tam quoc

 

Đánh giá laptop Asus ZenBook UX410

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/01/2017 01:01 - Người đăng bài viết: admin
 

ZenBook UX410 hấp dẫn nhờ tiên phong trong thiết kế viền màn hình siêu mỏng, kèm theo chất lượng hiển thị tốt, hiệu năng khỏe, gọn và khả năng dễ nâng cấp.

 • ?ánh giá laptop siêu m?ng Asus ZenBook 3
 • ?ánh giá card ?? h?a Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB
 • ?ánh giá b? t?n nhi?t Cooler Master Hyper 612 Ver.2
 • ?ánh giá laptop 2-trong-1 Dell Inspiron 13 5368
 • ?ánh giá màn hình Dell UltraSharp U2717D

Nh? PC World Vietnam t?ng thông tin, ZenBook UX410 (UX410UA) c? b?n c?ng là m?t ??i di?n thu?c dòng máy tính xách tay ZenBook v?i thi?t k? mang phong cách “Zen” ??c tr?ng b?i các ???ng tròn ??ng tâm trên m?t l?ng màn hình giúp t?o ra nhi?u hi?u ?ng ánh sáng lung linh ?o di?u.

Tuy nhiên, thay vì ch? ??n thu?n t?p trung vào nâng c?p ph?n c?ng và thu hút b?i hi?u ?ng ánh sáng ???c t?o ra t? ki?u thi?t k? “Zen” thu?n túy, ZenBook UX410 còn ???c Asus vát m?ng ph?n khung vi?n màn hình ?i r?t nhi?u. Chính nh? s? c?i ti?n này mà Asus ZenBook UX410 dù trang b? màn hình 14 inch, nh?ng có ngo?i hình ch? ngang ng?a nh?ng m?u laptop trang b? màn hình 13,3 inch.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 1
Asus ZenBook UX410 ???c trang b? BXL th? h? m?i nh?t c?a Intel.

Thi?t k?

Xét v? ngo?i hình, nh? m?nh d?n “mài gi?a” t?i ?a ph?n khung vi?n màn hình, nên Asus ZenBook UX410 th?c s? trông r?t g?n gàng và c?ng có th? khi?n không ít ng??i l?n ??u ch?m m?t ng? r?ng ?ây là chi?c laptop 13,3 inch. So v?i thi?t k? màn hình InfinityEdge trên các m?u laptop Dell XPS v?n có vi?n 5,7mm, ZenBook UX410 (vi?n m?ng 6mm) ???ng nhiên còn m?t chút n?a ?? ??t ??n ?? m?ng t??ng ???ng. Tuy nhiên, m?c giá c?a s?n ph?m Dell l?i cao g?p 2,4 l?n so v?i ZenBook UX410, và ?ó là ch?a k? ??n kho?n Asus ?ã khéo léo chuy?n b?i thành th?ng khi khai thác tri?t ?? vùng không gian "?i?m tr?" này nh?m b? trí camera ? c?nh trên khung hình 14 inch c?a ZenBook UX410.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 2
Asus ZenBook UX410 n?i b?t v?i thi?t k? khung vi?n màn hình siêu m?ng. Nh? ???c vát m?ng t?i ?a ph?n khung vi?n màn hình, nên Asus ZenBook UX410 có t?ng th? thân máy ch? c? m?t chi?c laptop 13,3 inch dù máy trang b? màn hình 14 inch.

Vi?c gi? nguyên thi?t k? camera ? c?nh trên màn hình trong khi v?n ??m b?o ?? m?nh mai c?a t?ng th? khung vi?n trên Asus ZenBook UX410 th?c s? là m?t chi ti?t giúp máy nh?n m?t ?i?m c?ng cho s? chu ?áo trong khâu thi?t k?, vì d??i góc nhìn này, camera tích h?p trên Asus ZenBook UX410 cho hình ?nh/video trông d? ch?u h?n h?n ki?u b? trí camera ? c?nh d??i màn hình.

ZenBook UX410 khi ?óng n?p màn hình c?ng trông r?t li?n l?c nh? Asus ?ã khéo gi?u kín các khe thoát nhi?t sát v?i ph?n b?n l?. Thêm vào ?ó, máy c?ng trông khá m?nh mai khi nhìn ngang và nhìn chung c?ng không h? n?ng cân so v?i ngo?i hình. Ti?c là góc xoay màn hình trên Asus ZenBook UX410 v?n còn ít nhi?u h?n ch? d?u cho ph?n b?n l? d??ng nh? ?ã ???c gia c? nhi?u và Test Lab có th? d? dàng m? n?p màn hình ch? b?ng m?t ngón tay t?a nh? m?u Asus ZenBook 3.

Màn hình

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab ?ánh giá cao thi?t k? màn hình ch?ng chói trên Asus ZenBook UX410. Thi?t k? b? m?t màn hình nhám trên Asus ZenBook UX410 c? b?n không h? gây ?nh h??ng ??n ?? chi ti?t hình ?nh c?ng nh? ?? s?c nét c?a ký t? khi c?n làm vi?c v?n phòng. Ch?t l??ng góc nhìn c?ng ???c ??m b?o g?n nh? tuy?t ??i cho dù quan sát t? nh?ng góc h?p. Khung hình 14 inch Full HD trên Asus ZenBook UX410 c?ng có ?? sáng t?t, ?? s?c ??m b?o ch?t l??ng hi?n th? trong nh?ng môi tr??ng nhi?u ngu?n sáng ph?.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 3
Ph?n khung vi?n màn hình ?ã ???c vát m?ng ?áng k? và quan tr?ng là Asus ZenBook UX410 c?ng có b? trí webcam cho góc nhìn ??p h?n.

Ch?t l??ng màu s?c hình ?nh qua ?ánh giá nhìn chung ?n so v?i t?m giá c?ng nh? v?a v?n cho nhu c?u làm vi?c v?n phòng, ch?nh s?a hình ?nh nh? nhàng ??n gi?n. Màn hình 14 inch trên Asus ZenBook UX410 c?ng có th? ?áp ?ng nhu c?u gi?i trí v?i phim ?nh, song tình tr?ng (IPS-Glow) v?n khá rõ r?t có th? khi?n nh?ng c?nh t?i trong phim kinh d? s? thi?u ?i s? hãi hùng c?n thi?t.

V?n bi?t IPS-Glow là tình tr?ng mà h?u h?t màn hình công ngh? panel IPS ??u g?p ph?i, song may m?n là n?u có chút ánh sáng môi tr??ng xung quanh thì tình tr?ng này s? không d? dàng b? phát hi?n.

Asus c?ng ?ã r?t khéo léo trong vi?c trang b? cho Asus ZenBook UX410 thêm tính n?ng ?i?u ti?t ?? sáng màn hình t? ??ng (Fn + A) và m?t khi ???c kích ho?t s? ?? thông minh ?? t? b?t ?èn n?n LED bàn phím khi môi tr??ng xung quanh thi?u sáng. Tuy nhiên, Test Lab k? v?ng c?m bi?n tích h?p trên Asus ZenBook UX410 s? nh?y h?n v?i s? thay ??i ngu?n sáng trong môi tr??ng th? nghi?m.

Bàn phím và touchpad

Riêng v? bàn phím, t??ng t? nh? nh?ng m?u Zenbook t?ng th? nghi?m, Asus ZenBook UX410 c?ng ???c tích h?p ?èn n?n LED v?i 3 m?c tùy ch?nh c??ng ?? sáng khác nhau, khá lý t??ng cho nhu c?u làm vi?c trong nh?ng không gian v?n h?n ch? ánh sáng. Không ch? v?y, nh? kh? n?ng v?n hành êm ái, bàn phím c?a Zenbook UX303UA c?ng thích h?p cho c? nh?ng không gian v?n tôn tr?ng s? yên t?nh nh? th? vi?n.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 4
Bàn phím d? làm quen, nhi?u m?c ?? tùy ch?nh ?? sáng ?èn n?n, song b? trí nút ngu?n v?n còn ít nhi?u b?t ti?n.

Xét v? ?? tho?i mái khi thao tác v?i v?n b?n, bàn phím trên chi?c ZenBook này c?ng có th? d? dàng v??t qua m?c trung bình khá b?i hành trình phím v?a v?n, d? làm quen cho dân v?n phòng c?ng nh? sinh viên, h?c sinh. S? d? k?t qu? ch?a th?t t?t nh? mong ??i là vì các phím dù có di?n tích b? m?t l?n, ?? giãn phím r?ng, nh?ng c?m giác khi nh?n v?n ch?a th?t ch?c tay và v? trí nút ngu?n v?n còn ít nhi?u b?t ti?n.

Touchpad trên Asus ZenBook UX410 nhìn chung ?ã có nhi?u c?i thi?n ?áng k? v? ?? nh?y, kh? n?ng phân bi?t ??u ngón tay tay t?t nh? mong ??i, nh?ng Test Lab v?n c?m th?y có chút ti?c nu?i vì 2 nút ch?c n?ng trái/ph?i v?n ch?a ???c c?i thi?n nhi?u v? ?? ?n khi s? d?ng.

Hi?u n?ng

Nh? ?ã ?? c?p, ZenBook UX410 ???c Asus t?ng c??ng s?c m?nh x? lý, tính toán nh? trang b? BXL Intel Core th? h? th? 7 m?i nh?t (tên mã Intel Kaby Lake). Có m?t t?i Test Lab là phiên b?n Asus ZenBook UX410 dùng b? x? lý Intel Core i5-7200U xung nh?p chu?n 2,5GHz và có th? ??t m?c 2,71GHz khi t?ng t?c. Tr? l?c cho b? x? lý th? h? m?i này còn có 4GB b? nh? RAM tích h?p trên mainboard và khe c?m còn tr?ng h? tr? m? r?ng thêm 16GB dung l??ng RAM DDR4 khi c?n. ?áng chú ý là Asus ZenBook UX410 c?ng h? tr? s?n m?t khe M.2 ?? ng??i dùng nâng c?p lên ? SSD t?c ?? cao h?n ?? t?ng c??ng t?i ?a tr?i nghi?m ng??i dùng.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 5
Hi?u n?ng t?ng th? Asus ZenBook UX410 ?o b?ng PCMark 8 - Work.

Qua nh?ng công c? ?ánh giá ?o ki?m, Asus ZenBook UX410 c? b?n ??u cho k?t qu? ? m?c mong ??i và th?m chí là ?i?m s? trong vài phép th? thành ph?n v? hi?u n?ng cho th?y máy kh?e không kém nh?ng ??i th? có giá bán cao h?n (xem bi?u ?? trên). N?u so v?i ?àn anh ZenBook 3 t?ng th? nghi?m g?n ?ây v?n có ?i?m s? hi?u n?ng t?ng th? ?o b?ng PC Mark 8 Creative ??t 4.099 ?i?m, Asus ZenBook UX410 c?ng không h? kém c?nh khi ??t s? ?i?m 3.545 trong cùng phép th? dù trang b? b? x? lý hi?u n?ng th?p h?n, ? c?ng c?ng bình th??ng h?n. N?u so v?i m?u Lenovo YOGA 900 v?n trang b? BXL Intel Core ??i th? 6 (Core i7-6500), k?t qu? ?o ki?m hi?u n?ng chung cu?c c?a Asus ZenBook UX410 cho th?y nh?nh h?n 6%.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 6
Hi?u n?ng ?? h?a Asus ZenBook UX410 ?o b?ng 3DMark - Work.

N?u xét trên ?i?m s?, có th? nh?n th?y hi?u n?ng c?a b? x? lý Intel Core th? h? th? 7 ? m?c khá. Th?c t? s? d?ng cho th?y Asus ZenBook UX410 c? b?n c?ng có th? ?áp ?ng t?t nhu c?u làm vi?c, gi?i trí h?ng ngày và c?ng có th? ch?i t?t n?i dung 4K th? nghi?m. Tuy v?y, do trang b? ? c?ng còn ít nhi?u h?n ch? v? t?c ??, nên xuyên su?t quá trình s? d?ng Test Lab nh?n th?y Asus ZenBook UX410 d??ng nh? c?n ph?i tr?i qua m?t quá trình rô ?ai nh? tr??c khi m?i ?ng d?ng tr? nên th?c s? m??t mà. Nói ??n gi?n h?n là ?? tr? kh?i ??ng ?ng d?ng ? l?n ??u tiên s? l?n h?n khi m? l?i ?ng d?ng ?ã ???c kh?i ??ng tr??c ?ó. ?i?u này càng d? dàng nh?n th?y h?n khi Asus ZenBook UX410 cân nh?ng ?ng d?ng n?ng. May m?n là Asus ZenBook UX410 v?n có th?a s?c ?? t?i h?t thi?t l?p ?? h?a Liên Minh ? ?? phân gi?i tiêu chu?n mà màn hình h? tr?.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 7

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng Asus ZenBook UX410: 

Âm thanh

Tuy không ???c tích h?p s?n nhi?u loa nh? chi?c ZenBook 3, hay loa công su?t l?n, ???ng kính driver l?n nh? nh?ng m?u laptop khác, nh?ng n?u xét trên t?ng th? thi?t k?, vi?c Asus trang b? cho ZenBook UX410 ch? ?ôi loa nh? nh?n c?ng không ph?i là ?i?u ?áng quan ng?i. Th?c t? s? d?ng cho th?y ?ôi loa trên Asus ZenBook UX410 c? b?n c?ng ?? s?c “th?i tung” nh?ng không gian làm vi?c, gi?i trí nh?. Ch?t l??ng âm thanh trong tr?o, thích h?p v?i nh?ng giai ?i?u tr? tình sâu l?ng. V?i ng??i dùng yêu thích th? lo?i nh?c tr? sôi ??ng và nh?ng n?t tr?m ch?c kh?e, ?ôi loa tích h?p trên m?u laptop c?a Asus dù có th? không ?áp ?ng hoàn toàn nh?ng m?t b? headphones t?t có th? d? dàng kh?c ph?c nh??c ?i?m này.

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 8
Tuy trang b? ?ôi loa nh? nh?n, nh?ng ZenBook UX410 v?n ?? s?c khu?y ??ng không gian làm vi?c nh? và có ch?t âm d? nghe.

Asus c?ng tích h?p s?n ph?n m?m Smart Audio và Audio Wizard trên Asus ZenBook UX410. So v?i lo?t ph?n m?m ???c cài ??t s?n khác, Smart Audio và Audio Wizard nhìn chung c?ng có giá tr? và ?áng gi? l?i vì Smart Audio ?? thông minh ?? nh?n bi?t thi?t b? âm thanh nào ?ang ???c s? d?ng. Ph?n m?m này c?ng cung c?p tùy ch?nh cân b?ng âm thanh th? công bên c?nh các thi?t l?p s?n có t??ng ?ng cho t?ng th? lo?i nh?c. Trong khi ?ó, Audio Wizard có v? thích h?p v?i ng??i dùng ít kinh nghi?m h?n vì m?i thi?t l?p ??u ?ã ???c ??n gi?n hóa t?i ?a. Ng??i dùng ch? c?n ch?n lo?i hình gi?i trí (nghe nh?c, xem phim, ch?i game) ngay trên giao di?n ?ng d?ng ?? có ???c tr?i nghi?m âm thanh t?t h?n. L?u ý r?ng nh?ng hi?u ?ng âm thanh này s? ch? phát huy h?t s?c m?nh khi dùng tai nghe.

T?m k?t

Tuy nhiên, ?? BXL th? h? m?i c?a Intel có th? phát huy h?t s?c m?nh, thi?t ngh? nhà s?n xu?t Asus nên "suy ngh?" thêm v? tùy ch?n ? SSD thay vì HDD nh? hi?n t?i cho ZenBook UX410.

Test Lab ?ánh giá cao nh?ng c?i ti?n trong khâu thi?t k? mà ??c bi?t nh?t v?n là chi ti?t vát m?ng khung vi?n màn hình và s? l??ng, c?ng nh? ch?ng lo?i giao ti?p mà Asus ZenBook UX410 h? tr?. Không ch? v?y, Asus ZenBook UX410 còn là m?t l?a ch?n không t?i cho nhu c?u nâng c?p ph?n c?ng v? sau. N?u so v?i t?m giá, ch?t l??ng hi?n th? và ?? sáng màn hình c?a Asus ZenBook UX410 c?ng không có gì ?áng ?? phàn nàn. Hi?u n?ng t?ng th? c?a phiên b?n ZenBook UX410 th? nghi?m t?i Test Lab c? b?n t?t cho nhu c?u làm vi?c và gi?i trí h?ng ngày, nh?ng ti?c là ? c?ng mà Asus s? d?ng v?n còn h?n ch? ít nhi?u v? t?c ??. 

Riêng v?i pin, Asus ZenBook UX410 m?t khi s?c ??y c?ng có th? cho th?i gian s? d?ng th?c t? t?m 6 gi? 30 phút khi th? nghi?m v?i các tác v? v?n phòng, x? lý hình ?nh ??n gi?n và nghe nh?c qua tai nghe. D?u th?i gian dùng pin ch?a cho th?y nhi?u c?i ti?n, nh?ng Test Lab ?ánh giá cao t?c ?? s?c pin cho Asus ZenBook UX410. Máy c?ng có kh? n?ng v?n hành êm ái, mát m? dù ph?i ho?t ??ng liên t?c.

Thêm hình ?nh giao di?n các ?ng d?ng h?u ích mà Asus "stock" kèm ZenBook UX410: 

 

Hình ?nh chi ti?t n?i th?t Asus ZenBook UX410:

?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 9
Vi?c tháo l?p Asus ZenBook UX410 ?? nâng c?p RAM, SSD c? b?n không quá khó. Ng??i dùng ch? c?n l?u ý 2 ?c ???c gi?u d??i ??m cao su chân máy g?n phía b?n l?.
?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 10
?úng nh? h?a h?n,Asus ZenBook UX410 trang b? s?n m?t khe RAM DDR4 tr?ng.
?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 11
Khoang ch?a dành cho ng??i dùng mu?n nâng c?p lên SSD M.2 khi c?n.
?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 12
? c?ng HDD 500GB.
?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 13
Pin s?c c?ng có th? d? dàng tháo r?i ?? thay th? khi c?n.
?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 14
Asus ZenBook UX410 s? d?ng card Wi-Fi c?a Intel.
?ánh giá laptop Asus ZenBook UX410 15
Test Lab ?ánh giá cao thi?t k? b?n l? cho phép d? dàng m? n?p màn hình ch? b?ng m?t ngón tay c?a Asus ZenBook UX410.
 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

kinh dị

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 118
 • Khách viếng thăm: 117
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 14,127
 • Tháng hiện tại: 342,137
 • Tổng lượt truy cập: 52,488,946

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058