tam quoc

 

Có gì mới trên iOS 11 vừa ra mắt

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/06/2017 06:51 - Người đăng bài viết: admin
 

Với hàng loạt cải tiến cùng nhiều tính năng độc đáo, đặc biệt là cho iPad, bản cập nhật iOS 11 hứa hẹn mang đến cho người dùng ‘táo khuyết’ những trải nghiệm tốt nhất.

  • Hi?n th? n?i dung Note trên Lock Screen c?a iOS 10.3
  • 5 ?ng d?ng ch?nh s?a PDF cho iOS và Android
  • Xóa cache, cookie và l?ch s? Safari trên iOS
  • ??ng b? nhi?u tài kho?n Gmail vào thi?t b? iOS

?ng d?ng iMessage d? s? d?ng h?n và cho phép ??ng b?

V?i b?n c?p nh?t l?n này, ?ng d?ng Tin nh?n (Message) ?ã ???c thi?t k? l?i nh?m giúp ng??i dùng d? dàng trong vi?c truy c?p và s? d?ng các bi?u t??ng c?m xúc (emoji).

Có gì m?i trên iOS 11 v?a ra m?t 1
Giao di?n ?ng d?ng Tin nh?n d??c thi?t k? l?i, d? dùng và nhi?u tính n?ng h?n.

Bên c?nh ?ó, ti?n ích/?ng d?ng Message trên iOS 11 c?ng ???c trang b? kh? n?ng ??ng b? hóa (sync) tin nh?n gi?a các thi?t b? iOS và MacOS thông qua iCloud tr? nên t?t h?n. Ví d?, n?u xóa m?t tin nh?n b?t k? trên iPhone, tin nh?n c?ng s? ???c xóa trên các thi?t b? ?ã ??ng nh?p vào tài kho?n iCloud c?a b?n nh? iPad ho?c máy Mac ch?ng h?n. ?ây là ?i?u mà tr??c ?ây iOS không th? th?c hi?n.

Ngoài ra, ng??i dùng c?ng có th? yên tâm r?ng t?t c? tin nh?n ??u ???c mã hóa ??u cu?i (end-to-end) ngay c? khi chúng ???c l?u tr? trên cloud.

Siri

Trên iOS 11, Apple ?ã s? d?ng công ngh? Deep Learning ?? t?o cho Siri có th? “trò chuy?n” b?ng gi?ng nói t? nhiên h?n. Tr? lý ?o này c?ng có th? nói b?ng gi?ng nam ho?c n? tùy theo cách thi?t l?p c?a ng??i dùng. Th?m chí, Siri có kh? n?ng phát âm theo nhi?u cách khác nhau trên cùng m?t t?, giúp cu?c trò chuy?n tr? nên th?c t? h?n.

Bên c?nh ?ó, Siri còn tích h?p tính n?ng d?ch thu?t khá t?t h?n m?t s? ngôn ng? nh? ti?ng Anh, Trung, Pháp, ??c, Italia và Tây Ban Nha.

Ch?a h?t, Siri s? theo dõi cách s? d?ng thi?t b? c?a ng??i dùng nh?m ?? xu?t các ?ng d?ng phù h?p. Tr? lý ?o c?ng s? ?? xu?t nh?ng ch? ?? tin t?c mà ng??i dùng có th? quan tâm, ph?n h?i v? trí c?a b?n trong tin nh?n ho?c t?o s? ki?n l?ch,..

Ngoài ra, các nhà phát tri?n c?ng có th? t?n d?ng nh?ng l?i th? t? SiriKit ?? tích h?p Siri vào các ?ng d?ng c?a mình.

?ng d?ng Camera ???c nâng c?p

?ng d?ng Camera trên iOS 11 s? s? d?ng ??nh d?ng HEIF cho t?p tin hình ?nh nh?m làm gi?m dung l??ng t?p tin hình ?nh ???c ch?p b?ng Iphone 7 và 7 Plus. Trong khi ?ó, chu?n mã hóa HEVC s? ???c áp d?ng t?p tin video ?? gi?m t?i ?a kích th??c l?u tr? c?a video g?p 2 l?n so v?i m?c thông th??ng

Ngoài vi?c ti?t ki?m ???c dung l??ng l?u tr? trên thi?t b?, vi?c làm gi?m dung l??ng l?u tr? c?a video và hình ?nh c?ng s? giúp cho ng??i dùng d? dàng chia s? chúng v?i ng??i khác.

Nâng c?p tính n?ng Memories và Live Photos

V?i b?n nâng c?p iOS 11, tính n?ng Memories trên ?ng d?ng Photos ?ã có th? s? d?ng công ngh? Machine Learning ?? xác ??nh nh?ng hình ?nh ?a thích c?a ng??i dùng nh? các ngày k? ni?m, ?nh gia ?ình,.. Bên c?nh ?ó, tính n?ng này c?ng ???c tích h?p công ngh? Computer Vision (Th? giác máy tính) có kh? n?ng x? lý hình ?nh và t? ??ng ch?n ra nh?ng hình ?nh ho?c video t?t nh?t nh?m h? tr? ng??i dùng.

Ngoài ra, Live Photos c?ng ???c b? sung m?t s? tính n?ng m?i nh? cho phép ng??i dùng d? dàng ch?nh s?a, trimming (c?t t?a), ?óng khung các b?c ?nh live. Ch?a h?t, Live Photo c?ng có kh? n?ng video t?o vòng l?p cho các b?c ?nh nh? vào công ngh? Computer Vision

Control Center ???c làm m?i, h? tr? 3D Touch

Trên iOS 11, Apple ?ã thay ??i hoàn toàn giao di?n c?a Control Center tr? nên ??p m?t và linh ho?t h?n v?i các bi?u t??ng ???c phân ra t?ng nhóm riêng bi?t ?? ng??i dùng d? dàng l?a ch?n và ?i?u khi?n thi?t b? c?a mình h?n.

Có gì m?i trên iOS 11 v?a ra m?t 2

Bên c?nh ?ó, ng??i dùng c?ng có thêm truy c?p m?t s? trình ?i?u khi?n khác nh? vào công ngh? 3D touch , ch?ng h?n nh? nh?n gi? vào khung Music ?? hi?n th? thêm thông tin và các ch?c n?ng ?i?u khi?n âm nh?c khác.

Thanh Dock m?i và m?t s? nâng c?p dành cho iPad

iOS 11 s? bi?n iPad tr? nên c?c k? “l?i h?i” v?i hàng lo?t nh?ng tính n?ng m?i dành riêng cho thi?t b? này. C? th?, iPad ???c trang b? thanh Dock m?i, có thi?t k? t??ng t? thanh Dock trên MacOS và hi?n th? nhi?u ?ng d?ng h?n thay vì ch? gi?i h?n ? 6 ?ng d?ng nh? các phiên b?n tr??c.

Có gì m?i trên iOS 11 v?a ra m?t 3

Qua ?ó, ng??i dùng có th? nhanh chóng truy c?p vào các ?ng d?ng th??ng dùng t? b?t k? giao di?n nào. Ng??i dùng c?ng có th? vu?t lên t? c?nh d??i màn hình ?? chuy?n ??i nhanh gi?a nhi?u ?ng d?ng ?ang ch?y.

??c bi?t, iPad gi? ?ây ?ã h? tr? tính n?ng kéo th? (drag-and-drop) cho v?n b?n, hình ?nh và liên k?t (link) gi?a nhi?u ?ng d?ng. Ng??i dùng c?ng có th? ch?n nhi?u th? c?ng lúc và kéo th? chúng t?i v? trí mình mu?n.

Ngoài ra, ng??i dùng c?ng có th? kéo tr?c ti?p bi?u t??ng c?a ?ng d?ng t? thanh dock lên ?? kích ho?t tính n?ng ?a nhi?m chia ?ôi màn hình (split view). Khi ? ch? ?? ?a nhi?m chia ?ôi màn hình, ng??i dùng c?ng có th? kéo th? n?i dung gi?a hai ?ng d?ng thông qua tính n?ng Drag and Drop.

Có gì m?i trên iOS 11 v?a ra m?t 4

H?n n?a, Apple c?ng b? sung ?ng d?ng Files trên iPad, cho phép ng??i dùng qu?n lý các t?p tin trên thi?t b? nh? các th? m?c m?i, các d?ch v? l?u tr? ?ám mây, thanh tìm ki?m,…

Có gì m?i trên iOS 11 v?a ra m?t 5

Tr?i nghi?m AR trên iPhone and iPad

V?i b?n nâng c?p iOS 11, Apple c?ng gi?i thi?u n?n t?ng m?i, h? tr? các nhà phát tri?n có th? xây d?ng kh? n?ng tr?i nghi?m t?ng c??ng th?c t? ?o (AR) ch?t l??ng cao trên iPhone và iPad b?ng cách s? d?ng Camera, b? x? lý và các c?m bi?n chuy?n ??ng trên h? ?i?u hành này.

Bên c?nh ?ó, ARKit c?ng cho phép các nhà phát tri?n khai thác ???c công ngh? Computer Vision ?? xây d?ng các n?i dung th?c t? ?o t??ng tác trên th? gi?i th?c tr? nên chi ti?t, m??t mà và h?p d?n h?n.

Tính n?ng Do Not Disturb khi lái xe

V?i tính n?ng Do Not Disturb trên iOS 11, iPhone có kh? n?ng phát hi?n vi?c ng??i dùng ?ang lái xe và t? ??ng chuy?n m?i thông báo thành ch? ?? im l?ng. Bên c?nh ?ó, tính n?ng này c?ng có tùy ch?n ?? t? ??ng g?i tin nh?n ??n ng??i dùng khác v? vi?c ch? nhân c?a thi?t b? ?ang b?n lái xe.

Và m?t s? tính n?ng khác..

- App Store: kho ?ng d?ng App Store ???c làm m?i v?i giao di?n ???c phân chia thành các ph?n nh? Today (Các ?ng d?ng n?i b?t c?a ngày hôm nay), Games (Trò ch?i) hay Apps (?ng d?ng).

- Apple Maps: b? sung thêm các c?a vào chính c?a sân bay và trung tâm th??ng m?i l?n trên toàn th? gi?i.

- AirPlay 2: cung c?p tính n?ng multi-room audio, cho phép ng??i dùng d? dàng ?i?u khi?n loa thông Control Center, ?ng d?ng Home ho?c Siri.

- Ch? ?? bàn phím m?t tay: Ch? ?? này giúp vi?c nh?p li?u trên iPhone tr? nên d? dàng h?n. Bên c?nh ?ó, bàn phím QuickType m?i trên iPad giúp truy c?p nhanh vào các con s?, bi?u t??ng và ch?m câu.

- Và hàng lo?t các tính n?ng ?n khác.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 8,392
  • Tháng hiện tại: 210,691
  • Tổng lượt truy cập: 57,705,907

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465