc

 

Moto C Plus – smartphone phổ thông ‘ngon’ trong tầm giá

Đăng lúc: Thứ năm - 24/08/2017 18:22 - Người đăng bài viết: admin
 

Có thể khẳng định Moto C Plus là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho người dùng phổ thông đang dự định đầu tư một mẫu smartphone có giá bán không quá 3 triệu đồng.

 • Samsung Galaxy J3 Pro - nh? mà có võ
 • Dell E2318H – t?t cho công vi?c v?n phòng
 • Oppo F3 Plus: Ch?p ?nh c?c ch?t, selfie nhóm c?ng ??p
 • Asus ZenFone 3 Laser: Hoàn h?o cho ch?p ?nh b?ng smartphone
 • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i

Moto C Plus là m?t trong b?n m?u smartphone Android th? h? m?i h??ng ??n ng??i dùng ph? thông v?a ???c mang v? th? tr??ng Vi?t Nam g?n ?ây. Nh? PC World Vietnam t?ng thông tin, b? t? smartphone Motorola m?i này khá h?p d?n nh? s? d?ng h? ?i?u hành Android 7 Nougat, dung l??ng pin kh?e, màn hình l?n s?c nét và t?c ?? k?t n?i m?ng d? li?u di ??ng nhanh.

Hi?n t?i, Moto C Plus có giá bán ? m?c 2,99 tri?u ??ng. Máy mang trên mình n?i l?c c?a b? x? lý 4 nhân MediaTek MT6737 xung nh?p 1,35GHz, RAM dung l??ng 2GB, ?? h?a Mali-T720 tích h?p. M?u smartphone ph? thông Moto C Plus c?ng trang b? b? nh? trong ??t m?c dung l??ng 16GB, khe c?m th? microSD h? tr? nâng c?p thêm 32GB không gian l?u tr? khi c?n. Riêng v? kho?n máy ?nh, Moto C Plus s? h?u camera chính 8MP và camera selfie 5MP. C? camera tr??c và sau c?a Moto C Plus ??u ???c tr? sáng b?ng ?èn flash LED h?a h?n mang l?i hình ?nh sáng h?n trong môi tr??ng t?i.

Moto C Plus – smartphone ph? thông ‘ngon’ trong t?m giá 1
Moto C Plus có giá bán tham kh?o ? m?c 2,99 tri?u ??ng.

C?ng theo thông tin t? nhà s?n xu?t, Moto C Plus còn s? h?u pin dung l??ng 4.000mAh có th? tháo r?i và c?ng ???c h?a h?n gi?m ?áng k? th?i gian s?c pin nh? adaptor công su?t 10W ?i kèm. Moto C Plus c?ng mang trên mình 2 khay SIM (??u là nano-SIM và ch? 1 khay SIM h? tr? 4G) thi?t k? ??c l?p hoàn toàn v?i khay c?m th? nh?. Hi?n t?i, Moto C Plus có m?t trên th? tr??ng v?i khá nhi?u tùy ch?n màu s?c t??i tr?. Có m?t t?i Test Lab là b?n Moto C Plus ?en nhám trông khá nam tính.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab nh?n th?y Moto C Plus mang nhi?u nét ??c tr?ng c?a dòng ?i?n tho?i Motorola nh? thi?t k? bo cong ??u các góc máy. Ph?n c?nh l?ng c?ng ???c vát cong t?i ?a nh?m ôm g?n h?n lòng bàn tay c?a ng??i dùng. Tuy nhiên, Moto C Plus không trang b? nút Home c?ng mà s? d?ng hoàn toàn phím ch?c n?ng c?m ?ng b? trí trên khung vi?n màn hình.

Hình ?nh chi ti?t Moto C Plus: 

 

Xét v? ?? th?m m?, Moto C Plus nhìn chung khá hài hòa b?i thi?t k? li?n l?c. Tuy nhiên, n?u ?òi h?i cao v? v? ??p ngo?i hình, Moto C Plus th?c s? không th? ?áp ?ng nhu c?u này b?i máy s? h?u pin dung l??ng 4.000mAh, c?ng thêm vi?c dùng v?t li?u nh?a ?? “làm m?m” chi phí ??u t? nh?ng v?n ph?i ??m b?o an toàn cho các thành ph?n ph?n c?ng bên trong, nên xét cho cùng ngo?i hình có v? c?ng k?nh c?a s?n ph?m là ?i?u có th? ch?p nh?n ???c.

Th?c t? s? d?ng cho th?y Moto C Plus c?ng cáp, ph?n l?ng nhám cho ?? bám t?t và c?ng không m?y may l?u l?i d?u vân tay sau th?i gian dài s? d?ng. Nh? trag b? n?p l?ng v?t li?u nh?a m?m, nên ng??i dùng có th? tháo r?i d? dàng ?? thao tác v?i khay SIM và th? nh? khi c?n. Tuy nhiên, c?n l?u ý r?ng Moto C Plus không h? tr? thay nóng SIM vì pin c?a máy m?t khi ?ã yên v? s? tr? thành “ch?t ch?n” ng?n c?n vi?c tháo/l?p SIM. Test Lab c?ng m?t ít nhi?u th?i gian ?? làm quen v?i v? trí nút ngu?n/khóa màn hình c?a Moto C Plus vì d??ng nh? nhà s?n xu?t b? trí ch?a th?t h?p lý l?m so v?i kích th??c thân máy.

M?t s? hình ?nh giao di?n ng??i dùng v?n m?c m?c, d? làm quen c?a Moto C Plus: 

 

Tuy m?t ?i?m ? thi?t k? nút ngu?n/khóa màn hình, nh?ng bù l?i, Moto C Plus có thi?t k? camera ph?ng. V? trí loa ngoài ? m?t l?ng c?ng ???c thi?t k? cho phép t?o kho?ng không gian nh? ?? thoát âm khi ??t máy trên m?t bàn và c?ng nh? ?i?u này mà tình tr?ng “ngh?t m?i” v?n th??ng th?y trên các s?n ph?m ph? thông ?ã hoàn toàn bi?n m?t trên Moto C Plus.

Moto C Plus c?ng khá h?p d?n v?i thi?t k? màn hình ?? sáng cao, góc quan sát tho?i mái. Ch?t l??ng màu s?c hình ?nh c?a panel màn hình 5 inch trên Moto C Plus tuy có chút h?n ch? v? ?? t??ng ph?n, nh?ng c? b?n ?? ??ng nh?t màu s?c v?n ? m?c khá, rõ nét c? v?i nh?ng ký t? co ch? nh? dù ?? phân gi?i ch? d?ng l?i ? m?c HD 720p.

V?i s?c m?nh ph?n c?ng nh? ?ã ?? c?p ? ??u bài, Moto C Plus c? b?n c?ng không thua kém các s?n ph?m trong phân khúc giá 3 tri?u ??ng. V? c? b?n, MediaTek MT6737 là m?u SoC có th? cho hi?u n?ng ngang t?m v?i m?u SoC Snapdragon 410 c?a Qualcomm. Nói khác ?i, Moto C Plus có th? ?áp ?ng h?u h?t tác v? s? d?ng h?ng ngày c?a m?t ng??i dùng ph? thông. Nhân ?? h?a tích h?p Mali-T720 theo thông tin t? nhà s?n xu?t là m?u GPU ph? thông và v? lý thuy?t c?ng có th? cho kh? n?ng cân các t?a game 3D trên kho Play Store v?i t?c ?? và ch?t l??ng ?? h?a ? m?c trung bình. Th?c t? ?o ki?m b?ng các công c? benchmark t?i Test Lab c?ng cho th?y rõ ?i?u này khi ?i?m s? hi?u n?ng chung cu?c Antutu c?a Moto C Plus d?ng l?i ? m?c 29.417 ?i?m, cao h?n m?c 26.984 c?a m?u ZenFone Go TV t?ng th? nghi?m.

K?t qu? hi?u n?ng Moto C Plus: 

 

Quá trình hi?n th?c hóa s? li?u cho th?y Moto C Plus không m?y may g?p b?t k? tr? ng?i nào v?i các tác v? h?ng ngày nh? c?p nh?t tin t?c online, gi?i trí v?i m?ng xã h?i Facebook, Instagram, Zalo. T?c ?? t?i ?ng d?ng l?n ??u tiên c?ng nh? m? l?i ?ng d?ng ?ang ch?y n?n hoàn toàn t??ng x?ng v?i m?t s?n ph?m ph? thông nh? Moto C Plus. Th? gi?i trí v?i m?t s? t?a game 3D t?c ?? nh? BB Racing, N.O.V.A L, Dead Trigger 2, Moto C Plus khá thành công khi không h? b? tình tr?ng ??t ng?t t?t ?ng d?ng gi?a ch?ng và các hi?u ?ng ?? h?a game c?ng ???c tái hi?n khá ??p m?t. T?c ?? khung hình c? b?n ? m?c ch?p nh?n ???c và ?? ?? ng??i dùng ph? thông gi?i trí h?ng ngày. Th?c t? s? d?ng c?ng cho th?y màn hình c?m ?ng trên Moto C Plus c?n nhi?u l?c và ?ôi khi không theo k?p các thao tác ?i?u h??ng t?c ??. D?u v?y, s? th?t ch? quan n?u chê Moto C Plus v? kho?n ?i?u khi?n c?m ?ng vì h?u nh? r?t ít s?n ph?m giá r? có ?? nh?y màn hình c?m ?ng t?t nh? mong ??i.

V? camera, sau th?i gian s? d?ng, Test Lab nh?n th?y kh? n?ng ch?p ?nh c?a Moto C Plus c?ng ch? ?? ?? xem là y?u t? ph?, ???c nhà s?n xu?t “trang trí” thêm cho s?n ph?m c?a mình. Công b?ng mà nói, Moto C Plus c?ng ?áng ???c khen vì s? h?u c? ?èn flash LED tr??c sau ch?t l??ng màu s?c camera chính nhìn chung c?ng khá ?n so v?i t?m giá trong môi tr??ng ánh sáng t?t.

Riêng v?i pin, th? nghi?m th?c t? cho th?y Moto C Plus trong vòng 30 phút s?c có th? ??t h?n 40% m?c dung l??ng pin. M?t khi s?c ??y, Test Lab có th? s? d?ng liên t?c 2 ngày 1 ?êm v?i các tác v? c? b?n h?ng ngày và t?n su?t nghe g?i ? m?c trung bình.

Qua quá trình s? d?ng và ?ánh giá hi?u n?ng b?ng các công c? benchmark, có th? kh?ng ??nh Moto C Plus ?? s?c cân nhu c?u s? d?ng h?ng ngày c?a ng??i dùng ph? thông c?ng nh? ng??i dùng ?ang t?p tành làm quen v?i Android. So v?i các s?n ph?m cùng phân khúc, Moto C Plus tuy ch?a th?c s? hoàn h?o, nh?ng Test Lab ?ánh giá cao vi?c Motorola ch?n cài ??t s?n Android 7 Nougat v?i giao di?n g?n nh? nguyên b?n, d? làm quen thay vì l?t ??t v?i Android 6. Moto C Plus c?ng có màn hình khá, ngo?i hình c?ng cáp, th?i gian dùng pin t?t nh? mong ??i và c?ng s?c khá nhanh. Thi?t ngh?, Moto C Plus có ??y ?? “t? cách” ?? t?a sáng trong phân khúc smartphone Android ph? thông hi?n t?i.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

lẹt đẹt

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 101
 • Khách viếng thăm: 99
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 22,505
 • Tháng hiện tại: 213,518
 • Tổng lượt truy cập: 54,859,327

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058