tam quoc

 

Transcend và 3 tiêu chí chất lượng

Đăng lúc: Thứ ba - 29/11/2016 05:09 - Người đăng bài viết: admin
 

Transcend khẳng định thường xuyên phối hợp với các nhà phân phối, kinh doanh trực tuyến như Tiki, Lazada và Adayroi kiểm tra nguồn hàng, thực hiện tư vấn khách hàng...

  • ?a?nh gia? camera ha?nh tri?nh Transcend DrivePro 520
  • ?ánh giá camera hành trình Transcend DrivePro 200
  • ?ánh giá camera hành trình Transcend DrivePro 200
  • Transcend hoa?n chi?nh do?ng sa?n phâ?m Lightning cho thiê?t bi? Apple
  • ?ánh giá ? l?u tr? di ??ng Transcend JetDrive Go 300K

M? ??u bu?i trao ??i v?i PC World Vietnam nhân d?p sang TP.HCM tham d? s? ki?n Asus ROG - Hành trình 10 n?m di?n ra vào hôm 13/11 v?a qua, ông Jack Huang - Giám ??c kh?i kinh doanh khu v?c ?ông Nam Á c?a Transcend h? h?i cho bi?t 2016 ch?c ch?n s? là n?m kinh doanh "m? mãn" c?a Transcend t?i Vi?t Nam.

Theo ông Jack, n?u nh? trong nhi?u n?m tr??c, Vi?t Nam ?óng góp kho?ng 1,5% vào t?ng doanh thu h?ng n?m c?a Transcend toàn c?u ? m?c trung bình 900 tri?u USD, thì tính th?i ?i?m tháng 11/2016, t? l? này ?ang ? m?c 2% và rõ ràng là th? tr??ng ?ang t?ng tr??ng, tuy ch?a cao song r?t b?n v?ng.

Ông Jack cho bi?t thêm r?ng, Vi?t Nam là th? tr??ng ?ang phát tri?n, do ?ó ng??i tiêu dùng ch?c ch?n có ph?n dè d?t trong vi?c ch?n mua các s?n ph?m ? m?c giá cao, vì th? v?i nh?ng s?n ph?m có ch?t l??ng t?t nh? Transcend thì kh? n?ng c?nh tranh tr??c s?n ph?m giá r? - và d? nhiên ch?t l??ng không t?t - ph?i g?i là khá v?t v?.

12 s?n ph?m ch? l?c

Rex Lien - Giám ??c ph? trách th? tr??ng Vi?t Nam c?a Transcend nói r?ng hãng này có h?n m?t ??i nghiên c?u và phát tri?n "các th? m?nh" c?a Transcend t?i Vi?t Nam, kèm theo ?ó là s? h? tr? thông tin tích c?c t? các ??i tác nhà phân ph?i nh? FPT, SaigonTel, Di?p Khánh và Vi?t S?n.

Ngoài vi?c ch? ??ng ??a vào Vi?t Nam các dòng s?n ph?m nh? ? SSD, l?u tr? USB, RAM, camera hành trình (hay dashcam theo cách g?i riêng c?a Transcend) và lo?t gi?i pháp l?u tr? cho thi?t b? Apple , thì 4 nhà phân ph?i nói trên c?ng s? ?? xu?t v?i Transcend các s?n ph?m ?ang hút hàng trên th? tr??ng.

"Transcend có t?ng c?ng 12 ch?ng lo?i s?n ph?m ch? l?c", ông Jack kh?ng ??nh, "và t?t c? ??u ???c bán t?i Vi?t Nam".

Còn theo ông Rex, m?i nhà phân ph?i có th? m?nh riêng v? t?ng ch?ng lo?i s?n ph?m, và h? s? quy?t ??nh nh?p s?n ph?m gì c?a Transcend ?? phân ph?i.

"Chúng tôi t?a hào r?ng có m?t h? th?ng các ??i tác phân ph?i ch?t l??ng và uy tín t?i Vi?t Nam", ông Rex chia s?, "Cùng v?i s? cam k?t ch?t l??ng v? s?n ph?m c?ng nh? ch? ?? b?o hành, thì ch?t l??ng c?a nhà phân ph?i chính là n?n t?ng then ch?t ?? Transcend phát tri?n b?n v?ng t?i m?i th? tr??ng".

?ã không còn n?i lo hàng gi?

Ông Rex c?ng nói thêm r?ng, kho?ng ch?ng 10 n?m v? tr??c, các dòng s?n ph?m l?u tr? USB nói chung và s?n ph?m Transcend nói riêng b? làm gi? và ???c bày bán t?i Vi?t Nam khá nhi?u, nh?ng ?ó c?ng ?ã là câu chuy?n c?a quá kh?.

B?i l?, theo l?i ??i di?n Transcend, hãng ?ã cùng các ??i tác nhà phân ph?i t?i Vi?t Nam ??y m?nh hàng lo?t ho?t ??ng qu?ng bá, t? v?n tr?c ti?p cho ng??i tiêu dùng, và kèm theo ?ó là nhi?u bi?n pháp ki?m tra g?t gao "ngu?n hàng" bán t?i các c?a hàng l?n trang th??ng m?i ?i?n t? do ?ích thân các nhóm ph? trách kinh doanh t? ?ài Loan tri?n khai.

Transcend và 3 tiêu chí ch?t l??ng 1
Camera hành trình, ? SSD và ? l?u tr? ?ám mây c?a Transcend.

"H?ng n?m, chúng tôi sang Vi?t Nam t? 4-6 tu?n và m?i l?n trong kho?ng 2 tu?n, ?i t? Nam ra B?c ?? làm vi?c v?i các ??i tác", ông Rex kh?ng ??nh, "Chúng tôi th??ng xuyên làm vi?c ch?t ch? v?i Tiki, Adayroi hay Lazada ?? ch?c ch?n r?ng m?i s?n ph?m Transcend ???c bán trên các site này ??u ???c nh?p kh?u và phân ph?i chính hãng". 

Ông Jack qu? quy?t r?ng, tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, các s?n ph?m kém ch?t l??ng, gi? và nhái th??ng hi?u Transcend là "c?c k? hi?m" t?i Vi?t Nam.

C?ng theo ông Jack, trong t??ng lai, khi mà trang ch? Transcend phiên b?n giao di?n ti?ng Vi?t hoàn t?t (hi?n ?ang hoàn thi?n) thì ng??i dùng s? có thêm công c? ?? ki?m tra ngu?n g?c c?ng nh? ch?t l??ng s?n ph?m.

Không s?a s?n ph?m l?i

Ông Jack cho bi?t, vì là ??n v? t? th?c hi?n khâu R&D, thi?t k? và s?n xu?t tr?c ti?p, do ?ó Transcend ??m b?o ch?t l??ng ngay t? giai ?o?n ý t??ng cho ??n thành ph?m.

"Chúng tôi ??m b?o giá tr? th??ng hi?u c?a mình b?ng ch?t l??ng s?n ph?m", ông Jack chia s?.

Do ?ó, theo ??i di?n Transcend, t?i t?ng th? tr??ng, ??n c? nh? Vi?t Nam, n?u khách hàng ph?n h?i có s?n ph?m b? l?i thì các kênh phân ph?i và ??i tác c?a Transcend s? ngay l?p t?c ti?n hành ??i s?n ph?m m?i cho khách hàng, và sau ?ó t?t c? s?n ph?m l?i s? ???c g?i v? ?ài Loan ?? b? ph?n nghiên c?u t?i Transcend phân tích tìm ra nguyên nhân gây h?ng hóc hay các s? c? liên quan.

Transcend và 3 tiêu chí ch?t l??ng 2
Transcend cho bi?t ?ang chú tr?ng phát tri?n các s?n ph?m gi?i pháp cho thi?t b? Apple.

"Tuy nhiên, chúng tôi không s?a các s?n ph?m này ?? bán tr? l?i, mà s? h?y chúng hoàn toàn sau khi nghiên c?u xong", ông Jack nói, "T?i Vi?t Nam, chúng tôi ??m b?o m?t c? s? s?n ph?m ?? ph?c v? công tác h?u mãi, do ?ó khách hàng có th? yên tâm v?i ch?t l??ng s?n ph?m l?n d?ch v? t? Transcend c?ng nh? các ??i tác phân ph?i".

Quay tr? l?i v?i bài toán giá c? và ch?t l??ng c?a s?n ph?m, thi?t b? tin h?c, Giám ??c ph? trách th? tr??ng Vi?t Nam c?a Transcend nói r?ng, ?? khuy?n khích ng??i tiêu dùng "nói không" v?i hàng gi?, hàng kém ch?t l??ng thì các hãng, trong ?ó có Transcend tr??c tiên c?n ??y m?nh ho?t ??ng t? v?n ?? làm sao thay ??i t? duy c?a khách hàng r?ng n?u c?n s?n ph?m t?t thì ??ng suy ngh? v? giá. Sau n?a, nh?ng không kém ph?n quan tr?ng, theo ông Rex, ?ó là s? h?p tác ??ng b? gi?a hãng và các ??i tác phân ph?i, ??n v? bán l? trong n??c b?i dù gì ?i ch?ng n?a thì v?n còn m?t b? ph?n không nh? ng??i tiêu dùng Vi?t Nam ch?a phân bi?t ???c m?i liên h? "ng??c chi?u" gi?a ch?t l??ng và giá c?a s?n ph?m. 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 7,415
  • Tháng hiện tại: 351,191
  • Tổng lượt truy cập: 52,498,000

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058