tam quoc

 

6 điều nên cân nhắc trước khi mua Chromebook

Đăng lúc: Thứ năm - 17/11/2016 23:49 - Người đăng bài viết: admin
 

Bạn đang băn khoăn có nên mua Chromebook hay không? Hãy lướt qua những câu hỏi dưới đây trước khi quyết định tậu cho mình một chiếc laptop chạy Chrome OS.

  • Chromebook: nh?ng ?i?u c?n bi?t, nh?ng máy nên mua
  • 5 cách kh?c ph?c tình tr?ng ‘ì ?ch’ c?a Chromebook
  • 6 th? thu?t làm vi?c hi?u qu? v?i Chromebook
  • Thi?t l?p máy tính Chromebook m?i mua ?úng cách
  • 8 th? thu?t cho ng??i dùng Chromebook

B?n có s? d?ng h? sinh thái Google?

Chromebook là nh?ng m?u laptop ch?y h? ?i?u hành Chrome OS v?n ho?t ??ng d?a trên n?n t?ng ?ám mây ???c Google tung ra v?i tham v?ng thay ??i thói quen ng??i dùng máy tính trong k? nguyên di ??ng.

6 ?i?u nên cân nh?c tr??c khi mua Chromebook 1
Chromebook ho?t ??ng d?a trên n?n t?ng ?ám mây.

V? c? b?n, Chromebook không có giao di?n màn hình Desktop quen thu?c, ?ng d?ng c?ng không ???c cài trên ? c?ng trong máy nh? laptop truy?n th?ng. Trong th? gi?i Chrome OS, ch??ng trình và d? li?u ??u ???c l?u tr? trên ?ám mây, s?n sàng ph?c v? ng??i dùng m?i lúc m?i n?i.

Chromebook ch? y?u d?a trên b? ph?n m?m ?ng d?ng c?a Google. N?u b?n ?ã quen s? d?ng các d?ch v? nh? th? ?i?n t? Gmail, trình duy?t Chrome và d?ch v? ?ám mây Google Drive, thì h? ?i?u hành Chrome OS là m?t l?a ch?n tuy?t v?i.

B?n có s? d?ng các ?ng d?ng khác ngoài Office?

Công vi?c hàng ngày c?a b?n th??ng ch? ki?m tra email, so?n th?o v?n b?n, s? d?ng các tính n?ng tiên ti?n có trong b? ph?n m?m v?n phòng Microsoft Office; hay c?n ph?i s? d?ng thêm các công c? m?nh m? ?? ch?nh s?a hình ?nh ho?c biên t?p video? N?u câu tr? l?i là có thêm các ph?n m?m chuyên d?ng khác, b?n c?n ph?i cân nh?c xem công vi?c hàng ngày s? b? ?nh h??ng th? nào n?u s? d?ng Chromebook.

Google Docs, Sheets và Slides là nh?ng công c? ???c thi?t k? nh?m thay th? nh?ng ph?n m?m Word, Excel và PowerPoint trong b? ?ng d?ng v?n phòng Microsoft Office. Không ch? cung c?p các công c? c? b?n ?? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính hay trình chi?u, các công c? t??ng ?ng c?a Google còn tích h?p thêm hàng lo?t tính n?ng tiên ti?n khác ?? th?c hi?n nhi?u công vi?c ph?c t?p khác.

6 ?i?u nên cân nh?c tr??c khi mua Chromebook 2
Chromebook ???c t?i ?u hóa cho các ?ng d?ng c?a Google.

Nói tóm l?i, Chromebook ???c t?i ?u hóa cho các ?ng d?ng v?n phòng c?a Google. Tuy nhiên, nh? s? k?t h?p ch?t ch? c?a các hãng ph?n m?m v?i các hãng ph?n c?ng s?n xu?t Chromebook, hy v?ng trong t??ng lai s? có thêm các ph?n m?m chuyên d?ng khác ???c thi?t k? dành riêng cho dòng laptop ch?y Chrome OS.

B?n có quen dùng Linux?

H? ?i?u hành Chrome OS ???c phát tri?n d?a trên n?n t?ng Linux nh?ng ch? ho?t ??ng trên nh?ng h? th?ng ph?n c?ng ???c thi?t k? riêng. Do ?ó, v? m?t k? thu?t thì b?n có th? cài ??t b?t k? ?ng d?ng có s?n nào cho Linux vào Chromebook.

Ngoài ra, b?n c?ng có th? cài ??t m?t h? th?ng distro Linux cho máy tính ?? bàn (ch?ng h?n nh? Ubuntu) song hành cùng h? ?i?u hành Chrome OS, sau ?ó có th? chuy?n ch? ?? qua h? th?ng Linux khi mu?n làm m?t s? công vi?c trên các ?ng d?ng máy tính ?? bàn truy?n th?ng và giao di?n dòng l?nh hi?u qu? cao.

Tuy nhiên, cho ??n nay ng??i dùng v?n nên cân nh?c vì c?u hình c?a h?u h?t các m?u Chromebook ph? thông ??u h? tr? ch? 4GB RAM t?i ?a, không ?? ?? ch?y m?t vài ?ng d?ng hi?u n?ng cao ch?ng h?n nh? Photoshop. M?t s? model có trang b? nhi?u RAM h?n nh?ng giá khá ??t.

B?n có trang b? ???ng truy?n Internet ?n ??nh?

Nh? ?ã ?? c?p, h? ?i?u hành Chrome OS ho?t ??ng ch? y?u trên n?n web thay vì các c?a s? ?ng d?ng ???c cài ??t c?c b?. Do ?ó, m?i công vi?c th?c hi?n trên Chromebook ??u ph?i thông qua ???ng truy?n Internet . Chromebook s? hoàn toàn vô d?ng n?u không ???c k?t n?i Internet.

M?c dù th?c t? là Chromebook ngày nay ít ph? thu?c h?n vào Internet so v?i th?i k? ??u vì hi?n có hàng tr?m ?ng d?ng offline ?ã ???c phát tri?n, dù v?y, m?u laptop này v?n ch? y?u ???c thi?t k? ?? ho?t ??ng t?i ?u nh?t khi ???c k?t n?i Internet.

M?t nh??c ?i?m khác là h?u h?t Chromebook ??u không trang b? c?ng Ethernet mà ch? h? tr? Wi-Fi. ?ây s? là tr? ng?i l?n cho nh?ng ng??i hay di chuy?n ? nh?ng n?i không có sóng Wi-Fi. M?t v?n ?? n?a là Wi-Fi công c?ng th??ng không b?o m?t và ch?t l??ng không ?n ??nh. Hãy th? t??ng t??ng khi b?n ?ang làm d? công vi?c mà k?t n?i Wi-Fi b? m?t thì th?t là tai h?a.

B?n có s? d?ng thi?t b? Android?

Google ?ang ??t m?c tiêu là làm cho m?i ?ng d?ng Android ??u có th? ch?y trên h? ?i?u hành Chrome OS. Hãng ?ã t?o ra m?t môi tr??ng “runtime” cho phép các ?ng d?ng Android ch?y trong môi tr??ng Chrome OS. ??ng th?i, Google ?ã phát hành r?t nhi?u ?ng d?ng Android cho Chromebook trên c?a hàng Chrome Web Store.

6 ?i?u nên cân nh?c tr??c khi mua Chromebook 3
Chromebook là l?a ch?n h?p lý cho ng??i dùng thi?t b? Android.

N?u b?n ?ang s? d?ng smartphone hay tablet Android, ?ó là m?t ?i?m c?ng khi mu?n s? h?u thêm Chromebook. B?t k? ?ng d?ng nào mà b?n ?ã mua trong Google Play Store ??u có th? ???c chuy?n ??n máy tính xách tay c?a mình và s? d?ng d? dàng mà không c?n ph?i t?n thêm chi phí.

B?n có s? d?ng Skype?

Hi?n nay, ?ng d?ng Skype không có phiên b?n dành riêng cho Chromebook trên c?a hàng tr?c tuy?n Chrome Web Store. ??ng th?i, phiên b?n Skype d?a trên n?n web l?i không h? tr? video. Do ?ó, n?u công vi?c c?a b?n ?òi h?i ph?i th??ng xuyên s? d?ng Skype thì Chromebook không ph?i là m?t l?a ch?n sáng giá.

D??ng nh? Google ?ã c? tình mu?n ng??i dùng s? d?ng các ?ng d?ng c?a h? nh? Hangouts và Allo ?? thay th? cho Skype. Có m?t cách gi?i quy?t khác ngoài vi?c s? d?ng Skype trên web là b?n có th? cài ??t các ?ng d?ng Skype cho Android trên h? th?ng Chrome OS. Trong m?t vài tr??ng h?p, tính n?ng tho?i video có th? s? ho?t ??ng không t?t nh?ng dù sao có v?n h?n không.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 8,698
  • Tháng hiện tại: 300,235
  • Tổng lượt truy cập: 52,447,044

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058