tam quoc

 

Máy tính đa chế độ dòng doanh nghiệp mỏng và bảo mật nhất thế giới

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/05/2017 03:33 - Người đăng bài viết: admin
 

Mỏng nhẹ vượt trội, mẫu laptop HP EliteBook x360 1030 G2 mới gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế cao cấp, chất lượng gia công hàng đầu, bảo mật mạnh mẽ và khả năng hỗ trợ công việc hiệu quả.

 • ?n t??ng v?i laptop doanh nhân siêu nh? HP EliteBook 1030 G1
 • Sang tr?ng và l?ch lãm v?i dòng laptop m?i m?nh m? c?a HP
 • HP EliteDisplay - Màn hình xu?t s?c cho v?n phòng hi?n ??i
 • C?n c?nh laptop lai HP Pavilion X360 th? h? m?i

Là m?u laptop m?i thu?c phân khúc cao c?p c?a HP nên không quá ng?c nhiên khi HP EliteBook x360 1030 G2 ???c nhà s?n xu?t ?u ái trang b? nhi?u tính n?ng ??t giá. Máy ???c thi?t k? ??p, n?i b?t, s? d?ng ti?n l?i và có hi?u n?ng ?áng n?.

Thi?t k? cao c?p, hi?n ??i

Tuy là m?u laptop cho công vi?c nh?ng EliteBook x360 c?ng ???c chú tr?ng ??c bi?t vào khâu t?o hình. T?ng chi ti?t c?a máy ???c ch?m chút t? m? phù h?p v?i ng??i dùng tr? tu?i, chú tr?ng nâng cao hình ?nh b?n thân thông qua các v?t d?ng không th? thi?u nh? laptop. Các ???ng c?t vát kim c??ng t?o ?i?m nh?n b?t m?t trên thân máy ???c ch? tác chu?n xác t? nhôm nguyên kh?i, cùng màu s?c mang ??m ch?t doanh nhân l?ch lãm và hi?n ??i giúp ch? nhân c?a máy d? dàng n?i b?t trong ?ám ?ông.

Máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng và b?o m?t nh?t th? gi?i 1

Thi?t k? c?a máy còn nh?n m?nh t?i tính di ??ng, phù h?p v?i doanh nhân th??ng xuyên thay ??i môi tr??ng làm vi?c. V?i tr?ng l??ng ch? t? 1,28kg và ?? dày 14,95mm ? ?i?m dày nh?t, ?ây là chi?c máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng nh?t th? gi?i hi?n nay.

Máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng và b?o m?t nh?t th? gi?i 2

Kh? n?ng di ??ng c?a EliteBook x360 còn th? hi?n ? th?i l??ng pin vô cùng b?n b?, lên t?i 16 ti?ng 30 phút, giúp ng??i dùng tho?i mái s? d?ng trong nh?ng chuy?n công tác dài ngày ho?c làm vi?c ngoài v?n phòng mà không lo h?t pin. Máy còn ???c trang b? công ngh? s?c nhanh, có th? s?c 50% pin ch? trong 30 phút và tu?i th? pin lên t?i 3 n?m.

M?c dù ??nh hình s?n ph?m r?t m?ng nh?ng chi?c laptop m?i c?a HP có ?? b?n b? cao. Máy v??t qua 12 bài ki?m tra ?? b?n theo tiêu chu?n quân ??i c?a M? MIL STD 810G v?i kh? n?ng ch?ng s?c, rung, va ??p, b?i b?m và ch?ng các ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t r?t hi?u qu?.

B?o m?t nâng cao

HP EliteBook x360 1030 G2 ???c xem là m?u máy tính ?a ch? ?? v?i ?? b?o m?t và kh? n?ng qu?n lý hi?u qu? nh?t th? gi?i. Máy ???c tích h?p hàng lo?t công ngh? b?o m?t và công c? qu?n lý cao c?p c?a HP v?i m?c ?ích ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho d? li?u ng??i dùng doanh nghi?p.

?i?n hình trong s? này là HP Sure Start Gen3 – công ngh? t? khôi ph?c BIOS ??u tiên và duy nh?t trong ngành giúp máy mi?n nhi?m v?i các hình th?c t?n công nguy hi?m vào BIOS nh? kh? n?ng phát hi?n các t?n công ngay c? khi BIOS ?ang trong giai ?o?n kh?i ??ng và t? ??ng khôi ph?c BIOS v? tr?ng thái ?n ??nh ch? trong ch?a ??y m?t phút mà không c?n b?t k? can thi?p nào t? ng??i dùng.

Máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng và b?o m?t nh?t th? gi?i 3

V?i ng??i dùng th??ng xuyên l??t web, k?t n?i vào m?ng, HP Sure Click s? là tính n?ng r?t h?u ích giúp b?o v? máy tính kh?i các website dính mã ??c, ph?n m?m b?t cóc ho?c virus nguy hi?m.

HP Sure View c?ng là tính n?ng r?t hay, cho phép kích ho?t ch? ?? riêng t? nhanh chóng c?a màn hình ch? b?ng m?t nút ch?m, ng?n không cho ng??i bên c?nh ho?c ??ng sau nhìn tr?m n?i dung trên màn hình.

Hay ?ng d?ng HP WorkWise – qu?n lý máy tính thông qua ?ng d?ng trên smartphone, giúp t?ng c??ng kh? n?ng b?o m?t, hi?u su?t công vi?c và h? tr? in ?n ti?n l?i.

Kh? n?ng b?o m?t c?a EliteBook x360 còn ???c t?ng c??ng b?ng lo?t bi?n pháp xác th?c ??ng nh?p ng??i dùng nh? camera h?ng ngo?i, c?m bi?n vân tay và b? ??c th? thông minh. T?t c? bi?n máy tr? thành pháo ?ài b?t kh? xâm ph?m v?i các ý ?? x?u bên ngoài.

X? lý công vi?c chuyên d?ng

HP EliteBook x360 1030 G2 s? h?u ph?n c?ng m?nh m? cho phép x? lý tr?n tru và hi?u qu? b?t c? tác v? công vi?c nào. Máy ???c tích h?p b? x? lý lên t?i Intel Core i7 vPro, RAM DDR4 lên t?i 16GB, l?u tr? SSD PCIe siêu t?c lên t?i 512GB, và h? tr? k?t n?i t?i hai màn hình ngoài 4K.

Máy ???c trang b? nhi?u c?ng k?t n?i h?u ích nh? USB 3.0, HDMI, USB Type-C, khe ??c th? micro-SD, ??c th? thông minh, gi?c c?m âm thanh 3,5mm h? tr? t?i ?a nhu c?u s? d?ng.

HP ?ã ??u t? khá nhi?u công s?c cho bàn phím c?a EliteBook x360. Ngoài vi?c nâng cao t?i ?a tr?i nghi?m gõ, bàn phím còn ???c tích h?p nhi?u ch?c n?ng h?u ích, ch?ng h?n có th? tr? l?i ho?c t? ch?i cu?c g?i Skype b?ng nút b?m ngay trên bàn phím.

Màn hình c?m ?ng c?a EliteBook x360 ??t ?? phân gi?i t?i 4K UHD, dùng kính c??ng l?c Corning Gorilla ch?ng tr?y x??c hi?u qu?, ??ng th?i h? tr? bút stylus cho phép vi?t, v? ho?c sáng t?o tùy ý.

Kh? n?ng sáng t?o còn ???c th? hi?n qua n?m ch? ?? s? d?ng c?a máy ph?c v? cho ?a d?ng các nhu c?u t? làm vi?c sang gi?i trí. Kh? n?ng này ???c h? tr? b?i b?n l? xoay 360 ??, cho phép ng??i dùng có th? s? d?ng thi?t b? nh? m?t Máy tính xách tay v?i các tác v? duy?t e-mail và x? lý v?n b?n; và chuy?n máy sang ch? ?? Máy tính b?ng v?i tính di ??ng cao ?? ghi chú d? dàng; ho?c s?n sàng tham gia vào các cu?c h?p ho?c th?o lu?n v?i ??ng nghi?p ? ch? ?? H?i ngh?, ho?c chuy?n sang ch? ?? ?a ph??ng ti?n ?? h?i tho?i video, ho?c ch? ?? L?u ?? trình chi?u video, hình ?nh và các bài thuy?t trình.

Máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng và b?o m?t nh?t th? gi?i 4

Máy ???c trang b? t?i b?n loa cao c?p, công ngh? âm thanh Bang & Olufsen ??c ?áo, cùng tính n?ng khu?ch âm HP Audio Boost và kh? n?ng l?c ti?ng ?n HP Noise Cancellation hi?u qu?, giúp t?ng c??ng tr?i nghi?m gi?i trí và t?i ?u vi?c h?i h?p nhóm.

Máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng và b?o m?t nh?t th? gi?i 5

S?n ph?m có giá kh?i ?i?m t? 36,49 tri?u ??ng và ???c h? tr? d?ch v? b?o hành cao c?p c?a HP bao g?m d?ch v? b?o hành VIP 30 phút (ta?i các Trung tâm ch?m sóc khách hàng toàn di?n c?a HP ? Hà N?i, TP. HCM, ?à N?ng và C?n Th?), b?o hành t?n nhà và b?o hành giao và nh?n t?i nhà mi?n phí. Khách hàng có th? liên h? T?ng ?ài h? tr? 24/7 c?a HP qua hotline: 1800 58 88 68 (mi?n phí) ?? nh?n ???c h? tr?.

C?u hình tham kh?o
HP EliteBook x360 1030 G2 (1GY36PA#UUF)
 • B? x? lý Intel Core i5-7200U v?i Intel HD Graphics 620 (2,5 GHz, lên ??n 3,1 GHz v?i Công ngh? Intel Turbo Boost, 3MB cache, 2 nhân)
 • H? ?i?u hành Windows 10 Pro 64
 • B? nh? chu?n 8GB DDR4-2133 SDRAM
 • L?u tr? SSD 256GB M.2 PCIe NVMe TLC
 • Màn hình c?m ?ng FHD 13,3 inch UWVA ultra slim v?i kính c??ng l?c Corning Gorilla (1920 x 1080)
 • Giá bán l? ?? ngh? 36,49 tri?u ??ng.
 HP EliteBook x360 1030 G2 (1GY38PA#UUF)
 • B? x? lý Intel Core i7-7600U v?i Intel HD Graphics 620 (2,9 GHz, lên ??n 3,9 GHz v?i Công ngh? Intel Turbo Boost, 4MB cache, 2 nhân)
 • H? ?i?u hành Windows 10 Pro 64
 • B? nh? chu?n 16GB DDR4-2133 SDRAM
 • L?u tr? SSD 512GB Turbo Drive G2 TLC
 • Màn hình c?m ?ng UHD 13,3 inch UWVA ultra slim v?i kính c??ng l?c Corning Gorilla (3840 x 2160)
 • Giá bán l? ?? ngh? 53,49 tri?u ??ng.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 95
 • Khách viếng thăm: 91
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 7,966
 • Tháng hiện tại: 367,947
 • Tổng lượt truy cập: 53,644,409

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058