tam quoc

 

Top 10 công nghệ PC và xu hướng đột phá

Đăng lúc: Thứ bảy - 15/04/2017 19:53 - Người đăng bài viết: admin
 

Một loạt công nghệ mới trong thời gian tới sẽ đưa máy tính cá nhân vào thời của VR, AI và 5G.

  • B?o v? tính riêng t? - Nhu c?u chính ?áng
  • Ng??i Vi?t v?n vô t? xài Windows l?u, vì sao?
  • 5 l?nh v?c công ngh? t?ng tr??ng trong n?m 2017
  • 8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake
Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 1

Không th? ph? nh?n r?ng PC ngày nay càng tr? nên nhanh h?n, m?nh h?n, quy?n r? h?n và th?m chí là thông minh h?n. Hàng lo?t công ngh? m?i d?n d?p ???c ??a vào các dòng máy tính cá nhân (laptop và desktop) nh? th?c t? ?o VR , video 4K và k?t n?i 5G . 

VR PC tr? nên ph? bi?n

Hi?n nay, nhi?u s?n ph?m kính th?c t? ?o VR ?ã có m?t trên th? tr??ng v?i ?? ki?u dáng và kích c?. Các nhà s?n xu?t PC nh? Dell, Asus, Acer, Lenovo hay HP c?ng s? tung ra m?t s? m?u headset th?c t? ?o lai khác nh?m cho phép ng??i dùng t??ng tác v?i các v?t th? 3D ???c hi?n th? theo ki?u hình ?nh n?i ch?ng lên trên n?n t?ng ??i s?ng th?c t?i. 

Thi?t b? VR s? cung c?p s? t??ng tác gi?a con ng??i v?i máy tính ? t?m cao m?i, mang ??n nhi?u thú v? h?n khi t?o d?ng v?t th? 3D, ch?i game, xem phim hay ch? ??n gi?n là ti?n hành ?àm tho?i qua Skype. Nh?ng “Holographic PC” (máy tính s? d?ng công ngh? hình ?nh 3D Holographic) s? có b? x? lý Intel , ?? h?a tích h?p và có th? thêm m?t máy quay camera 3D RealSense giúp nh?n di?n v?t th?, ?o kho?ng cách và cung c?p nh?ng góc nhìn m?i v? môi tr??ng xung quanh.

 

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 2
Tr?i nghi?m game th?c t? ?o VR trên PC.

Giá ? l?u tr? s? t?ng

Nhu c?u s? d?ng SSD gia t?ng m?nh khi?n l??ng cung thi?u h?t tr?m tr?ng là m?t trong nh?ng nguyên nhân chính ??y giá bán lên cao, và có th? ?nh h??ng ??n giá c?a các dòng laptop và máy tính 2-trong-1. H?n th?, m?t s? dòng laptop trang b? ? SSD 512GB có giá bán cao ??n không ng? nên ?a ph?n các nhà s?n xu?t PC ch?n gi?i pháp v?n cung c?p ? SDD ? m?c dung l??ng 128GB ho?c 256GB, ho?c chuy?n sang dùng ? SSHD ?? gi?m chi phí s?n xu?t. 

L?u ý r?ng chính ng??i dùng s? ph?i tính toán ch?n ? l?u tr? m?t cách khôn ngoan, b?i vi?c tháo vít m?t máy tính siêu m?ng 2-trong-1 ?? thay th? ? SSD không ph?i là chuy?n d? làm.

 

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 3
SSD giúp t?ng m?nh hi?u n?ng h? th?ng PC ch?i game.

Ra l?nh cho PC b?ng gi?ng nói

D? báo s? c?nh tranh quy?t li?t gi?a nh?ng “ tr? lý s? ” kích ho?t b?ng gi?ng nói nh? Siri c?a Apple, Alexa c?a Amazon, Assistant c?a Google và Cortana c?a Microsoft s? tr? nên thú v? h?n trong n?m 2017. Ng??i dùng s? có th? nói l?n ?? ra l?nh cho Cortana ?i?u khi?n máy tính ch?y Windows 10 t? kho?ng cách xa nh? vào công ngh? “nh?n d?ng gi?ng nói t? xa” mà Intel và Microsoft ?ang h?p tác phát tri?n. 

Cho ??n nay, Cortana ch? làm vi?c t?t nh?t n?u ng??i dùng ? g?n PC, do ?ó v?i s? h? tr? c?a công ngh? m?i, ch?c ch?n r?ng hàng tri?u máy tính ch?y Windows s? thành ??i th? c?nh tranh v?i s?n ph?m loa Amazon Echo (?i?u khi?n b?ng gi?ng nói). Cortana s? còn h?n Amazon Echo b?i có th? truy c?p thông tin t? ?ám mây, trò chuy?n v?i chatbot, ki?m tra email và th?c thi m?t s? tác v? khác.

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 4
Tr? th? Cortana trên Windows 10.

AMD b?t k?p cu?c chi?n b? x? lý v?i Intel

Th? “vô ??i” c?a Intel trong cu?c ?ua “CPU PC” trong h?n 1 th?p k? qua s?p có nguy c? b? phá v? v?i s? xu?t hi?n c?a b? x? lý AMD Ryzen (ki?n trúc Zen). AMD tuyên b? Ryzen nhanh h?n các b? x? lý hi?n t?i ??n 40% trên lý thuy?t, khi?n nhi?u ng??i nung n?u ý ??nh chuy?n sang n?n t?ng PC dùng b? x? lý và chipset AMD do Kaby Lake không quá h?p d?n so v?i Skylate.

Theo l? trình phát tri?n s?n ph?m, Ryzen s? ??i ??u tr?c ti?p v?i b? x? lý Intel Kaby Lake ngay trong quý 1/2017. ??u tiên, Ryzen s? ra m?t trên m?t s? dòng PC chuyên game, sau ?ó m?i m? r?ng sang các dòng desktop và laptop khác. D? ki?n sau Rysen, b? x? lý 10nm Cannonlake s? ???c AMD gi?i thi?u vào d?p cu?i n?m 2017.

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 5
B? x? lý AMD Ryzen.

Laptop ki?n trúc ARM h?i sinh

Th?t b?i th?m h?i trong l?n ??u tiên thi?t k? máy tính dùng ki?n trúc ARM (ARM PC) ch?y Windows RT ?ã khi?n ng??i dùng hoài nghi v? vi?c ti?p t?c tri?n khai ý t??ng táo b?o này. Nh?ng Microsoft không t? b? ý ??nh, ??c bi?t là khi 5G b?t ??u thành hi?n th?c và vi?c k?t n?i di ??ng trong PC tr? nên c?n thi?t trong cu?c s?ng công ngh?. 

Theo th?a thu?n gi?a Microsoft và Qualcomm , trong n?m 2017 thì 2 hãng này s? chính th?c gi?i thi?u m?t s? m?u ARM PC ch?y h? ?i?u hành Windows 10 dùng Snapdragon 835 – lo?i chip v?n dùng r?t ph? bi?n cho smartphone. Riêng các dòng laptop siêu m?ng ki?n trúc ARM s? có b? ??nh tuy?n tích h?p và th?i gian s? d?ng pin lâu h?n. ???c bi?t, nh?ng chi?c máy tính d?a trên ki?n trúc ARM s? ch?y ???c c? ?ng d?ng Win32 thông qua m?t trình gi? l?p. 

Hi?n t?i, không có nhà s?n xu?t máy tính nào công b? gi?i pháp máy tính ch?y Windows 10 ki?n trúc ARM, do h? v?n còn b? ám ?nh b?i g??ng th?t b?i v?i Windows RT và r?t nhi?u thách th?c th?c khác. Ch?ng h?n, chip Snapdragon không so ???c t?c ?? v?i nh?ng m?u CPU cao c?p x86 c?a Intel hay AMD, th?m chí ban ??u s? không h? tr? các ?ng d?ng 64-bit (?ang ???c s? d?ng r?t r?ng rãi). Bên c?nh ?ó, trình gi? l?p ch?y ?ng d?ng Win32 có th? s? còn h?n ch? kh? n?ng khai thác t?i ?a ph?n c?ng c?a ARM PC.

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 6
Microsoft v?n nuôi khát v?ng máy tính ki?n trúc ARM.

Bluetooth 5 t?ng c??ng k?t n?i không dây

Máy tính xách tay và 2-trong-1 s? ???c trang b? công ngh? không dây Bluetooth 5 m?i nh?t. Bluetooth 5 s? là b?n nâng c?p ?áng giá, cho k?t n?i dài h?n và nhanh h?n so v?i công ngh? Bluetooth 4.2 ?ã quá c?. M?t khác, Bluetooth 5 h? tr? t?c ?? truy?n t?i d? li?u lên ??n 2Mbps, nhanh g?p ?ôi Bluetooth 4.2.

M?t trong nh?ng tính n?ng sáng giá c?a Bluetooth 5 là cho phép PC k?t n?i không dây v?i nhi?u thi?t b? ? cách xa ??n 400m. Theo ?ánh giá c?a m?t s? chuyên gia thì kho?ng cách ho?t ??ng hi?u qu? khi dùng Bluetooth 5 vào kho?ng 120m.

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 7
Bluetooth 5 t?ng g?p ?ôi t?c ?? truy?n t?i d? li?u.

Màn hình chu?n 4K và HDR

Nh?ng dòng máy tính xách tay th?i th??ng nh? Dell XPS 13 hay Lenovo Yoga 910 ??u có màn hình khung vi?n siêu m?ng (edge-to-edge) tuy?t ??p – m?t ??c ?i?m có th? s? ???c m? r?ng trên laptop trong n?m 2017. Bên c?nh ?ó, màn hình 4K h? tr? công ngh? HDR c?ng s? góp ph?n làm cho game và phim ?nh tr? nên ?n t??ng h?n h?n khi s? d?ng laptop.

Hi?n nay, công ngh? HDR ?ã có m?t trong nhi?u dòng TV, camera và màn hình máy tính. Tuy v?y, ít ng??i bi?t ?ang có m?t tr?n chi?n chu?n HDR x?y ra gi?a DolbyVision và HBR3, dù các nhà s?n xu?t b? x? lý ?? h?a v?n luôn h? tr? c? 2. ? m?t khía c?nh khác, AMD mong ??i DolbyVision s? giành chi?n th?ng cu?i cùng.

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 8
Dell XPS 13 s? h?u màn hình khung vi?n siêu m?ng.

Công ngh? l?u tr? và b? nh? m?i

Ra m?t cùng lo?t bo m?ch ch? chipset Intel 200 series và b? x? lý Kaby Lake th? h? th? 7, công ngh? Intel Optane ???c mong ??i s? th?ng nh?t các chu?n dùng cho ? l?u tr? SSD và b? nh? RAM, mang ??n s? thay ??i tri?t ?? trong ki?n trúc máy tính. Nh?ng ?i?u này s? không x?y ra trong m?t vài n?m và ??ng th?i nh?ng k? v?ng ban ??u cho Optane là khá khiêm t?n.

D?a trên n?n t?ng 3D Xpoint, Optane là công ngh? m?i do Intel h?p tác phát tri?n v?i Micron. Lo?t ? SSD Optane ??u tiên, ???c k? v?ng nhanh h?n ? SSD th??ng g?p 10 l?n, s? trang b? trong nh?ng dòng PC cao c?p, ch? v?i m?t m?c chi phí nh? t?ng thêm. 

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 9
Công ngh? Optane Memory giúp SSD t?ng t?c h?n 10 l?n chu?n c?.

Nhi?u thay ??i cho bàn phím

?ã có nhi?u s? thay ??i thú v? trong n?m 2016: Apple thêm Touch Bar trong khi Lenovo hoán ??i bàn phím c?ng b?ng bàn phím ?o trên b?ng ?i?u khi?n c?m ?ng ??u vào cho Yoga Book. B?ng ?i?u khi?n c?m ?ng ??u vào còn có th? dùng ?? v? ho?c ghi chép v?i bút stylus.

Lenovo tin r?ng ng??i dùng th??ng so?n v?n b?n trên thi?t b? di ??ng s? nhanh chóng thích ?ng và yêu thích lo?i bàn phím ch?m c?m ?ng này. Không nh?ng th?, Lenovo còn mu?n mang bàn phím ?o lên c? Chromebook và các dòng máy tính 2-trong-1 do tính linh ho?t ch?m c?m ?ng và không gh? gh? nh? bàn phím c?ng.

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 10
Bàn phím c?m ?ng trên Lenovo Yoga Book.

Chia tay giao ti?p c?

Các nhà s?n xu?t PC có th? s? ch?a ?? m?nh m? ?? d? b? jack c?m tai nghe và khe c?m th? nh? SD trên PC, song giao ti?p USB 2.0 có th? s? s?m b? xóa s?. Th?m chí m?t s? giao ti?p “huy?n tho?i” nh? VGA, DVI-D s? ph?i nh??ng ch? cho USB Type-C - giao ti?p ?a n?ng ph?c v? nhi?u m?c ?ích nh? k?t n?i màn hình, s?c thi?t b? di ??ng… 

Top 10 công ngh? PC và xu h??ng ??t phá 11
Giao ti?p USB Type-C nh? g?n h?n nh?ng ?a n?ng.

PC World VN 02/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

thức thức

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 110
  • Hôm nay: 10,504
  • Tháng hiện tại: 407,573
  • Tổng lượt truy cập: 53,684,035

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058