tam quoc

 

Qualcomm ra mắt nền tảng di động Snapdragon 660 và Snapdragon 630

Đăng lúc: Thứ ba - 09/05/2017 18:44 - Người đăng bài viết: admin
 

Snapdragon 660 và 630 được hãng công nghệ Mỹ khẳng định sẽ cung cấp hiệu năng vượt trội cho khả năng chụp ảnh ở cấp độ chuyên nghiệp và tối ưu hóa thiết bị khi chơi game. Bên cạnh đó, hai nền tảng này cũng hỗ trợ thời lượng sử dụng pin dài hơn và tốc độ LTE nhanh hơn cho thiết bị di động.

 • Qualcomm g?p ‘??i n?n’ v?i BXL 8 nhân Snapdragon 810
 • V?a thoát t?i Trung Qu?c, Qualcomm l?i dính vào v? Hàn Qu?c
 • Snapdragon 835 và tham v?ng tr? l?i ??u tr??ng PC c?a Qualcomm
 • Snapdragon 835 khác bi?t ra sao
 • 5 ?i?u c?n bi?t v? Qualcomm Snapdragon 835
 • 2017: M?ng vi?n thông s? nhanh và m?nh h?n

Qualcomm Incorporated ngày 9/5 phát ?i thông cáo báo chí cho bi?t công ty tr?c thu?c c?a t?p ?oàn là Qualcomm Technologies Inc. v?a ra m?t hai n?n t?ng di ??ng m?i Snapdragon 660 và Snapdragon 630.

Theo ?ó, n?n t?ng di d?ng Snapdragon 660 và 630 bao g?m SoC Snapdragon 660 và 630 bao g?m công ngh? k?t n?i, k?t h?p v?i ph?n m?m và các linh ki?n ph?n c?ng, g?m gi?i pháp ngo?i vi RF, Wi-Fi tích h?p, qu?n lý pin, b? gi?i mã âm thanh và khu?ch ??i âm thanh. T?t c? ??u ???c nh?m h? tr? m?t gi?i pháp di ??ng toàn di?n.

 

"V?i s? ra ??i c?a n?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 và 630, chúng tôi r?t vui m?ng vì các tính n?ng nh? c?i thi?n ch?t l??ng hình ?nh và LTE t?c ?? cao s? có m?t trên hàng lo?t thi?t b? mà không ?nh h??ng ??n hi?u n?ng hay ch?t l??ng", ông Kedar Kondap - Phó Ch? t?ch b? ph?n qu?n lý s?n ph?m t?i Qualcomm Technologies chia s?, "?i?u này giúp nhi?u ng??i dùng ???c ti?p c?n nh?ng tr?i nghi?m cao c?p h?n v?i máy ?nh, âm thanh, hình ?nh, k?t n?i, hi?u n?ng CPU và GPU cao h?n, t?c ?? s?c nhanh và trí tu? nhân t?o ".

N?n t?ng di ??ng Qualcomm Snapdragon 660 và 630 nâng cao ch?t l??ng hình ?nh, tr?i nghi?m game, k?t n?i tích h?p và trí tu? nhân t?o

N?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 và 630 t?p trung vào 7 y?u t?:

 • Máy ?nh: Máy ?nh ch?t l??ng cao Qualcomm Spectra 160 h? tr? ISP, c?i thi?n ch?t l??ng hình ?nh ?? có ???c tông màu da t? nhiên, ch?t l??ng hình ?nh t?t h?n trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u, c?ng nh? ti?t ki?m ?i?n n?ng và t?c ?? truy?n d? li?u nhanh h?n cho ?i?n tho?i có máy ?nh kép. Các tính n?ng khác c?ng ???c h? tr? là zoom quang h?c, hi?u ?ng xóa phông, t? ??ng l?y nét theo pha và c?i thi?n tính kh? n?ng ch?ng rung khi quay video.
 • X? lý âm thanh/hình ?nh: Qualcomm Hexagon 680 DSP có tính n?ng m? r?ng vector (HVX) trên n?n t?ng Snapdragon 660 giúp thi?t b? ti?t ki?m ?i?n n?ng nh?ng v?n ??t hi?u qu? cao trong x? lý hình ?nh, th? giác máy tính (computer vision) và l??ng tác v? trí tu? nhân t?o, m?t tính n?ng l?n ??u tiên có m?t trên dòng vi x? lý 600. Các th? vi?n ph?n m?m ???c t?i ?u hóa h? tr? cho TensorFlow và Halide. C? hai n?n t?ng cùng h? tr? công ngh? Qualcomm All-Ways Aware v?i h? tr? Google Awareness API. Công ngh? này mang ??n m?t th? h? m?i nh?ng tr?i nghiêm m??t mà d?a trên ng? c?nh và tiêu hao n?ng l??ng c?c th?p ch?y trên Hexagon DSP c?a Qualcomm Technologies.
 • K?t n?i: Snapdragon 660 và 630 ??u ???c trang b? modem X12 LTE cùng v?i b? thu phát SDR660 RF, giúp cho t?c ?? t?i c?a dòng SoC 600 l?n ??u tiên ??t ng??ng 600Mbps. Snapdragon 660 h? tr? 2x2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi ?? t?ng g?p ?ôi l??ng d? li?u và gi?m ??n 60% ?i?n n?ng tiêu th? khi t?i d? li?u so v?i Snapdragon 652. Kh? n?ng ti?p sóng c?ng ???c c?i thi?n, ??c bi?t hi?u qu? v?i các c?n h? hay v?n phòng có t??ng g?ch dày ho?c t??ng bê tông, cùng nhi?u tính n?ng v??t tr?i nh? chia s? anten LTE/Wi-Fi và ho?t ??ng trên hai b?ng t?n cùng lúc (Dual Band Simultaneous). C? hai n?n t?ng ??u h? tr? gi?i pháp ngo?i vi RF tiên ti?n bao g?m Qualcomm TruSignal v?i anten ?i?u ch?nh thích nghi s? d?ng công ngh? g?p sóng m?ng (Carrier Aggregation), ???c thi?t k? ?? t?i ?u hóa ch?t l??ng tín hi?u trong các ?i?u ki?n khác nhau cho ph?m vi k?t n?i r?ng, d? li?u và tr?i nghi?m tho?i ??ng nh?t h?n.
  Snapdragon 660 và 630 là nh?ng vi x? lý ??u tiên thu?c dòng 600 s? h?u công ngh? Envelope Tracking, bao g?m High Power User Equipment (HPUE) giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng và gi?m phát nhi?t. C? hai n?n t?ng ??u tích h?p công ngh? ??nh v? m?nh m?, nh?y h?n, và h? tr? các h? th?ng ??nh v? (Galileo và QZSS) ?? t?ng t?c ?? ??nh v?, có nhi?u c?i thi?n ?? h? tr? nhu c?u t? các d?ch v? kh?n c?p tr?ng y?u, c?ng nh? ??nh v? giao thông ???ng b? m??t mà h?n v?i ?i?n n?ng tiêu th? gi?m ??n 50-75% (so v?i th? h? tr??c). C? hai n?n t?ng c?ng ???c trang b? công ngh? Bluetooth 5 cho phép thi?t b? truy?n t?i d? li?u v?i t?c ?? g?p ?ôi so v?i th? h? tr??c.
 • CPU và GPU ???c nâng c?p: K? th?a n?n t?ng di ??ng Snapdragon 653, n?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 ???c c?i thi?n 20% hi?u su?t v?i CPU Qualcomm Kryo 260, và GPU ???c c?i thi?n ??n 30% hi?u n?ng v?i Qualcomm Adreno 512, mang ??n tr?i nghi?m khi ch?i game và ?a ph??ng ti?n v??t tr?i. Snapdragon 630 là vi x? lý k? th?a Snapdragon 625, c?ng ???c t?ng 30% hi?u n?ng GPU nh? ???c trang b? Adreno 508 và CPU m?nh h?n 10% so v?i th? h? tr??c. C? hai n?n t?ng ??u ???c chú tr?ng thi?t k? ?? mang ??n kéo dài th?i l??ng pin m?t cách ?n t??ng.
 • Qualcomm Quick Charge 4: C? hai n?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 và 630 ??u ???c trang b? công ngh? Quick Charge m?i nh?t. Công ngh? cho phép ?i?n tho?i có ?? pin cho 5 gi? ?àm tho?i ch? sau 5 phút s?c, và ch? m?t 15 phút ?? n?p 50% pin cho thi?t b?.
 • B?o m?t: C? hai n?n t?ng ??u h? tr? Qualcomm Mobile Security cung c?p tính n?ng b?o m?t d?a trên l?p b?o v? ph?n c?ng, xác th?c ng??i dùng và ch?ng th?c thi?t b? trên thi?t b? di ??ng.
 • Trí tu? nhân t?o /máy h?c: Các OEM và nhà phát tri?n ph?n m?m có th? mang ??n tr?i nghi?m ng??i dùng h?p d?n và lôi cu?n v?i trí tu? nhân t?o trên n?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 và 630 b?ng b? công c? Snapdragon Neural Processing Engine SDK.
  Ki?n trúc ph?n m?m không ??i x?ng này h? tr? Caffe/Caffe2 và Tensor Flow, h??ng ??n vi?c ch?y các ki?n trúc m?ng neural (trí tu? nhân t?o) trên nhân Snapdragon phù h?p v?i ki?m ??nh ?i?u n?ng và hi?u n?ng c?a các tính n?ng mong mu?n - CPU, GPU hay DSP/HVX.

N?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 và 630 dùng chung ki?n trúc modem và camera, v?i s? chân c?m và ph?n m?m t??ng thích (có th? ???c thay th? v?i nhau), giúp các OEM ch? t?o, th? nghi?m và hi?u ch?nh thi?t b? ??n gi?n và d? dàng h?n. C? hai n?n t?i ??u ???c s?n xu?t v?i công ngh? 14nm FinFET, h? tr? quay và xem video 4K, cùng t?i ?a 8GB b? nh? RAM và Vulkan API. Ngoài ra, n?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 h? tr? hi?n th? ?? phân gi?i QHD (2K) còn 630 h? tr? FHD/QXGA (1080p).

??n nay, ?ã có h?n 1.000 thi?t k? ?ã ???c ra m?t ho?c ???c d? ki?n s? d?ng các n?n t?ng di ??ng th? h? Snapdragon 600. N?n t?ng di ??ng Snapdragon 660 ?ang ???c ??a ra th? tr??ng, trong khi n?n t?ng di ??ng Snapdragon 630 s? b?t ??u ???c ??a ra vào cu?i tháng 5/2017.

Tham kh?o thêm thông tin v? Snapdragon 660 và 630 t?i ??a ch?  https://www.qualcomm.com/products/qualcomm-snapdragon-630-mobile-platform , https://www.qualcomm.com/products/qualcomm-snapdragon-660-mobile-platform và  https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2017/05/08/snapdragon-660-and-630-mobile-platforms-high-end-features-more-devices

Ngu?n: Qualcomm/Matterhorn 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 22
 • Khách viếng thăm: 16
 • Máy chủ tìm kiếm: 6
 • Hôm nay: 9,112
 • Tháng hiện tại: 211,411
 • Tổng lượt truy cập: 57,706,627

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465