tam quoc

 

Thủ thuật giúp shutdown nhanh máy tính

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/12/2016 23:08 - Người đăng bài viết: admin
 

Quá trình tắt máy của PC bỗng nhiên trở nên chập chạm? Hãy làm theo những phương pháp sau đây để khắc phục vấn đề này.

 • S?a l?i File Explorer hi?n th? 2 th? m?c OneDrive
 • Chuy?n ??i nhanh c?a s? trên Windows
 • Hi?n th? t? h?p phím khi quay màn hình trên Windows
 • Ghim th? m?c vào thanh Taskbar trên Windows 10
 • L?i Outlook không ??ng b? email trên Windows 10

C?n ch?c ch?n r?ng Windows không xóa các t?p tin Page File khi Shutdown

V? c? b?n, Windows s? d?ng m?t t?p tin v?i tên g?i Page File (C:\pagefile.sys), có ch?c n?ng trao ??i, l?u tr? các d? li?u trên RAM vào t?p tin này khi RAM ??y ho?c quá t?i, còn ???c bi?t ??n nh? m?t b? nh? ?o n?m trên ? c?ng.

M?c dù Page File chi?m r?t nhi?u dung l??ng l?u tr? c?a ? c?ng, nh?ng h? th?ng c?ng có m?t thi?t l?p ?n, m?c ??nh vô hi?u hóa, có kh? n?ng nh?m xóa b? page file khi máy tính b?t ??u vào quá trình Shutdown.

C? th? h?n, n?u ???c kích ho?t (b?i ng??i dùng ho?c do m?t ?ng d?ng/công c? nào ?ó), thi?t l?p này s? xóa toàn b? d? li?u ???c l?u trong t?p tin này nh?m ??m b?o không có b?t k? d? li?u nh?y c?m nào b? r? r? ra khi ? c?ng b? tháo r?i kh?i máy tính và ti?n hành ki?m tra t?p tin Page File.

Tuy nhiên, quá trình t?t máy (Shutdown) nhanh hay ch?m s? tùy thu?c vào dung l??ng c?a t?p tin Page File và t?c ?? c?a ? c?ng.

Do v?y, n?u ?ang dùng ? c?ng HDD có dung l??ng l?n, b?n có th? vô hi?u hóa thi?t l?p ?n trên nh?m giúp vi?c Shutdown máy tính tr? nên nhanh h?n.

?? th?c hi?n, b?n hãy nh?n t? h?p phím Windows + R, sau ?ó nh?p t? khóa regedit vào h?p tho?i RUN v?a xu?t hi?n và nh?n OK.

T?i c?a s? Registry, b?n ti?p t?c truy c?p ??n ???ng ??n

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

? vùng giao di?n bên ph?i c?a khóa Memory Management, b?n hãy tìm ??n khóa ClearPageFileAtShutdown. Trong tr??ng h?p không tìm th?y khóa này, b?n hãy yên tâm r?ng Windows ch?a ???c thi?t l?p ?? xóa Page File khi Shutdown máy.

Th? thu?t giúp shutdown nhanh máy tính 1

??i v?i tr??ng h?p tìm th?y khóa này, b?n hãy ki?m tra giá tr? cu?i cùng c?a c?t Data (???c ghi d??i d?ng “0x00000000 (0)” ) . N?u c?t này hi?n th? giá tr? 1 thì ?i?u ?ó có ngh?a r?ng, Windows ?ã ???c thi?t l?p ?? xóa Page File khi quá trình Shutdown di?n ra.

Do ?ó, hãy nh?n ?úp vào khóa ClearPageFileAtShutdown và thay ??i giá tr? c?a m?c Value thành 0 r?i kh?i ??ng l?i máy ?? h? th?ng áp d?ng thay ??i.

Th? thu?t giúp shutdown nhanh máy tính 2

Ki?m tra các Services ?nh h??ng ??n quá trình Shutdown

Các ?ng d?ng/công c? và d?ch v? (Services) ch?y ng?m c?ng có th? là nguyên nhân gây nên tình tr?ng quá trình Shutdown máy tính tr? nên ch?p ch?m. Do v?y, b?n c?n ph?i ki?m xem ?ng d?ng/công c? ho?c d?ch v? nào ?ang gây nên tình tr?ng này.

?? th?c hi?n, hãy nh?n t? h?p phím Windows + R, sau ?ó nh?p t? khóa eventvwr vào h?p tho?i RUN và nh?n Enter.

Trong c?a s? Event Viewer, ? thanh ?i?u h??ng bên trái, b?n hãy truy c?p theo ???ng d?n

Applications And Services Logs\Microsoft\Windows\Diagnostics-Performance\Operational

L?u ý, trong tr??ng h?p th? m?c Applications And Services Logs không hi?n th? nh?ng th? m?c con bên trong, b?n hãy nh?n ph?i chu?t và ch?n Open Saved Log..

Ti?p ??n, hãy nh?n ph?i chu?t vào t?p tin Operational, ch?n Filter Current Log

Th? thu?t giúp shutdown nhanh máy tính 3

Lúc này, t?i c?a s? Filter Current Log, b?n hãy nh?p 203 vào khung Event IDs và nh?n OK. Thao tác này s? hi?n th? nh?ng b?n nh?t ký (log) liên quan ??n quá trình Shutdown.

Th? thu?t giúp shutdown nhanh máy tính 4

T?i danh sách v?a hi?n th?, b?n có th? bi?t ???c nh?ng d?ch v? (services) ?ang ?nh h??ng ??n quá trình t?t máy v?i ghi chú nh? sau: “This service caused a delay in the system Shutdown process”.

Th? thu?t giúp shutdown nhanh máy tính 5

T? bây gi?, n?u các d?ch v? (services) liên quan ??n các ?ng d?ng/công c? th? 3 nh?ng ít khi dùng, hãy m?nh d?n g? b? chúng.

Thi?t l?p l?i giá tr? WaitToKillServiceTimeout

V? c? b?n, Windows s? không t?t ngay l?p t?c khi ng??i dùng nh?n nút Shut Down. Thay vào ?ó, h? th?ng s? g?i thông báo “the system is shutting down” ??n m?i ?ng d?ng/ph?n m?m, các d?ch v? ng?m ?ang ho?t ??ng. Khi ?ó, Windows s? ch? trong giây lát ?? cho phép các ?ng d?ng/ph?n m?m, các d?ch v? hoàn t?t vi?c l?u tr? d? li?u và t? ?óng tr??c khi máy tính t?t.

M?c ??nh, Windows s? ch? kho?ng 5 giây sau khi b?n nh?n Shut Down, n?u nh? các d?ch v? ch?y ng?m hoàn t?t tr??c 5 giây, máy tính s? t?t ngay l?p t?c.

Tuy nhiên, t??ng t? t?p tin Page File, m?t s? ?ng d?ng/công c? c?a hãng th? 3 c?ng có th? can thi?p vào th?i gian Shutdown c?a h? th?ng

Do ?ó, ?? ch?c ch?n r?ng th?i gian Shutdown c?a h? th?ng không b? thay ??i, b?n có th? ki?m tra b?ng cách, v?n trong c?a s? Registry Editor, hãy truy c?p ???ng d?n HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Th? thu?t giúp shutdown nhanh máy tính 6

T?i vùng bên ph?i c?a khóa Control, b?n ti?p t?c tìm ??n thi?t l?p WaitToKillServiceTimeout. N?u c?t Data c?a thi?t l?p này ???c c?u hình ? giá tr? 5000 thì ?i?u này có ngh?a r?ng sau 5 giây, máy tính s? t?t.

Tuy nhiên, n?u giá tr? này b? thay ??i, b?n có th? thi?t l?p v? m?c 5000 b?ng cách nh?n ?úp vào WaitToKillServiceTimeout, sau ?ó thay ??i giá tr? ? m?c Value r?i nh?n OK.

L?u ý, ?? các d?ch v? có ?? th?i gian ?? t? hoàn t?t sao l?u d? li?u c?a mình, t?t nh?t b?n không nên thi?t l?p giá tr? d??i m?c 5000. Cu?i cùng, hãy kh?i ??ng l?i máy tính ?? áp d?ng các thay ??i này.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 124
 • Khách viếng thăm: 119
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 13,181
 • Tháng hiện tại: 497,566
 • Tổng lượt truy cập: 50,082,732

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058