tam quoc

 

Đánh giá ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup Plus Hub

Đăng lúc: Thứ hai - 16/01/2017 19:53 - Người đăng bài viết: admin
 

Ngoài khả năng lưu trữ thông thường, tính năng mở rộng thêm hai cổng USB 3.0 cùng khả năng sạc cho thiết bị di động là những điểm nổi bật cần nhắc đến của sản phẩm.

 • ?ánh giá ? c?ng Seagate IronWolf chuyên cho NAS
 • Seagate ra m?t ? c?ng 10TB v?i 3 phân khúc cho ng??i dùng
 • 5 lý do nên s? d?ng ? c?ng g?n ngoài
 • 5 ?i?u c?n bi?t khi mua ? c?ng máy tính
 • 5 cách t?n d?ng ? c?ng máy tính c?

Thông th??ng, khi k?t n?i m?t ? c?ng g?n ngoài vào máy tính thì b?n s? m?t ?i m?t c?ng USB ho?c th?m chí hai c?ng n?u s? d?ng lo?i cáp d?ng ch? Y. ?i?u này s? gây nhi?u b?t ti?n n?u b?n ?ang s? d?ng máy tính ?? bàn hay máy tính xách tay có trang b? s? l??ng c?ng USB h?n ch?. Chính vì lý do ?ó, Seagate ?ã gi?i thi?u m?u ? c?ng g?n ngoài Backup Plus Hub có trang b? thêm tính n?ng hub USB nh?m t?ng c??ng thêm hai c?ng USB 3.0 ? m?t tr??c, ch? y?u cung c?p cho ng??i dùng ?? k?t n?i các thi?t b? USB khác. ?i?m n?i b?t là hai c?ng USB này còn có ch?c n?ng s?c cho ?i?n tho?i ngay c? khi máy tính ?ang ? ch? ?? ch? hay t?t ngu?n.

V? ngo?i hình, Test Lab nh?n th?y Seagate Backup Plus Hub có thi?t k? không khác gì so v?i h?u h?t ? c?ng g?n ngoài chu?n 3,5 inch ?? bàn. S?n ph?m có kích th??c nh? g?n 198x118x41mm và n?ng kho?ng 1kg. ?? k?t n?i v?i máy tính, ? ???c trang b? c?ng giao ti?p USB 3.0 v?n ph? bi?n trên ?a s? ? c?ng g?n ngoài trên th? tr??ng hi?n nay. ??ng th?i, t??ng t? ph?n l?n ? c?ng g?n ngoài d?ng ?? bàn khác, Seagate Backup Plus Hub ph?i s? d?ng thêm ngu?n ?i?n thông qua adapter ?i kèm ch? không l?y ngu?n t? cáp USB nh? ? c?ng di ??ng.

?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 1
? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub.
?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 2
S?n ph?m v?a ?óng vai trò ? c?ng l?u tr? v?a có ch?c n?ng hub ?? m? r?ng thêm 2 c?ng USB 3.0 ? m?t tr??c.
?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 3
M?t sau là c?ng ngu?n và c?ng USB ?? k?t n?i v?i máy tính (?i kèm cáp USB 3.0).

Phiên b?n th? nghi?m c?a ? Seagate Backup Plus Hub t?i Test Lab có dung l??ng 6TB. Ngay khi v?a khui h?p, Test Lab có th? c?p ngu?n và k?t n?i ? v?i máy tính r?i s? d?ng ngay gi?ng nh? các ? c?ng g?n ngoài khác. M?c ??nh, Backup Plus Hub ???c format ? ??nh d?ng NTFS và máy tính Windows có th? nh?n ra ? mà không c?n ph?i cài ??t b?t k? trình ?i?u khi?n nào.

Tuy nhiên, ngoài tính n?ng hub nh? ?ã nói trên thì ?i?m khác bi?t c?a Backup Plus Hub so v?i các s?n ph?m c?a hãng khác chính là nh? ti?n ích Seagate Dashboard ?i kèm. Ti?n ích này sau khi cài ??t s? bi?n Seagate Backup Plus Hub thành m?t trung tâm sao l?u d? li?u khá hi?u qu?. V? c? b?n, giao di?n chính c?a Seagate Dashboard khá ??n gi?n, cung c?p 4 ph?n g?m các ch?c n?ng PC Backup, Mobile Backup, Social và Restore.

?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 4
Giao di?n chính c?a ti?n ích Seagate Dashboard, trong ?ó cho phép liên k?t v?i các d?ch v? ?ám mây.

Tr??c h?t, ph?n PC Backup cung c?p hai tùy ch?n là Protect Now giúp th?c hi?n t? ??ng sao l?u toàn b? d? li?u trong máy tính vào ? c?ng g?n ngoài Seagate, còn tính n?ng New Backup Plan giúp ng??i dùng t? ch?n nh?ng th? m?c c? th? c?n sao l?u. Khi Test Lab th? qua tính n?ng PC Backup b?ng tùy ch?n New Backup Plan v?i th? m?c dung l??ng kho?ng 9GB ch?a toàn hình ?nh JPEG, ? Seagate Backup Plus Hub m?t g?n 10 phút ?? hoàn thành thông qua c?ng USB 3.0.

Ph?n Mobile Backup theo Test Lab là m?t tính n?ng khá ??c bi?t, giúp sao l?u d? li?u t? thi?t b? di ??ng nh? smartphone hay tablet vào ? c?ng g?n ngoài Seagate. ?? s? d?ng tính n?ng này, tr??c h?t b?n ph?i ??ng ký tài kho?n Seagate Mobile Backup Account, sau ?ó ph?i cài ??t ?ng d?ng Seagate Backup trên thi?t b? iOS hay Android. K? t? lúc này, b?n có th? d? dàng th?c hi?n sao l?u m?i d? li?u trên ?ng d?ng di ??ng (ch?ng h?n nh? hình ?nh, video, danh b?) thông qua m?ng Wi-Fi. Ngoài ra, ?ng d?ng c?ng cho phép b?n th?c hi?n sao l?u lên các d?ch v? ?ám mây nh? Google Drive, OneDrive hay Dropbox. M?t ?i?m ?áng chú ý là Seagate t?ng kèm theo ? Backup Plus Hub cho ng??i mua gói dung l??ng OneDrive 200GB, th?i h?n s? d?ng trong vòng 2 n?m.

?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 5
Giao di?n ?ng d?ng Mobile Backup trên iPhone.

M?ng xã h?i c?ng là m?t trong nh?ng ?ng d?ng mà h?u h?t m?i ng??i ??u s? d?ng ngày nay. V?i ph?n Social trong ti?n ích Seagate Dashboard, ng??i dùng có th? sao l?u d? li?u nh? hình ?nh, video t? các m?ng xã h?i vào ? c?ng Seagate m?t cách nhanh chóng ch? b?ng m?t nút nh?n. ??ng th?i, ng??i dùng c?ng có th? chia s? hình ?nh và video l?u trong ? c?ng g?n ngoài lên các m?ng xã h?i, có ngh?a là t?i nhanh tr?c ti?p trong giao di?n Seagate Dashboard mà không ph?i truy c?p vào các trang web d?ch v? t??ng ?ng.

Tuy nhiên, theo Test Lab nh?n th?y thì ti?n ích hi?n ch? h? tr? sao l?u t? Facebook và Flickr, còn tính n?ng chia s? bên c?nh hai m?ng xã h?i v?a li?t kê còn h? tr? thêm d?ch v? YouTube . Trong t??ng lai, hy v?ng là Seagate s? s?m b? sung thêm nhi?u m?ng xã h?i khác trong nh?ng b?n c?p nh?t ti?p theo.

Ph?n cu?i cùng trong giao di?n chính c?a ti?n ích Seagate Dashboard là Restore giúp khôi ph?c d? li?u ?ã sao l?u. Ch?c n?ng này t??ng ??i d? dùng và c?ng không có gì ph?c t?p. Ngoài nh?ng tính n?ng k? trên, Seagate Dashboard còn cho phép ng??i dùng k?t n?i v?i các d?ch v? ?ám mây l?u tr? nh? Dropbox, Google Drive và OneDrive ?? sao l?u hay chia s? d? li?u tr?c ti?p t? máy tính hay t? ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub.

Nh? ?ã ?? c?p, ngoài ch?c n?ng l?u tr? thông th??ng, ? c?ng Seagate Backup Plus Hub còn có thêm kh? n?ng m? r?ng k?t n?i USB (hub USB) nh? trang b? hai c?ng USB 3.0 ? m?t tr??c. ?ây là m?t tính n?ng khá h?u ích giúp ng??i dùng có th? g?n thêm các thi?t b? USB khác vào các c?ng này ?? s? d?ng mà không c?n ph?i g?n tr?c ti?p vào c?ng USB trên máy tính.

?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 6
C?ng tr??c có ch?c n?ng s?c cho thi?t b? di ??ng.
?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 7
??ng th?i c?ng có th? g?n thêm các thi?t b? USB khác.

Theo ghi nh?n, khi g?n thêm ? flash USB 3.0 vào c?ng USB ? m?t tr??c c?a Seagate Backup Plus Hub, Test Lab có th? th?c hi?n các thao tác truy xu?t và sao chép d? li?u trong ? flash t??ng t? nh? khi g?n tr?c ti?p ? flash vào c?ng USB trên máy tính. Ngoài ra, khi g?n iPhone vào m?t trong nh?ng c?ng USB trên hub này thông qua cáp Lightning, Test Lab có th? v?a s?c cho ?i?n tho?i c?ng nh? v?a sao chép ?nh vào máy tính hay ? c?ng g?n ngoài m?t cách d? dàng, gi?ng nh? khi g?n iPhone tr?c ti?p vào máy tính. Tuy nhiên, m?t ?i?m ?áng l?u ý là nhà s?n xu?t không công b? giá tr? c??ng ?? dòng ?i?n c?a hai c?ng USB này nên Test Lab th?c s? không bi?t chúng s? t?i ?u ?? s?c cho smartphone hay tablet.

V? hi?u n?ng, ?? ki?m nghi?m t?c ?? ??c/ghi c?a ? c?ng Seagate Backup Plus Hub, Test Lab s? d?ng các công c? ?o g?m ph?n m?m ATTO Disk Benchmark 3.05 và HD Tune Pro 5.60. Các th? nghi?m trong bài ??u ???c th?c hi?n trên laptop Dell Inspiron 14 (3437) trang b? c?ng USB 3.0.

?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 8
Th? nghi?m ?o t?c ?? ??c, ghi th?c t? b?ng ph?n m?m ATTO.
?ánh giá ? c?ng g?n ngoài Seagate Backup Plus Hub 9
Th? nghi?m ?o t?c ?? ??c trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro.

V?i th? nghi?m ?o t?c ?? ??c/ghi b?ng ph?n m?m ATTO, Test Lab nh?n th?y k?t qu? khi ?o qua c?ng USB 3.0 ??t giá tr? l?n l??t là 193MB/s và 161MB/s, t??ng ?ng v?i m?c t?c ?? 160MB/s theo công b? c?a Seagate trên trang web c?a hãng. Th?c hi?n ki?m tra ?? ?n ??nh trong quá trình ??c c?a ? c?ng nh? ?o t?c ?? ??c trung bình, Test Lab s? d?ng ph?n m?m HD Tune Pro 5.60. ???ng bi?u di?n quá trình ??c ch?a ?n ??nh, b? r?ng c?a nhi?u, ?? chênh l?ch gi?a t?c ?? cao nh?t và th?p nh?t khá l?n. T?c ?? ??c trung bình khi ?o qua c?ng USB 3.0 vào kho?ng 137,5MB/s.

Nhìn chung, v?i ch?c n?ng l?u tr? truy?n th?ng cùng ph?n m?m sao l?u ?i kèm nhi?u tính n?ng phong phú, ??c bi?t kh? n?ng hub m? r?ng c?ng USB và s?c cho thi?t b? di ??ng, ? c?ng Seagate Backup Plus Hub là m?t gi?i pháp l?u tr? ?a n?ng ?áng ?? l?a ch?n.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 66
 • Khách viếng thăm: 63
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 1,348
 • Tháng hiện tại: 308,692
 • Tổng lượt truy cập: 52,455,501

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058