tam quoc

 

Người Việt vẫn vô tư xài Windows lậu, vì sao?

Đăng lúc: Thứ hai - 03/04/2017 15:22 - Người đăng bài viết: admin
 

Bản quyền phần mềm là câu chuyện không mới, nhưng không bao giờ cũ. Trong đó, Windows 'lậu' truyền kỳ có vẻ như khó có điểm dừng.

 • L?i t?m bi?t v?i d?u nh?c l?nh MS-DOS
 • V?n có th? nâng c?p mi?n phí Windows 10
 • 5 th? m?c ‘b?t kh? xâm ph?m’ c?a Windows
 • Khai thác Windows 10
 • Mu?n CPU Ryzen m?nh, ng??i dùng ph?i c?p nh?t BIOS bo m?ch ch?

Microsoft nh??ng b??c tr??c ng??i dùng Windows “Crack”?

Sau khi trình làng Windows 10 , Microsoft ?ã có ??ng thái ?? Windows 7 l?u c?ng có th? ???c Update lên Windows 10 b?n quy?n mi?n phí trong vòng 1 n?m. D??ng nh? Microsoft mu?n c?ng c? th? ph?n c?a Windows t?i các th? tr??ng m?i ?ang phát tri?n nh? châu Á, bên c?nh ?ó c?ng mu?n ch?ng t? r?ng s? hoàn thi?n c?a Windows 10 là lý do tuy?t v?i ?? cho ng??i dùng “t? b?” Windows 7 càng nhanh càng t?t.

V?i vi?c update ho?c Crack ?? lên Windows 10 hoàn toàn mi?n phí, ng??i tiêu dùng c?m th?y h? không m?t gì trong cu?c ch?i này. Th?c t? là sau m?i phiên b?n Windows, các ph?n m?m Crack m?c lên nh? n?m khi?n hãng khó có th? ki?m soát ???c tình tr?ng ng??i dùng Windows l?u. Nh?ng "cu?c ch?i" ?ang có s? chuy?n d?ch, Microsoft n? l?c "trói" ng??i dùng ngày càng ph? thu?c vào Windows nhi?u h?n b?ng cách liên k?t v?i các công ty ph?n c?ng và ph?n m?m ?? t?o ra nh?ng s?n ph?m ch? có th? ho?t ??ng ???c trên Windows 10 .

Ng??i Vi?t v?n vô t? xài Windows l?u, vì sao? 1

Hi?n t?i Windows 10 Home ?ang ???c bán v?i giá niêm y?t t?i Vi?t Nam vào kho?ng 2,349 tri?u ??ng, v?i Windows 10 Pro là 4,049 tri?u ??ng, và có r?t nhi?u ??i lý l?n ?ang phân ph?i Windows b?n quy?n t?i Vi?t Nam nh? FPT Shop, Siêu th? Tr?n Anh, Phúc Anh, ?i?n máy Pico, Hanoi Computer, Máy tính Anphat...

Ng??i Vi?t v?n vô t? xài Windows l?u, vì sao? 2
Nhi?u ??i lý ch?a ch? ??ng gi?i thi?u Windows và Office b?n quy?n cho khách hàng mua máy tính.

V?i Windows b?n quy?n b?n s? nh?n ???c gì?

(+84) 43935 1053 và (+84) 1201 1103 là hai hotline túc tr?c 24/7 s? gi?i quy?t m?i v?n ?? mà b?n ?ang g?p ph?i: H? ?i?u hành, các s?n ph?m ch?y Windows, các ph?n m?m và các gi?i pháp c?a Microsoft. B?n s? không ph?i lo v? rào c?n ngôn ng? n?a vì t?ng ?ài t? v?n trao ??i v?i khách hàng hoàn toàn b?ng ti?ng Vi?t.

Ngoài ra b?n có th? chat tr?c ti?p v?i tr? lý ?o c?a Microsoft (b?ng ti?ng anh), mô t? l?i mà b?n ?ang g?p ph?i và tr? lý s? t? tr? l?i ?? giúp b?n kh?c ph?c v?n ??.

Khi máy g?p tr?c tr?c v?i Windows, b?n có th? c?m ??a (bao g?m c? Product key in trên bao bì) ??n b?t k? Trung tâm b?o hành (TTBH) ?y quy?n nào c?a thi?t b? ?ó, ví d? nh? b?n dùng máy ASUS, b?n có th? yêu c?u nhân viên TTBH ASUS cài ??t l?i h? ?i?u hành cho b?n. V?i các s?n ph?m ???c bán kèm Windows s?n trong máy, b?n s? ???c h? tr? cài l?i tr?n ??i, k? c? khi s?n ph?m ?ã h?t b?o hành.

V?i s?n ph?m nào mà không ???c bán kèm Windows b?n quy?n, nhân viên TTBH có quy?n t? ch?i giúp ?? các v?n ?? liên quan ??n ph?n m?m, và ch? ??m b?o cho b?n v? m?t ph?n c?ng làm vi?c bình th??ng.

N?u b?n c?m th?y Windows b?n quy?n là th? gì ?ó quá xa x?, b?n có th? tham kh?o nh?ng dòng máy tính ???c bán kèm v?i h? ?i?u hành Windows 10 ?? gi?m b?t chi phí. Ngoài ra, Microsoft còn tung ra r?t nhi?u gói h? tr? Windows và Office hoàn toàn mi?n phí ??i v?i sinh viên c?a r?t nhi?u tr??ng ??i h?c t?i Vi?t Nam.

Ng??i Vi?t v?n vô t? xài Windows l?u, vì sao? 3
H?c sinh c?a m?t s? tr??ng nh? ??i h?c FPT, ??i h?c Bách Khoa,… ???c quy?n ti?p c?n r?t nhi?u ph?n m?m c?a Microsoft hoàn toàn mi?n phí thông qua tài kho?n Microsoft Imagine.

??ng vì d? mà vi ph?m 

V?i nh?ng doanh nghi?p s? d?ng ph?n m?m l?u ho?c bán máy tính cài Windows l?u cho khách hàng, theo ngh? ??nh 56/2006 N?-CP v? lu?t S? h?u trí tu?, doanh nghi?p ?ó có th? b? x? ph?t t? vài ch?c tri?u cho ??n hàng t? ??ng, tùy vào s? l??ng máy l?u mà các c? quan ch?c n?ng có th? ki?m kê ???c. Hi?n t?i chúng ta m?i ch? th?y ???c các v? x? ph?t hành chính v?i các doanh nghi?p l?n t?i Vi?t Nam, còn v?i nh?ng doanh nghi?p nh? và ng??i dùng cá nhân thì v?n còn buông l?ng khá nhi?u. S? vi?c còn nhi?u t?n ??ng, ph?n l?n ph? thu?c vào ý th?c s? d?ng ph?n m?m b?n quy?n t?i Vi?t Nam còn ch?a cao.

Ng??i Vi?t v?n vô t? xài Windows l?u, vì sao? 4
Key “OEM” v?i cái giá th?p h?n hai m??i l?n so v?i hàng chính hãng, hi?n ?ang ???c rao bán tràn lan trên m?ng.

Vi?c Windows 10 ?ang có giá 50-100,000 ??ng trên m?ng là do m?t s? thành ph?n s? d?ng th? tín d?ng gi? ?? mua các gói ph?n m?m v?i tài kho?n Technet, MSDN (tài kho?n dành cho l?p trình viên), tài kho?n Microsoft Imagine (dành cho h?c sinh sinh viên) và các tài kho?n Mi?n phí dành cho các t? ch?c phi l?i nhu?n ???c h??ng ?u ?ãi t? Microsoft (các t? ch?c t? thi?n, d?y h?c, nghiên c?u khoa h?c...). M?t s? là các gói key mua cho doanh nghi?p theo s? l??ng l?n, các gói key cho các hãng s?n xu?t máy tính… b? tu?n ra ngoài theo nhi?u hình th?c khác nhau.

Nh?ng hình th?c kích ho?t sau ???c cho là h?p l?:

- Mua Windows b?n quy?n t?i ??i lý ?y quy?n.

- Nâng c?p t? h? ?i?u hành Windows c? có b?n quy?n.

- Kích ho?t b?ng máy ch? n?i b? KMS (Crack KMSpico là l?i d?ng v?n ?? này).

- Mua key và t? nh?p Product key t? bao bì c?a s?n ph?m.

- Tr? thành Insider Preview, nh?n b?n th? liên t?c t? Microsoft (Fast Ring ho?c Slow Ring).

- Nhân s? c?a Microsoft, có tài kho?n nhân viên c?a Microsoft.

- Active by phone, h? tr? kích ho?t l?i khi thay ??i ph?n c?ng (b?n ph?i có key b?n quy?n s?n, key OEM ch? có th? kích ho?t ???c m?t l?n).

Microsoft s? xóa b?n quy?n c?a máy khi phát hi?n th?y:

- 1 Key ???c ??ng nh?p vào nhi?u máy .

- Thay ??i ph?n c?ng (?a ph?n key OEM không th? kích ho?t l?i do b? khóa v?i 1 ph?n c?ng duy nh?t).

- Phát hi?n tài kho?n c?a Technet, c?a MS Imagine là gi? m?o.

H?c cách tôn tr?ng ng??i khác, là h?c cách tôn tr?ng b?n thân

Ranh gi?i c?a Windows b?n quy?n và Windows l?u là m?t cái gì ?ó r?t mong manh. Ng??i dùng Windows l?u b?ng hình th?c crack th??ng ít nh?n th?c ???c r?i ro trong khi th?y rõ kho?n ti?t ki?m ???c r?t nhi?u. Còn "vô t?" ch?n mua key “OEM” chính là ti?p tay làm giàu b?t chính cho nh?ng k? làm tín d?ng gi?. Và ?a s? ??u cho r?ng Crack ho?c b? ra 100 ngàn ??ng t?c là b?n thân mình khôn h?n ng??i tiêu hai tri?u ??ng cho Windows b?n quy?n.

Lý do không ?? ti?n mua v?n luôn là cái c? ?? nhi?u ng??i Vi?t ti?p t?c s? d?ng ph?n m?m l?u. Nh?ng cho dù không có ti?n, h? v?n ti?p t?c s? d?ng Windows, b?ng cách nào ?ó, thay vì dùng nh?ng h? ?i?u hành mã ngu?n m? mi?n phí. Và h? cho r?ng nh?ng l?i xu?t hi?n trên Windows phiên b?n l?u c?a mình là do Microsoft làm s?n ph?m ch?a ???c t?t.

V?n hóa xài “Crack” ?ang hình thành m?t thói quen r?t x?u t?i Vi?t Nam, làm cho chúng ta quên ?i r?ng là nh?ng s?n ph?m nh? âm nh?c, ph?n m?m, phim ?nh, tài li?u v?n b?n… ??u t?n t?i quy?n s? h?u trí tu?. Nó có th? làm cho ng??i quen dùng hàng l?u s? m?t ?i s? x?u h? khi s? d?ng s?n ph?m không b?n quy?n. Có th? vài tr?m nghìn hay vài tri?u ??ng cho m?t ph?n m?m là cao so v?i m?c thu nh?p c?a nhi?u ng??i, nh?ng n?u th?u hi?u nh?ng l?i ích thi?t th?c thì cái nhìn s? khác. Và c?n nh?, ti?t ki?m ???c m?t ít ti?n d??i hình th?c không h?p pháp không có ngh?a là mình khôn h?n ng??i ng??i tuân th? lu?t l?.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 28
 • Khách viếng thăm: 26
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 10,311
 • Tháng hiện tại: 95,817
 • Tổng lượt truy cập: 58,283,509

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465