tam quoc

 

Intel Optane Memory: “cứu cánh” cho HDD?

Đăng lúc: Thứ năm - 28/09/2017 00:41 - Người đăng bài viết: admin
 

Được quảng bá rằng bộ nhớ Intel Optane Memory sẽ tạo ra một cầu nối giữa CPU và ổ lưu trữ HDD để mang lại trải nghiệm máy tính thông minh, đáng kinh ngạc? Có thật thế không?

 • C?n c?nh b? nh? Intel Optane Memory
 • Intel Optane Memory 32GB: giúp HDD t?ng t?c vào Windows, t?i nhanh ?ng d?ng
 • Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá
 • 8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake

Sau ? SSD hàng ??u Optane DC P4800X dành cho phân khúc doanh nghi?p, Intel ti?p t?c gi?i thi?u s?n ph?m m?i theo th??ng hi?u Optane: thanh nh? Intel Optane Memory v?i 2 b? dung l??ng 16GB ho?c 32GB. ?ây là lo?i thi?t b? nh? g?n, không dùng ?? thay th? b? nh? RAM mà dùng ?? làm b? ??m t?ng t?c ?? truy c?p ?ng d?ng cho các gi?i pháp l?u tr? d?a trên giao di?n SATA (nh? HDD, SSD hay SSHD) ? phân khúc ng??i dùng cá nhân.

Công ngh? Intel Optane - 3D XPoint

Optane là th??ng hi?u c?a Intel dùng cho các dòng s?n ph?m s? d?ng công ngh? b? nh? 3D XPoint, bao g?m thanh nh? Optane Memory và các lo?i Optane SSD (cho ng??i dùng cá nhân và khách hàng doanh nghi?p). Ti?n thân c?a Optane là công ngh? b? nh? 3D XPoint do Intel h?p tác phát tri?n cùng v?i Micron. ?ây là da?ng b? nh? Non-Volatile Memory Express (NVMe), d?a trên c?u trúc x?p ch?ng các l?p bán d?n theo chi?u d?c ?? ti?t ki?m không gian, t?ng dung l??ng và t?c ?? k?t n?i. Do ?ó, 3D XPoint không ph?i là bi?n th? c?a b? nh? flash NAND - công ngh? chính ?ang ???c áp d?ng ??i trà ?? s?n xu?t ? SSD hi?n nay.

Intel Optane Memory: “c?u cánh” cho HDD? 1

Trong khi b? nh? flash NAND, k? c? NAND c? và 3D NAND m?i, ?ang v?p ph?i nhi?u v?n ?? khi thu h?p di?n tích ?? có m?t ?? cao h?n, b? gi?i h?n v? hi?u n?ng và ?? b?n khi?n chi phí s?n xu?t t?ng cao, thì 3D XPoint ???c k? v?ng s? nhanh h?n ??i th? g?p 1.000 l?n c?ng nh? có ?? b?n v? tác v? ghi cao h?n c?ng 1.000 l?n. Còn so v?i DRAM thì b? nh? 3D XPoint ???c cho là có m?t ?? dày ??c h?n 10 l?n, t??ng ?ng s? r? h?n ? t?ng GB khi so sánh cùng m?c dung l??ng b? nh?. M?t ?i?m ?áng l?u ý là ngay c? khi không ???c c?p ?iê?n, b? nh? 3D XPoint v?n có kha? n?ng l?u tr? d?? liê?u (t??ng t? nh? các thi?t b? l?u tr?), ch? không m?t s?ch d? li?u nh? b? nh? DRAM.

Intel Optane Memory: “c?u cánh” cho HDD? 2

Tuy nhiên, nh?ng so sánh ?ó là v? nguyên b?n công ngh? c?a b? nh? 3D XPoint ch? không ph?i v? hi?u su?t c?a b? nh? hay ? SSD ?ang có, b?i công ngh? b? nh? này s? không d? ki?n thay th? hoàn toàn cho b? nh? flash NAND ho?c b? nh? DRAM trong t??ng lai g?n. B?i vì b? nh? 3D XPoint có ?? tr? th?p h?n ?áng k? so v?i b? nh? flash NAND nh?ng chi phí l?i cao h?n nhi?u khi “?? giá” ? t?ng GB, m?t khác, h?n ch? v? ?? b?n c?a 3D XPoint ch?a th? là s? thay th? phù h?p cho DRAM. Vì v?y, ? giai ?o?n hi?n nay, b? nh? 3D XPoint d??ng nh? ?ang xen gi?a DRAM và b? nh? flash NAND, b?i nhanh h?n flash NAND nh?ng l?i ch?m h?n b? nh? DRAM.

B? nh? Intel Optane Memory

Nh? ?ã nêu, Intel tung ra 2 lo?i thanh nh? Optane Memory là 16GB và 32GB, s? d?ng giao ti?p M.2 NVMe PCIe 3.0 x2. Giá bán l? tham kh?o ? th? tr??ng Vi?t Nam l?n l??t ? m?c 1,25 tri?u ??ng và 2,1 tri?u ??ng. Kích th??c các thanh nh? khá nh? g?n (22x80mm) và m?ng ch? 1,5mm, trong khi tr?ng l??ng nh? 40g.

Quan sát tr?c ti?p, ng??i dùng có th? th?y b? ?i?u khi?n Optane Memory nh? h?n nhi?u so v?i b? ?i?u khi?n trong SSD M.2 NVMe, và dù các thành ph?n ???c t?p trung b? trí ? 1 b? m?t nh?ng trên thanh nh? còn nhi?u di?n tích tr?ng. S? khác bi?t gi?a 2 lo?i thanh nh? Optane Memory c?ng r?t d? phân bi?t b?i trên thanh nh? 16GB ch? có 1 kh?i module nh?, trong khi ? thanh nh? 32GB thì s? l??ng kh?i module nh? là 2.

Theo gi?i thích c?a Intel, b? nh? Optane Memory k?t n?i CPU v?i nh?ng lo?i ? l?u tr? k?t n?i SATA (HDD, SSHD ho?c SSD), t?o thành b? nh? ??m (cache) cho ? l?u tr?. Optane Memory có c? ch? ho?t ??ng t??ng t? DRAM, nh?ng không thay th? DRAM và tuy?t h?n DRAM b?i có kh? n?ng n?m b?t nh?ng d? li?u th??ng dùng, qua ?ó c?i thi?n t?c ?? truy c?p c?a h? th?ng máy tính vào các ?ng d?ng, t?ng t?c hi?u n?ng và kh? n?ng ph?n h?i c?a máy tính, giúp máy tính th?c thi tác v? nhanh h?n và gi?m th?i gian ch? x? lý d? li?u. Nh? ?ó, b? nh? Optane Memory giúp máy tính gi?m th?i gian kh?i ??ng Windows 10 , kh?i ch?y ?ng d?ng nhanh h?n, t?i ?u tr?i nghi?m máy tính t? ho?t ??ng t??ng tác truy?n thông xã h?i ??n tr?i nghi?m gi?i trí và game c?a ng??i dùng.

Gi?i pháp l?u tr? b? nh? ??m m?i nh?t c?a Intel không ph?i là cách ?? t?ng hi?u su?t cho các h? th?ng máy tính cao c?p, b?i hãng này d? ki?n tung ra lo?i ? l?u tr? Optane SSD cho ng??i dùng cá nhân vào cu?i n?m nay. ? th? h? ??u tiên, Optane Memory t?p trung t?ng c??ng hi?u n?ng cho nh?ng máy tính ?ang s? d?ng ? c?ng c? HDD , nh?ng v?n có th? ???c s? d?ng ?? truy c?p nhanh h?n vào các ? SSD SATA ho?c ? ??a lai SSHD (dù s? không ti?t ki?m chi phí). M?c tiêu c?a Intel ? th? h? Optane Memory ??u tiên là ??a HDD lên m?c hi?u n?ng SSD v?i chi phí t?ng thêm khiêm t?n.

Ng??i dùng c?n l?u ý b?i hi?n nay b? nh? Optane Memory có khá nhi?u h?n ch?: ?òi h?i bo m?ch ch? có giao ti?p M.2 và h? tr? BIOS cho Optane, bo m?ch ch? s? d?ng chipset Intel (g?m Z270, Q270, H270, Q250, B250 và C236) và ch? h? tr? b? x? lý Intel Kaby Lake th? h? th? 7 (Core i3, i5 và i7, có th? h? tr? thêm nh?ng th? h? m?i h?n). Trong s? các h? ?i?u hành hi?n h?u thì Windows 10 64-bit là h? ?i?u hành ???c h? tr? duy nh?t.

Do b? nh? Optane Memory ???c g?n vào giao ti?p M.2 trên bo m?ch ch? nên ng??i dùng s? không c?n lo?i b? thi?t b? ph?n c?ng nào, nh?ng thanh nh? ph?i ???c g?n ? giao ti?p M.2 k?t n?i v?i các làn PCIe do chipset ?i?u khi?n (m?t s? bo m?ch ch? có giao ti?p M.2 không h? tr? Optane ho?c Rapid Storage Technology RAID). Thêm vào ?ó, Optane Memory h? tr? duy nh?t ? l?u tr? HDD/SSD cài ??t Windows (cùng các phân vùng trên ? này).

Intel Optane Memory: “c?u cánh” cho HDD? 3

?? thi?t l?p Optane Memory, ng??i dùng ch? c?n g?n thanh nh? vào khe M.2, cài ??t trình ?i?u khi?n, sau ?ó ghép n?i b? nh? Optane Memory v?i ? HDD (kh?i ??ng Windows). Khi ng??i dùng ?ã cài ??t và kh?i ch?y, Optane Memory s? nh?n di?n và di chuy?n m?t s? t?p tin ? h? ?i?u hành vào thanh nh? ?? t?ng hi?u su?t. Tr??ng h?p quy?t ??nh tháo thanh nh? ra, ng??i dùng c?n ph?i b? ghép n?i Optane Memory và HDD tr??c, n?u không s? b? m?t m?t s? d? li?u và có nguy c? không th? kh?i ??ng Windows . Sau l?n kh?i ??ng ??u tiên, Optane Memory s? h?c h?i, d? ?oán và l?u tr? d? li?u s? ???c yêu c?u, cung c?p kh? n?ng truy c?p nhanh vào các tác v? có kh?i l??ng d? li?u l?n, th?m chí là các trò ch?i. Do v?y, ?? phát huy tác d?ng c?a Optane Memory, ng??i dùng c?n ch?y ?ng d?ng th??ng dùng kho?ng 4-5 l?n thì khi ?ó b? nh? này m?i th?c s? t?ng t?c cho HDD.

S? h?p d?n c?a Optane Memory có l? v?n còn h?n ch? ? th?i ?i?m ban ??u. Theo ?ánh giá c?a chuyên trang GameSpot, b? ?ôi Optane Memory và HDD ch?a th? thay th? SSD do ng??i dùng có th? ph?i ??i phó v?i v?n ?? t?c ngh?n b? nh? ??m, nh?ng dù sao ?i n?a thì ch?c ch?n r?ng hi?u n?ng c?a b? ?ôi v?n nhanh h?n nhi?u so v?i m?t ? c?ng tiêu chu?n. Ít ra thì công ngh? m?i c?a Intel cho phép ng??i dùng kh?i ??ng máy tính nhanh h?n, làm cho h? th?ng ?áp ?ng nhanh h?n, và các trò ch?i kh?i ??ng và các ?ng d?ng nhanh h?n v?i m?c chi phí t?ng thêm không quá ??t.

Intel Optane Memory: “c?u cánh” cho HDD? 4

Do ?ó, ? ph??ng diê?n ng???i du?ng cá nhân, Intel Optane Memory la? gia?i pha?p kh? thi ?ê? ca?i thiê?n tô?c ?ô? cho ng??i ?ang s?? du?ng HDD, ??c bi?t là nh?ng ai có nhu c?u dung l??ng l?u tr? cao hàng TB c?a HDD nh?ng không nhi?u ti?n ?? mua nhi?u SSD. Hi?n nay, giá bán Optane Memory b?n 16 và 32GB c?ng ngang ng?a v?i SSD SATA lo?i 120GB và 240GB, cho th?y Intel ?ang quy?t tâm ??a hình th?c Optane Memory + HDD c?nh tranh tr?c ti?p v?i SSD + HDD. Rõ ràng ?ây là quy?t ??nh không d? dàng cho ng??i dùng khi mà giá SSD dung l??ng cao l?i có xu h??ng gi?m.

T?nh táo tr??c l?i qu?ng cáo

Optane Memory ???c ??n th?i nh? là m?t “c?u cánh” giúp HDD v??n t?i hi?u n?ng c?a SSD, th?c t? thì sao?

Test Lab ti?n hành th? nghi?m v?i thanh nh? Optane Memory 32GB cùng ? HDD Seagate Baracuda 2TB b?ng ATTO Disk Benchmark. ? phép th? này, t?c ?? ??c ng?u nhiên c?a ? HDD ???c Optane Memory t?ng c??ng khá ?n t??ng t? 170,4MB/s t?ng ??n 1.412,8MB/s – t?c g?n 8,3 l?n, trong khi t?c ?? ghi ng?u nhiên t?ng 1,78 l?n t? 167,7MB/s lên 298,8MB/s. Thêm vào ?ó, th?c t? ki?m ch?ng cho th?y s? k?t h?p gi?a HDD và Optane Memory giúp th?i gian PC kh?i ??ng vào Windows 10 nhanh h?n h?n ch? t?m 10-15 giây, ??ng th?i t?c ?? m? và t?i c?nh nh?ng ?ng d?ng ho?c game (Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Dragon Age Inquisition, Fallout 4) ??u nhanh h?n t? 40% tr? lên so v?i khi ch? s? d?ng HDD. ?i?u này có ngh?a là Optane Memory 32GB ?ã giúp ? HDD t?ng m?nh c? v? kh? n?ng ??c và ghi ng?u nhiên. Do ?ó, n?u có nhu c?u s? d?ng HDD ho?c ?ang s? d?ng HDD cho máy tính ch?y b? x? lý Kaby Lake thì Optane Memory s? là tùy ch?n nâng c?p ?áng giá cho ng??i dùng.

Tuy nhiên, n?u so t?c ?? v?i 1 ? SDD thông th??ng nh? SSD Kingston HyperX Savage 240GB (t?c ?? ??c và ghi ng?u nhiên ??t l?n l??t là 562,7MB/s và 541,7MB/s) thì nhìn qua b? ?ôi Optane Memory 32GB cùng ? HDD Seagate Baracuda 2TB có t?c ?? ??c ng?u nhiên nhanh g?p 2,5 l?n ? SSD nh?ng t?c ?? ghi ng?u nhiên l?i kém g?n g?p ?ôi (1,8 l?n). Do ?ó, n?u ng??i dùng c?n sao chép d? li?u th??ng xuyên vào ? l?u tr? thì rõ ràng SSD v?n có ?u th? h?n v? t?c ?? ghi.

Theo lý thuy?t ho?t ??ng c?a b? nh? Optane Memory, nh?ng d? li?u c?n dùng c?a các ?ng d?ng kh?i ch?y g?n nh?t s? ???c l?u vào thanh nh? Optane Memory ?? h? th?ng có th? l?y ra s? d?ng nhanh nh?t. Do ?ó, ch? nh?ng ?ng d?ng ?ã có d? li?u ch?a s?n trong thanh nh? m?i ??t t?c ?? nhanh h?n lúc ch? dùng HDD, còn n?u d? li?u ?ã l?u l?i b? xóa kh?i thanh nh? (do ??y d? li?u) thì t?c ?? ch?y ?ng d?ng s? “tr? v?” nh? lúc ch? dùng HDD. ?ây là ?i?m khác bi?t so v?i SSD b?i SSD có t?c ?? ??c và ghi ?n ??nh “m?i lúc m?i n?i” b?t k? d? li?u l?u ? ?âu.

B?i v?y, so sánh v?i SSD (SATA 3) thì s? h? tr? c?a th? h? Optane Memory ??u tiên ch? giúp HDD t?ng ?áng k? t?c ?? ??c ng?u nhiên (v?i ?i?u ki?n d? li?u ?ã l?u s?n trong thanh nh?), còn t?c ?? ghi tuy c?ng ???c c?i thi?n nh?ng không ?áng k?. B?i v?y, ng??i dùng s? c?n l?u ý nhu c?u s? d?ng ?? l?a ch?n cho phù h?p, tránh v? m?ng “HDD nh? SSD”.

Kh? n?ng tiêu th? ?i?n n?ng và thông s? ?? b?n c?a b? nh? Optane Memory ch?a ???c ?n t??ng l?m. Công su?t ho?t ??ng 3,5W th?p h?n nhi?u SSD M.2 PCIe và ?? th?p ??n n?i vi?c ?i?u ch?nh nhi?t không thành m?t v?n ??. Công su?t nhàn r?i 1W c?ng không h?p d?n b?i nhi?u SSD M.2 NVMe c?ng ??t m?c này. Và b?i vì con s? ?i?n n?ng tiêu th? còn ph?i c?ng thêm ph?n tiêu th? ?i?n c?a ? HDD nên c?u hình b? nh? ??m Optane s? không mang l?i s? ti?t ki?m ?i?n n?ng.
V? thông s? k? thu?t, không có gì ?áng ng?c nhiên khi th?y t?c ?? ??c tu?n t? th?p h?n so v?i các ? SSD NVMe t?c ?? cao (900MB/s cho thanh nh? 16GB và 1.350MB/s cho thanh nh? 32GB.)
Trong khi ?ó, nhi?u k?t qu? th? nghi?m cho th?y t?c ?? ??c c?a HDD khi k?t h?p b? nh? Optane Memory có th? t?ng g?p nhi?u l?n so v?i m?c khi không k?t h?p, và có th? g?p ?ôi so v?i SSD SATA (m?c 500MB/s). Tuy nhiên, t?c ?? ghi l?i không ???c c?i thi?n ?áng k? và kém h?n SSD.

 

PC WORLD VN, 07/2017
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 36
 • Khách viếng thăm: 20
 • Máy chủ tìm kiếm: 16
 • Hôm nay: 9,899
 • Tháng hiện tại: 9,899
 • Tổng lượt truy cập: 60,314,311

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465