tam quoc

 

Thủ thuật "cực hay" cho Android 7.0 Nougat

Đăng lúc: Thứ năm - 04/05/2017 16:03 - Người đăng bài viết: admin
 

Ẩn đằng sau giao diện không mấy khác biệt so với Android 6.0 Marshmallow, nhưng phiên bản Android 7.0 Nougat lại mang trong mình rất nhiều tính năng quan trọng giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

 • T?i ?u hóa ?? m??t video b?ng Google Photos
 • 3 ?ng d?ng ch?ng nhìn tr?m màn hình ?i?n tho?i Android
 • 5 ?ng d?ng ch?nh s?a PDF cho iOS và Android
 • 7 cách tái s? d?ng thi?t b? Android
 • Lên l?ch g?i tin nh?n trên thi?t b? Android

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 1
1. Ti?t ki?m l?u l??ng truy c?p d? li?u

Ch?c n?ng Data Saver là m?t trong nh?ng tính n?ng quan tr?ng nh?t c?a Android 7.0 Nougat . C?i ti?n l?n này c?a Google giúp cho h? ?i?u hành Android ti?t ki?m l?u l??ng d? li?u di ??ng, bên c?nh ?ó c?ng giúp thi?t b? c?ng ti?t ki?m pin h?n. Tính n?ng này ???c xem nh? là phiên b?n m? r?ng c?a tính n?ng Data Saver trên trình duy?t Chrome , k?t h?p hi?u qu? c?a thu?t toán nén d? li?u và qu?n lý truy c?p theo t?ng ?ng d?ng.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 2
Thi?t l?p ch? ?? ti?t ki?m l?u l??ng d? li?u di ??ng.

M?c ??nh, tùy ch?n Data Saver ???c t?t, b?n có th? kích ho?t b?ng cách vào Settings > Data Usage > Data Saver. ? giao di?n ti?p theo, b?n chuy?n tùy ch?n Data Saver sang ON, sau ?ó, nh?n ch?n vào t?ng ?ng d?ng ?? ??t ch? ?? ti?t ki?m l?u l??ng truy c?p d? li?u. B?n nên chuy?n m?c Background Data trên các ?ng d?ng ít s? d?ng sang OFF ?? ng?n ch? ?? ch?y n?n. Sau khi thi?t l?p hoàn ch?nh ch? ?? này, b?n s? không còn lo thi?t b? mình “ng?n” nhi?u b?ng thông 3G/4G n?a.

2. Thay ??i kích c? giao di?n s? d?ng

Tính n?ng này giúp cho b?n có th? ch?nh kích c? ch? (DPI), bi?u t??ng, b? c?c giao di?n sao cho phù h?p v?i mình thay vì c? m?c ??nh (Default). B?n có th? vào Settings > Display > Display Size và di chuy?n qua l?i gi?a các m?c ch?n Small (giao di?n c? nh?), Default (m?c ??nh), Large (c? l?n), Larger (c? l?n h?n) và Largest (c? l?n nh?t).

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 3
Thay ??i qua l?i gi?a các c? giao di?n s? d?ng.

N?u dùng smartphone có màn hình l?n h?n 5 inch thì b?n nên ch?n c? Larger ?? có ???c tr?i nghi?m t?t nh?t. V?i c? này, ch? và bi?u t??ng ?? l?n ?? b?n d? dàng thao tác và không làm m?i m?t khi dùng lâu. Riêng v?i c? Largest thì giao di?n s? d?ng s? có kích th??c r?t l?n, do ?ó s? h?i khó ch?u khi s? d?ng vì n?i dung hi?n th? trên màn hình không nhi?u, b?n s? ph?i kéo lên xu?ng nhi?u l?n h?n.

3. ??t ki?u thông báo linh ho?t cho t?ng ?ng d?ng

?ây là ?i?m mà iOS hi?n ch?a ???c h? tr?, nh? tính n?ng này mà gi? ?ây ng??i dùng Android 7.0 có th? ch?n hi?n thông báo v?i âm thanh và rung v?i tùy ch?n Don’t silence or block, t?t toàn b? thông báo liên quan ??n ?ng d?ng ?ó (Block all notifications) ho?c hi?n thông báo nh?ng t?t âm thanh và rung (Show notifications silently). ?i?u này có ngh?a là b?n có th? ch?n hi?n thông báo, âm báo cho các ?ng d?ng quan tâm nh? Facebook , Email, SMS… và ch?n thông báo, âm báo c?a ?ng d?ng ít quan tâm (ch?p ?nh, d?ng video…).

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 4
Thi?t l?p ki?u thông báo cho ?ng d?ng Hangouts.

4. Xem toàn b? th? m?i c?a Gmail trên thanh thông báo

Gmail và các ?ng d?ng c?a Google ?ã ???c hãng tích h?p khá sâu vào h? th?ng cùng v?i gói d?ch v? Google Play Services trên Android 7.0 Nougat. Do ?ó, n?u b?n mu?n xem toàn b? nh?ng th? m?i c?a Gmail và ?ánh d?u ?ã ??c, xóa hay l?u tr? các th? này ngay trên thanh thông báo thì ch? c?n ch?m vài nút m?i tên nh? bên ph?i ?? m? r?ng khung này là xong.

5. Tr? l?i nhanh ngay trên thanh thông báo
Ngoài ?ng d?ng Messaging m?c ??nh trên Android 7.0, phiên b?n này ?ã h? tr? tr? l?i nhanh ngay trên thanh thông báo cho h?u h?t các ?ng d?ng (Direct Reply Notifications). B?n ch? c?n vu?t thanh thông báo xu?ng và ch?n Reply, sau ?ó gõ n?i dung vào và nh?n Send. Ch?c n?ng này giúp b?n tr? l?i nhanh các tin nh?n, email quan tr?ng mà không c?n ph?i kh?i ??ng ?ng d?ng, khá ti?t ki?m th?i gian.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 5
Tr? l?i nhanh tin nh?n ngay trên thanh thông báo.

6. Nh?n ?ôi 2 l?n ?? chuy?n ?ng d?ng v?a m?

Ch?c n?ng này khá thú v?, giúp b?n b?t l?i nhanh ?ng d?ng l? t?t mà không c?n vào giao di?n ?a nhi?m Recent Apps. Thao tác khá ??n gi?n, b?n nh?n ?ôi 2 l?n vào nút ?a nhi?m (bi?u t??ng hình vuông).

7. Ki?m tra m?c ?? tiêu t?n pin ngay màn hình ch?

Trên Android 7.0 Nougat , b?n không c?n vào Settings ?? ki?m tra m?c tiêu hao n?ng l??ng n?a. T? màn hình ch?, b?n ch? c?n vu?t thanh thông báo xu?ng và ch?m vào bi?u t??ng pin ?? m? giao di?n Battery usage. Giao di?n này s? hi?n th? bi?u ?? tiêu th? pin c?a máy theo t?ng gi?, th?i gian s? d?ng th?c t?, th?i gian s? d?ng còn l?i c?a pin và có thêm liên k?t More Settings ?? b?n vào bên trong tùy ch?n thi?t l?p nâng cao cho pin.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 6
Xem th?ng kê th?i l??ng pin ngay trên màn hình ch?.

8. S? d?ng ?a nhi?m Multi-Window

Cu?i cùng thì Android 7.0 Nougat c?ng h? tr? ?a nhi?m ?a c?a s? gi?ng nh? cách Samsung hay LG tùy bi?n trên các dòng s?n ph?m c?a mình. Gi? ?ây, m?i thi?t b? dùng Android m?i ??u có th? dùng Multi-Windows b?ng cách nh?n ?è lên nút Recent Apps (bi?u t??ng ô vuông) và ch?n ?ng d?ng c?n ch?y ?a nhi?m.

Hi?n t?i, m?t s? ?ng d?ng ch?a ???c h? tr? ?a nhi?m. Do ?ó, b?n nên th??ng xuyên c?p nh?t ?ng d?ng phiên b?n m?i ?? có th? tr?i nghi?m ???c tính n?ng h?u ích này, nh?t là ??i v?i ng??i dùng thi?t b? Android có màn hình l?n.

9. Ch?i game tìm mèo

Android 7.0 Nougat tích h?p m?t trò ch?i nh? t??ng t? nh? Neko Atsume bên trong m?c Settings. ?? ch?i game này, b?n vào Settings > About > nh?n vào m?c Android version 3 l?n. Lúc này, b?n s? th?y logo N hi?n ra, b?n nh?n vào bi?u t??ng này cho ??n khi menu trò ch?i hi?n ra và b?t ??u ch?i.

10. S? d?ng ch? ?? Doze Mode

Doze Mode phiên b?n m?i trên Android Nougat ?n t??ng h?n nhi?u l?n so v?i ch? ?? Low Power Mode trên iOS 9 c?a Apple. Phiên b?n ??u tiên c?a “Doze” ???c Google tích h?p trên Android Marshmallow. V? c? b?n, Doze ??t thi?t b? ? tr?ng thái không ho?t ??ng khi không s? d?ng. Bên c?nh ?ó, “Doze” c?ng s? theo dõi c? ??ng c?a ng??i dùng ?? t? ?ó xác ??nh ra b?n ?ang mu?n làm gì và không mu?n làm gì, t? ?ó s? t?t các ?ng d?ng, d?ch v? ch?y n?n ?? ti?t ki?m pin.

Ch? ?? Doze Mode 2.0 trên Android Nougat còn m?nh m? h?n n?a. Thay vì ?òi h?i ?i?n tho?i ph?i ? tr?ng thái Stand by trong m?t th?i gian, Doze có th? ???c kích ho?t ngay khi màn hình ?i?n tho?i Android t?t ?i. ?i?u này s? giúp ?i?n tho?i Android Nougat có th? ti?t ki?m ???c nhi?u n?ng l??ng h?n n?a.

?? s? d?ng tính n?ng này, vào Settings > Device > Battery, sau ?ó nh?n vào More Options (bi?u t??ng 3 ch?m ? trên góc ph?i) và ch?n Battery optimization. ?? nhanh h?n, b?n có th? tìm ki?m trên m?c Setings v?i t? khóa “doze” thì tùy ch?n t?i ?u pin s? hi?n ra.

T?i giao di?n Battery optimization, b?n có th? ch?n vào t?ng ?ng d?ng và ??t ch? ?? Optimize > nh?n Done.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 7
Kích ho?t ch? ?? t?i ?u Doze.

11. M? khóa ch? ?? Developer Mode

Vi?c m? ch? ?? dành cho l?p trình viên giúp Android 7.0 Nougat cho phép b?n dùng các tính n?ng nâng cao bên trong h? th?ng, trong ?ó có System Tuner UI.

B?n có th? vào Settings > About > nh?n nhi?u l?n vào Build Number cho ??n khi thông báo kích ho?t Developer Options hi?n ra (You are now a developer) là b?n ?ã m? khóa thành công.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 8
M? khóa ch? ?? Developer Mode.

12. Thêm thông tin ?? phòng tr??ng h?p kh?n c?p

Trên Android Nougat , Google ?ã thêm tùy ch?n c?p nh?t thông tin ph?c v? trong tr??ng h?p kh?n c?p nh? tên h?, ngày sinh, ??a ch?, nhóm máu…
B?n có th? thêm các thông tin này t?i Settings > User > Emergency Information. Trong tr??ng h?p kh?n c?p, ng??i c?m ?i?n tho?i c?a b?n có th? truy c?p các thông tin này ngay t? màn hình khóa b?ng cách ch?m vào Emergency Info.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 9
Thêm thông tin ?? phòng tr??ng h?p kh?n c?p.

13. Ch?n s? ?i?n tho?i qu?y r?y

Ch?c n?ng h?u ích này ?ã ???c tích h?p khá sâu bên trong h? ?i?u hành Android 7.0 Nougat . B?n có th? vào danh sách l?ch s? cu?c g?i (Call Log) và ch?m vào s? ?i?n tho?i th??ng xuyên qu?y r?y và ch?n Block. Ngoài ra, b?n c?ng có th? vào Settings > Call blocking và thêm th? s? ?i?n tho?i mu?n ch?n.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 10
Hai cách ch?n s? ?i?n tho?i trên Android 7.0 Nougat.

14. S? d?ng ch?c n?ng ch?p ?nh

M?t nâng c?p ?áng giá trong Android 7.0 Nougat là ?ng d?ng Camera ?ã h? tr? kh? n?ng ch?nh bù tr? sáng khi ch?p ?nh. Trong l?n ??u s? d?ng, m?c EV ???c hi?n s?n trên màn hình ?? b?n có th? bi?t, tuy nhiên sau ?ó tính n?ng này ?ã b? ?n ?i trên màn hình. Tuy nhiên, b?n có th? tr??t ngón tay trong ?ng d?ng Camera ?? thay ??i m?c EV t? -2 ??n 2.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 11
Tùy ch?n m? camera nhanh t? Settings c?a Android 7.0 Nougat.

Ngoài ra, Android 7.0 Nougat c?ng cho phép b?n kích ho?t camera nhanh b?ng cách nh?n 2 l?n nút ngu?n. Thao tác b?ng cách vào Settings > Display và ?ánh d?u ch?n tr??c 2 m?c “Double twist for camera” và “Press power button twice for camera”.

Bên c?nh ?ó, Google c?ng c?p nh?t ?ng d?ng Google Camera v?i nhi?u tính n?ng ch?p ?nh chuyên d?ng nh? chân dung, Panorama... t??ng thích t?t h?n v?i Android 7.0 Nougat. B?n có th? t?i v? ?ng d?ng này t? kho ?ng d?ng Play Store .

15. B?t ch? ?? s? d?ng ban ?êm

Gi?ng nh? iOS 9 tr? lên, Google c?ng ?ã b? sung ch?c n?ng s? d?ng máy ban ?êm (Night Mode). Tuy nhiên, ch?c n?ng này l?i b? ?n nên mu?n s? d?ng, b?n c?n kích ho?t nó quay tr? l?i trong System UI Tuner. Thao tác b?ng cách vu?t 2 l?n t? vi?n trên màn hình xu?ng (ho?c dùng 2 ngón tay vu?t 1 l?n t? trên xu?ng) ?? hi?n thanh Quick Settings - thanh ch?a các ch?c n?ng t?t m? nhanh các k?t n?i trên thi?t b?. Cách này có th? áp d?ng cho c? Android 6.0.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 12
Kích ho?t Night Mode trong Android 7.0 Nougat.

Sau ?ó, ti?p t?c b?n nh?n ?è bi?u t??ng bánh r?ng (Settings) cho ??n khi thông báo “Congrats! System UI Tuner has been add to Settings” (bi?u t??ng bánh r?ng s? quay trong su?t quá trình b?n nh?n), là b?n ?ã kích ho?t ch?c n?ng tùy bi?n thành công. Lúc này, b?n có th? vào Settings > kéo xu?ng d??i cùng và ch?n System UI Tuner ?? thêm b?t ch?c n?ng cho thanh Quick Settings theo ý mình, trong ?ó có Night Mode . Ch?c n?ng này s? giúp m?t b?n tho?i mái h?n khi dùng ban ?êm nh? vi?c h? th?ng gi?m b?t tia sáng xanh.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 13
M?c System UI Tuner ?n trong Android.

?? t?t tùy ch?n System UI Tuner, b?n c?ng làm t??ng t? nh? cách kích ho?t cho ??n khi thông báo “Remove System UI Tuner frome Settings...” > nh?n Remove.

16. Kéo th? n?i dung gi?a hai c?a s?

Trong ch?c n?ng ?a nhi?m Multi Window , b?n có th? chuy?n n?i dung qua l?i gi?a hai ?ng d?ng v?i kh? n?ng “drag-and-drop”. ?? làm ???c ?i?u này b?n nh?n ch?n ?o?n v?n b?n mu?n di chuy?n > ch?n Select all > sau ?ó nh?n ?è, gi? và kéo qua khung so?n th?o c?a ?ng d?ng khác.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 14
Kéo th? n?i dung v?n b?n t? ?ng d?ng Gmail sang Messaging.

17. Kích ho?t ch?c n?ng thông báo b?ng ?èn LED

N?u smartphone c?a b?n có ?èn LED ? m?t tr??c thì nên kích ho?t ch?c n?ng này b?ng cách vào Settings > Notifications > nh?n ti?p bi?u t??ng chi?c bánh r?ng ? trên góc ph?i và chuy?n tùy ch?n Pulse notification light sang ON. K? t? lúc này, n?u có thông báo m?i thì ?èn LED trên thi?t b? s? ch?p ?? báo hi?u cho b?n bi?t.

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 15
B?t thông báo b?ng ?èn LED.

18. T?t các âm báo không c?n thi?t

N?u b?n không mu?n nghe các âm thanh gõ bàn phím ?o, âm báo s?c pin, âm thao tác c?m ?ng… thì có th? t?t ?i b?ng cách vào Settings > Sounds > Other Sounds và t?t các tùy ch?n Dial pad tones (âm báo quay s? ?i?n tho?i), Screen locking sounds (khóa màn hình), Charging sound, Touch sound và Vibrate on tap (rung khi ch?m vào màn hình) là xong. 

Th? thu?t "c?c hay" cho Android 7.0 Nougat 16
T?t các âm báo không c?n thi?t trên Android Nougat.
PC WORLD VN, 10/2016


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

sinh địa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 128
 • Khách viếng thăm: 126
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 8,044
 • Tháng hiện tại: 368,025
 • Tổng lượt truy cập: 53,644,487

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058