tam quoc

 

Vươn lên cùng đồ họa NVIDIA Pascal

Đăng lúc: Thứ năm - 11/05/2017 01:38 - Người đăng bài viết: admin
 

Sự góp mặt của thế hệ bộ xử lý đồ họa NVIDIA 10-series đã mang đến sức sống mới cho laptop chuyên game khi chất lượng hiển thị đồ họa được cải thiện tốt hơn, tăng cường sức mạnh xử lý, rút ngắn dần khoảng cách với máy tính để bàn.

  • Asus ROG G701VI: laptop m?nh cho game th?, giá ngang Honda SH
  • Lenovo mang dòng laptop ch?i game Legion v? Vi?t Nam
  • Laptop HP Spectre x360 giá 41,99 tri?u ??ng
  • Origin gi?i thi?u laptop ch?i game giá h?p d?n
  • ?ánh giá laptop 2-trong-1 Dell Inspiron 13 5368
V??n lên cùng ?? h?a NVIDIA Pascal 1

Bên c?nh các m?u laptop “chuyên tr?” game ?? h?a n?ng và th?c t? ?o VR dùng GeForce GTX 1080/1070, nhi?u nhà s?n xu?t c?ng ?ã m? bán lo?t máy tính xách tay ch?i eSport ?a m?c ?ích trang b? GeForce GTX 1050 Ti. Hãy c?ng PC World Vietnam ?i?m danh 5 m?u laptop chuyên game ?ã có m?t ? th? tr??ng trong n??c.

HP Omen 17

V?i card ?? h?a GeForce GTX 1070 8GB, d??ng nh? HP ?ang mu?n xây d?ng mô hình “laptop trong m?” t?p trung vào ?? h?a, ch?t l??ng hi?n th? và dung l??ng l?u tr? dành cho m?t game th? t?m trung. B?i v?y, không m?y ng?c nhiên khi HP Omen 17 trang b? màn hình 17,3-inch h? tr? ?? phân gi?i 4K và công ngh? G-Sync. 

Khó có th? nh?n di?n HP Omen 17 là laptop ch?i game b?i máy ???c thi?t k? c?n th?n, không có ???ng nét “c?ng c?a” nh? các m?u máy tính xách tay chuyên game. Tuy nhiên, khung máy c? l?n l?i ch?a ??n 2 qu?t và 4 ?ng d?n nhi?t nên khá n?ng, game th? c?n chú tr?ng ??n kh?i l??ng máy khi mang vác. 

S? khác bi?t c?a HP Omen 17 so v?i các dòng máy ??i th? là không khuy?n khích ép xung, mà ch? ch?y ?n ??nh v?i c?u hình thi?t l?p s?n. Bù l?i, h? th?ng loa tích h?p cho ch?t l??ng âm thanh to và rõ ràng.

V??n lên cùng ?? h?a NVIDIA Pascal 2

Asus ROG G701VI

Hi?u n?ng chinh ph?c game m?nh m? cùng CPU Core i7-6820HK và GPU GeForce GTX 1080 , màn hình góc nhìn c?c r?ng t?n s? quét 120Hz, có v? ngoài c?c k? b?t m?t khi k?t h?p hoàn h?o gi?a màu xám và ??ng (Armor Titanium và Plasma Copper) cho l?p v? nhám ch?ng vân tay ROG Bio-Armor là 3 trong s? nh?ng ?u th? chính c?a laptop chuyên game Asus ROG G701VI .

Trang b? b? x? lý Intel Core i7-6820HK h? tr? ép xung cao nên ROG G701 VI không khó ??t t?i t?m cao c?a m?t chi?c laptop chuyên game “th? d?”. Dù ?? ch?y m??t nhi?u trò ch?i kh?ng ? ch? ?? bình th??ng, ROG G701VI s?n sàng gia t?ng kh? n?ng ch?u t?i cao nh?t b?ng bi?n pháp ép xung CPU. Ngay c? khi game th? không bi?t ép xung là gì thì ?ó c?ng ch?ng ph?i là v?n ?? to tát b?i ROG G701VI có tùy ch?n ép xung toàn di?n r?t an toàn và ?n ??nh.

S? h?u màn hình t?m n?n IPS ch?ng chói kích c? 17,3-inch, ROG G701VI cho hình ?nh c?c s?c nét, màu s?c s?ng ??ng t??i m?t ? ?? phân gi?i Full HD, m? t?i ?a kho?ng 135 ?? và "bao xem" t? nhi?u góc nhìn. ?i?m ?áng chú ý là màn hình c?a máy h? tr? công ngh? NVIDIA G-Sync nên ??t t?n s? quét c?c nhanh lên ??n 120Hz, h?n h?n nhi?u ch?ng lo?i màn hình laptop ch?i game ch? ??t 60-75Hz th??ng th?y trên th? tr??ng. K?t h?p v?i th? h? GPU m?nh nh?t cho di ??ng GeForce GTX 1080 , ROG G701VI d? dàng chinh ph?c m?i t?a game có ?? h?a n?ng và “nh?n chìm” game th? vào nh?ng c?nh ch?i hùng v? c?a th? gi?i game. 

Có th? b?n s? th?y m?t s? m?u laptop có c?u hình t??ng t?, song s? khó tìm ???c máy có c?p SSD siêu t?c và màn hình góc r?ng có t?n s? quét nhanh 120Hz nh? ROG G701VI. H?n n?a, Asus còn t?ng kèm hàng lo?t ph?n m?m theo máy h? tr? tr?i nghi?m game ??c l?c nh? Sonic Radar II cung c?p hi?u ?ng “?n gian” dò h??ng khi ch?i game b?n súng, GameFirst IV ?i?u khi?n l?u l??ng m?ng cho game online, hay ?ng d?ng XSplit Gamecaster giúp thao tác streaming d? dàng.

V??n lên cùng ?? h?a NVIDIA Pascal 3

Acer Aspire VX 15

Trang b? Core i5-7300HQ/i7-7700HQ – nh?ng b? x? lý Intel Kaby Lake hi?u n?ng cao cho laptop m?i nh?t cùng card ?? h?a NVIDIA GTX 1050/1050Ti , Acer Aspire VX 15 s?n sàng ph?c v? nh?ng công vi?c c?n s?c m?nh x? lý c?ng nh? ch?i game eSports ? m?c thi?t l?p ?? h?a cao nh?t mà không lo gi?t hình.

V?i l?i th? thân máy to nên Acer VX 15 d? dàng trang b? ??y ?? các giao ti?p HDMI, USB Type-C 3.1. H?n n?a, máy còn s? h?u v? ngoài c?c k? n?ng ??ng v?i b? khung góc c?nh m?nh m? ??m ch?t game, ??c bi?t là h? th?ng 2 qu?t t?n nhi?t h?m h? t?n nhi?t sau máy trông nh? hai ?ng x? c?a siêu xe hàng kh?ng.

?? t?i ?u cho tr?i nghi?m game, Acer trang b? cho VX 15 màn hình 15,6-inch Full HD ch?ng chói v?i công ngh? Acer ColorBlast mang l?i màu s?c trung th?c, s?c nét. Máy c?ng s? h?u các công ngh? True Harmony và Dolby Audio Premium cho ch?t âm to và rõ khi ch?i game, nghe nh?c ho?c xem phim.

V??n lên cùng ?? h?a NVIDIA Pascal 4

Dell Inspiron 15 7567

V?i s? k?t h?p nhi?u ph?n c?ng ??i m?i nh? b? x? lý Intel Kaby Lake 4 nhân Core i7-7700HQ (2,8GHz) và card ?? h?a NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, Inspiron 15 7567 là l?a ch?n ?áng giá ? phân khúc gaming laptop ph? thông c?a Dell. ??c bi?t, b? x? lý ?? h?a GeForce GTX 1050 Ti cho hi?u n?ng chinh ph?c game ? thi?t l?p ?? h?a trung bình t?t h?n nhi?u GeForce GTX 1050 ? các m?u laptop ph? thông.

Bên c?nh 16GB RAM (ch?y kênh ??n) ?? ?áp ?ng nhu c?u truy?n t?i d? li?u gi?a b? x? lý và b? nh?, Inspiron 15 7567 còn s? d?ng gi?i pháp l?u tr? k?t h?p ? SSD 256GB cùng ? HDD 1TB giúp game th? có th? ti?t ki?m chi phí nh?ng v?n ??m b?o ???c t?c ?? và dung l??ng l?u tr? cho nhu c?u tr?i nghi?m game ho?c ch?y nh?ng ?ng d?ng khác. M?t th? m?nh ?áng ghi nh?n ? Inspiron 15 7567 là th?i gian s? d?ng pin khi ch?i game lâu h?n nhi?u m?u laptop có c?u hình t??ng ???ng.

Nh?m ??n ??i t??ng game th? nên Inspiron 15 7567 ???c Dell trang b? h? th?ng t?n nhi?t h?m h? g?m 2 ?ng ??ng l?n dùng chung cho CPU và GPU, 2 qu?t t?n nhi?t và 2 khe thoát nhi?t ??m b?o cho máy luôn mát m?, gi?m ti?ng ?n c?a qu?t dù ch?i game liên t?c. M?t khác, máy còn ???c bao b?c b?i khung nh?a c?ng cáp ?? ch?ng ch?u nh?ng tr??ng h?p l? tay va ??p c?a game th?.

V??n lên cùng ?? h?a NVIDIA Pascal 5

Asus ROG Strix GL553

H??ng ??n gi?i game th? mê th? thao ?i?n t? c?n s? di ??ng c?a s?n ph?m, Asus t?p trung tiêu chí “?ã m?t” khi trang b? màn hình IPS 15,6-inch Full HD ch?ng chói cao c?p và bàn phím ??i màu RGB cho “chi?n t??ng eSport” ROG Strix GL553 . Không ch? th?, v?i c?u hình ph?n c?ng phù h?p, ROG Strix GL553 ?? kh? n?ng cho tr?i nghi?m nhi?u trò ch?i ?? h?a n?ng ? thi?t l?p trung bình và trên trung bình, th?a mãn nhu c?u ch?i nhi?u lo?i c?a game th?. 

Bên c?nh nh?ng linh ki?n máy tính cao c?p nh? b? x? lý Core i7-7700HQ hay card ?? h?a GTX 1050 Ti , ROG Strix GL553 c?ng ?? ng? kh? n?ng nâng c?p ? SSD t?c ?? c?c nhanh b?ng giao ti?p M.2 PCIe NVMe khi game th? c?n “b?n phá” game m?nh m? h?n. M?t khác, máy có ?? ? quang DVD, khe ??c th? nh?, giao ti?p USB Type-C và USB 3.0 phù h?p v?i nhu c?u ?a d?ng nh? h?c t?p, làm vi?c và gi?i trí c?a ng??i dùng.

Ngoài s? n?i b?t ngay trong bóng t?i b?i ki?u trang trí v?t li?u nh?a ph?n quang màu cam, ?áng chú ý ? Asus ROG Strix GL553 là dù ch? có 1 qu?t t?n nhi?t nh?ng máy v?n ??m b?o ???c lu?ng thông khí nh? vi?c ki?m soát t?c ?? qu?t b?ng công ngh? ROG Cooling Overboost, h?a h?n ?em l?i s? tho?i mái khi ng??i dùng ch?i game, thi?t k? ?? h?a trong th?i gian dài. 

V??n lên cùng ?? h?a NVIDIA Pascal 6

PC World VN 04/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 107
  • Hôm nay: 10,492
  • Tháng hiện tại: 407,561
  • Tổng lượt truy cập: 53,684,023

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058