tam quoc

 

Sao lưu dữ liệu điện thoại Android

Đăng lúc: Thứ ba - 15/11/2016 16:04 - Người đăng bài viết: admin
 

Dù chiếc điện thoại của bạn có thể không đắt tiền, nhưng bạn nên nhớ dữ liệu trên nó thực sự quí giá cần có biện pháp sao lưu đề phòng máy hỏng hay bị mất.

 • Khai thác các tính n?ng sao l?u và ph?c h?i trên Windows 10
 • Cách sao l?u tin nh?n trên iPhone
 • Sao l?u d? li?u trên thi?t b? Android
 • 5 cách sao l?u hình ?nh khi ?i du l?ch
 • Sao l?u d? li?u trên thi?t b? iOS

Nh?ng hình ?nh k? ni?m, danh b?, n?i dung tin nh?n và nhi?u thông tin quan tr?ng khác b?n ch?a trên chi?c ?i?n tho?i Android có th? “ra ?i” m?t khi máy b? h?ng hay m?t. ?? tránh nh?ng r?i ro có th? ??n b?t ng?, b?n luôn nh? sao l?u d? li?u th??ng xuyên, t?t nh?t là thi?t l?p ch? ?? sao l?u t? ??ng. Hi?n t?i ?ã có nhi?u gi?i pháp, t? vi?c dùng d?ch v? c?a Google, ?ng d?ng c?a bên th? ba, cho ??n l?u d? li?u vào máy tính. T?t c? ??u th?c hi?n ??n gi?n, giúp b?n yên tâm d? li?u trên ?i?n tho?i luôn có b?n sao l?u d? phòng, không s? x?y ra s? c?.

Sao l?u d? li?u ?i?n tho?i Android 1

Sao l?u v?i Google
Vi?c sao l?u toàn b? d? li?u ch?a trên ?i?n tho?i th?c s? d? dàng v?i Google, và ?ã ???c c?i ti?n nhi?u trong nh?ng n?m qua. Tuy nhiên, d?ch v? c?a Google v?n ch?a th?c hi?n sao l?u “m?t c?a” cho ?i?n tho?i Android mà ph?i phân ra theo các lo?i d? li?u khác nhau.

L?u ?nh và video
L?u tr? ?ám mây ?ã thành xu h??ng ch? ??o cho th?i di ??ng. V?i thi?t b? Android, vi?c dùng Google Photos t? ??ng ??ng b? lên mây toàn b? ?nh và video h?t s?c thu?n ti?n, và ?ây là ?ng d?ng m?c ??nh có s?n trên ?i?n tho?i Android. D? nhiên là mi?n phí. N?u không th?y thì b?n t?i v? t? c?a hàng Google Play.

Sao l?u d? li?u ?i?n tho?i Android 2
V?i Google Photos, n?u b?n ch?n l?u hình ?nh ch?t l??ng cao thì dung l??ng ???c c?p hoàn toàn mi?n phí, không gi?i h?n.

?i?u l?u ý là b?n c?n nh? thi?t l?p ch? ?? t? ??ng sao l?u các t?p tin trên ?i?n tho?i, b?ng cách: m? ?ng d?ng Google Photos và truy c?p Settings > Back up & sync, r?i g?t nút chuy?n sang ON.

V?i Google Photos, Google hào phóng c?p dung l??ng l?u tr? không h?n ch? cho nh?ng t?p tin hình ?nh ch?t l??ng cao 1080p. N?u b?n mu?n gi? nguyên ch?t l??ng ?nh g?c thì dung l??ng t?p tin l?u tr? s? ???c tính tr? vào ph?n h?n m?c Google Drive c?a tài kho?n Google c?a b?n.

?? ?i?u ch?nh ch?t l??ng ?nh t?i lên Google Photos, b?n m? ?ng d?ng này, truy c?p menu r?i ch?n Settings > Back up & sync. T?i m?c ‘Upload Size’ b?n có th? th?y ch?t l??ng ?nh g?i lên mây là High quality (1080p) hay Original (nguyên g?c), n?u mu?n thay ??i b?n nh?n vào nó và ch?n theo ý mu?n.

L?u các t?p tin ??nh d?ng khác
Google Drive cho phép b?n l?u các t?p tin d?ng khác lên mây ?? ti?n truy c?p t? nhi?u thi?t b? khác nhau. B?n t?i các th? m?c và t?p tin lên Google Drive nh? sau: m? ?ng d?ng (n?u không có s?n trên máy thì t?i v?) r?i nh?n vào nút ‘+’, ti?p ??n nh?n ‘Upload’, r?i ch?n các t?p tin mu?n sao l?u.

L?u các thi?t l?p và ?ng d?ng
?? sao l?u các thi?t l?p và ?ng d?ng trên ?i?n tho?i b?n c?n s? d?ng d?ch v? sao l?u cho thi?t b? Android, g?i là Android Backup Service. D?ch v? này v? c? b?n s? giúp b?n sao l?u các ?ng d?ng và thi?t l?p mà b?n ?ã ch?n trong h?u h?t các ?ng d?ng Google, giúp nó d? dàng khôi ph?c các thi?t l?p này trên m?t chi?c ?i?n tho?i m?i.

Sao l?u d? li?u ?i?n tho?i Android 3

Hãy th?c hi?n nh? sau ?? kích ho?t tính n?ng này: t? màn hình ch? (Home) truy c?p Settings > Backup & reset; Nh?n Backup account ?? thêm vào tài kho?n sao l?u; và b?n hãy ch?c ch?n r?ng ‘Back up my data’ ?ã ???c kích ho?t (b?t ON) sao l?u d? li?u v?i Android Backup Service.

Các l?a ch?n sao l?u khác
D?ch v? c?a Google th?c s? h?u ích, tuy nhiên n?u b?n mu?n tìm ki?m m?t gi?i pháp toàn di?n h?n, cho phép ??ng th?i sao l?u m?i th? thì có th? ch?n ?ng d?ng c?a bên th? ba. Tùy theo ?i?n tho?i ?ã root hay ch?a, luôn có nh?ng ?ng d?ng sao l?u cho b?n ch?n s? d?ng.

?i?n tho?i ch?a root
Có c? tá ?ng d?ng x?ng ?áng ?? b?n ch?n làm gi?i pháp sao l?u d? li?u ?i?n tho?i c?a mình, trong ?ó Easy Backup & Restore là m?t ?ng d?ng mi?n phí d? dùng nh?t, ?úng nh? tên g?i. B?n có th? sao l?u các ?ng d?ng và d? li?u c?a các công c? khác, g?m MMS, l?ch (calendar), và t? ?i?n ng??i dùng. B?n c?ng có th? sao l?u tr?c ti?p vào th? nh?, ho?c m?t d?ch v? ?ám mây (Gmail, Dropbox, Google Drive, OneDrive và Box).
Tr??c h?t b?n truy c?p Google Play và t?i v? Easy Backup & Restore. M? ?ng d?ng, b?n s? ???c h?i có mu?n t?o b?n sao l?u không, lúc này ch? vi?c nh?n ch?n Yes. Ti?p theo b?n ch?n nh?ng m?c mu?n l?u l?i, và ch?n n?i l?u tr?; r?i gõ vào tên b?n sao l?u.

?i?n tho?i ?ã root
M?t s? ng??i root ?i?n tho?i Android ?? dành quy?n cao h?n s? cho phép c?a Google, qua ?ó cài ??t nh?ng gì không ???c phép, k? c? sao l?u nhi?u th? mà v?i thi?t b? ch?a root không th?c hi?n ???c. Nh? v?y, có th? khôi ph?c m?i th? trên ?i?n tho?i, bao g?m nh?ng thi?t l?p trong ?ng d?ng Settings, d? li?u h? th?ng, và th?m chí là c? m?t kh?u truy c?p m?ng Wi-Fi.

Titanium Backup là m?t trong nh?ng ?ng d?ng th??ng ???c dùng ?? sao l?u d? li?u trên ?i?n tho?i ?ã root. M?c dù giao di?n trông có v? c? l? nh?ng ?ây là m?t ?ng d?ng m?nh m?. ?? sao l?u các t?p tin c?a b?n, th?c hi?n nh? sau:

T?i v? và ch?y ?ng d?ng; máy yêu c?u quy?n root và b?n ch?n Grant. Nh?n vào nút menu ? góc trên cùng bên ph?i và ch?n ‘Batch actions’ ?? hi?n danh sách ch?n nh?ng gì b?n mu?n sao l?u. N?u là l?n ??u tiên sao l?u thi?t b? c?a mình, ít nh?t b?n nên ch?n ‘Backup all user apps’ và ‘Backup all system data’.

M?i th? b?n ch?n s? ???c l?u vào th? nh? SD, thu?c th? m?c titaniumbackup. Ngoài ra còn có th? th?c hi?n sao l?u các t?p tin lên Dropbox ho?c Google Drive. B?n c?ng có th? t?o t?p tin sao l?u ph?c h?i d?ng .zip. Nh? v?y, k? c? khi các t?p tin h? th?ng trên ?i?n tho?i c?a b?n b? h?ng hay vì l?i gì ?ó b?n không th? kh?i ??ng máy thì v?n có th? khôi ph?c hi?n tr?ng cho ?i?n tho?i t? b?n sao l?u.

Sao l?u d? li?u ?i?n tho?i Android 4

Sao l?u vào máy tính
Thay vì sao l?u d? li?u lên mây hay chính trên ?i?n tho?i c?a mình, b?n có th? sao l?u toàn b? các t?p tin vào máy tính ?? ti?n truy c?p v? sau. ?i?u này th?c hi?n r?t d? c? v?i máy Mac và PC Windows. Nh?ng ng??i dùng máy Mac c?n t?i v? và cài ??t ?ng d?ng Android File Transfer.

?? sao l?u d? li?u trên thi?t b? Android c?a b?n vào máy tính, c?n dùng cáp USB n?i hai thi?t b? v?i nhau. V?i PC Windows, b?n truy c?p ‘My Computer’ và m? ? l?u tr? ?i?n tho?i; còn trên máy Mac thì truy c?p t?i Android File Transfer. Sau ?ó b?n ch? vi?c kéo các t?p tin mu?n sao l?u th? vào th? m?c trên máy tính c?a b?n. 

PC WORLD VN, 09/2016


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 66
 • Khách viếng thăm: 64
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 7,448
 • Tháng hiện tại: 351,224
 • Tổng lượt truy cập: 52,498,033

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058