tam quoc

 

Samsung Galaxy A7 2017: Chụp ảnh đẹp, chống nước tuyệt đối

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/02/2017 10:53 - Người đăng bài viết: admin
 

Chiếc Galaxy A7 2017 thực sự mang đến cho Test Lab một trải nghiệm sử dụng hoàn toàn thú vị, đặc biệt ở tính năng chụp ảnh cùng khả năng chống nước hiệu quả.

  • Nh?ng ?i?m n?i b?t c?a b? ?ôi Galaxy A5 2017 và A7 2017
  • Khuy?t ?i?m l?n c?a Galaxy A5 2017 là không h? tr? ch?ng rung video
  • Nh?ng ?i?m n?i b?t c?a b? ?ôi Galaxy A5 2017 và A7 2017

Có th? kh?ng ??nh r?ng, Galaxy A7 2017 ?ã mang ??n cho th? nghi?m viên Test Lab m?t c?m giác khá ph?n khích ngay trong l?n "c? xát" ??u tiên, tr??c h?t b?i ki?u dáng khá ch?c ch?n, sang tr?ng v?i màn hình cong 2.5D c?ng tràn ra các mép khung vi?n giúp t?ng ?áng k? không gian hi?n th? trong khi thân máy v?n r?t g?n gàng, m?t l?ng kính c?c k? bóng b?y và sau n?a là chí ít thì c?m camera chính ?ã hoàn toàn "không l?i" nh? chi?c iPhone 6S hay 6S Plus.

V? c? b?n, chi?c Galaxy A7 2017 trang b? màn hình Super AMOLED 5,7 inch, chip x? lý Exynos 7880 8 nhân t?c ?? 1,9GHz, RAM 3GB, b? nh? trong 32GB và có th? m? r?ng lên t?i 256GB thông qua th? microSD.

Công tâm mà nói, dù ch? có v?n v?n ch?a ??y 24 gi? tr?i nghi?m chi?c Galaxy A7 2017 phiên b?n màu ?en Thiên th?ch, nh?ng th? nghi?m ?ã th?c s? ph?i thay ??i quan ?i?m cá nhân v? s? ti?n d?ng c?a tính n?ng ch?p ?nh c?ng nh? kh? n?ng ch?ng n??c hi?u qu? mà m?u smartphone ???c Samsung x?p vào nhóm "c?n cao c?p" này th? hi?n. 

Nh? ?ã nói, v?i dòng Galaxy A 2017 , nhà s?n xu?t Hàn Qu?c ?ã m?nh d?n ??a kh? n?ng ch?ng n??c - b?i chu?n chu?n IP68 t? dòng smartphone cao c?p Galaxy S7 Edge lên phân khúc c?p th?p h?n, và ?ây th?c s? là li?u thu?c kích thích "?úng th?i ?i?m" cho ?ông ??o khách hàng ?ang ??n ?o v? ngân sách.

V? m?t lý thuy?t, chu?n IP68 cho phép Galaxy A7 2017 c?ng nh? ng??i anh em A5 2017 v?i màn hình 5,2 inch có kh? n?ng "ngâm mình" ? ?? sâu 1-1,5 mét n??c trong vòng 30 phút, c?ng nh? tuy?t ??i an toàn tr??c s? t?n công c?a các lo?i b?i b?n thông th??ng. 

Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, IP68 là chu?n cao nh?t v? kh? n?ng ch?ng b?i, n??c trên smartphone.

Test Lab nh?n th?y, 2 khe SIM trên Galaxy A7 2017 ???c trang b? h? th?ng ron (gio?n) cao su c?c k? t?t, khít và b?n.

C? th?, sau th? nghi?m "t?m" Galaxy A7 2017 d??i áp l?c n??c vòi hoa sen hay vòi r?a, và th?m chí ngâm mình trong b?n t?m, Test Lab l?n l??t tháo 2 khe SIM ra và nh?n th?y tình tr?ng khô ráo ph?i g?i là tuy?t ??i.

Trong khi ?ó, dù ngõ giao ti?p USB Type-C và c?ng s?c không c?n n?p ??y cao su nh? nhi?u dòng smartphone ch?ng n??c khác, nh?ng rõ ràng chi?c Galaxy A7 2017 ???c th? nghi?m v?n th?c s? an toàn sau hàng lo?t "t?m n??c" vô tình l?n c? ý.

Tr?i nghi?m tuy?t v?i

V?i Galaxy A7 2017, th? nghi?m viên Test Lab v?n là ng??i "kiên trung" v?i b? ba iPhone 5C, iPhone 6S Plus c?ng nh? chi?c smartphone "an toàn" Obi MV1 ch?y h? ?i?u hành Cyanogen trong h?n 1 n?m qua c?ng ?ã ph?i ??u tranh t? t??ng ?? quy?t tâm dành ra c? bu?i chi?u t?i cho vi?c khám phá chi?c ?i?n tho?i thông minh ?ang "cháy hàng" này, ??c bi?t ? tính n?ng ch?p ?nh.

Tr??c tiên, cái c?m giác l?n c?n khi di chuy?n ??u ngón tay gi?a mép màn hình và khung máy trên iPhone 6S Plus ?ã hoàn toàn v?ng bóng trên chi?c smartphone m?i c?a Samsung.

Trong khi ?ó, màn hình v?i công ngh?/tính n?ng "màn hình luôn hi?n th?" Always ON trên Galaxy A7 2017 ?ã th?c s? giúp Test Lab nhanh chóng tham kh?o gi?, l?ch, th?i l??ng pin c?ng nh? các thông báo (notification) khác v? tin nh?n, cu?c g?i mà không c?n t?n th?i gian m? khóa thi?t b?. 

Test Lab v? c? b?n là r?t hài lòng v?i s? ti?n d?ng này, chí ít là v? ?? sáng và ?? s?c nét hi?n th? c?a màn hình Always ON.

Quay tr? l?i v?i tính n?ng camera, Test Lab th?y r?ng, ? thi?t l?p m?c ??nh thì Galaxy A7 2017 g?n nh? ph?c v? t?n r?ng ng??i dùng, ngay khi th? nghi?m viên ???c giao "vo?c" chi?c ?i?n tho?i Samsung k? này là m?t ng??i mà t? x?a ??n gi? ch?ng m?y quan tâm ??n "cái ??p" t? ch?p ?nh, và c?ng là ng??i có ki?n th?c v? ch?p ?nh ch? ? m?c a-ma-t?.

H??ng ??n nhu c?u ch?p ?nh và selfie c?a gi?i khách hàng tr?, Samsung ?ã trang b? camera chính và ph? c?a Galaxy A7 2017 cùng ? m?c ?? phân gi?i 16 megapixel và h? tr? kh?u ?? f/1.9 nh?m thu?n ti?n h?n khi ph?i "pose hình" trong môi tr??ng thi?u sáng. 

Test Lab ph?i công nh?n, giao di?n ch?p ?nh trên Galaxy A7 2017 th?c s? ??n gi?n nh?ng ?a d?ng, ???c tinh gi?n g?n nh? t?i ?a nh?ng bi?u t??ng hay tùy ch?n r??m rà nh?m mang l?i nh?ng tr?i nghi?m s? d?ng t?t nh?t. 

Samsung cung c?p h?u h?t tùy ch?n trên giao di?n chính c?a tính n?ng camera, và Test Lab ch? c?n "qu?t tay" qua màn hình c?m ?ng là ngay l?p t?c có th? s? d?ng.

??t m?c tiêu là c? ch?p... còn ch?t l??ng tính sau, Test Lab quy?t ??nh ch?n ch? ?? ch?p m?c ??nh ???c nhà s?n xu?t cài s?n ?? rong ru?i cùng Galaxy A7 2017 trong m?t bu?i chi?u t?i và ??u gi? sáng c?a ngày ti?p theo, và k?t qu? nh?n ???c không có gì ?áng chê trách.

??i v?i ?nh ch?p ban ngày, Test Lab th?y r?ng, ch?t l??ng màu s?c c?a ?nh ch?p ???c ph?n ánh sinh ??ng, và trong nhi?u tình hu?ng thì tính n?ng l?y nét làm vi?c "quá tuy?t" khi cùng m?t khung ?nh nh?ng Test Lab l?i có ???c ??n 2 tác ph?m có hi?u ?ng "ph?n sáng" khác nhau.

M?t y?u t? khác mà s? th?t thi?u sót n?u không nh?c ??n, ?ó là Galaxy A7 2017 l?y nét r?t nhanh, và t?c ?? ch?p l?.

Hay nói cách khác, n?u là m?t ng??i có ki?n th?c t?t v? ch?p ?nh, ch?c ch?n r?ng Galaxy A7 2017 s? là m?t chi?c camera th?c th?, có th? cùng b?n tr?i nghi?m nh?ng chuy?n du l?ch ??y thú v?. 

?nh ch?p vào bu?i chi?u cho ch?t l??ng ph?i g?i là ??p, ?? chi ti?t, màu rõ và r?t trung th?c ngay khi Test Lab ch? tuân th? "quy trình" ??a ??i t??ng, ch? th? c?n ch?p vào vùng quan sát và r?i nh?n nút ch?p. 

?nh ch?p ban ?êm trong không gian quán cà phê c?ng cho ch?t l??ng màu s?c m? mãn, g?n nh? không b? nhi?u và cháy sáng, m?t chi ti?t c?a ??i t??ng ???c ch?p.

Test Lab c?ng ?ánh giá cao tính n?ng ch?p ?nh selfie trên Galaxy A7 2017, h? tr? ch? ?? l?y nét nhanh, nh?n di?n khuôn m?t và h?n h?t là kh? n?ng x? lý "h?u k?" quá t?t.

L?u ý r?ng, khi selfie góc r?ng, b?n c?n tuân th? h??ng d?n c?a ?ng d?ng camera, b?ng không b?n s? th??ng xuyên nh?n ???c thông báo l?i liên quan ??n vi?c ghép ?nh, hay trong vài tr??ng h?p thì b?c ?nh k?t qu? s? h?t s?c "bu?n c??i".

Cu?i cùng, Test Lab th?y r?ng màn hình l?n c?a Galaxy A7 2017 r?t h?u d?ng cho nhu c?u gi?i trí nh? xem video hay th??ng th?c n?i dung YouTube v?i s? s?c nét v? màu s?c, trong và rõ d??i m?i ?i?u ki?n quan sát, âm thanh loa ngoài trung th?c.

Thay l?i k?t: Test Lab nh?n th?y Galaxy A7 2017 th?c s? là l?a ch?n ?áng cân nh?c n?u b?n ?ang có nhu c?u mua m?t chi?c smartphone m?i v?i kh? n?ng ch?p ?nh ??p, d? dùng và h?n h?t là s? s?n sàng tr??c m?i tình hu?ng b? n??c t?n công nh? m?c m?a, l? tay làm r?i ?i?n tho?i xu?ng b?n t?m hay th?m chí trong vài tình hu?ng thì b?n v?n có th? t? tin mang Galaxy A7 2017 xu?ng h? b?i ?? ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c vui ?ùa c?a gia ?ình d?p cu?i tu?n hay khi ?i du l?ch.

Trong bài ?ánh giá chi ti?t ti?p theo, Test Lab s? có ph?n gi?i thi?u v? m?t s? tính n?ng ch?p ?nh chuyên nghi?p trên Galaxy A7 2017 c?ng nh? ph?n so sánh hi?u n?ng gi?a chi?c smartphone này v?i các m?u ?i?n tho?i t?ng ???c chúng tôi th? nghi?m.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 131
  • Khách viếng thăm: 125
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 15,990
  • Tháng hiện tại: 493,868
  • Tổng lượt truy cập: 50,741,886

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058