tam quoc

 

MacBook Pro 2016 đối đầu Surface Book i7

Đăng lúc: Thứ năm - 04/05/2017 23:47 - Người đăng bài viết: admin
 

Cả Apple và Microsoft dường như đặt nhiều kỳ vọng cho hai dòng laptop cao cấp của mình là MacBook Pro 2016 và Surface Book i7, nhưng thực tế sản phẩm nào nổi trội hơn dưới góc độ của người dùng?

  • Microsoft ra m?t Surface Laptop, pin xài 14 ti?ng r??i, giá t? 999USD
  • Windows 10 S: ??i th? m?i cho Chrome OS
  • Chuy?n ??i ho?c ch?y ?ng d?ng ngay trên Touch Bar
  • Vài m?u MacBook Pro 2016 g?p l?i v?i trackpad
MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 1

Ti?p t?c k? th?a thành công c?a dòng Surface Book ??u tiên ra m?t vào n?m ngoái, n?m nay Microsoft ti?p t?c nâng c?p laptop cao c?p c?a mình. Trong khi ?ó, Apple l?i khi?n gi?i công ngh? ph?i s?ng s?t khi tung ra MacBook Pro m?i v?i thi?t k? m?ng nh? và tích h?p ch?c n?ng “có m?t không hai” là màn hình ph? Touch Bar ??c ?áo.

Hãy cùng PC World Vietnam so sánh chi ti?t hai m?u máy tính xách tay m?i nh?t này ?? xem ?âu là l?a ch?n hoàn h?o nh?t cho ng??i dùng.

Thi?t k?

Microsoft khi?n nhi?u ng??i h?i th?t v?ng khi Surface Book i7 m?i có thi?t k? không khác gì so v?i ng??i ti?n nhi?m. S?n ph?m ti?p t?c th?a h??ng thi?t k? b?n l? xoay ?u vi?t và kh? n?ng linh ho?t trong vi?c tháo r?i bàn phím kh?i thân máy ?? dùng máy nh? m?t chi?c laptop hay m?t máy tính b?ng.

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 2
Trackpad c?a MacBook Pro 2016 có kích th??c g?p ?ôi trên các dòng c?.

Trong khi ?ó, MacBook Pro 2016 l?i ???c Apple “tút” l?i hoàn toàn thi?t k? v? ngoài, m?c dù v? ki?u dáng v?n mang phong cách ??c tr?ng c?a MacBook Pro. Tuy nhiên, MacBook Pro m?i ???c ?ánh giá có thi?t k? c?i ti?n l?n nh?t trong h?n 8 n?m tr? l?i ?ây v?i ki?u dáng gi?ng v?i MacBook 12 inch ra m?t vào ??u n?m 2015. 

S?n ph?m c?ng có 2 tùy ch?n kích th??c màn hình 13,3 và 15,4 inch nh?ng MacBook Pro m?i có thi?t k? gi?ng v?i MacBook 12 inch ra m?t vào ??u n?m 2015. S?n ph?m có thi?t k? hoàn toàn b?ng kim lo?i k? c? ph?n b?n l? (tr??c ?ây ???c làm b?ng nh?a), có phiên b?n màu xám Space Gray và màu b?c truy?n th?ng.

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 3
MacBook Pro m?i v?i Touch Bar ??c ?áo.

?i?m nh?n l?n nh?t c?a MacBook Pro m?i là kích th??c c?a máy gi?m ?i nhi?u ?? phù h?p v?i nhu c?u di ??ng. C? th?, phiên b?n 13 inch m?ng h?n 17%, nh? h?n 23%, phiên b?n 15 inch thì m?ng h?n 14%, nh? h?n 20% so v?i các dòng MacBook Pro ti?n nhi?m.

N?u so v?i Surface Book m?i thì phiên b?n MacBook Pro 13 inch có ph?n nh? h?n v?i cân n?ng 1,36 kg, trong khi ?ó laptop c?a Apple có cân n?ng ??n 1,65 kg. ?? m?ng so v?i ??i th? Surface Book v?i 22,8 mm c?ng chi?m ?u th? v?i 14,9 mm.

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 4
Thi?t k? b?n l? ??c ?áo c?a Surface Book i7.

Tóm l?i, v? kh? n?ng di ??ng thì MacBook Pro 2016 chi?m ?u th? h?n nh? thi?t k? m?ng nh?. Nh?ng n?u xét v? kh? n?ng chuy?n ??i linh ho?t cho t?ng m?c ?ích s? d?ng thì Surface Book m?i “?n ?i?m” h?n nh? kh? n?ng bi?n ??i t? laptop sang tablet.

Màn hình

? tiêu chí này thì Surface Book l?i “?n ??t” MacBook Pro nh? ???c tích h?p ?? phân gi?i lên ??n 3.000 x 2.000 pixel. Trong khi ?ó, m?u laptop 13 inch m?i nh?t c?a Apple ch? có ?? phân gi?i Retina 2.560 x 1.600 pixel, có th? xu?t hình ?nh ra 1 màn hình 5K và 2 màn hình 4K cùng lúc. Trong khi ?ó b?n MacBook Pro 15,4 inch c?ng h? tr? m?c 2.880x1.800 pixel (th?p h?n c? Surface Book m?i) và kh? n?ng xu?t hình ?nh ra 2 màn hình 5K và 4 màn hình 4K cùng lúc. 

M?c dù v?y, Apple cho bi?t, MacBook Pro m?i có ?? sáng cao h?n 67%, ?? t??ng ph?n cao h?n 67%, màu s?c th? hi?n t?t h?n 25% so v?i màn hình Retina c?a MacBook 12 inch. Riêng Microsoft thì hãng cho bi?t ch?t l??ng hi?n th? th?c t? c?a Surface Book ? m?ng màu Adobe RGB ??t m?c 67,6% và t? l? t??ng ph?n ch?m ng??ng 1.750:1. ?i?m s? này khi?n cho MacBook Pro m?i ph?i dè ch?ng vì th? h? MacBook Pro tr??c ?ó v?i công ngh? hi?n th? t??ng ???ng ph?i ch?u th?t b?i v?i ch? s? t??ng ???ng là 60% và 1.000:1.

Nhìn chung, v? thông s? thì Surface Book m?i m?t l?n n?a th?ng th? h?n MacBook Pro 2016. 

C?u hình

C? hai dòng laptop này ??u ???c trang b? c?u hình m?nh theo ?úng ngh?a ? phân khúc “high-end”. Phiên b?n c?u hình th?p nh?t c?a Surface Book có b? nh? RAM 8 GB, b? x? lý Intel Core i7 m?i nh?t v?i 4 nhân, card ?? h?a r?i Nvidia GeForce GTX 965M. Trong khi ?ó, phiên b?n MacBook Pro 2016 c?ng ???c trang b? b? x? lý Intel Core i5 và Core i7 (Skylake). Ng??i dùng c?ng có th? l?a ch?n m?t trong hai m?c b? nh? RAM 8 GB hay 16 GB.

Phiên b?n MacBook Pro 13 inch m?i ch? có l?a ch?n card ?? h?a tích h?p Intel Iris Graphics v?i 64 MB eDRAM. N?u b?n mu?n máy có hi?u n?ng ?? h?a t??ng ???ng Surface Book i7 thì nên ch?n phiên b?n 15 inch.

Surface Book i7 ???c trang b? 2 c?ng USB 3.0, 1 khe th? nh? SD Card; trong khi ?ó MacBook Pro m?i ch? có 4 c?ng USB-C ?? ??m nh?n các ch?c n?ng c?a Thunderbolt, USB, DisplayPort, HDMI, VGI và s?c.

Tóm l?i, n?u s? d?ng MacBook Pro m?i b?n s? c?n ??n nhi?u ph? ki?n, ??u chuy?n (adapter) h?n n?u mu?n s? d?ng các tính n?ng cao c?p nh? chuy?n tín hi?u lên màn hình l?n, chép d? li?u…

Ph?n m?m

MacBook Pro 2016 ???c cài s?n h? ?i?u hành macOS Sierra , trong khi ?ó Surface Book i7 dùng Windows 10 . Hai h? ?i?u hành máy tính c?a Apple và Microsoft ??u có nh?ng nét ??c tr?ng và ?u vi?t riêng. Ch?ng h?n nh? ch?c n?ng tr? lý ?o Siri và Cortana , kh? n?ng ?a nhi?m m?nh m?. 

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 5
macOS Sierra ???c t?i ?u ?? khai thác tri?t ?? tài nguyên h? th?ng c?a MacBook Pro m?i.

Riêng v?i macOS Sierra thì ???c tích h?p ch?c n?ng Universal Clipboard giúp ng??i dùng có th? copy b?t k? th? gì ? iPhone và sau ?ó dán (paste) vào iPad hay macOS Sierra và ng??c l?i thông qua ch?c n?ng Continuity, ch?c n?ng PiP ?? v?a xem phim v?a làm vi?c, t?i ?u dung l??ng l?u tr?…

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 6
Surface Book m?i ?a n?ng h?n v?i Windows 10.

Windows 10 n?i b?t v?i trình duy?t Edge m?i, ?ng d?ng Universal Apps có th? ch?y ???c trên môi tr??ng desktop và Modern UI. ??c bi?t, Windows 10 có ch?c n?ng Continuum giúp Windows 10 t? ??ng ?i?u ch?nh phù h?p v?i lo?i thi?t b? b?n ?ang dùng và kích c? màn hình t??ng ?ng, r?t phù h?p v?i Surface Book i7.

Ch?c n?ng khác bi?t

V? tiêu chí này, MacBook Pro m?i chi?m ?u th? h?n so v?i Surface Book. ??u tiên là bàn phím c?a MacBook Pro m?i ???c thi?t k? v?i c? ch? cánh b??m (butterfly) th? h? th? 2 gi?ng nh? MacBook 12 inch ???c thi?t k? t?i ?u cho vi?c v?n chuy?n, gõ êm và có t?c ?? ph?n h?i nhanh h?n. ?i?u ??c bi?t, các phím ch?c n?ng c?a bàn phím ???c thay th? b?ng màn hình OLED Retina c?m ?ng có kh? n?ng hi?n th? thông tin, ch?c n?ng d?a trên t?ng ng? c?nh mà Apple g?i là Touch Bar. Apple cho bi?t, Touch Bar có kh? n?ng thích ?ng linh ho?t v?i t?ng ?ng d?ng, màu s?c c?a màn hình ph? này có th? t? ??ng thay ??i d?a trên n?i dung và gam màu c?a ?ng d?ng.

Ch?ng h?n, khi b?n dùng ?ng d?ng Photos ?? ch?nh s?a hình ?nh thì màn hình Touch Bar s? hi?n th? danh sách hình ?nh thu nh? cùng các nút ch?c n?ng ch?nh s?a, xoay hình, tinh ch?nh màu.

B?n ch? c?n ch?m và thao tác ngay b?ng cách xoay và kéo thanh tr??t. Hay n?u b?n nghe nh?c thì thanh Touch Bar này s? hi?n th? thanh ch?nh âm l??ng, các nút chuy?n bài, Play/Pause... B?n c?ng có th? thêm, b?t các ch?c n?ng trên thanh này b?ng cách kéo th?. Ch?c n?ng Siri ???c tích h?p lên thanh TouchBar ?? giúp ng??i dùng ra l?nh truy v?n thông tin b?ng gi?ng nói. Tóm l?i, ch?c n?ng c?a thanh Touch Bar s? thay ??i d?a vào t?ng ng? c?nh s? d?ng trên t?ng ?ng d?ng.

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 7
Touch Bar có kh? n?ng thay ??i ch?c n?ng tùy ng? c?nh và ?ng d?ng.

Hi?n t?i, bên c?nh các ?ng d?ng c?a Apple thì m?t s? ?ng d?ng l?n c?a Adobe, Microsoft... c?ng ?ã h? tr? Touch Bar c?a MacBook Pro m?i. Các l?p trình viên có th? trang b? ch?c n?ng cho thanh Touch Bar b?ng vi?c c?p nh?t cho ?ng d?ng c?a mình thông qua gói phát tri?n m?i c?a Apple.

Ngoài ra, ch?c n?ng Touch Bar c?ng h? tr? các ch?c n?ng ?i?u khi?n h? th?ng (Control Strip) nh? âm l??ng, ?? sáng, ch?nh ?èn bàn phím... Khi so?n th?o tin nh?n thì thanh ch?c n?ng ??c ?áo này s? hi?n Emoji, QuickType ?? ng??i dùng thao tác nhanh.

MacBook Pro m?i c?ng ???c trang b? b? c?m bi?n nh?n di?n d?u vân tay Touch ID th? h? th? 2 (gi?ng nh? trên iPhone 6S) v?i b? m?t ???c làm b?ng tinh th? sapphire ch?ng tr?y. Chip Apple T1 có ch?c n?ng v?n hành ch?c n?ng Touch ID ?? ph?c v? vi?c ??ng nh?p nhanh h? th?ng, b?o m?t... bao g?m c? ch?c n?ng Secure Enclave cho Apple Pay.

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 8
Bút Surface Pen giúp v? trên Surface Book nh? trên gi?y nh? ?? nh?y cao.

Surface Book i7 ???c Microsoft trang b? pin dung l??ng cao h?n, mà còn s? h?u thêm m?t qu?t t?n nhi?t và h? th?ng làm mát c?i ti?n nh?m t?ng c??ng hi?u qu? t?n nhi?t h?n n?a. Bên c?nh ?ó, dòng laptop này c?ng t??ng thích v?i bút c?m ?ng Surface Pen. V? c? b?n, cây bút này có th? phát hi?n t?i 256 m?c c?m ?ng l?c lên màn hình Surface, cho nên ng??i dùng không ch? c?m gi? nó m?t cách tho?i mái mà còn có th? vi?t nó trên màn hình m?t cách t? nhiên h?n theo các m?c ?? ??m nh?t khác nhau. Trong khi ?ó, c? ch? t?n nhi?t m?i b?ng qu?t c?a MacBook Pro m?i ???c thi?t k? l?i hi?u qu? h?n, h? th?ng loa c?ng ???c làm l?i ?? mang l?i tr?i nghi?m âm thanh t?t h?n.

T?ng h?p

N?u xét ?? m?i tiêu chí thì c? MacBook Pro 2016 l?n Surface Book i7 ??u ?áng ?? s? d?ng và x?ng ?áng là “k? phùng ??ch th?”, b?t phân th?ng b?i. ?i?m cân nh?c duy nh?t c?a ng??i dùng là n?u b?n thích dùng Windows thì Surface Book i7 là l?a ch?n hoàn h?o, n?u b?n quen v?i macOS thì MacBook Pro 2016 là s?n ph?m phù h?p nh?t. 

MacBook Pro 2016 ??i ??u Surface Book i7 9
Giá c? là rào c?n l?n nh?t c?a c? MacBook Pro m?i và Surface Book i7.

PC World VN 12/2016


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 169
  • Hôm nay: 19,623
  • Tháng hiện tại: 358,752
  • Tổng lượt truy cập: 53,635,214

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058