tam quoc

 

7 thủ thuật Windows Group Policy bạn nên biết

Đăng lúc: Thứ ba - 13/12/2016 23:33 - Người đăng bài viết: admin
 

Nếu muốn kiểm soát tài khoản của các thành viên khác trên máy tính của gia đình, hãy tham khảo một số thủ thuật Windows Group Policy đơn giản sau đây.

 • Chuy?n ??i nhanh c?a s? trên Windows
 • 3 nguyên nhân ph? bi?n gây h?ng mainboard PC
 • 6 câu h?i v? s?c kh?e liên quan ??n màn hình
 • S?a l?i File Explorer hi?n th? 2 th? m?c OneDrive
 • Th? thu?t giúp shutdown nhanh máy tính

V? c? b?n, Group Policy là công c? có s?n trên Windows dùng ?? tùy ch?nh m?t s? thi?t l?p liên quan ??n vi?c ki?m soát h? ?i?u hành này. Thông th??ng, các thao tác tùy ch?nh ??u dành riêng cho qu?n tr? viên máy tính ho?c nh?ng ng??i am t??ng v? Windows ?? h? có th? theo dõi và qu?n lý tài kho?n trên PC m?t cách d? dàng nh?t.

Do ?ó, n?u là ng??i qu?n lý máy tính trong môi tr??ng công ty hay ??n gi?n ch? là mu?n ki?m soát tài kho?n c?a các thành viên khác trên máy PC c?a gia ?ình, b?n hãy tham kh?o m?t s? th? thu?t ??n gi?n sau ?ây.

Tuy nhiên, tr??c khi b?t tay th?c hi?n, b?n c?n ph?i kh?i ch?y Group Policy b?ng cách s? d?ng t? h?p phím Windows + R, sau ?ó nh?p t? khóa gpedit.msc vào h?p tho?i Run v?a xu?t hi?n và nh?n OK.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 1

Theo dõi thông tin ??ng nh?p

V?i Group Policy, b?n có th? thi?t l?p Windows t? ??ng ghi l?i t?t c? thông tin liên quan ??n vi?c ??ng nh?p máy tính b?ng b?t k? tài kho?n ng??i dùng nào, cho dù là thành công hay th?t b?i. Nh? ?ó, b?n có th? bi?t chính xác ai ?ang s? d?ng máy tính này.

Và ?? th?c hi?n, t?i c?a s? Group Policy, b?n hãy truy c?p vào ???ng d?n sau: Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Audit Policy

Sau ?ó, hãy nh?n ?úp vào thi?t l?p Audit logon events.

T?i ?ây, hãy ?ánh d?u ch?n vào 2 ô SuccessFailure, sau ?ó nh?n OK ?? hoàn t?t. T? bây gi?, Windows s? ghi l?i m?i l?n ??ng nh?p vào máy tính t? b?t k? tài kho?n nào, cho dù thành công hay th?t b?i.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 2

?? xem các b?n ghi ??ng nh?p (log), b?n nh?p t? khoán eventvwr vào c?a s? RUN r?i nh?n OK.

Trong c?a s? v?a xu?t hi?n, b?n hãy m? r?ng c?t Windows Log và nh?n ch?n ti?p m?c Security. T?i vùng giao di?n gi?a, c?t Event ID s? hi?n th? s? 4624 ??i v?i nh?ng l?n ??ng nh?p thành công và 4625 cho nh?ng l?n ??ng nh?p th?t b?i.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 3

N?u ti?p t?c nh?n ?úp vào b?n log này, h? th?ng s? hi?n th? thông tin chi ti?t v? ng??i dùng ?ã ??ng nh?p vào.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 4

C?m truy c?p vào Control Panel

V? c? b?n, Control Panel là trung tâm c?a m?i thi?t l?p trên windows, bao g?m c? b?o m?t và các tính n?ng khác. Tuy nhiên, n?u nh? không mu?n ng??i dùng khác truy c?p vào trung tâm này, b?n có th? thi?t l?p ?i?u này b?ng cách v?n trong c?a s? Group Policy, b?n truy c?p theo ???ng d?n:

User Configuration > Administrative Templates > Control Panel, sau ?ó nh?n ?úp vào thi?t l?p Prohibit access to Control Panel.

Lúc này, b?n ch? c?n nh?n ch?n Enable r?i OK.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 5

T? bây gi?, Control Panel s? b? g? b? kh?i trình ??n Start và không ng??i dùng nào có th? truy c?p vào trung tâm này, k? c? b?ng c?a s? RUN.

C?m cài ??t ph?n m?m

?? th?c hi?n ?i?u này, trong c?a s? Windows Group Policy, b?n ch? c?n truy c?p ???ng d?n nh? sau: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Installer

T?i ?ây, b?n hãy nh?n ?úp vào thi?t l?p Disable Windows Installer.

Lúc này, b?n ti?p t?c nh?n ch?n Enable và ch?n Always trong trình ??n th? xu?ng thu?c vùng Options ngay bên d??i là hoàn t?t.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 6

T? bây gi?, ng??i dùng khác s? không th? cài ??t các ph?n m?m vào máy tính. Tuy nhiên, h? v?n có th? t?i v? ho?c di chuy?n các t?p tin cài ??t trong ? c?ng c?a máy.

Ng?n thi?t b? l?u tr? di d?ng k?t n?i v?i máy tính

T??ng t? vi?c c?m cài ??t các ph?n m?m m?i ???c h??ng d?n trên, n?u mu?n ng?n nh?ng ng??i dùng khác k?t n?i thi?t b? l?u tr? di ??ng nh? USB v?i máy tính, b?n hãy truy c?p ???ng d?n sau: User Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access r?i nh?n ?úp vào tùy ch?n Removable Disk: Deny read access

T?i ?ây, sau khi ch?n Enable và nh?n OK, máy tính s? không nh?n b?t k? thi?t b? l?u tr? nào ngoài ? c?ng c?a máy.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 7

Ngoài ra, n?u mu?n cho phép ng??i dùng khác xem nh?ng không ???c chép d? li?u vào thi?t b? l?u tr? g?n di ??ng, b?n hãy nh?n ?úp vào tùy ch?n Removable Disks: Deny write access ngay bên d??i và th?c hi?n các thao tác t??ng t?.

Ng?n ch?n m?t s? ?ng d?ng c? th?

Group Policy c?ng cho phép ng??i dùng t?o ra danh sách "?en" cho m?t s? ?ng d?ng c? th?. B?ng cách này, ng??i qu?n tr? có th? h?n ch? t?i ?a nh?ng ?ng d?ng không ph?c v? vào công vi?c hay ??n gi?n là không mu?n ng??i dùng s? d?ng chúng.

?? th?c hi?n, hãy truy c?p theo ???ng d?n: User Configuration > Administrative Templates > System

Sau ?ó, hãy nh?n ?úp vào thi?t l?p Don’t run specified Windows applications

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 8

T?i c?a s? v?a xu?t hi?n, b?n ch? c?n nh?n nút Show, sau ?ó nh?p tên ?ng d?ng mình mu?n ch?n. L?u ý, b?n ph?i nh?p toàn b? tên, bao g?m c? ??nh d?ng c?a ?ng d?ng này, ch?ng h?n nh? CCleaner.exe, CleanMem.exe ho?c lol.launcher.exe

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 9

Ngoài ra, b?n c?ng có th? nh?n ?úp vào tùy ch?n Run only specified Windows applications. T??ng t? tùy ch?n trên, Run only specified Windows applications ch? cho phép ng??i dùng s? d?ng nh?ng ?ng d?ng c? th?, còn l?i s? b? ch?n.

?n các phân vùng trong This PC/ My Computer

Có th? nói, ?a s? qu?n tr? viên máy tính ??u t?o ra m?t phân vùng ?? ch?a nh?ng d? li?u quan tr?ng dành cho vi?c ph?c h?i h? th?ng khi c?n. Tuy nhiên, n?u mu?n ng??i dùng khác không th? nhìn th?y phân vùng này, b?n có th? áp d?ng ph??ng pháp sau:

V?n trong c?a s? Group Policy, b?n hãy truy c?p: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Explorer và nh?n ?úp vào thi?t l?p Hide these specified drives in My Computer.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 10

T?i ?ây, hãy nh?n Enable và ch?n phân vùng mình mu?n ?n, sau ?ó nh?n OK ?? hoàn t?t.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 11

Th? thu?t cho trình ??n Start và thanh Taskbar

Group Policy c?ng cung c?p r?t nhi?u tùy ch?nh liên quan ??n trình ??n Start và thanh Taskbar, ch?ng h?n nh? thay ??i ch?c n?ng c?a nút Shutdown, ng?n ng??i dùng ghim ?ng d?ng vào taskbar, ?n thanh thông báo,..

Và ?? th?c hi?n ?i?u này, b?n ch? c?n truy c?p User Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar

T?i ?ây, b?n ch? c?n kích ho?t ho?c tùy ch?nh nh?ng thi?t l?p mình mu?n.

7 th? thu?t Windows Group Policy b?n nên bi?t 12

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 41
 • Khách viếng thăm: 38
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 17,779
 • Tháng hiện tại: 404,535
 • Tổng lượt truy cập: 49,989,701

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058