tam quoc

 

Asus ROG G701VI: laptop mạnh chinh phục thế giới game

Đăng lúc: Thứ hai - 06/03/2017 20:57 - Người đăng bài viết: admin
 

Hiệu năng chinh phục game mạnh mẽ cùng CPU Core i7-6820HK và GPU GeForce GTX 1080, màn hình góc nhìn cực rộng tần số quét 120Hz, thiết kế vẻ ngoài sang trọng bắt mắt… là 3 trong số những ưu thế chính của laptop chuyên game Asus ROG G701VI.

 • ?ánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51
 • C?n c?nh PC chuyên game Asus ROG GT51 giá 60 tri?u ??ng
 • C?n c?nh laptop ch?i game Asus ROG G701VI giá 85 tri?u ??ng
 • C?n c?nh laptop ch?i game Dell Inspiron 7566
 • ?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming

Không ph?i ch? có desktop m?i có th? ch?i game “h?ng n?ng” tr?n tru, laptop gi? ?ây c?ng có nhi?u m?u tr?i nghi?m game kh?ng m??t mà. H?n th?, game th? còn có th? xách tay vào nh?ng n?i nh? quán café, phòng h?p nhóm… ?? t? t?p cùng b?n bè.

?? gi?i thi?u l?a ch?n máy tính ch?i game ??y linh ho?t theo yêu c?u nh? trên, cách ?ây không lâu, PC World Vietnam t?ng có bài vi?t m?i quý b?n ??c cùng tr?i nghi?m chi?c laptop chuyên game Asus ROG G701VI .

T?i Vi?t Nam, s?n ph?m có giá bán tham kh?o ? m?c 85 tri?u ??ng.

Hào nhoáng, sang tr?ng

Là m?t trong nh?ng s?n ph?m tuy?t v?i nh?t mà nhà s?n xu?t Asus mang ??n cho gi?i game th? chu?ng v? ??p tinh t? và n?i b?t h?n gi?a ?ám ?ông, ROG G701VI mang ki?u dáng thi?t k? c?c k? thích m?t khi k?t h?p hoàn h?o gi?a màu xám và ??ng (Armor Titanium và Plasma Copper) cho l?p v? nhám ch?ng vân tay ROG Bio-Armor.

V?i tr?ng l??ng x?p x? 5,1kg (g?m máy và adapter), m?u laptop to b? này có th? s? không phù h?p v?i n? game th? chu?ng v? ngoài m?ng nh?, song l?i r?t thích h?p cho phái nam “s?c dài vai r?ng”. Nói gì thì nói, ROG G701VI c?c ?n t??ng khi ch? dày 32,5mm, h?n n?a là máy có k?t c?u c?ng cáp và nh? cân h?n nhi?u m?u gaming laptop h?m h? khác.

Có l? nhi?u game th? quen dùng bàn phím c? s? không thích l?m bàn phím laptop, song bàn phím QWERTY ??y ?? c?a ROG G701VI v?n r?t tho?i mái s? d?ng khi nh?n phím c? v? ?? sâu khi nh?n phím và l?c dùng nh?n.

Ki?u thi?t k? ??c ?áo c?a bàn phím ?? m?t ph?n c? tay và giúp các ngón tay l? l??t trên c?m WASD c?ng nh? bàn phím s? bên tay ph?i. ??c bi?t h?n, Asus h? tr? các game th? mê MMORPG ??n 5 phím macro n?m riêng bi?t r?t ti?n l?i ngay phía trên chu?i phím s? và d? dàng v?i ngón tay ?i?u khi?n. M?t khác, game th? d? dàng tùy ch?nh chu?i l?nh trong chùm phím macro thông qua ph?n m?m ROG MacroKey.

Chuyên d?ng cho tr?i nghi?m game

Trang b? b? x? lý Intel Core i7-6820HK h? tr? ép xung cao nên ROG G701 không khó ??t t?i t?m cao c?a m?t chi?c laptop chuyên game “th? d?”. Dù ?? ch?y m??t nhi?u trò ch?i kh?ng ? ch? ?? bình th??ng, ROG G701VI s?n sàng gia t?ng kh? n?ng ch?u t?i cao nh?t b?ng bi?n pháp ép xung CPU.

Asus ROG G701VI: laptop m?nh chinh ph?c th? gi?i game 1
B? x? lý Intel Core i7-6820HK.

Ngay c? khi game th? không bi?t ép xung là gì thì ?ó c?ng ch?ng ph?i là v?n ?? to tát b?i nhà s?n xu?t Asus cung c?p s?n tùy ch?n ép xung toàn di?n r?t an toàn và ?n ??nh cho ROG G701VI.

Khi ?ó, ch? c?n nh?n phím ROG Gaming Center và ch?n c?u hình ép xung Extreme thi?t l?p s?n là game th? ?ã có th? “bon bon” l??t game m?nh tùy ý, ho?c t? tay t?ng b??c thi?t l?p c? ch? ép xung c?a riêng mình. Tr? tr??ng h?p game th? thi?t l?p quá b?t ?n cho h? th?ng, ? h?u h?t tình hu?ng ép xung quá tay máy s? t? tr? v? thi?t l?p c? b?n ban ??u, mang ??n s? t? tin r?t m?nh cho game th?.

Khi mà vi?c ép xung CPU di ??ng v?n còn là ?i?u gì ?ó ng?i ng?n do c?n gi?i pháp t?n nhi?t ph? tr? ?i kèm, thì v?i m?c tiêu th? ?i?n (TDP) ? m?c th?p c?a CPU Skylake và gi?i pháp t?n nhi?t khí r?t hi?u qu? t? Asus, thì Test Lab nh?n th?y ROG G701VI ho?t ??ng c?c t?t ? c?u hình tiêu chu?n, sau ?ó b?t t?ng t?c ép xung CPU thì b?ng nút ROG thì máy cho hi?u n?ng cao h?n h?n trong khi ho?t ??ng r?t ?n ??nh.

Asus ROG G701VI: laptop m?nh chinh ph?c th? gi?i game 2
M?t góc "khe" t?n nhi?t c?a Asus ROG G701VI.

Th?c t? s? d?ng cho th?y khi không ch?u t?i ho?c ?ang làm vi?c v?n phòng ho?c xem phim, l??t web (m? nhi?u tab trong Google Chrome hay Firefox) thì ROG G701VI r?t mát và ch?y r?t tr?n tru. Khi ch?y game ?òi c?u hình ?? h?a cao thì máy nóng lên và khi ?ó h? th?ng t?n nhi?t khí cho th?y hi?u su?t làm mát r?t hi?u qu?, ?n ??nh m?c nhi?t trong máy ? th?i gian dài, ch? h?i b?t ti?n do qu?t ch?y h?i ?n.

B?n lo l?ng dung l??ng cài ??t game ngày càng n?ng ? m?c trung bình 40-50GB m?i game?

Chuy?n nh?, b?i 2 ? SSD Samsung 512GB (PCIe 3.0 M.2 NVMe) ch?y thi?t l?p RAID 0 d? dàng hóa gi?i m?i b?n tâm trên, b?i không ch? cho dung l??ng l?u tr? l?n ??n 1TB ch?a game và phim mà còn giúp t?ng t?c load game ngay t? ban ??u, nhanh g?p b?i so v?i ki?u dùng combo SSD - HDD.

Qua tr?i nghi?m game th?c t?, Test Lab ??m b?o game th? s? r?t thích thú khi nhìn th?y c?nh load game nhanh chóng trong Dragon Age: Inquisition, ho?c bay tích t?c trong Fallout 4 nh? nhàng nh? xuyên qua không khí. N?u có nhu c?u g?n thêm ? l?u tr? ngoài, game th? có th? k?t n?i qua các giao ti?p USB 3.0, ho?c s?m các thi?t b? l?u tr? m?i ?? t?n d?ng t?c ?? 40GB/s qua giao ti?p Type-C ???c Asus cung c?p cho ROG G701VI.

Asus ROG G701VI: laptop m?nh chinh ph?c th? gi?i game 3
C?p SSD ch?y RAID 0 cho t?c ?? ??c/ghi d? li?u c?c nhanh.

S? h?u màn hình t?m n?n IPS ch?ng chói kích c? 17,3-inch, ROG G701VI cho hình ?nh c?c s?c nét, màu s?c s?ng ??ng t??i m?t ? ?? phân gi?i Full HD (1.920x1.080p), m? t?i ?a kho?ng 135 ?? và "bao xem" t? nhi?u góc nhìn. ?i?m ?áng chú là màn hình c?a máy h? tr? công ngh? NVIDIA G-Sync nên ??t t?n s? quét c?c nhanh lên ??n 120Hz, h?n h?n nhi?u ch?ng lo?i màn hình laptop ch?i game ch? ??t 60-75Hz th??ng th?y trên th? tr??ng.

? m?t h? th?ng laptop hi?n t?i, màn hình Full HD có v? là s? l?a ch?n thông minh h?n màn hình 4K, dù GeForce GTX 1080 v?n ?áp ?ng t?t nhu c?u. Tuy nhiên, thay vì ra s?c “chi?n ??u 4K” v?i s? khung hình m?i giây không th? v??t quá con s? 60fps b?i gi?i h?n t?n s? quét 60Hz ? màn hình 4K hi?n nay, thì vi?c t?ng g?p ?ôi gi?i h?n s? khung hình xu?t m?i giây (fps) ? ?? phân gi?i Full HD r?t ?áng giá, giúp ROG G701VI nâng cao chu?n “nhìn” chìm ?o trong th? gi?i game.

Vô t? chinh ph?c game “kh?ng”

Là dòng GPU m?nh nh?t trên laptop hi?n t?i,  GeForce GTX 1080  h? tr? hoàn h?o cho vi?c tr?i nghi?m game ? ?? phân gi?i Full HD (1.920x1.080p), do ?? phân gi?i 4K không ph?i lúc nào c?ng ?áp ?ng tho?i mái trên màn hình 17,3-inch c?a laptop (vì m?t s? game online ch?a h? tr? ??y ?? 4K). M?t khác, Full HD c?ng ?ang là ?? phân gi?i ?ng ý cho các trò ch?i th?c t? ?o VR . Do ?ó, v?i th? h? GPU m?nh nh?t cho di ??ng này, ROG G701VI d? dàng chinh ph?c m?i t?a game có ?? h?a n?ng (nh? Dragon Age: InquisitionRise of the Tomb Raider) ?ang có trên th? tr??ng mà ch?ng g?p tí thách th?c nào.

Asus ROG G701VI: laptop m?nh chinh ph?c th? gi?i game 4
GPU GeForce GTX 1080.

Th? nghi?m v?i trò ch?i Dragon Age: Inquisition ? thi?t l?p ?? h?a cao nh?t Ultra và ?? phân gi?i Full HD, ROG G701VI l??t nh? nhàng nh?ng c?nh di?t r?ng ?n t??ng ? m?c fps th?p nh?t là 81,6fps và m?c fps trung bình ??t 107,6fps. K?t qu? này cao h?n h?n h? th?ng PC ch?y card ?? h?a Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB mà Test Lab t?ng th? nghi?m, l?n l??t là 87% và 69% ? các m?c fps t??ng ?ng.

Tuy nhiên, s? chênh l?ch gi?a ROG G701VI và RX 480 PC có gi?m ?ôi chút ? trò ch?i Rise of the Tomb Raider (thi?t l?p Very High, kích ho?t DirectX 12, ?? phân gi?i Full HD), nh?ng hi?u n?ng c?a laptop chuyên game Asus v?n m?nh h?n c? 49%.

Khi Test Lab th? nghi?m b?ng ph?n m?m 3DMark thì ROG G701VI ??t 6.324 ?i?m ? phép th? Time Spy và 9.321 ?i?m ? phép th? Fire Strike Ultra. K?t qu? này nh?nh h?n k?t qu? th? nghi?m c? máy tính ?? bàn chuyên game Asus ROG GT51 dù m?c chênh l?ch là không nhi?u.

Xét ?i?m th? nghi?m kh? n?ng t??ng thích thi?t b? VR b?ng ph?n m?m VRMark thì ROG G701VI l?i thua ROG GT51 m?t chút. Test Lab ghi nh?n ROG G701VI ??t chu?n Super v?i s? ?i?m 8.306 ? phép th? Orange Room và 2.166 ?i?m ? phép th? Blue Room, nh?ng ?ó v?n là k?t qu? ?o hi?u n?ng quá t?t cho tr?i nghi?m game VR.

Th? nghi?m thêm b?ng ph?n m?m VRScore , ROG G701VI cho kh? n?ng xu?t hình ??n 80fps ? ?? phân gi?i Full HD.

X?ng danh laptop chuyên game

Bên c?nh b? Realtek ALC286 codec quen thu?c trong b? âm thanh tích h?p cho máy tính, Asus m?nh d?n trang b? thêm cho ROG G701VI b? khu?ch ??i Texas Instruments TPA3110D2 và chip âm thanh ES9016K2M 32-bit DAC Hypersteam, mang ??n ch?t l??ng âm khá ?n t??ng. Song song ?ó, nh? vào vi?c b? trí các khe loa r?ng kh?p, ROG G701VI cho âm thanh rõ ràng c? v? gi?ng nói c?a nhân v?t hay âm thanh chi?n ??u trong các c?nh game.

Tuy nhiên, n?u mu?n t?ng âm l??ng “th?t to, th?t ?ã”, nh?t là khi dùng ?ng d?ng Sonic Studio II ?? ?i?u ch?nh âm bass và hi?u ?ng, theo ?ánh giá ch? quan c?a th? nghi?m viên c?n có dàn loa ngoài ho?c tai nghe chuyên game lo?i x?n m?i “th?u hi?u” ???c ch?t l??ng âm mà dàn linh ki?n cao c?p trong ROG G701VI mang ??n.

Asus ROG G701VI: laptop m?nh chinh ph?c th? gi?i game 5
Laptop chuyên game Asus ROG G701VI.

Có th? b?n s? th?y m?t s? m?u laptop có c?u hình t??ng t?, song s? khó tìm ???c máy có c?p SSD siêu t?c và màn hình góc r?ng có t?n s? quét nhanh 120Hz nh? ROG G701VI.

H?n n?a, Asus còn t?ng kèm hàng lo?t ph?n m?m theo máy h? tr? tr?i nghi?m game ??c l?c nh? Sonic Radar II cung c?p hi?u ?ng “?n gian” dò h??ng khi ch?i game b?n súng, GameFirst IV ?i?u khi?n l?u l??ng m?ng cho game online, hay ?ng d?ng XSplit Gamecaster giúp thao tác streaming d? dàng.

Có th? kh?ng ??nh r?ng, bên c?nh ki?u dáng tinh t? thon g?n, vi?c Asus táo b?o k?t h?p gi?i pháp l?u tr? t?c ?? cao v?i b? x? lý di ??ng ép xung và GPU chuyên game cao c?p nh? trong Asus ROG G701VI ?ã giúp t?o ra m?t c? máy ch?i game di ??ng c?c k? m?nh m?. L? ???ng nhiên, s?c m?nh ?y còn ???c "gia c?" b?i s? trang b? lo?t ph?n c?ng và công ngh? thu?c hàng top, ngang s?c ngang tài v?i máy tính ?? bàn.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 125
 • Khách viếng thăm: 116
 • Máy chủ tìm kiếm: 9
 • Hôm nay: 14,886
 • Tháng hiện tại: 373,238
 • Tổng lượt truy cập: 52,520,047

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058