tam quoc

 

5 cách khắc phục lỗi khởi động chậm Windows 10

Đăng lúc: Thứ ba - 22/11/2016 22:46 - Người đăng bài viết: admin
 

Chiếc máy tính Windows 10 bỗng dưng khởi động chậm chạp một cách khó chịu. Hãy thử qua lần lượt những giải pháp sau đây để khắc phục lỗi trên.

 • 3 cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình trong Windows 10
 • 5 m?o d?n d?p ? ??a cho Windows 10
 • Kh?c ph?c 8 v?n ?? c?a Windows 10
 • M?t s? th? thu?t Registry ít ai bi?t cho Windows 10
 • Nh?ng c?m phím t?t h?u d?ng trong Windows 10

Vô hi?u hóa tính n?ng Fast Boot

Windows 10 cung c?p tính n?ng Fast Boot (hay còn có tên g?i là Fast Startup) nh?m giúp t?i ?u th?i gian kh?i ??ng cho h? th?ng. M?c ??nh, tùy ch?n này ???c kích ho?t ?? gi?m th?i gian kh?i ??ng b?ng cách t?i tr??c m?t s? thông tin v? quá trình kh?i ??ng tr??c khi t?t máy tính. Trong khi cái tên c?a tính n?ng này tho?t nghe có v? ??y h?a h?n nh?ng th?c t? nó l?i chính là nguyên nhân gây ra v?n ?? cho r?t nhi?u ng??i dùng vì ph?i l?u và t?i khá nhi?u d? li?u trong c? quá trình t?t l?n b?t máy. Do ?ó, theo khuy?n cáo thì ?i?u ??u tiên b?n c?n làm n?u máy tính Windows 10 có v?n ?? khi kh?i ??ng là vô hi?u hóa tính n?ng Fast Boot.

?? th?c hi?n, hãy nh?n vào nút trình ??n Start Menu và gõ Power Options ?? m? công c? qu?n lý ?i?n n?ng c?a Windows . Ti?p theo, nh?n ch?n liên k?t “Choose what the power buttons do” ? danh sách bên trái r?i nh?n tùy ch?n “Change settings that are currently unavailable”. Cu?i cùng, hãy b? ?ánh d?u m?c “Turn on fast startup (recommended)” và nh?n nút Save Changes ? d??i cùng ?? vô hi?u hóa tính n?ng Fast Boot. L?u ý là b?n ph?i kh?i ??ng l?i máy tính ?? các thay ??i có hi?u l?c.

5 cách kh?c ph?c l?i kh?i ??ng ch?m Windows 10 1
T?t tính n?ng Fast Startup ?? kh?c ph?c l?i kh?i ??ng ch?m cho Windows 10.
N?u máy tính c?a b?n không hi?n th? tùy ch?n ?? t?t tính n?ng Fast Boot, ?i?u ?ó có ngh?a là b?n ch?a kích ho?t tính n?ng ng? ?ông Hibernation cho h? th?ng. ?? kích ho?t, hãy m? giao di?n dòng l?nh Command Prompt b?ng cách nh?n chu?t ph?i vào nút Start Menu c?a Windows 10, ch?n “Command Prompt (Admin)”. Ti?p theo, gõ vào dòng l?nh powercfg /hibernate on ?? b?t tính n?ng Hibernate. Gi? ?ây, b?n s? th?y m?c tùy ch?n “Turn on fast startup (recommended)” xu?t hi?n trong c?a s? Power Options nh? ?ã h??ng d?n ? trên.

?i?u ch?nh thi?t l?p Virtual Memory

Virtual Memory là m?t tính n?ng c?a Windows ???c s? d?ng nh?m “?? dành” m?t ph?n dung l??ng ? ??a c?ng và gi? l?p thành b? nh? RAM. D? nhiên, h? th?ng càng có nhi?u RAM thì càng có th? x? lý nhi?u tác v? h?n cùng m?t lúc. Vì v?y, tính n?ng Virtual Memory có nhi?m v? giúp Windows chuy?n sang s? d?ng b? nh? ?o l?y t? ? c?ng m?t khi h? th?ng s? d?ng g?n h?t b? nh? RAM th?c s?.

Tuy nhiên, m?t s? ng??i dùng ?ã báo cáo r?ng th?nh tho?ng h? th?ng t? thay ??i các thi?t l?p b? nh? ?o và gây ra vài v?n ?? khi kh?i ??ng. Do ?ó, hãy ki?m tra l?i các thi?t l?p b? nh? ?o Virtual Memory và thay ??i xem li?u chúng có th? kh?c ph?c v?n ??. ?? th?c hi?n, hãy gõ Performance vào Start Menu và ch?n Adjust the appearance and performance of Windows.

5 cách kh?c ph?c l?i kh?i ??ng ch?m Windows 10 2
T? c?p phát dung l??ng b? nh? ?o thay vì ?? h? th?ng t? ??ng th?c hi?n.
Trong th? Advanced, b?n s? th?y kích th??c b? nh? ?o (paging file size) ?ang ???c thi?t l?p. B?n có th? nh?n vào nút Change ngay bên d??i ?? thay ??i n?u c?n thi?t. L?u ý là khi thay ??i, b?n nên chú ý ??n l??ng b? nh? ?o ???c khuy?n ngh? trong m?c Recommended và l??ng b? nh? ?o ?ang ???c c?p phát trong m?c Currently Allocated. Thông th??ng, l?i phát sinh trong quá trình kh?i ??ng có th? do b? nh? ?ang ???c c?p phát chênh l?ch quá nhi?u so v?i b? nh? khuy?n ngh?.

M?t cách ?? tránh g?p l?i kh?i ??ng là b?n hãy b? ?ánh d?u tùy ch?n “Automatically manage paging file size for all drives” r?i nh?n vào ô Custom Size và t? mình thi?t l?p các giá tr? Initial SizeMaximum Size. Cu?i cùng, hãy kh?i ??ng l?i h? th?ng và b?n s? th?y th?i gian th?c hi?n ???c c?i thi?n ?áng k?.

T?t tính n?ng Linux Bash Terminal

B?n c?p nh?t Anniversary Update c?a Windows 10 có m?t tính n?ng m?i r?t h?p d?n ??i v?i các nhà phát tri?n ph?n m?m: ?ó là c?a s? dòng l?nh Bash Terminal ?? ch?y ph?n m?m Linux tr?c ti?p trên Windows. Tuy nhiên, tính n?ng này c?ng ???c cho có th? là nguyên nhân gây ra v?n ?? kh?i ??ng trên máy tính Windows 10. M?c ??nh, tính n?ng Linux Bash Terminal không ???c b?t nh?ng n?u ki?m tra th?y nó ?ang kích ho?t trong h? th?ng c?a mình thì b?n hãy th?c hi?n các b??c sau ?? t?t.

5 cách kh?c ph?c l?i kh?i ??ng ch?m Windows 10 3
T?t tính n?ng Linux Bash Terminal trong Windows 10.
?? t?t tính n?ng Linux Terminal, hãy gõ features vào trình ??n Start Menu r?i ch?n Turn Windows features on or off ? ??u danh sách. Trong c?a s? v?a xu?t hi?n, cu?n xu?ng phía d??i và tìm m?c Windows Subsystem for Linux (Beta) r?i b? ch?n nó. Cu?i cùng, hãy kh?i ??ng l?i máy tính ?? các thay ??i có hi?u l?c.

Nâng c?p driver card ?? h?a

Hãng Microsoft cho bi?t, thi?t b? Windows 10 luôn ???c t? ??ng c?p nh?t nh?ng tính n?ng và các b?n s?a l?i m?i nh?t. Quá trình c?p nh?t ???c th?c hi?n hoàn toàn t? ??ng theo l?ch ??nh k? và ng??i dùng h?u nh? không c?n ph?i quan tâm ch?n các b?n c?p nh?t, cho dù chúng có c?n thi?t hay không. Chính vì v?y, ?ôi khi các b?n c?p nh?t là nguyên nhân gây ra m?t s? l?i trong quá trình kh?i ??ng máy. ?? kh?c ph?c, m?t s? ng??i dùng khuy?n cáo r?ng vi?c l?a ch?n c?p nh?t trình ?i?u khi?n card ?? h?a phù h?p s? có th? gi?i quy?t ???c v?n ?? này.

5 cách kh?c ph?c l?i kh?i ??ng ch?m Windows 10 4
C?p nh?t trình ?i?u khi?n m?i nh?t cho card ?? h?a.
Tr??c h?t, hãy m? trình qu?n lý thi?t b? Device Manager b?ng cách nh?n chu?t ph?i vào nút Start Menu c?a Windows r?i ch?n Device Manager. Tìm ??n ph?n Display adapters ?? xem model card ?? h?a mà máy tính c?a b?n ?ang s? d?ng. Sau ?ó, b?n s? c?n ph?i m? trang web c?a nhà cung c?p card ?? h?a (ho?c trang web c?a nhà s?n xu?t máy tính xách tay n?u ?ang s? d?ng ?? h?a tích h?p trên laptop) ?? ki?m tra các b?n c?p nh?t trình ?i?u khi?n. N?u có b?n c?p nh?t m?i ???c phát hành, hãy t?i và cài ??t nó.

Cho ??n lúc này, hy v?ng là các gi?i pháp nêu trên ?ã gi?i quy?t ???c v?n ?? kh?i ??ng ch?m cho máy tính Windows 10.

Cài ??t l?i Windows hoàn toàn m?i

N?u ?ã th? qua toàn b? nh?ng cách k? trên nh?ng th?i gian kh?i ??ng máy tính Windows 10 c?a b?n v?n không ???c c?i thi?n, lúc này có l? gi?i pháp cu?i cùng mà b?n c?n làm là cài ??t l?i máy tính c?a mình hoàn toàn m?i b?ng phiên b?n Windows 10 Anniversary Update . B?n c?p nh?t này ???c công b? ch?y nhanh h?n, nhi?u tính n?ng ???c c?i ti?n, Cortana thông minh h?n và tích h?p sâu v?i các thi?t b? di ??ng, bút k? thu?t s? Windows Ink m?i, trình duy?t Edge hi?u su?t cao h?n, tr?i nghi?m game t?t h?n, b?o m?t ???c nâng c?p…

5 cách kh?c ph?c l?i kh?i ??ng ch?m Windows 10 5
Cài ??t l?i Windows hoàn toàn m?i là gi?i pháp cu?i cùng.
Tuy nhiên, tr??c khi b?t tay cài ??t l?i thì b?n hãy th?c hi?n sao l?u toàn b? d? li?u c?a mình vào ? c?ng ngoài ho?c lên các d?ch v? ?ám mây. Ngoài ra, n?u ?ang ??ng nh?p vào Windows 10 b?ng tài kho?n Microsoft thì b?n có th? d? dàng l?u và di chuy?n toàn b? thi?t l?p c?a h? th?ng c? sau khi cài ??t.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 83
 • Khách viếng thăm: 79
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 13,095
 • Tháng hiện tại: 497,480
 • Tổng lượt truy cập: 50,082,646

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058