tam quoc

 

watchOS 3 thay đổi diện mạo cho Apple Watch

Đăng lúc: Thứ hai - 21/11/2016 07:58 - Người đăng bài viết: admin
 

Đây là lần thứ 3, Apple tiếp tục 'dụ dỗ' người dùng bằng bản nâng cấp của hệ điều hành cho đồng hồ thông minh.

 • H? ?i?u hành di ??ng Android Wear 2.0 có gì m?i
 • Cu?c chi?n h? ?i?u hành di ??ng v?n là chuy?n riêng c?a iOS và Android
 • ??ng h? Android Wear 'làm khó' iPhone 7?
 • 10 ?ng d?ng ?áng có cho thi?t b? ?eo Android Wear
 • 10 ?i?u Apple Watch có th? làm nh?ng Android Wear thì không
watchOS 3 thay ??i di?n m?o cho Apple Watch 1

WatchOS 3 c?a Apple ?ánh d?u n? l?c l?n th? ba c?a hãng mu?n làm hài lòng ng??i dùng v?i màn hình ?eo trên c? tay. Phiên b?n này Apple t?ng ti?t l? h?i tháng 6 v?a qua t?i Di?n ?àn các nhà phát tri?n Apple (WDC), cho th?y hãng mu?n x? lý r?t ráo nh?ng v?n ?? lâu nay khi?n ng??i dùng Apple Watch m?t m?i, trong ?ó có th?i gian kh?i ch?y ?ng d?ng ch?m (nh?t là v?i ?ng d?ng bên th? ba), d? li?u Compilation r?i m?t, nh?ng tùy ch?n giao di?n l? lùng và d? li?u nh?p tim không chính xác.

Nh?ng t?n t?i trong watchOS 1 và 2 v?n không khi?n Apple t?t h?ng, v?n ??ng th? nhì sau Rolex v? doanh thu toàn c?u, là ?i?u mà CEO Apple, Tim Cook, r?t vui v? thông báo cho công chúng bi?t h?i ??u tháng 9 v?a qua. Nh?ng watchOS 3 có v? nh? s? làm cho ng??i dùng vui h?n nh? có nh?ng c?i ti?n toàn di?n v? t?c ??, nh?ng profile s?c kh?e m?i, ch?c n?ng thông báo, ph?n h?i trong tr??ng h?p kh?n (SOS) và m?t giao di?n ???c ch?nh s?a l?i phù h?p h?n và ??ng ?i?u v?i các thi?t b? khác c?a Apple.

C? th?, watchOS 3 chú tr?ng nhi?u v? tính n?ng theo dõi s?c kh?e và ho?t ??ng c?a ng??i dùng, là ?i?u mà Apple l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n t?i s? ki?n dành cho các nhà phát tri?n c?a h?. Bên c?nh ?ó, hãng c?ng b?t tay th?c hi?n nh?ng ?i?u ch?nh khác ?? watchOS 3 hoàn thi?n h?n so v?i phiên b?n 1 và 2, giúp chi?c ??ng h? thông minh Apple Watch b?t k?p v?i nh?ng s?n ph?m mang tính "cách m?ng" khác c?a Apple.

B?t ??u

?? cài ??t h? ?i?u hành m?i, b?n m? ?ng d?ng Watch trên iPhone (iOS ph?i ???c nâng c?p lên iOS 10). B?n vào General > Software Update và làm theo các b??c trên màn hình. ?? h? th?ng có th? c?p nh?t, Watch c?n ??t g?n iPhone và ph?i có th?i gian dùng pin trên 50% và k?t n?i v?i s?c. H? ?i?u hành m?i s? t?i v? và chuy?n sang Watch r?i t? ??ng c?p nh?t.

Có th? b?n ph?i m?t chút th?i gian ch? ??i h? th?ng c?p nh?t tùy vào t?c ?? t?i v? c?a k?t n?i m?ng (t? 10 ??n 30 phút). M?t khi Watch kh?i ??ng l?i và c?p nh?t hoàn t?t, b?n có th? khám phá nh?ng tính n?ng m?i c?a watchOS 3.

Nh?ng d?u ?n ??u tiên

Trong watchOS 3, m?i th? m??t mà và nh?y h?n. ?ng d?ng và d? li?u t?i nhanh h?n và giao di?n có v? h?p lý h?n. Giao di?n m?i có ba ph?n tách b?ch:

• Nút Favorites bên c?nh nay thành nút Dock, thay vì hi?n th? m?t vòng tròn Contacts, hi?n th? 10 ?ng d?ng g?n nh?t, m?i th? ??u ???c t?i s?n vào trong b? nh? ?? truy c?p nhanh h?n.

• Tính n?ng Glances c? b? lo?i b?, thay vào ?ó là tính n?ng xem tr??c (preview) ?ng d?ng trong Dock.

• Control Center ho?t ??ng ??ng ?i?u v?i Dock m?i, có th? truy c?p b?ng cách quét t? d??i màn hình lên trên, gi?ng nh? iPhone và iPad, r?t hi?u qu? ?? tìm xem thông tin v? thi?t b?.

Chúng ta cùng xem chi ti?t nh?ng tính n?ng m?i này.

Dock m?i

Ch? có hai nút "c?ng" trên Watch: núm ??ng h? Digital Crown v?n có cùng ch?c n?ng nh? c?, và nút Favourites tr??c ?ây bây gi? có tên g?i khác là Dock. Dock m?i trên watchOS 3 nh? Dock trên macOS và iOS, là n?i b?n ?? nh?ng ?ng d?ng th??ng dùng nh?t.

B?n thêm vào ?ng d?ng ?a thích b?ng cách dùng ?ng d?ng Watch ???c thi?t k? l?i trên iPhone (d??i m?c Dock). Nh?ng ?ng d?ng ch?a trong Dock luôn ch?y ng?m trong b? nh? nên s? r?t ti?n n?u b?n ch?n ?ng d?ng th??ng dùng nh?t ?? ??a chúng vào ?ây.

Vì chúng ?ã ch?y s?n nên Dock kh?i ch?y ?ng d?ng th??ng truy c?p nhanh h?n nhi?u so v?i tr??c và thông tin hi?n th? c?a ?ng d?ng luôn ???c c?p nh?t. B?i vì ???c c?p nh?t n?n nhi?u l?n m?t ngày thay vì ch? c?p nh?t khi ch?y nên c?ng t?n ít th?i gian hi?n th? d? li?u h?n. Do ?ó, v?i các nhà phát tri?n, c?n ch?nh s?a l?i mã ngu?n ?? h? tr? tính n?ng làm t??i nhi?u l?n khi ?ng d?ng ch?y n?n.

Còn ?? chuy?n nhanh sang ?ng d?ng khác, Dock là "ph??ng ti?n" tuy?t v?i vì nó v?n hành r?t m??t mà. 

Tóm l?i, thay ??i ch?c n?ng c?a nút Dock ?ã khi?n nó có lý do r?t chính ?áng ?? t?n t?i.

watchOS 3 thay ??i di?n m?o cho Apple Watch 2
Apple ch?nh s?a l?i Dock ?? hi?n th? thông tin c?p nh?t h?n.

D?ch v? kh?n

Nh?ng Dock không ch? là tính n?ng duy nh?t ???c tích h?p vào nút c?ng bên c?nh. N?u b?n nh?n gi? nó trong vòng 3 giây, h? th?ng s? hi?n th? m?t danh sách tùy ch?n: Power Off, Medical ID và Emergency SOS. Medical ID hi?n th? tình tr?ng c?a b?n nh? h? tên, ngày sinh, cân n?ng, chi?u cao, nhóm máu hay b?n có hi?n t?ng b? ph?n c? th? nào hay không. Còn Emergency SOS là tính n?ng ??c ?áo, có th? c?u b?n trong m?t s? tr??ng h?p kh?n.

Có th? kích ho?t SOS b?ng cách nh?n gi? nút này trong 3 giây và ch?n Emergency SOS, ho?c b?ng cách nh?n gi? nút này trong 6 giây. Sau 3 giây ??u, màn hình s? kh?i ch?y b? ??m ng??c 3 giây; lúc này, Emergency SOS s? liên l?c v?i các d?ch v? kh?n thông qua k?t h? th?ng m?ng di ??ng c?a iPhone, ho?c n?u n?m trong t?m ph? sóng Wi-Fi nào ?ó mà nó k?t n?i ???c, nó s? s? d?ng. 

Tính n?ng kh?n này ho?t ??ng b?t k? ? ?âu, cho dù b?n ?ang ? trong n??c hay ra n??c ngoài. Ch?c n?ng g?i kh?n này c?ng t?m th?i kích ho?t Location Services c?a b?n (trong tr??ng h?p b?n t?t nó ?i) ?? giúp nhân viên c?u h? nh?n bi?t ???c v? trí ??a lý c?a b?n, c?ng nh? c?nh báo ??n nh?ng s? liên l?c SOS mà b?n thi?t l?p s?n t? tr??c. Nh?ng s? liên l?c này s? liên t?c nh?n ???c v? trí c?a b?n n?u b?n có thay ??i v? trí. B?n có th? c?p nh?t danh sách liên l?c này qua ?ng d?ng Watch trên iPhone, trong m?c General > Emergency SOS.

Trong h?n m?t n?m r??i v?a qua trên th? tr??ng, có vài báo cáo cho bi?t v? ng??i b? b?nh tim tái phát và s?m ???c ?i?u tr? nh? Apple Watch. N?u tính n?ng này hoàn thi?n có th? s? c?u ???c nhi?u tr??ng h?p kh?n h?n n?a.

watchOS 3 thay ??i di?n m?o cho Apple Watch 3
Emergency SOS d? dàng truy c?p h?n.

Ch?y nhanh h?n

V?i nh?ng c?i ti?n trong watchOS 3, ?ng d?ng trong Dock t?i nhanh h?n (trong nhi?u tr??ng h?p, ?ng d?ng ch?y ngay l?p t?c) và chúng làm t??i d? li?u th??ng xuyên h?n, không c?n ??n Glances. Còn v?i nh?ng ?ng d?ng ch?a ???c c?p nh?t l?i cho watchOS 3 thì sao? Còn tùy thu?c vào t?ng ?ng d?ng. Vài ?ng d?ng ho?t ??ng t?t h?n s? khác.

Apple cho bi?t t?c ?? kh?i ch?y ?ng d?ng nhanh h?n g?p 7 l?n n?u ??a ?ng d?ng vào Dock. So v?i watchOS 1, nhi?u ?ng d?ng kh?i ch?y quá lâu nên màn hình t? ??ng t?t. Do ?ó, nhi?u ng??i cho r?ng c?u hình ph?n c?ng c?a Watch c?n nâng c?p. Nh?ng watchOS 3 có v? nh? mang l?i làn gió m?i cho nh?ng ?ng d?ng ch?m ch?p x?a nay.

Qua th? nghi?m s? b?, các ?ng d?ng th??ng kh?i ch?y d??i 10 giây, mà ?a ph?n ch? t? 4-5 giây. Tuy ch?a th? b?ng ???c th?i gian kh?i ch?y ?ng d?ng trên laptop dùng ? c?ng SSD hay iPhone, iPad nh?ng th?i gian này ?? nhanh ?? b?n c?m giác ???c chi?c ??ng h? thông minh ?? kh? n?ng hi?n di?n trên c? tay b?n.

Giao di?n m?i và Control Center

WatchOS 3 thêm giao di?n m?i cho ng??i dùng ch?n l?a, trong ?ó có các bi?n th? c?a chu?t Minnie và Mickey, Activity Rings (?? theo dõi s?c kho?) và m?t giao di?n ??n gi?n có tên Numerals. Quét ngón tay gi?a giao di?n Watch c?ng d? dàng h?n: thay vì ph?i nh?n m?nh vào m?t ??ng h? tr??c khi b?n quét qua các giao di?n, nay b?n ch? c?n quét mà không c?n nh?n m?nh. Apple ?ã b? ?i m?t b??c.

M?t thay ??i khác trên giao di?n Watch là Apple c?ng ?ã lo?i b? tính n?ng Glances (là tính n?ng xem nhanh d? li?u c?a m?t ?ng d?ng, nh? là th?i ti?t hay thông tin chuy?n bay). Quét ngón tay t? d??i lên s? hi?n th? Control Center, gi?ng nh? các thi?t b? khác c?a Apple.

Control Center cho b?n truy c?p nhanh ??n m?t s? ch?c n?ng h? th?ng, trong ?ó có tính n?ng hi?n th? m?c pin, ch? ?? Airplane, ch? ?? Do Not Disturb, khoá thi?t b?, ch?n xu?t AirPlay và m?t nút ?? kích ho?t thông báo b?ng âm thanh trên iPhone. Tính n?ng kích ho?t này r?t h?u ích n?u b?n l? quên iPhone trong t?m ph? c?a ??ng h?. B?n nh?n vào nút ch? m?c pin c?ng hi?n th? tu? ch?n kích ho?t ch? ?? ti?t ki?m n?ng l??ng Power Reserve.

M?t thay ??i khác trên giao di?n Watch liên quan ??n Complications, là nh?ng c?m thông tin nh? mà b?n có th? b?t/t?t cho t?ng giao di?n màn hình khác nhau. Trong các phiên b?n watchOS tr??c ?ây, Complications không luôn luôn t? làm t??i ?? c?p nh?t thông tin nên ?ôi lúc thông tin không chính xác, nh? nhi?t ?? hi?n th?i, do ?ó nó t? ra không h?u ích trong tr??ng h?p b?n ch? mu?n nhìn l??t qua.

B?i vì tính n?ng làm t??i trong phiên b?n m?i t?t h?n nên Complications và c? ?ng d?ng trên Dock ho?t ??ng hi?u qu? h?n, th?c t? h?n. 

watchOS 3 thay ??i di?n m?o cho Apple Watch 4
Ng??i dùng có thêm nhi?u ch?n l?a v? giao di?n h?n cho ??ng h?.

?ng d?ng Watch trên iPhone

?ng d?ng Watch cài trên iPhone có c?p nh?t quan tr?ng, v?i nh?ng tùy ch?n ?? gán ??a ch? liên l?c cho Emergency SOS (trong m?c General); b?t/t?t làm t??i ch?y n?n cho các ?ng d?ng Watch (c?ng trong m?c Genreal); và c?u hình cách hi?n th? thông s? ?o s?c kho? (trong m?c Workout View).

C?ng có nhi?u thay ??i trong th? Face Gallery. Phiên b?n m?i có thêm các hàng li?t kê nhi?u m?c giao di?n Watch khác nhau, ???c thi?t k? ?? minh ho? nhi?u ch?n l?a cho ng??i dùng. B?n c?ng d? dàng ch?n ra m?t trong Faces mà Apple cung c?p s?n và tu? bi?n theo ý thích. 

Còn n?u b?n là ng??i m?n m? Mickey và Minnie, có m?t nút chuy?n bên d??i m?c Sounds & Haptics, ?? Mickey ho?c Minnie thông báo gi? khi b?n ch?m vào, r?t thú v?!

?ng d?ng m?i, c?i ti?n

Các ?ng d?ng c? không ch? ch?y m??t mà h?n trong watchOS 3 mà hi?n c?ng có nhi?u ?ng d?ng m?i xu?t hi?n, trong ?ó có Find My Friends, Reminders và Breathe (nh?c b?n hít th? ch?m, sâu).

Nh?ng ?ng d?ng hi?n th?i c?ng ???c c?p nh?t thêm nhi?u ch?c n?ng m?i. ?ng d?ng Timer hi?n th? các nút ?? ??m ng??c; Maps cho b?n d? truy c?p ??n ch? ???ng h?n, còn Search, My Location và Nearby li?t kê thêm nh?ng ??a ?i?m liên quan có th? b?n quan tâm; Heart Rate Glance ???c thay b?ng ?ng d?ng Heart Rate có ch?c n?ng t??ng t?. 

Nh?ng ?ng d?ng Messeges ???c c?p nh?t nhi?u nh?t. Nó t??ng thích v?i các hi?u ?ng Screen và Bubble mà nó phát hi?n trên các thi?t b? ch?y iOS 10, và tin nh?n nh?n ???c thông báo rõ ràng, trong ?ó có c? hi?u ?ng ??ng c?a tin nh?n. Ví d?, n?u ai g?i m?t Invisible Text hay m?t Shooting Star, b?n s? nh?n ???c tin nh?n ?ó chính xác trên Watch. 

Nh?ng n?u mu?n g?i m?t ?nh ??ng trên Watch, b?n v?n ch?a th? làm ???c. ?ng d?ng tin nh?n ch? có thêm m?t s? emoji m?i và h? tr? Siri, và nay có thêm Digital Touch và m?t ph??ng pháp nh?p li?u m?i Scribble.

N?u Digital Touch cho b?n g?i nhi?u ki?u hi?u ?ng trên ??ng h? ??n b?n bè thì nó l?i không có ???c nhi?u tính n?ng h?p d?n m?i. Còn trong watchOS 1 và 2, tính n?ng này ít ???c dùng. Do ?ó, Digital Touch b? Apple lo?i kh?i m?c Favorites và ???c ??t bên c?nh các nút Siri và Emoji trong Messenges. 

Còn Scribble là cách m?i nh?t mà Apple mu?n ng??i dùng s? d?ng ?? nh?p li?u trên Watch. Tính n?ng này cho b?n dùng ngón tay ?? v? ký t? trên màn hình Watch ?? ghi nhanh tr? l?i c?a b?n. ?ây là cách khá g?n, khi mà Siri không t? ra chính xác và không phù h?p v?i các ngôn ng? khác ngôn ng? ph? bi?n, và trong tr??ng h?p b?n không mu?n lôi ?i?n tho?i ra. 

Hai ?ng d?ng ??y ti?m n?ng m?i khác là Home và Activity Rings. Home h? tr? HomeKit, cho phép b?n ?i?u khi?n các thi?t b? ?i?n t? t? ??ng hoá trong nhà b?ng cách ch?m ho?c qua Siri. Và Activity Rings nh?c nh? b?n ??ng d?y, ?i t?i ?i lui m?t chút trong tr??ng h?p b?n ng?i m?t ch? quá lâu. Breathe c?ng là ?ng d?ng thú v?, giúp b?n th? giãn h?n. Tu? vào thi?t l?p mà Breathe s? báo trên c? tay b?n, nh?c b?n r?ng ?ã ??n gi? th? giãn, t?p vài ??ng tác th? d?c hay c?n hít th? th?t sâu. 

M? khoá

Vài tính n?ng t?t nh?t c?a Watch liên quan ??n vi?c tích h?p v?i các thi?t b? khác, ví d? b?n có th? thi?t l?p Watch ?? m? khoá iPhone. Và watchOS 3 cho b?n t??ng tác v?i Mac.

Tr??c ?ây, m?t ?ng d?ng bên th? ba là MacID ???c cho là ?ng d?ng c?n có ??i v?i ng??i dùng ?ang s? d?ng máy Mac và Apple Watch. Nó s? d?ng k?t n?i Bluetooth ?? t??ng tác v?i màn hình ch? trên Mac, nh? t? ??ng khoá máy Mac khi b?n r?i xa và t? ??ng m? khoá khi b?n ng?i vào máy. M?c dù MacID có vài v?n ?? v? tính ?n ??nh nh?ng ý t??ng c?a ph?n m?m này th?c s? r?t hay. Apple hoàn toàn ??ng ý b?i vì h? c?ng ??a ra tính n?ng t??ng t? gi?a watchOS 3 và macOS Sierra, là b?n c?p nh?t h? ?i?u hành desktop m?i nh?t c?a Apple.

V?i máy Mac ch?y Sierra, có m?t tu? ch?n t? ??ng ??ng nh?p vào Mac d?a trên m?c sóng c?a Watch. N?u ng??i dùng ?eo Watch ? ?? g?n, máy Mac t? ??ng ??ng nh?p mà không hi?n th? màn hình nh?p m?t kh?u. 

Theo dõi s?c kh?e

Ch?c n?ng theo dõi s?c kh?e luôn ???c Apple ti?p th? là m?t trong nh?ng tính n?ng "?inh" c?a Watch. Nh?ng có th? sau phiên b?n watchOS 1 và 2, nhi?u ng??i c?m th?y th?t v?ng v?i tính n?ng này vì nh? nh?p tim báo ch?a chu?n. 

Nh?ng v?i watchOS 3, Apple ?ã hoàn thi?n tính n?ng theo dõi s?c kh?e. Không ch? ?o nh?p tim chính xác h?n, ?ng d?ng Workout còn có thêm nh?ng profile m?i cho nhi?u ho?t ??ng h?n, trong ?ó có t?p luy?n th? l?c, bóng r?, leo núi và nhi?u ho?t ??ng th? thao khác. Do ?ó, Apple Watch c?p nh?t h? ?i?u hành m?i này t? ra thi?t th?c h?n cho ng??i dùng th??ng xuyên t?p luy?n th? d?c, th? thao. 

?ng d?ng Workout c?ng ???c c?p nh?t ?? hi?n th? nhi?u thông tin cùng lúc h?n, và nó còn thông minh h?n khi t? ??ng nh?n bi?t và ng?ng ghi d? li?u n?u b?n ?ang ch?y b? và d?ng l?i ngh?, và nó b?t ??u ghi nh?n d? li?u l?i khi b?n ti?p t?c ch?y b?.

Ngoài ra, trong ?ng d?ng Activity c?ng có vài tính n?ng m?ng xã h?i c? b?n. Ví d? sau khi b?n th?c hi?n xong bu?i t?p và ??t ???c ch? s? ?? ra nào ?ó, nh?ng ng??i k?t n?i v?i b?n s? ???c thông báo thành tích t?p luy?n này. M?t khi b?n bè ???c thông báo thì h? có th? t??ng tác l?i ???c v?i b?n, ho?c h? tr? l?i nhanh ?? khích l? b?n t?p luy?n. 

Cu?i cùng, tính n?ng r?t quan tr?ng khác là watchOS 3 h? tr? ng??i dùng Apple Watch dùng xe l?n, trong ?ó có nhi?u k? thu?t ??y khác nhau ?? theo dõi chuy?n ??ng. Do ?ó, ng??i dùng xe l?n có th? ???c thông báo ?ã ??n lúc ?i l?i m?t chút thay vì ng?i yên m?t ch?. 

watchOS 3 thay ??i di?n m?o cho Apple Watch 5
?ng d?ng Workout có thêm ch?c n?ng m?ng xã h?i.

K?t lu?n

Ngoài nh?ng thay ??i và c?p nh?t nêu trên, còn có m?t s? ?i?m m?nh khác trong watchOS 3 dành cho b?n khám phá. 

Có v? nh? rõ ràng Apple ?ang t?p trung nhi?u h?n ??n nh?ng nh?n xét, ph?n h?i c?a ng??i dùng v? các phiên b?n watchOS tr??c ?ây, nên watchOS 3 ho?t ??ng hi?u qu? h?n, m??t mà h?n và d? ??nh v?, d? dùng h?n. ?ây là tin vui cho ng??i dùng Watch c?, và c?ng là tin vui cho nh?ng ai ?ang trông ch? vào lo?t s?n ph?m Apple Watch series 2 trong th?i gian ng?n s?p t?i. 

N?u b?n ?ang s? h?u m?t chi?c ??ng h? Apple Watch, hãy mau chóng nâng c?p lên watchOS 3, vì lúc ?ó chi?c ??ng h? c?a b?n m?i th?c s? h?u ích. 

PC World VN 10/2016

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 53
 • Khách viếng thăm: 52
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 18,726
 • Tháng hiện tại: 401,765
 • Tổng lượt truy cập: 48,170,757

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058