tam quoc

 

Xiaomi Redmi 4X: smartphone đáng mua trong tầm giá 4 triệu

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/05/2017 03:34 - Người đăng bài viết: admin
 

Dù còn chút thiếu sót làm mất đi điểm số tối đa cho sự tiện dụng, nhưng thiết nghĩ Redmi 4X vẫn là lựa chọn hợp lý cho người dùng cần một chiếc smartphone có pin khỏe, hiệu năng tương xứng với chi phí đầu tư và nhiều tính năng phụ trợ đi kèm hữu dụng.

  • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i
  • Oppo F3 Plus: Ch?p ?nh c?c ch?t, selfie nhóm c?ng ??p
  • Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã
  • Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p
  • Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p
  • Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t

Redmi 4X là m?u smartphone Android t?ng ???c Xiaomi chính th?c ra m?t h?i ??u n?m 2017 h??ng t?i ng??i dùng c?n m?t chi?c smartphone trang b? pin kh?e, ph?n c?ng t?t, nhi?u tính n?ng ?i kèm h?u ích và quan tr?ng là c?ng có m?t m?c giá không khi?n khách hàng ph?i ??n ?o cân nh?c.

???c bi?t, ngay khi ???c gi?i thi?u l?n ??u tiên, Redmi 4X c?ng có 2 tùy ch?n phiên b?n, khác nhau v? dung l??ng RAM/ROM. Cách ?ây ít hôm, Xiaomi c?ng ?ã gi?i thi?u thêm c? tùy ch?n phiên b?n max c?u hình v?i RAM/ROM l?n l??t ??t m?c 4GB và 64GB.

Tuy nhiên, nhà phân ph?i Digiworld hi?n ch? mang v? th? tr??ng Vi?t Nam m?u Redmi 4X trang b? RAM 3GB/ROM 32GB v?i giá bán ? m?c 3,99 tri?u ??ng.

D?a trên nh?ng ??c t? k? thu?t, nh?ng ???ng nét thi?t k? c?a Xiaomi Redmi 4X, có th? nh?n th?y s?n ph?m m?i g?n nh? là m?t ?i?m giao thoa gi?a m?u Redmi 4 và Redmi 4A. ??n c?, Xiaomi Redmi 4X c?ng mang phong cách thi?t k? v? kim lo?i t?a nh? m?u Redmi 4 và s? h?u pin 4.100mAh, màn hình HD 720p t?a nh? chi?c Redmi 4A.

Tuy v?y, ph?i th?a nh?n là nhà s?n xu?t ?ã nâng c?p b? x? lý c?a Redmi 4X lên m?t level m?i, h?a h?n mang l?i nh?ng tr?i nghi?m ng??i dùng t?t h?n.

Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 1
Xiaomi Redmi 4X.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab nh?n th?y chi?c Xiaomi Redmi 4X phiên b?n màu ?en nhám khá h?p d?n b?i thi?t k? li?n l?c, hi?n ??i v?i ki?u màn hình vát cong 2.5d, m?t l?ng c?ng ???c bo cong nh? ??u kh?p các c?nh g?n gàng h?n v?i lòng bàn tay ng??i dùng và cách b? trí các nút v?t lý, c?m bi?n nh?n d?ng d?u vân tay c?ng v?a t?m tay. Xiaomi Redmi 4X c?ng ???c ?ng d?ng ki?u thi?t k? nguyên kh?i c?ng cáp k?t h?p gi?a chi ti?t kim lo?i ?p l?ng và v?t li?u nh?a tông xuy?c tông ?p ph?n ??nh và c?nh d??i máy nh?m ??m b?o kh? n?ng b?t sóng t?t h?n cho thi?t b?.

N?u xét trên thang ?i?m ?ánh giá v? ??p ngo?i hình c?a Test Lab , Xiaomi Redmi 4X c?ng d? dàng ??t ???c k?t qu? khá t?t, g?n v?i m?c ?? hài lòng cao nh?t c?a c? nh?ng ng??i tham gia tr?i nghi?m. Thi?t k? màn hình vát cong 2.5d trên Xiaomi Redmi 4X c?ng mang l?i tr?i nghi?m ?i?u h??ng “m??t” tay c? ? nh?ng khu v?c rìa màn hình. Thêm vào ?ó, Xiaomi Redmi 4X c?ng không h? nh?y d?u vân tay xuyên su?t quá trình s? d?ng. Ti?c là Xiaomi Redmi 4X v?n không ??t ???c ?i?m s? mong ??i trong thang ?ánh giá s? ti?n d?ng b?i các phím c?m ?ng ??c tr?ng c?a n?n t?ng Android không ???c tích h?p ?èn n?n LED nên ng??i dùng m?i làm quen h?n ?ôi lúc s? c?m th?y khó ch?u nh?t là khi ph?i mò m?m trong môi tr??ng thi?u sáng.

Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 2
Các phím c?m ?ng không ???c tr? sáng b?ng ?èn n?n LED nên c?ng có chút b?t ti?n cho ng??i m?i làm quen v?i Xiaomi Redmi 4X.

May m?n là Xiaomi Redmi 4X v?n ???c tích h?p kèm ?èn LED nh? ? c?nh d??i màn hình giúp ch? th? các thông báo trên smartphone , ti?n ?? s?c pin ?? ?? thu hút s? chú ý t? ng??i dùng. Ch?t l??ng hi?n th? c?a màn hình 5 inch HD trên Xiaomi Redmi 4X c? b?n c?ng có ?? s?c nét t?t nh? mong ??i dù ??c t? k? thu?t s?n ph?m không cho th?y y?u t? khi?n ng??i dùng c?m th?y th?c s? hài lòng.

Trong h?u h?t phép th?, Xiaomi Redmi 4X ??u cho k?t qu? v? ch?t l??ng hình ?nh khi quan sát ? góc h?p, các s?c thái c?a màu s?c c? b?n và ?? sáng khung hình ??u ? m?c trung bình cho ??n khá. Tuy v?y, Test Lab c?ng l?u ý r?ng phép th? hi?n th? hình ?nh ??n s?c cho th?y Xiaomi Redmi 4X không “m?nh” v? s?c ?en nh? m?t s? ??i th? cùng t?m giá, nên ch?t l??ng hình ?nh khi xem phim có nhi?u c?nh t?i ???ng nhiên s? không ?? làm mãn nhãn ng??i xem. D??ng nh? ?? bù l?i cho thi?u sót này, Xiaomi ?ã trang b? cho Redmi 4X loa tích h?p âm l??ng kh?ng so v?i ngo?i hình và c?ng r?t trong tr?o d? nghe.

V? hi?u n?ng, so v?i các s?n ph?m cùng t?m giá, Redmi 4X c? b?n h?p d?n vì ???c trang b? SoC 8 nhân hàng hi?u M? và c?ng là m?t ??i di?n khá m?i m? vì ???c gi?i thi?u cách ?ây không lâu. Xiaomni Redmi 4X c?ng là m?t trong s? ít nh?ng s?n ph?m ???c trang b? RAM 3GB, b? nh? trong 32GB ? t?m giá 4 tri?u ??ng. So v?i nh?ng s?n ph?m c?nh tranh trong cùng phân khúc giá, nh?ng k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng cho th?y Redmi 4X c?ng có nh?ng b??c ti?n ?áng k?. ??n c?, phép th? hi?u n?ng b? x? lý dùng Geekbench cho th?y Redmi 4X không ch? qua m?t các tên tu?i ngang t?m nh? ZenFone Max hay Huawei GR5, mà c?ng cho th?y máy c?ng không h? kém c?nh ??i th? trang b? cùng lo?i SoC có m?c giá bán cao h?n và ???c “t?ng l?c” thêm nh? RAM dung l??ng cao h?n 1GB nh? Lenovo K6 Note. Ngay c? phép th? hi?u n?ng t?ng th? Antutu c?ng cho th?y ?i?u này.

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng Xiaomi Redmi 4X: 

 

Xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Test Lab nh?n th?y Xiaomi Redmi 4X cho c?m giác s? d?ng m??t nh? mong ??i. Máy c?ng có t?c ?? kh?i ??ng camera nhanh, c?m bi?n vân tay nh?y dù th? nghi?m ? nhi?u góc ??. V?i game, Redmi 4X c?ng c? b?n hoàn thành t?t nhi?m v?, dù t?c ?? kh?i ??ng game không th? sánh cùng nh?ng ?àn anh trang b? SoC “l?c” h?n.

Ch? ti?c là giao di?n ng??i dùng c?a Redmi 4X th?c s? kém h?p d?n. Ch? quan mà nói, Test Lab th?c s? ?ánh giá th?p tính th?m m? c?a nh?ng icon ?ng d?ng trên m?u smartphone này. Xiaomi Redmi 4X c?ng ch?a cho th?y s? thông minh trong vi?c qu?n lý các bi?u t??ng ?ng d?ng trên thi?t k? giao di?n ph?ng c?a mình. May m?n là n?n t?ng MIUI 8 phát tri?n trên n?n Android 6 Marshmallow h? tr? khá nhi?u tính n?ng thú v? nh? b?o v? ?ng d?ng b?ng vân tay, t?o thêm m?t không gian làm vi?c/gi?i trí th? 2, Dual apps cho phép ??ng nh?p 2 tài kho?n Facebook cùng lúc, ch? ?? tr? em, remote tích h?p s?n có th? t??ng tác v?i khá nhi?u thi?t b? ?i?n t? trong gia ?ình. ?ng d?ng ch?p ?nh stock kèm c?ng khá thú v? khi h? tr? tính n?ng ?oán tu?i và gi?i tính c?a ng??i ch?p b?ng camera tr??c (n?u kích ho?t tính n?ng làm ??p) khá vui nh?n. Bên c?nh ?ó, m?u smartphone này c?ng h? tr? kh? n?ng tùy ch?nh các m?c cân b?ng âm thanh khi s? d?ng tai nghe v?i r?t nhi?u tùy ch?n EQ cài ??t s?n. ???ng nhiên ng??i dùng c?ng có th? thi?t l?p m?c cân b?ng âm thanh theo s? thích riêng c?a mình và th?c t? s? d?ng cho th?y tính n?ng t?ng c??ng âm thanh Mi Sound cùng l?a ch?n tinh ch?nh EQ t??ng thích v?i h?u h?t tai nghe smartphone hi?n t?i không ch? riêng tai nghe mà hãng bán kèm.

Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 3
Ch?t l??ng màu s?c ch?p b?ng camera chính trên Xiaomi Redmi 4X trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i khá t?t. T?c ?? ghi hình c?a camera chính c?ng khá ?n t??ng vì ?nh này ???c Test Lab ch?p ngay trong lúc ?ang di chuy?n b?ng xe h?i.

V? ch?t l??ng camera, xuyên su?t quá trình s? d?ng Test Lab nh?n th?y camera chính 13MP trên Redmi 4X khá nhanh nh?y c? khi di chuy?n nhanh smartphone trong môi tr??ng th? nghi?m có ánh sáng thu?n l?i. V? ?? chi ti?t, c? camera tr??c l?n camera sau trên Redmi 4X ??u cho k?t qu? t?t nh? mong ??i khi môi tr??ng ?u ?ãi. Ch?t l??ng màu s?c t?ng th? c? b?n c?ng gi? m?c khá t?t trong thang m?c ?? hài lòng c?a Test Lab .

Tuy nhiên, trong tr??ng h?p ánh sáng môi tr??ng th? nghi?m ph?c t?p, Redmi 4X ?ôi khi có ph?n lúng túng trong vi?c t?i ?u màu s?c và vì v?y mà ?ôi khi ?nh ch?p th? nghi?m b? ng? vàng nh?. May m?n là ngay trong giao di?n ch?p ?nh, ng??i dùng v?n có th? l?i d?ng nút ch?c n?ng bù/tr? sáng ?? l?i d?ng cách này nh?m gia gi?m ?? sáng khung hình trong nh?ng môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p c?ng nh? h?n ch? ph?n nào tình tr?ng quá bão hòa màu s?c. V?i Redmi 4X, nhà s?n xu?t c?ng tích h?p s?n vào ?ng d?ng ch?p ?nh nhi?u ch? ?? trong ?ó có c? tùy ch?n ch?p ?nh th? công, ch?p ?nh b?ng kh?u l?nh (trên c? camera tr??c và sau). Tuy v?y, ng??i dùng không nên quá k? v?ng vào tính n?ng ch?p ?nh th? công vì Redmi 4X không cung c?p nhi?u tùy ch?n khác ngoài vi?c h? tr? ch?nh WB và ISO.

Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 4
Trong môi tr??ng thi?u sáng, ?nh ch?p xu?t hi?n nhi?u nhi?u h?t gây ?nh h??ng ?? chi ti?t song màu s?c hình ?nh c? b?n v?n ?n.

Trong phép th? hi?u n?ng pin dùng PCMark, Xiaomi Redmi 4X c?ng cho k?t qu? th? nghi?m t?t nh? mong ??i, 11 gi? 37 phút (697 phút). Th?c t? s? d?ng cho th?y máy th?a s?c ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng h?ng ngày nh? l??t web, c?p nh?t m?ng xã h?i, nghe g?i v?i t?n su?t th?p trong 2 ngày 2 ?êm ch? v?i m?t l?n s?c.

N?u s? d?ng máy v?i c??ng ?? cao, khai thác nhi?u tính n?ng và th?i gian sáng màn hình nhi?u h?n, Xiaomi Redmi 4X c?ng có th? c?m c? tr?n 1 ngày ?êm.

Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 5

T?m k?t

Xiaomi Redmi 4X h?i t? khá nhi?u ?u ?i?m trong ?ó có c? y?u t? th?i gian dùng pin t?t ngoài mong ??i, c?u hình kh?e cho hi?u n?ng t??ng x?ng v?i chi phí ??u t? và h? ?i?u hành c?ng h? tr? nhi?u tính n?ng thú v?.

Thi?t ngh?, nh?ng ?i?m son trên c?ng thêm ch?t l??ng camera trên Redmi 4X c?ng ?áp ?ng t?t nhu c?u “s?n” ?nh b?ng smartphone trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i, loa tích h?p âm l??ng l?n cùng c?m bi?n vân tay nh?y có th? kh?a l?p ?i?m tr? v? v? ??p giao di?n ng??i dùng c?ng nh? s? b?t ti?n khi nhà s?n xu?t không tích h?p ?èn n?n LED cho các phím c?m ?ng ? m?t tr??c.

Ng?m ?nh ch?p th? t? camera c?a Redmi 4X: 

Thêm hình ?nh chi ti?t m?u smartphone Xiaomi Redmi 4X: 

Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 6
Redmi 4X c?ng có thi?t k? màn hình vát cong 2.5d hi?n ??i, mang c?m giác ?i?u h??ng m??t tay.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 7
B?o m?t vân tay m?t ch?m ?? nh?y cao tích h?p ? m?t l?ng.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 8
Chi ti?t m?t l?ng máy c?ng ???c vát cong theo h??ng lòng bàn tay ng??i dùng.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 9
Các nút ch?c n?ng t?p trung h?u h?t ? c?nh ph?i máy.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 10
Xiaomi Redmi 4X h? tr? 2 SIM, song n?u mu?n dùng 2 SIM ng??i dùng ph?i ch?n l?a hy sinh th? nh?.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 11
Xiaomi Redmi 4X có th? dùng nh? m?t b? ?i?u khi?n t? xa ?a n?ng.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 12
Loa tích h?p (bên ph?i) cho âm l??ng khá, ch?t âm ?àm tho?i r?nh tay trong tr?o chi ti?t.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 13
Ti?c là Xiaomi Redmi 4X không ???c bán kèm tai nghe.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 14
Bao bì s?n ph?m ??n gi?n v?i các thông s? quan tr?ng in ngay bên ngoài.
Xiaomi Redmi 4X: smartphone ?áng mua trong t?m giá 4 tri?u 15
Nh? trang b? Adaptor 5V, 2A nên Xiaomi Redmi 4X c?ng không m?t nhi?u th?i gian ?? s?c pin dung l??ng 4.100mAh.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 105
  • Hôm nay: 10,450
  • Tháng hiện tại: 407,519
  • Tổng lượt truy cập: 53,683,981

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058