tam quoc

 

Những tính năng mới trên Windows 10 Creators Update

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/05/2017 18:36 - Người đăng bài viết: admin
 

Ứng dụng 3D cho mọi người, khóa máy khi người dùng rời xa, phát trực tiếp game ở độ phân giải 4K cùng nhiều cải tiến quan trọng khác.

 • Chô?ng ?ô?i nhanh ta?i khoa?n ng???i du?ng trên Windows
 • Kích ho?t tính n?ng t? d?n d?p ? c?ng trên Windows 10 Creators
 • Khai thác s?c m?nh ?? h?a r?i cho ?ng d?ng Windows
 • Th? thu?t Windows: ?óng nhi?u c?a s? ?ng d?ng b?ng dòng l?nh
 • Sao l?u d? li?u c?a tài kho?n Facebook v? máy tính
Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update 1

B?n nâng c?p l?n ti?p theo c?a Windows 10 , v?i tên g?i Creators Update , theo d? ki?n s? ???c Microsoft phát hành chính th?c vào tháng 4 t?i ?ây. S? có nhi?u tính n?ng m?i hoành tráng nh? ?ng d?ng 3D, h? tr? th?c t? ?o và t??ng tác th?c t?, phát tr?c ti?p game ? ?? phân gi?i 4K cùng nhi?u c?i ti?n quan tr?ng và nâng c?p nh?ng tính n?ng ?ã có. B? qua nh?ng th? cao siêu có th? b?n không c?n t?i, là m?t ng??i dùng máy tính Windows 10 bình th??ng b?n c?ng ???c h??ng l?i nhi?u t? nh?ng ??i m?i cho b?n nâng c?p l?n này mà không h? t?n phí. 

Microsoft v?n ?ang ti?p t?c tinh ch?nh cho ??n lúc chính th?c phát hành Creators Update, nh?ng hi?n t?i nh?ng ai tham gia ch??ng trình Windows Insider thi?t l?p c?p nh?t nhanh (Fast Ring) ?ã có th? tr?i nghi?m ??y ?? nh?ng c?i ti?n m?i nh?t thông qua b?n Windows 10 Insider Preview Build 15031 cho PC phát hành trong tháng 2. Trong b?n Build này, Micrsoft ?ã dùng ch? “release” trong ph?n tên g?i thay vì là “prerelease” nh? nh?ng b?n Build tr??c ?ó, g?n nh?t là Build 15025, d??ng nh? ng? ý r?ng Creators Update g?n nh? ?ã hoàn thi?n và không thay ??i n?a. Ngh?a là nh?ng tính n?ng n?i b?t d??i ?ây s? ??n v?i ng??i dùng trên toàn th? gi?i trong b?n c?p nh?t m?i nh?t. 

T? ??ng khóa màn hình khi b?n r?i xa máy tính

Thông th??ng ?? khóa nhanh màn hình máy tính b?n nh?n ??ng th?i t? h?p phím Windows + L. Nh?ng s?p t?i ?ây b?n có th? b? qua thao tác này trên Windows 10 nh? Dynamic Lock. Tính n?ng này khi ???c kích ho?t trong ?ng d?ng Settings (truy c?p Settings > Accounts > Sign-in options) s? t? ??ng khóa PC Windows 10 khi b?n r?i xa máy ra ngoài vùng k?t n?i Bluetooth gi?a PC và smartphone hay m?t thi?t b? khác ?ã thi?t l?p dùng c?p ?ôi v?i PC tr??c ?ó.

Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update 2

Trình duy?t Edge qu?n lý tab t?t h?n

Microsoft ?ang n? l?c l?y lòng ng??i dùng khi mà th? ph?n trình duy?t c?a Google Chrome ?ang ngày càng t?ng. V?i Creators Update, Microsoft Edge ?ã có nhi?u c?i ti?n ?áng k?, trong ?ó ?áng chú ý là kh? n?ng qu?n lý nhi?u tab ??ng th?i. Không c?n r?i kh?i trang hi?n t?i b?n v?n có th? xem tr??c n?i dung các tab khác c?a trình duy?t Edge nh? thanh xem tr??c “tab preview bar” có kích th??c r?ng ?? ?? hi?n th? các ?nh thumbnail. ?i?u này tránh cho b?n kh?i b? nh?m l?n khi chuy?n ??i gi?a nhi?u tab trình duy?t, nh?t là có nh?ng tab c?a cùng m?t trang web v?i các tiêu ?? và bi?u t??ng t??ng t?.

Edge còn có nút “Set tabs aside” bên trái giúp b?n d?u nhanh các tab sang m?t bên khi mu?n b?t ??u v?i m?t tab m?i, sau này s? ph?c h?i l?i khi c?n dùng mà ch? vi?c nh?n nút m?t l?n. 

C?a s? Compact Overlay

Microsoft m?i gi?i thi?u công c? ?a nhi?m ki?u Picture-in-Picture, cho phép b?n trong khi làm m?t công vi?c nào ?ó không quá t?p trung (ki?m tra email hay l??t web ch?ng h?n) v?n có th? xem video YouTube trong m?t c?a s? thu nh? ? góc màn hình. Ch? ?? c?a s? Compact Overlay th?c s? h?u ích cho nh?ng ai mu?n dùng máy v?a làm gì ?ó v?a xem phim v?i Movies & TV, hay chat video v?i Skype ho?c ?ng d?ng t??ng t? khác s? ???c phát tri?n trong t??ng lai g?n.

Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update 3

Tinh ch?nh giao di?n Action Center

Trung tâm thông báo Action Center có thêm bi?u t??ng trên b?ng ?i?u khi?n truy c?p nhanh Quick Access cho phép b?n ?i?u ch?nh nhanh vài th? t? ?ây nh? Wi-Fi, ?? sáng màn hình. Thanh tr??t c?ng có th? ???c b? sung ?? ch?nh ?? sáng hay âm l??ng ti?n cho thao tác trên màn hình c?m ?ng.

T?m d?ng c?p nh?t t? ??ng

C? ch? t? ??ng c?p nh?t c?a Windows 10 giúp ng??i dùng không c?n quan tâm t?i v?n ?? cài ??t c?ng có b?n c?p nh?t m?i th??ng k?. Nh?ng chính ?i?u này l?i làm nhi?u ng??i khó ch?u vì ?ôi khi quá trình c?p nh?t không ?úng lúc khi?n công vi?c c?a h? b? ?ình tr?.

V?i Creators Update, b?n c?ng không th? ng?n c?p nh?t di?n ra t? ??ng, nh?ng may m?n là có th? trì hoãn. ?? làm ch? ti?n trình c?p nh?t b?n hãy truy c?p Settings > Update & security > Windows Update và nh?n vào “Advanced options” trong ph?n Update Settings.

 T?i trang thi?t l?p b?n ch? vi?c b?t ch?c n?ng Pause Updates, ?i?u ?ó s? giúp h? th?ng t?m d?ng c?p nh?t t?i 35 ngày. Trong th?i gian này b?n v?n có th? ch? ??ng c?p nh?t th? công vào nh?ng th?i ?i?m thích h?p n?u th?y c?n thi?t.

Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update 4

Ánh sáng ban ?êm

Microsoft b? sung cho Windows 10 m?t ch? ?? ban ?êm v?i m?c ?ích gi?m ánh sáng xanh ?? b?t b?c x? ánh sáng c?a màn hình, g?i là “ Night light ”. Khi b?n kích ho?t ch? ?? này trong màn hình thi?t l?p Night light settings (truy c?p Settings > System > Display, r?i nh?n Night light settings) b?ng cách nh?n vào nút Turn on now, nhi?t ?? màu c?a máy tính (hay máy tính b?ng) s? th?p d?n nh? khi chi?u t?i d?n buông. ?i?u ?ó giúp gi?m thi?u tác ??ng c?a ánh sáng xanh khi dùng máy ban ?êm, và nh? v?y v? lý thuy?t khi ?i ng? s? c?m th?y ngon gi?c h?n. B?n c?ng có th? thi?t l?p l?ch t? ??ng cho ch? ?? “Night light” v?i nút tr??t và khung th?i gian bên d??i m?c Schedule. 

Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update 5

Nhóm nhanh các Tile trong menu Start

Menu Start c?a Windows 10 ???c c?i ti?n liên t?c và v?n ch?a d?ng l?i. Thay ??i m?i nh?t là b?n ch? vi?c kéo và th? các ô Live Tiles ch?ng lên nhau ?? t?o ra nhóm m?i ch?a các Tile theo cùng ch?c n?ng hay ch? ??. Khi b?n nh?n vào m?t nhóm Tile, nó s? bung ra các Title xu?ng phía d??i trên menu Start.

T? ??ng d?n d?p ? c?ng

?ôi khi b?n c?n d?n d?p ? c?ng ?? gi?i phóng ch? tr?ng nh?ng d? li?u m?i. Creators Update s? giúp b?n b?ng cách t? ??ng xóa b? nh?ng t?p tin t?m không c?n dùng và làm s?ch thùng rác (Recycle Bin). ?? th?c hi?n b?n truy c?p Settings > System > Storage và kích ho?t Storage sense b?ng cách g?t nút tr??t sang On. Nh?n vào “Change how we free up space” ?? thay ??i tùy ch?nh gi?i phóng ? c?ng theo ý mình. 

Ch?p m?t ph?n màn hình

Nh?n t? h?p phím Windows + Shift + S s? kích ho?t công c? cho phép ch?p l?i m?t ph?n màn hình mà b?n ch?n. ?nh ch?p s? ???c chép vào b? nh? ??m (clipboard) và b?n có th? dán vào m?t ?ng d?ng khác, ch?ng h?n ?ng d?ng v? Paint, b?ng cách nh?n t? h?p phím CTRL + V.

Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update 6

Thay ??i ?? phân gi?i màn hình ti?n h?n

V?i Creators Update, b?n thay ??i ?? phân gi?i màn hình ngay t?i trang thi?t l?p Display trong nhóm System c?a ?ng d?ng Settings. Tr??c ?ây b?n còn ph?i nh?n vào “Advanced display settings” m?i t?i ???c trang ?i?u ch?nh. 

Game Bar h? tr? ch?i game toàn màn hình 

Windows Game Bar ???c c?i thi?n, h? tr? ch? ?? toàn màn hình, và ?ã có 52 game ???c h? tr?, theo công b? c?a Microsoft v?i b?n Build 15031. B?n ch? vi?c nh?n t? h?p phím Windows + G ?? m? Game Bar nh?m quay phim, ch?p l?i màn hình hay phát tr?c tuy?n quá trình ch?i game c?a mình. Trong nhóm thi?t l?p Gaming c?a ?ng d?ng Settings cho phép b?n ch?n phím t?t t??ng ?ng t?ng ch?c n?ng. H?n n?a, ch? ?? Game Mode n?u b?t lên s? ?em ??n tr?i nghi?m game m??t h?n vì khi ?ó h? th?ng ?u tiên tài nguyên ph?n c?ng cho cu?c ch?i c?a b?n.

Windows Share c?i ti?n giao di?n 

Ch?c n?ng Share c?a Windows 10, có t? th?i Windows 8 , cho phép b?n chuy?n ti?p n?i dung qua các ?ng d?ng Windows h? tr? tính n?ng này. Trong Creators Update, c?a s? Share ch?a các ?ng d?ng chia s? có s? thay ??i. Khi nh?n nút Share trong m?t ?ng d?ng, thay vì c?a s? chia s? tr??t vào t? bên ph?i gi? ?ây s? hi?n gi?a ?ng d?ng nhìn tr?c quan và ti?n d?ng h?n cho ng??i dùng.

Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update 7

?i?u khi?n ch?m trên touchpad 

N?u laptop c?a b?n h? tr? công ngh? “Precision Touchpad” thì Creators Update s? cho phép gán các ?i?u khi?n t??ng ?ng v?i c? ch? ngón tay trên bàn c?m ?ng touchpad c?a máy. Truy c?p Settings > Devices > Touchpad ?? thi?t l?p các thao tác ch?m touchpad b?ng hai, ba hay b?n ngón tay, ho?c vu?t nh?ng ngón tay c?a b?n theo m?t trong b?n h??ng (lên, xu?ng, trái, ph?i), t??ng ?ng kích ho?t m?t ?i?u khi?n nào ??y trong Windows 10. Ch?ng h?n, b?n có th? gán thao tác vu?t lên b?n ngón tay trên touchpad s? chuy?n màn hình sang môi tr??ng desktop, ho?c ch?m ba ngón tay lên touchpad s? b?t lên giao di?n tr? lý ?o Cortana .

Touchpad ?o

Công c? này s? h?u ích khi b?n k?t n?i m?t máy tính b?ng ch?y Windows 10, nh? Surface Pro ch?ng h?n, t?i m?t màn hình ngoài, nh? TV. N?u b?n thi?t l?p màn hình ngoài v?i ch?c n?ng màn hình m? r?ng, và b?n không có chu?t hay touchpad k?t n?i v?i máy tính b?ng, b?n s? có th? t?o ra m?t touchpad ?o trên màn hình máy tính b?ng. Nó s? ho?t ??ng nh? là m?t touchpad th?c s? nh? v?y b?n có th? ?i?u khi?n con tr? chu?t trên màn hình ngoài.

Trung tâm b?o m?t m?i 

?ng d?ng m?i mang tên Windows Defender Security Center s? t?p h?p m?i thi?t l?p, thông báo v? b?o m?t trên Windows 10 v? chung trong m?t c?a s? có giao di?n ??n gi?n, ??p m?t, và ti?n d?ng.

MyPeople tr? h?n? 

Trong n? l?c t?ng c??ng kh? n?ng t??ng tác m?ng xã h?i trên Windows 10, Microsoft mu?n ??a MyPeople lên thanh tác v?, ti?n cho b?n “?ính” bi?u t??ng nh?ng ng??i th??ng liên l?c lên taskbar ?? khi c?n thì nhanh chóng liên h? ch? v?i “m?t ch?m”. ?i?u này s? ti?n cho trao ??i th??ng ngày nh?t là khi b?n làm vi?c c?ng tác theo nhóm. Tuy nhiên d??ng nh? MyPeople ?ã tr? h?n không k?p gây ?n t??ng trong Creators Update. 

PC World VN 03/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

phải giờ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 45
 • Khách viếng thăm: 42
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 3,204
 • Tháng hiện tại: 227,395
 • Tổng lượt truy cập: 57,722,611

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465