tam quoc

 

Hiển thị thư mục của My Cloud Mirror trên File Explorer

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/11/2016 10:31 - Người đăng bài viết: admin
 

Với vài thao tác đơn giản sau đây, việc sao lưu dữ liệu từ máy tính vào NAS My Cloud Mirror sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 • ? c?ng m?ng WD My Cloud Mirror: D? dùng, b?o m?t cao
 • Dùng smartphone truy c?p WD My Cloud Mirror trong LAN
 • C?p nh?t firmware cho ? c?ng m?ng WD My Cloud Mirror
 • Truy c?p ? c?ng m?ng WD My Cloud t? thi?t b? di ??ng
 • Sao l?u d? li?u gi?a NAS WD My Cloud Mirror và ? USB

N?u không bi?t, nhi?u ng??i s? th??ng xuyên s? d?ng tính n?ng l?u tr? ?ám mây mycloud.com ?? sao l?u d? li?u t? máy tính lên NAS My Cloud Mirror m?c dù c? 2 thi?t b? này ?ang k?t n?i cùng l?p m?ng.

V? nguyên t?c, ph??ng pháp nh? trên ???c xem là ?úng. Tuy nhiên, th?c t? thì l?i khác, ng??i dùng s? ph?i ch? m?t kho?ng th?i gian dài ?? quá trình t?i d? li?u lên (upload) hoàn t?t, ??c bi?t là nh?ng t?p tin có dung l??ng l?n.

Chính vì v?y, n?u ?ang c?m th?y ngao ngán vì th?i gian ch? ??i, b?n hãy áp d?ng cách sau ?ây. Nh? ?ó, thao tác sao l?u d? li?u s? tr? nên nhanh chóng và d? dàng h?n.

??i v?i qu?n tr? viên

?? th?c hi?n, ??u tiên, hãy kh?i ch?y b?t k? trình duy?t có s?n trên máy tính và truy c?p vào giao di?n ?i?u khi?n Dashboard c?a NAS My Cloud Mirror . Trong giao di?n ?i?u khi?n Dashboard, b?n ti?p t?c truy c?p trang thi?t l?p Shares.

Ti?p ??n, trong giao di?n v?a hi?n th?, ?? t?ng ?? riêng t? cho t?ng ng??i dùng, b?n hãy nh?n ch?n l?n l??t t?ng th? m?c ???c hi?n th? trong danh sách các th? m?c ? c?t bên trái.

Lúc này, trong vùng thi?t l?p chính (bên ph?i), b?n hãy tr??t thanh kích ho?t c?a tùy ch?n Public v? v? trí Off (tr? các th? m?c ?ã ???c phép truy c?p công khai).

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 1
T?t ch? ?? chia s? Public

V?n trong vùng thi?t l?p chính c?a t?ng th? m?c, t?i vùng User Access, b?n ti?p t?c thay ??i quy?n ??c/ghi (Read/Write, bi?u t??ng hình s? tay) t??ng ?ng v?i tài kho?n ng??i dùng qu?n lý th? m?c này.

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 2
Th? m?c ch? có th? truy c?p t? ch? nhân c?a chúng.

Sau khi hoàn t?t, b?n hãy ti?p t?c chuy?n sang trang thi?t l?p Users.

Trong trang thi?t l?p v?a xu?t hi?n, b?n hãy tr??t thanh Passworld và ??t m?t kh?u cho t?ng tài kho?n ng??i dùng. Ngoài ra, b?n c?ng c?n ph?i ??t l?i tên m?c User name cho t?ng ng??i dùng ?? tránh nh?m l?n.

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 3
??t m?t kh?u cho t?ng ng??i dùng.

V?n t?i giao di?n thi?t l?p (bên ph?i) c?a t?ng ng??i dùng, trong vùng Share Access, b?n ti?p t?c xem xét nh?ng th? m?c ???c hi?n th? t?i ?ây có t??ng ?ng v?i quy?n s? d?ng c?a ng??i dùng ?ó hay không. N?u không, hãy nh?n ch?n Deny Access (bi?u t??ng hình d?u X).

Ví d?, trong hình d??i, ng??i dùng 'ducnt' có th? s? d?ng th? m?c 'ducnt' v?i quy?n Read/Write, các th? m?c còn l?i s? b? ch?n v?i quy?n Deny Access.

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 4

Sau khi hoàn t?t, b?n hãy cung c?p usernamepassword v?a t?o cho ng??i dùng.

??i v?i ng??i dùng

??u tiên, b?n hãy nh?p t? khóa network vào khung tìm ki?m (trên cùng ??i v?i Windows 7 và trên thanh taskbar ??i v?i Windows 10), sau ?ó nh?n m? m?c network trong k?t qu? tìm ki?m.

Khi c?a s? Windows/File Explorer xu?t hi?n, b?n s? th?y danh sách các thi?t b? ?ang k?t n?i chung m?ng n?i b?.

T?i ?ây, hãy nh?n ?úp chu?t vào bi?u t??ng thi?t b? NAS v?i tên WDMYCLOUDMIRROR ho?c MyCloudMirror tùy thu?c vào phiên b?n Windows ?ang s? d?ng.

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 5
Trên Windows 10, th? m?c c?a NAS My Cloud Mirror s? có tên WDMYCLOUDMIRROR.

Lúc này, m?t c?a s? Windows/File Explorer ngay l?p t?c xu?t hi?n và hi?n th? t?t c? th? m?c ?ang ???c l?u tr? trong NAS MyCloud Mirror.

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 6

L?u ý, n?u s? d?ng thi?t b? ch?y Windows 10, WD MyCloud Mirror có th? hi?n th? c?a s? d?ng pop-up yêu c?u ??ng nh?p tài kho?n qu?n tr? viên c?a thi?t b? này.

Ti?p ??n, trong c?a s? WDMYCLOUDMIRROR (ho?c MyCloudMirror), b?n hãy nh?n ph?i chu?t vào th? m?c t??ng ?ng v?i quy?n s? d?ng c?a mình, ch?n Map network drive...

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 7

Trong c?a s? Map network drive v?a xu?t hi?n, b?n có th? thay ??i tên phân vùng (ch? cái) tùy ý mình, sau ?ó nh?n Finish.

Lúc này, b?n hãy nh?p usernamepassword ?ã ???c qu?n tr? viên cung c?p vào h?p tho?i ??ng nh?p v?a xu?t hi?n. B?n c?ng có th? ?ánh d?u ch?n vào m?c Rememer my credentials.

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 8

M?t khi ??ng nh?p hoàn t?t, bi?u t??ng ? c?ng m?ng c?a th? m?c này s? ???c hi?n th? trên This PC/My Computer.

T? bây gi?, thao tác sao l?u t?p tin vào NAS My Cloud Mirror s? tr? nên thu?n ti?n và d? dàng h?n tr??c. Bên c?nh ?ó, th?i gian sao chép c?ng s? ???c rút g?n r?t nhi?u.

Hi?n th? th? m?c c?a My Cloud Mirror trên File Explorer 9
K?t qu? sau khi th?c hi?n.

L?u ý, trong m?t s? tr??ng h?p, m?c dù ?ã nh?p user name và password gi?ng nh? qu?n tr? viên ?ã cung c?p mà h? th?ng v?n thông báo r?ng ng??i dùng nh?p sai, ho?c h? th?ng không cho truy c?p vào th? m?c WDMYCLOUDMIRROR, b?n hãy th? kh?i ??ng l?i máy tính và th?c hi?n l?i các thao tác c?a ng??i dùng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 37
 • Khách viếng thăm: 32
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 15,582
 • Tháng hiện tại: 320,411
 • Tổng lượt truy cập: 51,818,264

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058