tam quoc

 

Top 5 smartphone giá tốt đáng mua ngay dịp Hè 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 06/06/2017 18:28 - Người đăng bài viết: admin
 

Loạt smartphone dưới đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho những ai đang kiếm tìm một sản phẩm cân đối giữa tính năng và giá bán để vi vu trong dịp Hè 2017 này.

  • Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p
  • Smartphone Moto M v? VN, giá 6,99 tri?u ??ng
  • Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t
  • Lenovo K6 Note và K6 Power: smartphone pin kh?ng, âm thanh Dolby Atmos
  • [Trên tay] C?n c?nh b? ?ôi smartphone pin kh?ng Lenovo K6 Note và K6 Power
Motorola Moto M

Nh? PC World Vietnam t?ng thông tin, Moto M là m?u smartphone t?m trung ???c thi?t k? h??ng ??n ng??i dùng yêu thích cái ??p, s? ti?n d?ng, hi?u n?ng và ???ng nhiên h? tr? ??y ?? nh?ng tính n?ng t?ng c??ng ?áng chú ý khác nh? b?o m?t vân tay m?t ch?m siêu nh?y, kh? n?ng ch?ng v?y n??c h?a h?n có th? giúp ng??i dùng máy yên tâm d?u tr?i mùa hè có ?? nh?ng c?n m?a b?t ch?t và công ngh? âm thanh Dolby Atmos.

V? ngo?i hình, Moto M trông khá thanh l?ch v?i 2 tùy ch?n tông màu nhã nh?n, th?i trang là vàng ánh kim và xám ?en. Máy c?ng có thi?t k? nguyên kh?i kim lo?i c?ng cáp, vát cong nh? m?t l?ng ôm g?n lòng bàn tay ng??i dùng nên v?a giúp mang l?i c?m giác ch?c tay khi s? d?ng, v?a t?o c?m giác thân máy m?nh mai quy?n r?. ?áng chú ý là Moto M còn ???c t?ng c??ng kh? n?ng ch?ng v?y n??c nh? l?p ph? nano bên trong. So v?i nh?ng m?u smartphone 5,5 inch hi?n ??i khác trên th? tr??ng, Moto M còn trông thon g?n h?n ?áng k? b?i thi?t k? ph?n khung vi?n màn hình m?nh mai h?n.

Top 5 smartphone gia? tô?t ?a?ng mua ngay di?p He? 2017 1
Moto M có giá bán tham kh?o: 6,99 tri?u ??ng.

?n trong thi?t k? nguyên kh?i kim lo?i c?a Moto M là nh?ng chi ti?t ph?n c?ng khá h?p d?n, có th? giúp máy ?? s?c “cân” c? nh?ng tác v? khó ?òi h?i nhi?u tài nguyên c?a thi?t b?. C? th?, Moto M s? h?u b? x? lý 8 nhân xung nh?p 2,2GHz, b? nh? RAM 4GB, 32GB b? nh? trong kèm khe c?m th? microSD ?? m? r?ng thêm không gian l?u tr? lên ??n 256GB khi c?n. Moto M g?n nh? ???c cài ??t b?n Android c? b?n nh?t c?a Google và nhà s?n xu?t c?ng không “t?ng” kèm thêm nhi?u ph?n m?m không c?n thi?t nh? m?t s? s?n ph?m khác trên th? tr??ng.

Riêng v? kho?n camera, Moto M bên c?nh camera chính 16MP h? tr? l?y nét theo pha v?i ?ng kính ?? m? l?n kèm ?èn flash LED kép, còn có thêm camera selfie 8MP v?i nh?ng tính n?ng làm ??p t? nhiên cài ??t s?n. Theo thông tin t? nhà s?n xu?t, v?i thi?t k? này, Moto M không ch? giúp mang l?i nh?ng shot hình selfie ??p, mà còn h?a h?n kh? n?ng b?t nét chính xác h?n mang l?i hình ?nh rõ, ??p h?n v?i camera sau.

B? ?ôi Lenovo K6 Power và K6 Note

K6 Note và K6 Power là b? ?ôi smartphone ???c Lenovo thi?t k? ch? y?u h??ng ??n nhu c?u gi?i trí trên ?i?n tho?i. Thay vì tr?ng d?ng l?i ki?u dáng t? nh?ng s?n ph?m c?ng ???c thi?t k? v?i tâm ni?m t?i ?u cho nhu c?u gi?i trí b?ng di ??ng, Lenovo K6 Note và K6 Power ??u ?ã mang trên mình nh?ng c?i ti?n ?áng chú ý c? v? phong cách thi?t k? bên ngoài và ?i?u này có th? nh?n th?y rõ nh?t trên m?u Lenovo K6 Note.

C? th?, Lenovo K6 Note ?ã ???c lên ??i b?ng thi?t k? kim lo?i nguyên kh?i c?ng cáp h?n, tùy ch?n màu s?c thân máy c?ng phong phú và h?p th?i h?n. Thi?t k? màn hình “ph?ng lì” tr??c ?ây c?ng ?ã ???c thay th? b?ng ki?u màn hình vát cong 2.5d h?a h?n mang l?i c?m giác ?i?u h??ng “s??ng” tay h?n ? các vùng sát rìa màn hình. Riêng v?i m?u Lenovo K6 Power , tuy v?n còn ph?ng ph?t ?âu ?ó nh?ng ???ng nét thi?t k? t?ng ???c nhi?u nhà s?n xu?t smartphone tin dùng, nh?ng s?n ph?m th?c s? v?n có nét h?p d?n riêng, nh?t là b?n K6 Power màu vàng ??ng.

Top 5 smartphone gia? tô?t ?a?ng mua ngay di?p He? 2017 2
Lenovo K6 Note 5,99 tri?u ??ng (bìa ph?i). Lenovo K6 Power: 4,99 tri?u ??ng.

Qua nh?ng ??c t? k? thu?t mà Lenovo công b?, có th? nh?n th?y b? ?ôi smartphone gi?i trí Lenovo K6 Power và K6 Note c?ng ?ã ???c nâng c?p nhi?u chi ti?t ph?n c?ng ?áng chú ý. ??n c?, Lenovo K6 Note và K6 Power ??u ???c trang b? b? x? lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 430, RAM dung l??ng l?n l??t ??t m?c 4GB và 3GB (K6 Power), b? nh? trong dung l??ng 32GB kèm khe c?m th? microSD và n?n t?ng Android 6 Marshmallow. V?n ???c x?p vào dòng s?n ph?m h??ng ??n nhu c?u gi?i trí, Lenovo K6 Power và K6 Note ???ng nhiên ???c ?ng d?ng công ngh? âm thanh Dolby Atmos, pin dung l??ng 4.000mAh h?a h?n mang l?i th?i gian s? d?ng tho?i mái h?n ch? v?i m?t l?n s?c.

Lenovo K6 Power ?úng nh? tên g?i c?a s?n ph?m còn ???c thi?t k? nh?m t?ng c??ng t?i ?a tr?i nghi?m v? pin và vì v?y, máy ch? s? h?u màn hình 5 inch ?? ti?t ki?m n?ng l??ng h?n. Tuy nhiên, ng??i dùng không nên quá lo v? ?? s?c nét hình ?nh vì panel màn hình 5 inch trên Lenovo K6 Power v?n h? tr? ?? phân gi?i ??t m?c Full HD nh? ?àn anh Lenovo K6 Note.

Riêng v? camera, Lenovo K6 Note có ph?n h?p d?n h?n ng??i anh em K6 Power c?a mình chút ??nh vì camera chính h? tr? ?? phân gi?i ??t m?c 16MP. Nhà s?n xu?t còn trang b? c? ?èn flash LED kép cho c?m camera chính 16MP này. N?u so v?i các s?n ph?m cùng t?m giá, Lenovo K6 Power và K6 Note c?ng không h? kém c?nh khi c?ng trang b? camera selfie 8MP. M?t chi ti?t t??ng ch?ng nh? nh? nh?t nh?ng th?c s? quan tr?ng v?i m?t l??ng không h? nh? ng??i dùng smartphone c?ng ???c tìm th?y trên c? K6 Power và K6 Note chính là ?èn LED nh? nh?n ? m?t tr??c ch? báo ti?n ?? s?c pin, các thông báo trên ?i?n tho?i. Ngoài ra, b? ?ôi smartphone này c?ng ???c tích h?p c? b?o m?t vân tay m?t ch?m ? m?t l?ng máy.

Thông tin ch??ng trình khuy?n mãi:

Ch??ng trình khuy?n mãi mùa hè ?ang di?n ra t?i h? th?ng bán l? Th? Gi?i Di ??ng b?t ??u t? ngày 22/5/2017 ??n ngày 30/06/2017.

Khi mua m?t trong các s?n ph?m smartphone Lenovo / Motorola , ng??i dùng s? có c? h?i trúng 1 voucher du l?ch Singapore ??c bi?t tr? giá 16 tri?u ??ng dành cho 2 ng??i.

Ngoài ra, còn có thêm b? quà t?ng h?p d?n kèm theo t?ng s?n ph?m nh? tai nghe th?i trang khi mua Lenovo K6 Note hay Lenovo K6 Power; tai nghe Bluetooth sành ?i?u và ?p l?ng cá tính khi mua ?i?n tho?i Moto M và hàng lo?t các ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n t?i các c?a hàng bán l? khác trên toàn qu?c.

Infinix S2

Tuy là m?t s?n ph?m m?i c?p b?n th? tr??ng cách ?ây không lâu, nh?ng so v?i m?t b?ng chung, Infinix S2 th?c s? là m?t cái tên “hot” b?i nh?ng c?i ti?n v? camera tr??c h?a h?n mang l?i nh?ng tr?i nghi?m selfie không ch? thú v? cho riêng b?n thân ng??i ch?p mà g?n nh? m?i thành viên có trong khung hình.

S? d? Infinix S2 v?a có th? ?áp ?ng nhu c?u selfie truy?n th?ng, v?a thích h?p cho c? m?c ?ích selfie nhóm b?n bè ho?c ng??i thân trong gia ?ình ?? l?u l?i nh?ng k? ni?m ??p là vì m?u smartphone này ???c trang b? ??n 2 camera kép ph?c v? selfie. C? th? h?n, c?m camera selfie kép trên Infinix S2 (13MP+8MP) v?i góc nhìn lên ??n 135 ??, h? tr? kèm ?èn flash LED h?a h?n mang l?i c? nh?ng shot hình t? s??ng ??p c? trong môi tr??ng thi?u sáng.

Top 5 smartphone gia? tô?t ?a?ng mua ngay di?p He? 2017 3
Infinix S2 b?n RAM2GB/ROM 16GB: 3,69 tri?u ??ng và 3,99 tri?u ??ng cho b?n RAM2GB/ROM 16GB.

Infinix S2 c?ng trang b? camera chính 13MP h? tr? autofocus, ?èn flash LED kép, h?a h?n mang l?i ch?t l??ng ?nh ch?p c?ng ?? s?c c?nh tranh v?i các ??i th? trong t?m giá. M?u smartphone camera selfie kép Infinix S2 trang b? màn hình b? x? lý 8 nhân 64-bit xung nh?p 1,3GHz, tùy ch?n RAM 2GB/ROM 16GB ho?c RAM 3GB/ROM 32GB. Infinix S2 c?ng ???c cài ??t s?n Android 7. Pin dung l??ng 3.000mAh h? tr? công ngh? s?c nhanh XCharge c?ng ???c ??m b?o mang ??n th?i gian dùng pin tho?i mái trong khi v?n không khi?n ng??i dùng khó ch?u vì m?t nhi?u th?i gian ch? ??i pin ??y. T?a nh? nh?ng s?n ph?m khác trên th? tr??ng Infinix S2 c?ng trang b? 2 SIM, k?t n?i 4G LTE, OTG.

Không ch? n?i b?t b?i thi?t k? camera selfie kép , Inifinix S2 còn h?p d?n b?i ngo?i hình th?i trang, g?n nh? nh?ng ch?c ch?n vì b? khung kim lo?i nguyên kh?i. Infinix S2 c?ng trông hi?n ??i v?i thi?t k? màn hình HD 5,2 inch ???c gia c? thêm l?p kính c??ng l?c Corning Gorilla Glass 3 vát cong 2.5D giúp b?o v? màn hình kh?i tr?y x??c c?ng nh? mang ??n tr?i nghi?m ?i?u h??ng "m??t" ? g?n nh? m?i góc ??. S?n ph?m còn ???c trang b? c?m bi?n vân tay ?a ch?c n?ng ? m?t sau c?a máy, cho phép ng??i dùng m? khóa, ch?p ?nh, duy?t ?nh, nh?n cu?c g?i cùng các ch?c n?ng ti?n d?ng khác.

Xiaomi Redmi 4X

Redmi 4X là m?u smartphone Android ???c Xiaomi ra m?t h??ng t?i ng??i dùng c?n m?t chi?c smartphone trang b? pin kh?e, ph?n c?ng t?t, nhi?u tính n?ng ?i kèm h?u ích và quan tr?ng là c?ng có m?t m?c giá không khi?n khách hàng ph?i ??n ?o cân nh?c. Redmi 4X c?ng v??a ????c nha? sa?n xuâ?t Xiaomi chi?nh th??c m?? ba?n ta?i Viê?t Nam t?? hôm 20/4/2017 thông qua ??n vi? phân phô?i ?ô?c quyê?n la? công ty Digiworld .

Top 5 smartphone gia? tô?t ?a?ng mua ngay di?p He? 2017 4
Xiaomi Redmi 4X có giá tham kh?o: 3,99 tri?u ??ng.

Xiaomi Redmi 4X phiên b?n màu ?en nhám khá h?p d?n b?i thi?t k? li?n l?c, hi?n ??i v?i ki?u màn hình vát cong 2.5d, m?t l?ng c?ng ???c bo cong nh? ??u kh?p các c?nh g?n gàng h?n v?i lòng bàn tay ng??i dùng và cách b? trí các nút v?t lý, c?m bi?n nh?n d?ng d?u vân tay c?ng v?a t?m tay. Máy c?ng ???c ?ng d?ng ki?u thi?t k? nguyên kh?i c?ng cáp k?t h?p gi?a chi ti?t kim lo?i ?p l?ng và v?t li?u nh?a tông xuy?c tông ?p ph?n ??nh và c?nh d??i máy nh?m ??m b?o kh? n?ng b?t sóng t?t h?n cho thi?t b?.

V? c?u hình, Redmi 4X trang b? b? x? lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 435, RAM 3GB, b? nh? trong 32GB, khe c?m th? microSD h? tr? m? r?ng 128GB, b?o m?t vân tay và c?ng ???c cài ??t s?n n?n t?ng Android 6.0.1. Ma?n hi?nh 5 inch trên Redmi 4X cho ch?t l??ng l???ng hiê?n thi? ma?u s??c kha? ha?i ho?a, ne?t va? gia?u chi tiê?t. ?a?ng chu? y?, Redmi 4X trang b? camera chính 13MP, ke?m theo ?o? la? công ngh? l?y nét theo pha PDAF, camera selfie 5MP, 2 khay SIM, k?t n?i 4G LTE.

Kha?c v??i phiên ba?n “xa?ch tay” t??ng co? m??t ta?i Viê?t Nam, mâ?u Redmi Note 4 do công ty Digiworld nhâ?p khâ?u va? phân phô?i chi?nh ha?ng m??c ?i?nh hô? tr?? ngôn ng?? tiê?ng Viê?t.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 79
  • Hôm nay: 17,888
  • Tháng hiện tại: 453,353
  • Tổng lượt truy cập: 53,729,815

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058