tam quoc

 

Moto Z2 Play: mạnh về tùy biến nhưng giá không rẻ

Đăng lúc: Thứ tư - 06/09/2017 09:18 - Người đăng bài viết: admin
 

Nếu yêu thích một chiếc smartphone có thể lắp thêm những mô-đun để tự tin gây sự chú ý giữa đám đông, Moto Z2 Play có thể là một lựa chọn không tồi, song mức giá và số lượng, chủng loại phụ kiện này sẽ là điều mà người dùng phải cân nhắc.

 • a Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
 • Oppo F3 Plus: Ch?p ?nh c?c ch?t, selfie nhóm c?ng ??p
 • Moto C Plus – smartphone 'C?C NGON' trong t?m giá ph? thông
 • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i
 • Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u

Moto Z2 Play c? b?n có th? xem là th? h? ti?p n?i m?u smartphone Moto Z Play t?ng ???c ra m?t h?i cu?i n?m 2016. V? ngo?i hình, Moto Z2 Play nhìn chung c?ng mang phong cách m?nh mai ???c ch? tác tinh x?o t? nguyên kh?i kim lo?i v?i các ti?p ?i?m sáng bóng ánh kim ??c tr?ng c?a ng??i ti?n nhi?m Moto Z Play. S?n ph?m m?i hi?n có 2 tùy ch?n màu s?c là vàng ánh kim và xám nh?t.

Xét v? m?t thi?t k?, d?a trên các s? ?o mà nhà s?n xu?t công b?, có th? nh?n th?y Moto Z2 Play có ph?n m?ng h?n chút ??nh so v?i phiên b?n t?ng gi?i thi?u, vì ?? dày thân máy ?ã ???c vát m?ng ?i 1mm. Tuy v?y, nh? v?n s? d?ng nguyên kh?i kim lo?i làm thân máy, nên Moto Z2 Play v?n cho c?m giác r?t ch?c tay khi s? d?ng. N?u ?? ý, fan Motorola có th? nh?n th?y c?m bi?n vân tay ?a n?ng trên Moto Z2 Play c?ng ?ã ???c “tút” l?i trông hài hòa h?n v?i ngo?i hình t?ng th?. Camera tr??c c?a Moto Z2 Play c?ng ?ã ???c t?ng c??ng lên ?èn flash LED kép h?a h?n tr? sáng t?t và t? nhiên h?n thi?t k? ?èn LED ??n nh? tr??c ?ây.

Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 1
Moto Z2 Play có giá bán ? m?c 10,99 tri?u ??ng.

Moto Z2 Play ???ng nhiên c?ng có thi?t k? cho phép ng??i dùng “l?p ghép” thêm cho máy nh?ng ph? ki?n nh? loa JBL SoundBoost 2, ?p l?ng kiêm pin s?c d? phòng Moto Turbopower Pack/ Incipio offGRID Power Pack, ph? ki?n n?p l?ng th?i trang h? tr? s?c không dây Moto Style Shell c?ng nh? c? ph? ki?n giúp hô bi?n smartphone thành máy ?nh chuyên nghi?p Hasselblad True Zoom. L? ???ng nhiên là Moto Z2 Play không ch? t??ng thích v?i các ph? ki?n Moto Mods th? h? m?i ???c Motorola gi?i thi?u g?n ?ây, chi?c smartphone này c?ng ???c ??m b?o có th? dùng t?t v?i nh?ng ph? ki?n “l?p ghép” th? h? tr??c. L?u ý r?ng Moto Z2 Play không hoàn toàn ch?ng n??c nh? nh?ng s?n ph?m cao c?p khác trên th? tr??ng, nh?ng nhà s?n xu?t ??m b?o thân máy ???c ph? “l?p áo” ??c bi?t giúp thi?t b? v?n an toàn khi vô tình b? v?y n??c trong quá trình s? d?ng h?ng ngày. 

Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 2
Moto Z2 có th? d? dàng l?p thêm ph? ki?n nh? b? loa JBL SoundBoost 2 ho?c m?u loa JBL SoundBoost t?ng gi?i thi?u.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab nh?n th?y Moto Z2 Play cho c?m giác khá tho?i mái khi s? d?ng. Thi?t k? c?m bi?n vân tay tích h?p có ?? nh?y t?t nh? mong ??i. Ng??i dùng c?ng có th? d? dàng ?i?u h??ng Moto Z2 Play b?ng các thao tác vu?t/ch?m/ch?m gi? trên c?m bi?n vân tay thay vì t??ng tác trên b? m?t c?m ?ng màn hình khá ti?n l?i. V?i Moto Z2 Play, ng??i dùng c?ng có th? ra t??ng tác v?i smartphone b?ng gi?ng nói, ho?c s? d?ng các chuy?n ??ng tay ?? m? nhanh camera/?èn flash. M?c ??nh, ngay t? màn hình khóa, ng??i dùng c?ng có th? xem nhanh n?i dung thông báo m?i trên Moto Z2 Plau. C?ng t? chính giao di?n màn hình khóa này, Moto Z2 Play còn cho phép ng??i dùng tr? l?i nhanh tin nh?n m?t cách d? dàng. T?a nh? m?t s? s?n ph?m t?ng th? nghi?m, Moto Z2 Play c?ng h? tr? ch? ?? hi?n th? vào ban ?êm (Night Display) giúp b?o v? th? l?c ng??i dùng b?ng cách h?n ch? ph?n nào l??ng ánh sáng xanh t? màn hình. Tuy nhiên, v?i Moto Z2 Play, ng??i dùng ngoài cách kích ho?t ch? ?? Night Display th? công, còn có th? cài ??t gi? t? ??ng m? và t?t theo ý mình m?t cách r?t ??n gi?n.

V? ch?t l??ng hi?n th?, nh? trang b? màn hình Super AMOLED, nên màu s?c hình ?nh trên Moto Z2 Play ph?i nói là c?ng lôi cu?n không kém các s?n ph?m trong cùng t?m giá. Góc quan sát c?a panel màn hình 5,5 inch Full HD trên chi?c smartphone này c?ng tho?i mái, ch?t l??ng hình ?nh ???c ??m b?o g?n nh? ? m?i góc ??. ?? s?c nét ký t? co ch? nh? trên màn hình c?a Moto Z2 Play c?ng không có gì ph?i bàn cãi. Th? dùng th?c t? trong môi tr??ng ánh sáng m?nh v?i thi?t l?p tùy ch?nh ?? sáng t? ??ng, Moto Z2 Play c? b?n ?áp ?ng t?t nh? kh? n?ng chuy?n ??i ?? sáng khung hình m??t mà và ch?t l??ng hi?n th? c?ng ? m?c khá t?t.

Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 3
?? nh?y ?i?u khi?n c?m ?ng c?a màn hình Moto Z2 Play t?t nh? mong ??i.

Moto Z2 Play mang trên mình b? x? lý Snapdragon 626, ?? h?a Adreno 506 tích h?p và RAM dung l??ng ??t m?c 4GB. V?i n?i l?c ph?n c?ng này, Moto Z2 Play ???ng nhiên th?a s?c cho các tác v? h?ng ngày nh? duy?t web, vi vu m?ng xã h?i, “tám” v?i b?n bè trên Zalo, hay gi?i trí v?i phim ?nh tr?c tuy?n. Xuyên su?t quá trình th? nghi?m, Test Lab nh?n th?y Motorola Moto Z2 Play th?c s? không h? v??ng ph?i b?t k? tr? ng?i nào khi kh?i ??ng các ?ng d?ng n?ng l?n ??u tiên ho?c load l?i ?ng d?ng gi?a hàng ch?c ?ng d?ng khác ch?y n?n bên d??i. ?? nh?y c?m ?ng c?a Moto Z2 Play hoàn toàn t?t nh? mong ??i, Test Lab g?n nh? không h? “r?t nh?p” nào c? khi thao tác nhanh trên giao di?n màn hình 5,5 inch c?a máy. Riêng v?i game, Moto Z2 Play ???ng nhiên có th? ch?i h?u h?t t?a game trên Play Store. D?u v?y, c?n l?u ý r?ng ?? h?a Adreno 506 c? b?n v?n không th? sánh v?i các nhân ?? h?a cao c?p h?n và vì v?y, Moto Z2 Play khi “kéo” nh?ng t?a game l?n, ?òi h?i nhi?u s?c m?nh x? lý ?? h?a ???ng nhiên s? không tránh kh?i nh?ng h?n ch? v? t?c ?? khung hình. 

 

So v?i ng??i ti?n nhi?m, Moto Z2 Play tuy trang b? camera chính ch? ? m?c 12MP, nh?ng bù l?i, nhà s?n xu?t ?ã t?ng c??ng ?? m? ?ng kính lên m?c f/1.7, kích th??c ?i?m ?nh c?ng ???c t?ng lên chút ??nh. ?i?u này theo lý thuy?t, camera chính c?a Moto Z2 Play v?n ???c x?p ? m?c t?t h?n camera mà nhà s?n xu?t trang b? cho ng??i ti?n nhi?m Moto Z Play.

Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 4
?? s?c nét hình ?nh t? c? camera chính l?n camera selfie 5MP ? m?t tr??c ??u ? m?c t?t nh? mong ??i.

V? ch?t l??ng ?nh ch?p, Test Lab ?ánh giá cao tính n?ng Auto-HDR tích h?p kèm trên ?ng d?ng ch?p ?nh cài ??t s?n cho Moto Z2 Play. Th? nghi?m th?c t? cho th?y camera chính dù còn chút gi?i h?n v? t?c ?? khi ch?p ?nh HDR, nh?ng bù l?i, ng??i dùng d? dàng có ???c m?t b?c ?nh v?i màu s?c khá ??p, các vùng sáng ngoài ?i?m l?y nét trong khung hình v?n trông r?t hài hòa. Ti?c là n?u ch?p v?i thi?t l?p HDR trong môi tr??ng thi?u sáng, k?t qu? có th? s? không th?t ?ng ý v? kho?n s?c nét vì ?nh h??ng c?a t?c ?? ch?p ch?m c?ng thêm thi?u h?t v? kh? n?ng ch?ng rung quang. May m?n là trong h?u h?t b?i c?nh th? nghi?m, Moto Z2 Play v?n có t?c ?? l?y nét nhanh, kh? n?ng ?o sáng t? ??ng (không kích ho?t HDR) ??u r?t ?n. Trong môi tr??ng thi?u sáng, l?i khuyên cho ng??i dùng là nên dùng flash ?i kèm ho?c các ph? ki?n giúp ?n ??nh máy vì Moto Z2 Play không h? tr? ch?ng rung. Moto Z2 Play c?ng h? tr? ghi hình tùy ch?n ?? phân gi?i ??t m?c 4K ho?c Full HD 1080/60p v?i ch?t l??ng video khá ?n. D?u v?y, ng??i dùng n?u mu?n có nh?ng c?nh quay ??p t?t nh?t nên ??u t? thêm ph? ki?n ch?ng rung. 

 

Riêng v? pin, Test Lab th?c s? hài lòng v?i vi?c Moto Z2 Play ch? trang b? pin 3.000mAh thay vì gi? nguyên m?c dung l??ng 3.510mAh t? ng??i ti?n nhi?m – vì th?c t? cho th?y Moto Z2 Play có th? vi vu c? ngày dài ch? dùng k?t n?i 3G ?? c?p nh?t m?ng xã h?i, ch?p ?nh/quay phim và duy?t web c?ng nh? tán g?u qua các d?ch v? nh?n tin (Facebook/Zalo) mà pin v?n ch?a ??n m?c báo ??ng ??. V?i c? s?c siêu t?c ?i kèm, Test Lab c?ng ch? m?t t?m 30 phút ?? ??t 61% m?c dung l??ng pin và v?i 45 phút s?c có th? ??t 95% m?c dung l??ng pin. 

 

Nhìn chung, Moto Z2 Play có hi?u n?ng ?? s?c c?nh tranh v?i các ??i th? khác trong phân khúc t?m trung. M?u smartphone siêu m?ng này c?ng cho th?i gian dùng pin t?t nh? mong ??i. Moto Z2 Play c?ng có giao di?n ng??i dùng d? làm quen, n?n t?ng Android 7.1.1 cùng c?m bi?n vân tay ?a n?ng ti?n l?i. Ch?t l??ng camera t?ng th? c?ng không có gì ?áng ?? phàn nàn. Tuy nhiên, Moto Z2 Play v?n t?n t?i vài khuy?t ?i?m nh? loa ngoài nh?, hi?u su?t ?? h?a còn h?n ch? v?i game “h?ng n?ng” và s? trông h?i “d?” n?u không dùng b?t k? ph? ki?n Moto Mods nào. So v?i t?m giá 10,99 tri?u ??ng hi?n t?i, Moto Z2 Play có v? nh? v?n còn kén khách hàng nh?t là khi th? tr??ng còn khá nhi?u l?a ch?n c?ng h?p d?n không kém. N?u yêu thích m?t chi?c smartphone có th? l?p ghép thêm nh?ng mô-?un khác khi c?n ?? t? tin gây s? chú ý gi?a ?ám ?ông, Moto Z2 Play có th? là m?t l?a ch?n không t?i, song m?c giá c?a nh?ng món ph? ki?n t?ng c??ng và s? l??ng, ch?ng lo?i ph? ki?n l?p thêm này s? là ?i?u mà ng??i dùng ph?i cân nh?c.

Thêm hình ?nh chi ti?t smartphone Moto Z2 Play:

Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 5
Bao bì s?n ph?m khá ??p, sang ch?nh.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 6
Ph? ki?n kèm theo máy g?m c? s?c siêu t?c, cáp USB Type-C, tai nghe in-ear cùng tài li?u h??ng d?n s? d?ng.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 7
Moto Z2 Play có thi?t k? nguyên kh?i kim lo?i c?ng cáp.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 8
Moto Z2 Play hi?n có 2 tùy ch?n màu s?c.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 9
Các ti?p ?i?m kim lo?i ??c tr?ng c?a dòng smartphone cho phép l?p thêm các mô-?un t?ng c??ng tùy theo m?c ?ích s? d?ng.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 10
Moto Z2 Play s? d?ng giao ti?p USB Type-C.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 11
Moto Z2 Play tích h?p 3 micro, khe c?m SIM/th? nh? ???c b? trí trên ??nh ?i?n tho?i.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 12
C?m camera chính 'n?i b?t' trên m?t ph?ng l?ng máy.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 13
Moto Z2 Play có thi?t k? m?ng h?n 1mm so v?i phiên b?n Moto Z Play.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 14
C?nh trái máy li?n l?c.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 15
Ph? ki?n n?p l?ng Moto Z Style Cap c?c k? g?n nh? nh?ng có ?? bám cao, h?a ti?t ??p.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 16
Ch?t l??ng âm thanh t? mô-?un loa JBL g?n thêm c? b?n hay, chi ti?t, trong tr?o song v?n ch?a có nhi?u c?i thi?n v? n?t tr?m so v?i phiên b?n tr??c.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 17
C?n c?nh khay ch?a th? microSD.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 18
V?i Moto Z2 Play, ng??i dùng có th? yên tâm dùng cùng lúc 2 SIM v?i th? microSD.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 19
Moto Z2 Play c?ng có thi?t k? giao di?n màn hình khóa hi?n th? ??y ?? thông tin v? th?i gian, % pin còn l?i.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 20
Camera tr??c c?ng ???c tích h?p ?èn flash LED kép.
Moto Z2 Play: m?nh v? tùy bi?n nh?ng giá không r? 21
S?c siêu t?c ?i kèm Moto Z2 Play.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 67
 • Khách viếng thăm: 63
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 4,033
 • Tháng hiện tại: 361,737
 • Tổng lượt truy cập: 54,191,998

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058