tam quoc

 

Moto Z: Smartphone biến hình, hiệu năng cao, giá đắt

Đăng lúc: Thứ ba - 07/02/2017 01:09 - Người đăng bài viết: admin
 

Nếu không đặt nặng thời lượng pin thì Moto Z thực sự là lựa chọn tốt cân bằng giữa hiệu năng, tính năng, ngoại hình, camera cũng như cho phép lắp thêm phụ kiện.

 • Moto Z cùng lo?t ph? ki?n Moto Mods lên k?
 • C?n c?nh smartphone Motorola Moto Z Play
 • C?n c?nh camera r?i Hasselblad True Zoom cho Moto Z
 • C?n c?nh loa di ??ng c? nh? JBL Soundboost
 • C?n c?nh máy chi?u di ??ng Insta Share Projector

Moto Z là m?u smartphone cao c?p ???c thi?t k? h??ng ??n ng??i dùng yêu thích nh?ng m?u smartphone ??p, hi?n ??i và ???ng nhiên là c?ng ph?i mang trên mình s?c m?nh ph?n c?ng t?t cho nhu c?u gi?i trí.

Không nh? nh?ng m?u smartphone khác trên th? tr??ng, Moto Z tuy trong tên g?i mang ký t? cu?i cùng c?a b?ng ch? cái, nh?ng s?n ph?m th?c ch?t l?i là s? tiên phong trong ki?u thi?t k? cho phép l?p ghép thêm nh?ng mô-?un t?i ?u cho t?ng m?c ?ích s? d?ng - Lenovo và Motorola g?i là MotoMods.

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 1
Moto Z v?i ph? ki?n n?p l?ng g? sang ch?nh.

C? th? h?n, v?i Moto Z ng??i dùng không ch? ??n thu?n s? h?u m?t m?u smartphone siêu m?ng (?? dày thân máy ch? 5,19mm) mà còn có th? d? dàng l?p thêm nh?ng ph? ki?n nh? n?p l?ng th?i trang, t?ng c??ng t?i ?a tr?i nghi?m gi?i trí v?i ph? ki?n loa JBL Soundboost, hay th?m chí là bi?n chi?c smartphone c?a mình thành m?t máy chi?u di ??ng v?i ph? ki?n Moto Insta-share Projector.

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 2
Moto Z khi k?t h?p cùng ph? ki?n loa JBL

Không ch? có th? cá nhân hóa chi?c ?i?n tho?i c?a mình qua ph? ki?n n?p l?ng ??n thu?n, hay "hô bi?n" chi?c Moto Z thành m?t máy chi?u nh? g?n, m?t b? loa di ??ng ?? s?c th?i tung không gian gi?i trí nh? trong gia ?ình, m?u smartphone cao c?p này c?ng ???c trang b? ??y ?? chi ti?t ph?n c?ng h?a h?n mang ??n tr?i nghi?m gi?i trí m??t mà h?n (xem chi ti?t b?ng c?u hình máy).

?áng chú ý h?n, Moto Z còn ???c trang b? ??n 4 micro, b?o m?t vân tay tích h?p bên d??i nút c?m ?ng ??c l?p v?i nút Home ? c?nh d??i màn hình, k?t n?i USB Type-C v?i ph? ki?n giúp chuy?n ??i tai nghe s? d?ng giao ti?p này ra chu?n tai nghe 3,5mm truy?n th?ng và c?ng ???c bán kèm b? s?c siêu t?c giúp rút ng?n ?áng k? th?i gian s?c pin cho thi?t b?.  

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 3

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab ?ánh giá cao thi?t k? ngo?i hình c?a Moto Z. Tuy mang dáng v? th?c s? m?nh mai khi không dùng n?p l?ng Moto Style Shell g? ?i kèm, nh?ng Moto Z có ?? c?ng cáp ngoài s?c t??ng t??ng. Ch? ti?c là chi ti?t m?t l?ng máy bóng b?y khá nh?y d?u vân tay và do thân máy ?ã ???c mài gi?a t?i ?a nên c?m camera c?ng cao h?n ?áng k? so v?i m?t ph?ng thân máy. May m?n là m?t khi “k?t dính” n?p l?ng vân g?, t?ng th? m?t l?ng Moto Z trông hài hòa h?n trong khi v?n ??m b?o ???c c?m giác m?nh mai v?n có c?a máy.

Riêng v? ch?t l??ng màn hình, Test Lab ?ánh giá cao ?? chi ti?t, ?? trong tr?o c?ng nh? góc quan sát c?a panel màn hình 5,5 inch mà Moto Z s? d?ng. ?? nh?y ?i?u khi?n c?m ?ng c?ng không th? chê và có th? kh?ng ??nh không h? thua kém các ??i di?n cùng phân khúc. Tuy nhiên, ch?t l??ng màu s?c c?a panel AMOLED trên Moto Z th?c s? ch?a th?t t?t nh? mong ??i, vì qua các phép th?, Moto Z ??u cho th?y màu s?c có ph?n bão hòa nh?. Nói d? hi?u h?n là màu s?c trên Moto Z s? trông r?c h?n th?c t? chút ??nh.

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 4
Moto Z trang b? màn hình 5,5 inch ?? phân gi?i Quad HD.

Nh? trang b? s?c m?nh t? nh?ng chi ti?t ph?n c?ng thu?c hàng “kh?ng”, nên Moto Z trong h?u h?t phép ?o hi?u n?ng t?i Test Lab ??u cho ?i?m s? h?p d?n. K?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng ?? h?a Adreno 530 tích h?p c?ng cho th?y s?c m?nh c?a GPU này c?ng r?t sát sao so v?i ?? Tegra X1 GPU. ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c Moto Z th?a s?c cho nhu c?u s? d?ng ?a nhi?m h?ng ngày, vi vu l??t web, m?ng xã h?i c?ng nh? gi?i trí v?i các th? lo?i game ?òi h?i cao v? hi?u su?t ?? h?a.

Xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Test Lab g?n nh? không g?p ph?i b?t k? tr? ng?i nào nh? tình tr?ng gi?t, lag khi chuy?n nhanh gi?a các trang màn hình, ?ng d?ng n?ng ?ang ho?t ??ng n?n. V?i game, nh?ng tr?i nghi?m ?? h?a càng lôi cu?n và th?t h?n khi Test Lab di chuy?n ch?m ch?m qua nh?ng hành lang ??ng n??c, ph?n chi?u g?n nh? toàn b? khung c?nh game xung quanh trong Dead Trigger 2, ho?c nh?ng khi b? ph?n công d? d?i b?i binh ?oàn zoombie, hi?u ?ng khói l?a và âm thanh trong game khi k?t h?p cùng ph? ki?n JBL Soundboost càng khi?n Test Lab nh? ??m chìm vào th? gi?i ?o.

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng Moto Z:

Test Lab c?ng ?ánh giá cao ?? nh?y c?a c?m bi?n vân tay tích h?p trên Moto Z. Ch? c?n m?t cú ch?m tay th?t nh? v?i d?u vân tay ?ã ???c l?u tr??c ?ó, Moto Z s? ngay l?p t?c tr?ng ra giao di?n thân quen và s?n sàng ?? ph?c v?. Nút ch?c n?ng tích h?p b?o m?t vân tay trên Moto Z còn h? tr? ch?c n?ng khóa màn hình, nên ng??i dùng s? không c?n ph?i dùng ??n nút ngu?n c?ng nh? tr??c ?ây. Tuy nhiên, v?i ai ?ã t?ng dùng qua Motorola, Moto Z h?n s? ?ôi l?n khi?n b?n ph?i nh?m l?n nút Home v?i nút c?m ?ng ??c bi?t này.

Riêng v?i camera, kh? n?ng và t?c ?? l?y nét t? ??ng c?a camera chính 13MP trên Moto Z x?ng ?áng nh?n m?t ?i?m công t? Test Lab . Ngay c? trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i c?ng nh? khi môi tr??ng thi?u sáng, Moto Z ??u cho th?y kh? n?ng b?t nét t?t và ?áng tin c?y. ?nh ch?p th? trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i c?ng cho th?y ?? chi ti?t t?t, s?c màu hình ?nh trông t? nhiên. Tuy v?y, trong môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p, ?nh ch?p cho th?y thi?t l?p cân b?ng tr?ng t? ??ng c?a camera ch?a th?t ?áng tin c?y. Tình tr?ng này càng th? hi?n rõ h?n nh?t là khi môi tr??ng th? nghi?m thi?u sáng.

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 5
Camera chính trênMoto Z c?ng h? tr? ch? ?? ch?p ?nh th? công.

V?i camera tr??c, ch?t l??ng màu s?c, ?? chi ti?t hình ?nh nhìn chung ?n. Ng??i dùng c?ng có tùy ch?n b?t luôn s? d?ng ?èn flash ho?c ?ánh flash t? ??ng ?? mang l?i nh?ng shot hình selfie sáng rõ h?n. Tuy nhiên, c?n l?u ý r?ng n?u môi tr??ng thi?u sáng tr?m tr?ng, ?èn flash có th? khi?n n??c da c?a ng??i dùng trông s?m màu h?n th?c t?. Tuy nhiên, trong môi tr??ng th? nghi?m sáng h?n, nh??c ?i?m tái hi?n màu da trên camera tr??c s? gi?m ?áng k?.

V? hi?u n?ng pin, do ch? ???c tích h?p s?n pin dung l??ng 2.600mAh, nên Moto Z c? b?n v?n ch?a mang l?i nh?ng tr?i nghi?m t?t v? th?i gian s? d?ng pin. Th? nghi?m th?c t? cho th?y n?u s? d?ng máy ch? ??n thu?n cho c?p nh?t thông tin tr?c tuy?n, m?ng xã h?i, nghe g?i v?i t?n su?t th?p, Moto Z có th? c?m c? ???c t?m 12 gi?. N?u s? d?ng máy cho nhu c?u ch?p ?nh và quay phim, th?i gian dùng pin s? gi?m ?áng k? và do ngo?i hình m?nh mai, c?ng thêm ph?n khung x??ng kim lo?i v?n truy?n d?n nhi?t t?t, nên Moto Z r?t nhanh cho c?m giác nóng máy. May m?n là dù khá hao pin, nh?ng Moto Z v?i adaptor s?c siêu t?c ?i kèm ch? m?t ch?a ??y 1 gi? ?? “b?m” ??y bình nhiên li?u cho máy.

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 6
Adaptor s?c siêu t?c ?i kèm Moto Z.

Nhìn chung, Moto Z là m?t m?u smartphone ??p, c?u hình m?nh và hi?u n?ng c?ng không h? thua kém so v?i các s?n ph?m khác trong cùng phân khúc cao c?p. ?i?m son c?a Moto Z còn bao g?m c? kh? n?ng l?p ghép v?i các món ph? ki?n ??c ?áo m?t cách d? dàng nh? l?c hút t? tính. D?u r?ng Moto Z tuy ch?a cho th?y nh?ng tr?i nghi?m v??t tr?i v? th?i gian dùng pin, nh?ng kh? n?ng s?c pin th?n t?c c?ng thêm thi?t k? cho phép d? dàng l?p thêm ph? ki?n tích h?p pin s?c d? phòng có th? ph?n nào bù ??p cho khuy?t ?i?m này. Riêng v? kho?n ch?p ?nh, n?u ???c chú tr?ng nâng c?p camera chính h?n n?a khi ch?p ?nh trong môi tr??ng thi?u sáng, Moto Z s? ?? s?c ?è b?p c? nh?ng tên tu?i l?n, th?m chí c? nh?ng s?n ph?m có giá bán ??t ?? h?n. 

M?t s? hình ?nh ch?p th? b?ng camera c?a Moto Z:

 

Thêm hình ?nh chi ti?t smartphone cao c?p Moto Z: 

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 7
Moto Z có thi?t k? màn hình s?c nét, góc nhìn r?ng song màu s?c có ph?n r?c h?n so v?i th?c t?.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 8
Máy có thi?t k? nguyên kh?i m?nh mai và có th? k?t h?p dùng v?i nhi?u lo?i ph? ki?n trong b? s?u t?p Moto Mods.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 9
Các ti?p ?i?m gúp máy 't??ng tác' v?i ph? ki?n g?n thêm.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 10
Chi ti?t m?t l?ng bóng b?y có ph?n nh?y v?i d?u vân tay.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 11
Moto Z có ?? m?ng ?n t??ng, ch? 5,19mm.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 12
Moto Z khi k?t h?p v?i ph? ki?n Moto Style Shell.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 13
N?p l?ng vân g? cho th?y s? trau chu?t trong khâu thi?t k? s?n ph?m.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 14
Moto Z s? d?ng duy nh?t giao ti?p USB Type-C cho tai nghe và ?? ??ng b? d? li?u v?i máy tính.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 15
Khe SIM ???c b? trí ngay trên ??nh máy.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 16
Nút c?m ?ng tích h?p b?o m?t vân tay siêu nh?y.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 17
Moto Z khi k?t h?p v?i ph? ki?n loa âm thanh n?i JBL Soundboost.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 18
ho?c khi k?t h?p v?i ph? ki?n máy chi?u mini Moto Insta-share Projector.

Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 19
Moto Z ???c tích h?p ?èn flash LED cho c? camera tr??c.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 20
Dãy phím c?m ?ng ??c tr?ng cho n?n t?ng Android b? trí ngay trong giao di?n màn hình.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 21
Moto Z c?ng ???c bán kèm ?p vi?n trong su?t.
Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t 22
Kèm theo máy c?ng có adaptor giúp chuy?n t? ngõ USB Type-C ra ngõ 3,5mm cho tai nghe truy?n th?ng.
 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 124
 • Khách viếng thăm: 93
 • Máy chủ tìm kiếm: 31
 • Hôm nay: 18,497
 • Tháng hiện tại: 567,282
 • Tổng lượt truy cập: 50,152,448

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058