tam quoc

 

Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc rộng cực chất

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/06/2017 09:36 - Người đăng bài viết: admin
 

Có thể khẳng định Oppo F3 là lựa chọn “tài sắc vẹn toàn” ở thời điểm hiện tại cho người dùng mong muốn trải nghiệm camera selfie kép tốt với một mức chi tiêu hợp lý. Máy cũng có pin khỏe, hiệu năng ổn, song sẽ thật trọn vẹn nếu Oppo trang bị thêm công nghệ sạc nhanh và bày biện sẵn ‘mâm kẹo’ Nougat cho người dùng.

 • Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t
 • Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p
 • Oppo F3 Plus: Ch?p ?nh c?c ch?t, selfie nhóm c?ng ??p
 • Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u
 • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i

Oppo F3 v? c? b?n c?ng là m?t m?u smartphone ???c thi?t k? t?i ?u cho nhu c?u ch?p ?nh selfie vì camera tr??c g?n nh? ???c nhà s?n xu?t tr?ng d?ng l?i toàn b? ph?n c?ng c?ng nh? ph?n m?m t? ng??i anh em F3 Plus t?ng gi?i thi?u tr??c ?ó. C? th? h?n, Oppo F3 c?ng mang trên mình thi?t k? ?ôi camera 16MP và 8MP ? m?t tr??c v?i góc nhìn m? r?ng g?p ?ôi, giúp gi?i quy?t tri?t ?? các tr? ng?i khi ch?p ?nh c? nhóm ng??i ho?c nh? khi ng??i dùng mu?n l?y th?t nhi?u c?nh ??p phía sau vào khung hình ?? l?u l?i nh?ng k? ni?m ??p trong m?i chuy?n du l?ch khám phá.

Không ch? ???c t?p trung ??y m?nh camera tr??c, Oppo F3 còn th?a h??ng thi?t k? camera chính k?t h?p c?m bi?n 1/3 inch ?? phân gi?i 13MP v?i ?ng kính ?? m? l?n, công ngh? l?y nét theo pha và kh? n?ng ch?ng rung t? m?u F3 Plus. ?i?m khác bi?t gi?a Oppo F3 so v?i ?àn anh F3 Plus chính là phiên b?n m?i ?ã ???c nhà s?n xu?t khéo léo tinh gi?n b?t m?t s? chi ti?t ph?n c?ng, kích th??c màn hình c?ng nh? chút thay ??i trong dáng v? b? ngoài nh?m cân ??i chi phí ??u t? ban ??u cho fan c?a mình.

Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 1
Smartphone camera selfie kép Oppo F3.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab nh?n th?y Oppo F3 d??ng nh? là m?t ?i?m giao thoa gi?a F3 Plus và chi?c F1s 2017. Vì s?n ph?m m?i v?a mang trên mình n?i l?c ph?n c?ng và phong cách thi?t k? c?a F1s 2017, nh?ng c?ng v?a s? h?u camera “ch?t” t? ?àn anh F3 Plus. M?u smartphone Oppo F3 c?ng ???c trang b? nút Home c?m ?ng tích h?p b?o m?t vân tay 1 ch?m t?a nh? chi?c F3 Plus thay vì nút Home v?t lý trên m?u F1s.

Nhìn chung, v?i thi?t k? c?a Oppo F3, ng??i dùng ch?c h?n s? có c?m gác v?a tay, g?n gàng h?n ngay t? l?n ??u ti?p xúc vì máy c?ng ch? trang b? panel 5,5 inch trong ph?n khung vi?n m?nh mai. Thân máy tuy m?ng nh?ng cho c?m giác r?t ch?c ch?n b?i thi?t k? kim lo?i nguyên kh?i và các chi ti?t vát cong h?p lý. Test Lab c?ng hài lòng v?i ki?u b? trí khay c?m th? nh? không ép ng??i dùng ph?i b?i r?i khi mu?n s? d?ng cùng lúc 2 SIM trên chi?c Oppo F3. Tuy nhiên, s? th?t t?t h?n n?a n?u nhà s?n xu?t h? tr? tháo l?p SIM nóng th?c th? vì qua s? d?ng th?c t?, Oppo F3 v?n t? ??ng reset m?i khi ng??i dùng tháo l?p khay SIM/th? nh?. Thêm vào ?ó, v? trí camera chính v?n ch?a cho th?y s? thay ??i nên ng??i dùng s? ph?i t?p làm quen ?? tránh né chính ngón tay c?a mình khi ch?p ?nh. T?a nh? chi?c F3 Plus, Oppo F3 c?ng có nh?ng tùy ch?n b? cánh s?c màu h?p th?i trang và ???c trang b? ?p l?ng nh?a trong m?m d?o, ?? bám t?t kèm theo.

Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 2
Hi?u n?ng Oppo F3 th?a s?c cho các tác v? s? d?ng ?a nhi?m h?ng ngày.

V? ch?t l??ng hi?n th?, qua ?o ki?m, Test Lab nh?n th?y ch?t l??ng màu s?c và ?? chi ti?t trên Oppo F3 d?u ch?a th? b?ng ?àn anh F3 Plus, nh?ng ?ã ???c c?i ti?n ít nhi?u n?u so v?i chi?c F1s 2017. C? th?, s?c màu t?ng th? c?a Oppo F3 ?a nhìn h?n vì ?? bão hòa ?ã g?n v?i m?c mong ??i h?n. Kh? n?ng ?i?u ti?t ?? sáng màn hình c?a Oppo F3 c?ng có ?? nh?y cao, ?ãi m?t ng??i xem và quan tr?ng là ?? s?c nét hình ?nh c?ng không th? chê so v?i các s?n ph?m c?nh tranh. Ti?c là góc quan sát trên Oppo F3 v?n ch?a th?t r?ng và ?? "m??t" c?a b? m?t c?m ?ng v?n ch?a ?? x?p vào m?c ?ã tay nh? m?u Moto M t?ng th? nghi?m g?n ?ây.

Nh? ?ã ?? c?p ? trên, nh?m mang l?i cho ng??i hâm m? yêu thích tr?i nghi?m camera selfie kép v?i m?t m?c chi tiêu h?p lý, m?u smartphone camera selfie kép F3 ?ã ???c Oppo gi?i h?n ph?n c?ng chút ??nh. Tuy v?y, n?i l?c c?a máy c? b?n v?n ngang ng?a v?i m?u F1s 2017 t?ng th? nghi?m. Xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Test Lab không g?p b?t k? tr? ng?i nào trong vi?c ?i?u h??ng gi?a các trang màn hình, c?ng nh? khi s? d?ng k?t h?p nhi?u ngón tay và di chuy?n nhanh trong lúc gi?i trí v?i game. Vì c?ng mang trên mình RAM ??t m?c 4GB nên trong vài phép th? hi?u n?ng, m?u SoC MediaTek cho th?y k?t qu? không h? thua kém SoC Qualcomm Snapdragon 430 v?n c?ng trang b? RAM có cùng m?c dung l??ng.

Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 3
?nh selfie góc th??ng.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 4
?nh selfie góc r?ng b?ng Oppo F3.

V?i giao di?n ng??i dùng, ngay t? l?n ??u ti?p xúc v?i Oppo F3, Test Lab ?ã nh?n th?y máy c? b?n c?ng mang "b? cánh" r??m rà h?t nh? ng??i anh em F1s 2017 . Nói m?t cách c? th? h?n, Oppo F3 c?ng có thi?t k? giao di?n ph?ng v?i cách bày bi?n ?ng d?ng d?ng l??i trên các trang màn hình riêng l? thay vì gom v? m?t m?i nh? ki?u thi?t k? s? d?ng App Drawer trên nh?ng s?n ph?m khác. Nhìn chung, cách b? trí ?ng d?ng c?a Oppo F3 c? b?n ch? khi?n ng??i dùng m?t th?i gian làm quen và các bi?u t??ng ?ng d?ng c?ng có ph?n kém h?p dân. Nh?ng bù l?i, ng??i dùng có khá nhi?u l?a ch?n t?i v? máy b? theme khác tùy theo s? thích ?? thay th? cho b? giao di?n m?c ??nh này. Oppo c?ng cung c?p khá nhi?u tính n?ng thông minh kèm theo n?n t?ng Color OS 3.0 trên F3. ??n c?, ng??i dùng c?ng có th? s? d?ng các c? ch? ?i?u khi?n c?m ?ng trên màn hình khóa, ch?p ?nh màn hình nhanh, t? ??ng tr? l?i cu?c g?i ??n khi ??t ?i?n tho?i g?n tai, ho?c l?t úp máy ?? t?t chuông cu?c g?i ??n.

Tuy v?y, Test Lab v?n ch?a c?m th?y th?c s? tho?i mái v?i cách thi?t k? menu Settings c?a Oppo F3. Bên c?nh ?ó, ki?u b? trí ?u tiên giao di?n tùy ch?nh các thi?t l?p nhanh cho ?i?n tho?i t? thanh thông báo c?ng khi?n ng??i dùng c?m th?y chút phi?n hà khi mu?n xem tr??c nh?ng thông báo mà không c?n ph?i m? h?n ?ng d?ng liên quan. Ngoài ra, m?c ??nh, t? màn hình khóa, ng??i dùng c?ng không có tùy ch?n kích ho?t nhanh ?èn flash LED ?? làm ?èn pin khi c?n.

V? camera, Test Lab  dám m?nh mi?ng kh?ng ??nh c?m camera chính và camera selfie kép ? m?t tr??c trên Oppo F3 ch?c ch?n s? khi?n b?n ng?t ngây b?i m?i tinh hoa trên F3 Plus ?ã ???c F3 khai thác g?n nh? tr?n v?n. Nói m?t cách c? th? h?n, ng??i dùng có th? t? tin v?i ch?t l??ng ?nh ch?p t? camera chính trên Oppo F3 b?i ?? chi ti?t, s?c màu, kh? n?ng l?y nét và ?o sáng ??u t?t c? trong môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p. Trong môi tr??ng thi?u sáng, t? l? nhi?u h?t hình ?nh trên Oppo F3 có ph?n nhi?u h?n ?àn anh, song ch?t l??ng màu s?c không b? ?nh h??ng nhi?u. 

Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 5
?? s?c nét camera chính trên Oppo F3 không h? thua kém ng??i anh em F3 Plus t?ng th? nghi?m.

Camera tr??c trên Oppo F3 c?ng thành công trong vi?c tái hi?n ?? s?c nét và màu s?c ?nh ch?p trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i. Ph?i th?a nh?n r?ng ch?t l??ng ?nh selfie c?a Oppo F3 Plus c?ng g?n nh? ch?n chu. Oppo th?m chí còn “n?nh” ng??i dùng h?n n?a khi cung c?p c? tùy ch?n ch? ?? làm ??p ?o di?u cùng kh? n?ng làm m? h?u c?nh ?i kèm.

V?i góc ch?p siêu r?ng 120 ??, Oppo F3 hoàn toàn th?a s?c “gom” cùng lúc nhi?u ng??i vào khung hình trong khi v?n không làm bi?n d?ng nh?ng khuôn m?t ? vùng rìa ?nh. Không ch? v?y, camera selfie góc r?ng trên F3 c?ng s? giúp tái hi?n th?t tr?n v?n h?u c?nh, và ?i?u này th?c s? khi?n ng??i dùng th??ng xuyên ?i du l?ch t? tin khoe nh?ng shot ?nh t? s??ng lung linh mà không lo b? t? là ?ang “s?ng ?o” ? nhà.

M?u smartphone camera selfie kép này c?ng th?a s?c “gom” cùng lúc nhi?u ng??i vào khung hình trong khi v?n không làm bi?n d?ng nh?ng khuôn m?t ? vùng rìa ?nh. V?i nh?ng shot hình selfie góc r?ng th? nghi?m trong ?ó c?ng mu?n tôn lên v? ??p h?u c?nh, ?ôi camera trên F3 c?ng hoàn thành nhi?m v? khá t?t khi g?n nh? thâu tóm ???c toàn b? kho?ng không phía sau r?t "m??t" trong khi v?n ??m b?o khuôn m?t ? m?c ?a nhìn, s?c màu t??i sáng.

Thêm hình ?nh ch?p t? camera c?a Oppo F3: 

Trong môi tr??ng thi?u sáng, ch?t l??ng màu s?c hình ?nh t? camera tr??c th?m chí v?n r?t lôi cu?n. Tuy nhiên, c?n l?u ý r?ng trong ?i?u ki?n này, Oppo F3 s? có khuynh h??ng ch?p d? sáng nên nh?ng b?i c?nh ch?p ?nh selfie ?êm v?i ánh sáng n?n ph?c t?p, ch?t l??ng màu s?c ?nh ch?p có th? kém t??ng ph?n h?n.

Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 6
Tuy ch? trang b? pin 3.200mAh, nh?ng Oppo F3 v?n d? s?c cho th?i gian s? d?ng c? ngày dài v?i các tác v? n?ng. Ti?c là máy không ???c ?ng d?ng công ngh? s?c nhanh VOOC.

Nhìn chung, có th? kh?ng ??nh Oppo F3 dù là b?n thu g?n t? ?àn anh Oppo F3 Plus, nh?ng v?n r?t ?áng giá cho ng??i dùng mong mu?n tr?i nghi?m camera selfie kép t?t. M?u smartphone camera selfie kép c?a Oppo c?ng có thi?t k? ??p, hi?u n?ng khá, pin kh?e và camera chính c?ng cho hình ?nh lôi cu?n trong môi tr??ng ánh sáng t?t. Thi?t ngh?, s? th?t tr?n v?n n?u nh? Oppo "tút" h?n n?a giao di?n ng??i dùng cho F3 và nâng n?n t?ng hi?n t?i lên phiên b?n Nougat. 

Thêm ?nh chi ti?t Oppo F3:

Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 7
Oppo F3 c?ng có thi?t k? nguyên kh?i kim lo?i c?ng cáp.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 8
C?m camera chính v?n nhô cao nh? so v?i m?t ph?ng l?ng máy và n?m ? v? trí ch?a th?t ti?n d?ng cho ng??i dùng.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 9
Các nút ch?c n?ng ?i?u ti?t âm l??ng b? trí ? c?nh trái máy.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 10
Loa ngoài cho âm l??ng l?n, ch?t âm trong tr?o d? nghe.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 11
Nút Home c?m ?ng ???c Oppo tích h?p b?o m?t vân tay m?t ch?m có ?? nh?y cao khi th? nghi?m th?c t?.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 12
C?m camera kép n?i b?t ? m?t tr??c.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 13
Oppo F3 c?ng h? tr? 2 khay SIM và thi?t k? khe c?m th? nh? ??c l?p.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 14
Ph? ki?n ?p l?ng ?i kèm m?m d?o, có ?? bám t?t.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 15
Nh? ph? ki?n này Oppo F3 ít "tr?n" h?n và c?ng an toàn ph?n nào trong các va ch?m v?t lý h?ng ngày.
Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t 16
Máy c?ng ???c bán kèm tai nghe.

 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 94
 • Khách viếng thăm: 91
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 285
 • Tháng hiện tại: 358,637
 • Tổng lượt truy cập: 52,505,446

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058