tam quoc

 

Cuộc đua mới trên thị trường máy tính

Đăng lúc: Thứ hai - 05/12/2016 17:05 - Người đăng bài viết: admin
 

Với hai sự kiện được tổ chức cách nhau một ngày, Apple và Microsoft đã khiến giới công nghệ ngạc nhiên với những laptop và để bàn mới có thiết kế và tính năng đột phá.

  • Th? tr??ng máy tính b?ng không nh? mong ??i
  • Th? tr??ng PC lao d?c khi?n Intel sa th?i 12.000 nhân viên
  • Th? tr??ng PC t?t d?c ngoài d? ?oán
  • Th? tr??ng laptop: Apple 'ngoi lên' nh?ng v?n x?p sau HP và Lenovo

Th? tr??ng máy tính th?i ??nh cao v?n nh?n nh?p v?i hàng lo?t tên tu?i IBM, Compaq, Dell, HP, Acer, Asus, Lenovo… nh?ng các s?n ph?m bán ra th? tr??ng ít có ?i?m nh?n, ngo?i tr? iMac c?a Apple. M?i chuy?n h?a h?n s? thay ??i khi Microsoft ?ã vào cu?c v?i dòng Surface Studio gi?i thi?u hôm 26/10. Riêng ? m?ng máy tính xách tay, Apple v?i th??ng hi?u MacBook và MacBook Pro luôn “t?a sáng”, thì nay thêm m?t l?n n?a MacBook Pro ti?p t?c ???c c?i ti?n v?i màn ra m?t ?n t??ng t?i s? ki?n “Hello Again” hôm 27/10, quy?t không b? t?t l?i so v?i Surface Book c?a Microsoft chào ??i n?m ngoái. Xem ra, ???ng ?ua m?i ?ã ???c hai k? phùng ??ch th? kh?i ??ng.

Surface Studio – PC All-in-One ??u tiên c?a Microsoft 

?ây là dòng máy tính All-in-One ??u tiên c?a Microsoft ???c g?n mác Surface. ?i?m gây ?n t??ng tr?c di?n v?i ng??i dùng ? Surface Studio là ? màn hình c?m ?ng ?? phân gi?i cao v?i thi?t k? kim lo?i sang tr?ng và siêu m?ng.

Theo Microsoft, Surface Studio là dòng máy tính All-in-One có thi?t k? m?ng nh?t hi?n nay v?i ph?n màn hình có ?? dày 12,5mm (iMac Retina 5K 27 inch c?a Apple có ?? dày 20,3mm). Bên c?nh ?ó, Surface Studio có thi?t k? b? khung b?ng kim lo?i nhôm c?ng, v?a ch?c ch?n v?a sang tr?ng, thay vì ch?t li?u Magnesium nh? Surface Pro hay Surface Book. 

Ph?n b?n l? n?i gi?a chân ?? v?i màn hình (Zero Gravity Hinge) ???c hãng thi?t k? ??c bi?t giúp ng??i dùng nhanh chóng kéo màn hình t? t? th? ??ng sang t? th? nghiêng (th?p nh?t m?t góc 20 ??). 

Surface Studio c?ng nh? iMac c?a Apple dùng màn hình h? tr? c?m ?ng 10 ?i?m và ???c ph? l?p kính c??ng l?c Gorilla Glass. M?c dù v?y, n?u so v?i iMac thì m?t ?? ?i?m ?nh c?a thi?t b? này kém c?nh h?n chút ít v?i 192ppi, ?? phân gi?i 4.500x3.000 pixel (so v?i m?c 5.120x2.880 pixel và m?t ?? ?i?m ?nh 218ppi trên iMac 27 inch Retina 5K).

Dòng máy tính này c?ng h? tr? v? v?i bút Surface Pen v?i ?? nh?y ??t 1.024 m?c ?? l?c nh?n. Bên c?nh ?ó, Surface Studio c?ng t??ng thích v?i ph? ki?n m?i là Surface Dial. Ph? ki?n này giúp ng??i dùng có th? thao tác, tinh ch?nh, thay ??i các tùy ch?n trong lúc làm vi?c. Ch?ng h?n nh? m? menu, thay ??i công c?, xoay h??ng b?n v?, phóng to thu nh?...

Cu?c ?ua m?i trên th? tr??ng máy tính 1
Ng??i dùng d? dàng ch?nh t? th? c?a Surface Studio.

V? c?u hình, Surface Studio ???c Microsoft trang b? b? x? lý Core i th? h? th? 6 ( Skylake ), GPU c?a Nvidia, RAM t? 8GB ??n 32GB, b? l?u tr? lai t?c ?? cao. Phiên b?n th?p nh?t dùng Chip Intel Core i5, ?? h?a GeForce GTX 965M, RAM 8GB - 1TB Hybrid Drive s? có giá 2.999USD. Ngoài ra, hai phiên b?n dùng chip Intel Core i7 c?u hình m?nh có giá l?n l??t là 3.499 USD và 4.199 USD.

S?n ph?m này c?ng ???c trang b? 4 c?ng k?t n?i USB 3.0, c?ng LAN, mini DisplayPort , ngõ c?m tai nghe 3,5 mm và khe th? nh? SDXC, và h? tr? các k?t n?i Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac, camera 5 megapixel h? tr? b?o m?t Windows Hello, công ngh? âm thanh Stereo 2.1 Dolby Audio.

Có th? nói, Surface Studio là ??i th? th?c s? c?a dòng iMac màn hình Retina 5K nói riêng và gia ?ình iMac nói chung c?a Apple v?n không có ??i th? trên th? tr??ng máy tính ?? bàn t?t-c?-trong-m?t.

Bên c?nh Surface Studio, Microsoft c?ng c?p nh?t c?u hình cho Surface Book v?i chip x? lý Intel Core i7 nh?m mang l?i hi?u n?ng cao h?n. Hãng này cho bi?t, Surface Book m?i có kh? n?ng x? lý m?nh g?p ?ôi so v?i th? h? ??u tiên, th?i gian dùng pin ??t 16 gi? (cao h?n 30% so v?i ng??i ti?n nhi?m). Ngoài ra, thi?t k? c?a s?n ph?m không thay ??i. Giá bán tham kh?o 2.399 USD.

Bên c?nh Surface Dial ??c ?áo, Microsoft còn bán ra các ph? ki?n ?? dùng v?i Surface nh? bàn phím công thái h?c m?i Surface Ergonomic Keyboard (giá 130 USD), bàn phím Surface Keyboard h? tr? c?m bi?n vân tay và chu?t Bluetooth Surface Mouse v?i nút gi?a b?ng kim lo?i.

V? ph?n m?m, Microsoft tung ra b?n c?p nh?t Windows 10 Creators Update h? tr? t?t h?n cho dân thi?t k? chuyên nghi?p. ?ng d?ng Paint 3D m?i giúp ng??i dùng v? 3D ??n gi?n và nhanh chóng h?n.

MacBook Pro “l?t xác” – C?ng c? ngôi v??ng ? m?ng laptop

MacBook Pro trong l?n ra m?t này có thi?t k? c?i ti?n l?n nh?t trong h?n 8 n?m tr? l?i ?ây. C?ng v?i 2 tùy ch?n kích th??c màn hình 13,3 và 15,4 inch nh?ng MacBook Pro m?i có thi?t k? gi?ng v?i MacBook 12 inch ra m?t vào ??u n?m 2015. S?n ph?m có thi?t k? hoàn toàn b?ng kim lo?i k? c? ph?n b?n l? (tr??c ?ây ???c làm b?ng nh?a), có phiên b?n màu xám Space Gray và màu b?c truy?n th?ng.

V? kích th??c, phiên b?n 13 inch m?ng h?n 17%, nh? h?n 23%, phiên b?n 15 inch thì m?ng h?n 14%, nh? h?n 20% so v?i các dòng MacBook Pro ti?n nhi?m. S?n ph?m ???c trang b? c?ng USB-Type C t??ng t? nh? trên MacBook 12 inch, bàn di chu?t trackpad c?m ?ng l?c nh?n Force Touch l?n h?n g?p hai l?n so v?i MacBook Pro ti?n nhi?m.

Bàn phím c?a MacBook Pro m?i ??c bi?t ? ch? các phím ch?c n?ng ???c thay th? b?ng màn hình OLED Retina c?m ?ng có kh? n?ng hi?n th? thông tin, ch?c n?ng d?a trên t?ng ng? c?nh mà Apple g?i là Touch Bar.

Apple cho bi?t, Touch Bar có kh? n?ng thích ?ng linh ho?t v?i t?ng ?ng d?ng, màu s?c c?a màn hình ph? này có th? t? ??ng thay ??i d?a trên n?i dung và gam màu c?a ?ng d?ng.

Hi?n t?i, bên c?nh các ?ng d?ng c?a Apple thì m?t s? ?ng d?ng l?n c?a Adobe, Microsoft... c?ng ?ã h? tr? Touch Bar c?a MacBook Pro m?i. Các l?p trình viên có th? trang b? ch?c n?ng cho thanh Touch Bar b?ng vi?c c?p nh?t cho ?ng d?ng c?a mình thông qua gói phát tri?n m?i c?a Apple.

MacBook Pro m?i c?ng ???c trang b? b? c?m bi?n nh?n di?n d?u vân tay Touch ID th? h? th? 2 (gi?ng nh? trên iPhone 6S) v?i b? m?t ???c làm b?ng tinh th? sapphire ch?ng tr?y. Chip Apple T1 có ch?c n?ng v?n hành ch?c n?ng Touch ID ?? ph?c v? vi?c ??ng nh?p nhanh h? th?ng, b?o m?t... bao g?m c? ch?c n?ng Secure Enclave cho Apple Pay.

V? màn hình, phiên b?n 13,3 inch h? tr? ?? phân gi?i Retina 2.560x1.600 pixel, có th? xu?t hình ?nh ra 1 màn hình 5K và 2 màn hình 4K cùng lúc. Trong khi ?ó b?n 15,4 inch h? tr? m?c 2.880x1.800 pixel và h? tr? xu?t hình ?nh ra 2 màn hình 5K và 4 màn hình 4K cùng lúc. Apple cho bi?t, MacBook Pro m?i có ?? sáng cao h?n 67%, ?? t??ng ph?n cao h?n 67%, màu s?c th? hi?n t?t h?n 25% so v?i màn hình Retina c?a MacBook 12 inch.

V? c?u hình, phiên b?n 15 inch ???c trang b? chip x? lý Intel Core i7 4 nhân th? h? th? 6, ?? h?a Radeon Pro v?i b? nh? VRAM lên ??n 4GB mang l?i t?c ?? nhanh h?n 2,3 l?n, l?u tr? SSD Superfast 2TB có t?c ?? truy xu?t d? li?u nhanh h?n 50% so v?i các dòng MacBook Pro tr??c ?ó.

C? ch? t?n nhi?t m?i b?ng qu?t c?a MacBook Pro m?i ???c thi?t k? l?i hi?u qu? h?n, h? th?ng loa c?ng ???c làm l?i ?? mang l?i tr?i nghi?m âm thanh t?t h?n. Riêng phiên b?n 13 inch thì ???c trang b? chip Intel Core i5 ho?c i7, nhân ?? h?a tích h?p Intel Iris Graphics, l?u tr? Superfast SSD.

MacBook Pro m?i ???c tích h?p 4 c?ng Thunderbolt 3 kiêm USB-C và khe c?m tai nghe. Apple chính th?c lo?i b? c? ch? c?m s?c Magsafe và thay vào ?ó là ng??i dùng s?c máy b?ng c?ng USB Type-C. V? pin, c? hai phiên b?n MacBook Pro 13 inch và 15 inch ??u ??t th?i l??ng dùng liên t?c 10 gi?.

Phiên b?n 13 inch Touch Bar có giá t? 1.799USD (tùy c?u hình), b?n 15 inch Touch Bar có giá t? 2.399USD (tùy c?u hình). 

Cu?c ?ua m?i trên th? tr??ng máy tính 2
MacBook Pro m?i có thi?t k? “l?t xác”v?i màn hình ph? OLED ?a n?ng.
PC World VN 11/2016

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

nhộn nhịp

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 89
  • Khách viếng thăm: 59
  • Máy chủ tìm kiếm: 30
  • Hôm nay: 18,422
  • Tháng hiện tại: 567,207
  • Tổng lượt truy cập: 50,152,373

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058