tam quoc

 

10 thủ thuật tăng tốc Windows 10

Đăng lúc: Thứ tư - 24/05/2017 04:59 - Người đăng bài viết: admin
 

Những thủ thuật đơn giản, dễ dùng này sẽ giúp bạn tăng năng suất khi làm việc với Windows 10.

 • 5 tùy ch?nh ?? h?a mà m?i game th? PC nên bi?t
 • Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators
 • Windows 10 Creators: Di?t virus d? dàng h?n v?i Windows Defender Offline
 • Windows 10: Dùng Start menu hi?u qu? v?i b? phím t?t ??n gi?n
 • Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update

Là ng??i dùng máy tính ch?y Windows, cho dù thích Windows 10 hay không thì b?n c?ng s?p ph?i nâng c?p lên h? ?i?u hành này, n?u không mu?n chuy?n sang h? máy Mac c?a Apple. B?n có th? l?a ch?n phiên b?n Professional ho?c Home, và dù chúng không khác nhau nhi?u l?m nh?ng v?i phiên b?n Pro b?n s? c?n tìm hi?u nhi?u h?n ?? có th? khai thác h?t l?i ?i?m c?a nó.

10 th? thu?t t?ng t?c Windows 10 1

Nh?ng th? thu?t d??i ?ây s? giúp b?n làm ch? Windows 10 Pro, qu?n tr? h? th?ng t?t h?n và t?ng hi?u su?t làm vi?c c?a máy. L?u ý là m?t s? th? thu?t không kh? d?ng v?i phiên b?n Windows 10 Home.

1. Dùng tài kho?n qu?n tr? ?n

Khi quá trình cài ??t Windows 10 s?p hoàn t?t, b?n s? ???c nh?c t?o ra m?t tài kho?n ng??i dùng. Tài kho?n này m?c nhiên có quy?n qu?n tr?, nh?ng v?n ch?a ph?i là tài kho?n qu?n tr? c?p cao nh?t. Ngh?a là v?i nó, b?n v?n b? các l?u ý User Account Control (UAC) làm phi?n, ?òi h?i ph?i kh?ng ??nh m?i khi th?c hi?n nh?ng tác v? nào ?ó yêu c?u th?m quy?n cao. N?u b?n th?y ?i?u ?ó là phi?n toái thì hãy b?t tài kho?n qu?n tr? ?n lên ?? s? d?ng. Th?c hi?n nh? sau: 

T? menu Start gõ cmd r?i nh?n ph?i chu?t vào dòng k?t qu? tìm th?y ‘Command Prompt’ và ch?n ‘Run as Administrator’. Giao di?n dòng l?nh hi?n ra, t? d?u nh?c hãy gõ: net user administrator /active:yes r?i nh?n phím Enter. Theo m?c ??nh, tài kho?n qu?n tr? này ch?a có m?t kh?u, do v?y b?n c?n gán m?t kh?u cho nó, b?ng cách gõ vào dòng l?nh: net user administrator * ?? t?o m?t kh?u tài kho?n.

K? t? ?ây, tài kho?n qu?n tr? ?n s? xu?t hi?n t?i màn hình ??ng nh?p. N?u v? sau mu?n ?n nó thì t?i d?u nh?c giao di?n dòng l?nh b?n gõ: net user administrator /active:no r?i nh?n phím Enter.

??i v?i Windows 10 Pro, b?n có th? th?c hi?n ?i?u t??ng t? b?ng cách nh?n ph?i chu?t vào nút Start r?i ch?n Computer Management > Local Users and Groups section > Users. T? khung màn hình bên ph?i, nh?n ph?i chu?t vào tài kho?n Administrator và ch?n ‘Properties’, r?i b? d?u ch?n ô c?nh ‘Account is disabled’ và nh?n OK. Ti?p theo, nh?n ph?i chu?t vào tài kho?n Administrator và ch?n ‘Set Password…’ ?? thi?t l?p m?t kh?u. T? gi? b?n ?ã có th? ??ng nh?p v?i tài kho?n qu?n tr? ??y quy?n l?c này.

2. Thi?t l?p chính sách c?p nh?t

Group Policy Editor (GPEdit.msc) là m?t tính n?ng r?t m?nh c?a Windows và có s?n trong các phiên b?n Pro, th??ng ???c dùng ?? tinh ch?nh Windows nh?m t?i ?u hóa h? th?ng. V?i Windows 10 m?i ???c cài ??t, chúng ta c?n t?i GPEdit tr??c tiên là ?? thi?t l?p chính sách c?p nh?t. ?? n?p GPEdit.msc, ch? vi?c gõ gpedit.msc vào h?p tìm ki?m h? th?ng r?i nh?n Enter, s? m? ra c?a s? Local Group Policy Editor. ?? thi?t l?p chính sách c?p nh?t Windows hãy ch?n nhánh Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update. Tùy ch?n ‘Auto Download/Notify to Install’ cho phép ng??i dùng quy?t ??nh khi nào thì các b?n c?p nh?t ???c áp d?ng.

Thêm n?a, chúng ta h?u nh? ??u không mu?n bên th? ba s? d?ng máy c?a mình và chi?m d?ng m?t ph?n b?ng thông cho vi?c c?p nh?t Windows 10 c?a h?. Ý t??ng này c?a Microsoft không t?i, t?i v? m?t l?n và chia s? ngang hàng v?i các PC khác trên m?ng. N?u nó ???c kích ho?t, b?n có th? ch?n ch? chia s? v?i PC trên cùng m?ng LAN hay v?i b?t k? máy nào trên Internet. D? nhiên ?i?u ?ó thì t?t cho nh?ng ng??i cài sau. Nh?ng r?i v?n ti?p t?c có nh?ng ng??i khác cài Windows 10 . Do v?y nh? ?ã nói, ?? tránh b?ng thông b? chi?m d?ng m?t ph?n ngoài ý mu?n, t?t nh?t là hãy t?t ch? ?? c?p nh?t ngang hàng. Cách làm nh? sau: truy c?p Start > Settings > Windows Updates, r?i ch?n Advanced Options > Choose how updates are delivered, t?i ?ây t?t c?p nh?t t? n?i khác và b?n s? ch? nh?n các b?n c?p nh?t t? máy ch? c?p nh?t Windows c?a Microsoft , ng??i dùng PC khác trên m?ng c?ng không có c? h?i làm phi?n b?n khi h? cài Windows 10. 

3. T?ng t?c kh?i ??ng thông qua Task Manger

Windows 10 c?ng nh? nh?ng phiên b?n c? h?n sau m?t th?i gian s? d?ng d? g?p “b?nh” kh?i ??ng ch?m. ?ó th??ng là do nhi?u ch??ng trình, d?ch v? ???c n?p ngay t? ??u, và ti?p t?c ch?y ? ch? ?? n?n. Chúng xu?t hi?n vì b?n ch? ??ng ho?c vô tình cài thêm các ?ng d?ng trong quá trình s? d?ng. M?t s? trong chúng có th? h?u ích, nh? Google Drive hay One Drive ?? th??ng xuyên ??ng b? d? li?u lên mây, nh?ng s? khác l?i không c?n thi?t ho?c r?t ít khi b?n s? d?ng, vì th? b?n nên t?t chúng ?i ?? gi?i phóng tài nguyên giúp h? th?ng ch?y m??t h?n. 

Windows cho phép b?n ch?n m?t s? ch??ng trình t? kh?i ch?y ngay t? ??u. Công c? th??ng dùng tr??c ?ây là MSConfig, nh?ng v?i Windows 10 thì dùng Task Manager . ?? b?t màn hình Task Manager, b?n nh?n t? h?p phím Ctrl-Shift-Esc ho?c nh?n ph?i chu?t vào ch? tr?ng trên thanh tác v? r?i ch?n Task Manager. Ti?p theo ch?n th? Startup (n?u c?a s? Task Manager ? d?ng thu g?n thì nh?n nút More details ?? hi?n các tab), b?n s? th?y m?t danh sách các ch??ng trình và d?ch v? kh?i ??ng cùng Windows. Ch?n ch??ng trình b?n mu?n ch?n không cho kh?i ??ng cùng Windows, sau ?ó nh?n nút Disable là xong.

Thao tác này không vô hi?u hóa ch??ng trình hoàn toàn mà ch? ng?n không cho nó n?p khi h? th?ng kh?i ??ng, và b?n có th? ch?y ch??ng trình b?t c? khi nào mu?n. N?u v? sau b?n mu?n ch??ng trình kh?i ??ng cùng Windows 10 thì ch? vi?c tr? l?i chu?i thao tác v?a r?i và ch?n Enable thay vì Disable.

10 th? thu?t t?ng t?c Windows 10 2
Tab Performance cho phép b?n theo dõi tài nguyên h? th?ng ?ang ???c huy ??ng.

4. Qu?n lý các phiên b?n và gi?y phép Windows b?ng DISM

DISM - Deployment Image Servicing and Management là m?t công c? m?nh m? ???c tích h?p s?n trong Windows 10, cho phép ng??i qu?n tr? s? d?ng trong c?a s? l?nh hay Windows PowerShell ?? g?n k?t (mount) m?t ??a ?o hay ?nh Windows ph?c v? cho công tác c?u h?. DISM còn ???c s? d?ng ?? cài ??t, c?u hình, g? b? hay c?p nh?t nh?ng tính n?ng và các gói d?ch v?. Vì v?y, công c? này ch? y?u dành cho các chuyên gia h? th?ng, qu?n tr? m?ng.

Là ng??i dùng thông th??ng, b?n có th? s? d?ng công c? DISM ?? c?p nh?t gi?y phép s? d?ng Windows 10 phù h?p v?i phiên b?n ?ang dùng. ?i?u này là h?u ích n?u b?n ?ã cài Windows 10 t? tính n?ng nâng c?p mi?n phí, sau ?ó m?i tr? ti?n cho quy?n s? d?ng. V?i DISM b?n không c?n cài l?i ?? h?p th?c hóa quy?n s? d?ng phiên b?n ?ã cài. DISM còn cho phép b?n t?o ra ngu?n b?o d??ng phòng h? ?? v? sau s? d?ng ph?c h?i hay kh?c ph?c khi Windows 10 x?y ra s? c?.

N?u máy n?i m?ng và có vài t?p tin h? th?ng b? h?ng, b?n có th? kh?c ph?c nhanh b?ng l?nh: dism /online /cleanup-image /restorehealth.

5. Thao tác nhanh v?i Windows Explorer c?i ti?n

Microsoft ti?p t?c c?i ti?n trình qu?n lý t?p tin File Explorer . ?áng chú ý nh?t là tab Share cho phép b?n nhanh chóng chia s? t?p tin v?i nút Share. ??c bi?t là v?i nút Email b?n có th? g?i ngay m?t hay vài t?p tin ?ã ???c ?ánh d?u trên File Explorer v?i tài kho?n ?ã c?u hình mà không c?n m? ?ng d?ng email. Tab Share còn có các nút Print, Zip, Fax, và Burn to disc giúp b?n thao tác nhanh g?n các công vi?c liên quan t?p tin, t??ng ?ng: in, nén, g?i fax, và ghi ??a.

Trong c?a s? giao di?n File Explorer, khu v?c truy c?p nhanh Quick Access ? ngay trên cùng là n?i hi?n th? ???ng d?n t?t t?i các folder (th? m?c) th??ng ???c s? d?ng. ?i?u này ??c bi?t h?u ích trong môi tr??ng nhi?u ? ??a m?ng ???c g?n vào, b?n ?? t?n th?i gian cu?n xu?ng tìm ki?m m?i khi c?n truy c?p. Khu v?c Quick Access c?ng là n?i hi?n th? các t?p tin hay dùng ch? không riêng gì th? m?c. Ribbon c?a File Explorer thông minh h?n tr??c, vì ?ã nh?n bi?t b?n ?ang t??ng tác v?i ki?u t?p tin nào. N?u b?n ch?n (làm sáng) m?t t?p tin ?nh s? xu?t hi?n thêm tab Manage có các công c? x? lý ?nh nh? xoay hay trình chi?u. Hay tr??ng h?p n?u ?ó là t?p tin th?c thi EXE thì có l?a ch?n ghim vào taskbar hay kh?i ch?y v?i quy?n Admin ho?c ng??i dùng cu?i.

10 th? thu?t t?ng t?c Windows 10 3

6. ??c bài “s?ch” v?i reader mode c?a Edge 

Các trang Web ngày nay trông r?i do qu?ng cáo hi?n th? lo?n x?, khi?n b?n d? b? phân tâm khi ??c m?t bài vi?t. H?n n?a nh?ng hi?u ?ng qu?ng cáo cùng các video phát t? ??ng còn làm cho máy ch?y không ???c m??t mà. Trình duy?t Edge có cách ??i phó tình tr?ng này v?i m?t ch? ?? chuyên cho vi?c ??c bài online, g?i là reader mode. ?? b?t ch? ?? này sau khi m? bài vi?t, b?n ch? vi?c nh?n vào bi?u t??ng hình quy?n sách ? bên ph?i ô hi?n th? ???ng link, khi ?ó m?i th? “râu ria” s? ???c d?n s?ch, ch? còn l?i n?i dung bài vi?t hi?n trên màn hình. ?i?u ki?n c?n có là website ph?i h? tr? reader mode. 

Trình duy?t Edge liên t?c ???c Microsoft c?i ti?n, m?i nh?t là kh? n?ng qu?n lý tab. Gi? ?ây không c?n r?i kh?i trang hi?n t?i b?n v?n có th? bi?t n?i dung các tab khác c?a trình duy?t Edge nh? thanh xem tr??c “tab preview bar” có kích th??c r?ng ?? ?? hi?n th? trang d??i d?ng thumbnail. Ngoài ra, Edge còn có nút “Set tabs aside” bên trái giúp b?n d?u nhanh các tab sang m?t bên, và nhanh chóng ph?c h?i l?i khi c?n dùng v?i m?t l?n nh?n. 

7. S? d?ng phím t?t

Nh?n phím WinKey ?? kích ho?t nhanh menu Start thì có l? ai c?ng thích dùng. Nh?ng Windows 10 còn cung c?p nhi?u phím t?t khác, r?t ti?n cho thao tác nhanh. D??i ?ây là m?t s? t? h?p phím có l? ng??i dùng Windows 10 nào c?ng nên bi?t ?? t?ng t?c ?? làm vi?c:

WinKey + I – m? ?ng d?ng Settings

WinKey + A – m? trung tâm hành ??ng Action Center 

WinKey + E – m? File Explorer 

WinKey + R – m? h?p tho?i Run

WinKey + M – thu nh? toàn b? các c?a s? ?ang m?

WinKey + S – m? h?p tìm ki?m Cortana

WinKey + Number – m? ?ng d?ng t??ng ?ng v? trí ghim trên taskbar, tính t? trái qua

Ctrl + C và Ctrl + V – hai t? h?p phím t?t ?? sao chép (copy) và dán (past) này có tác d?ng c? v?i c?a s? l?nh và Windows PowerShell m? ra t? menu ng? c?nh khi nh?n WinKey + X.

8. ?a nhi?m v?i desktop ?o

Desktop ?o ( virtual desktop ) là m?t trong nh?ng tính n?ng m?i và thú v? nh?t trên Windows 10. Nó cho phép b?n t?o và qu?n lý nhi?u môi tr??ng desktop khác nhau ?? t? ch?c các c?a s? ch??ng trình ?ang ch?y theo t?ng m?c ?ích riêng trong m?i desktop ?o. Ch?ng h?n b?n t?o m?t desktop ?o ?? qu?n các công c? giám sát m?ng, desktop th? hai cho các ?ng d?ng v?n phòng, và m?t desktop n?a cho nh?ng tác v? cá nhân nh? ch?i game, truy c?p m?ng xã h?i.

Khi nh?n bi?u t??ng Task View n?m ngay c?nh bi?u t??ng Windows ho?c Cortana trên thanh Taskbar, ho?c nh?n t? h?p phím WinKey + Tab, b?n s? th?y lo?t c?a s? d?ng thumbnail c?a các ?ng d?ng ?ang ch?y thu?c desktop chính. Ngang bên d??i màn hình là danh sách các desktop ?o (Desktop 1, Desktop 2,…). B?n có th? nhanh chóng thêm hay ?óng b?t m?t desktop, ho?c kéo và th? ?? chuy?n m?t c?a s? ?ng d?ng t? desktop này sang desktop khác. Vi?c chuy?n qua l?i gi?a các desktop thì dùng phím m?i tên trái/ph?i ho?c chu?t.

9. S? d?ng Snap x?p nhanh c?a s? ?ng d?ng

Tính n?ng Snap c?a Windows 10 cho phép b?n s?p x?p nhanh và chính xác c?a s? ?ng d?ng theo ý mình. Ch?ng h?n, nh?n t? h?p phím Winkey + M?i tên trái ?? thu h?p c?a s? ?ang m? sang n?a trái màn hình, t??ng t? Winkey + M?i tên ph?i/lên/xu?ng là t??ng ?ng v?i thu h?p Windows sang bên ph?i/lên/xu?ng. 

10 th? thu?t t?ng t?c Windows 10 4

10. T? ??ng d?n d?p ? c?ng

?ôi khi b?n c?n xóa d? li?u c? không c?n thi?t n?a ?? t?ng dung l??ng ch?a d? li?u m?i, ngoài ra công vi?c d?n d?p ? c?ng còn có tác d?ng giúp Windows ch?y nhanh h?n nh? truy tìm d? li?u trên ? c?ng nhanh h?n. Nh?ng b?n c?p nh?t g?n ?ây c?a Windows 10 cho phép b?n ??t ch? ?? t? ??ng xóa b? nh?ng t?p tin t?m không c?n dùng và làm s?ch thùng rác (Recycle Bin). ?? th?c hi?n, b?n truy c?p Settings > System > Storage và kích ho?t Storage sense b?ng cách g?t nút tr??t phía d??i sang On. Nh?n vào “Change how we free up space” ?? thay ??i tùy ch?nh gi?i phóng ? c?ng theo ý mình.

T?i ?ây, n?u b?n mu?n th?c hi?n ngay thì nh?n vào nút Clean now. 

PC World VN 04/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

hợp thức, loạn xạ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 26
 • Khách viếng thăm: 24
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 8,345
 • Tháng hiện tại: 210,644
 • Tổng lượt truy cập: 57,705,860

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465