Apple khai tử Touch ID vào năm 2018

Apple được dự báo là sẽ sớm khai tử bảo mật vân tay vào năm trên toàn bộ sản phẩm ra mắt trong năm 2018 để thay bằng tính năng TrueDepth Camera và Face ID.
  • Galaxy Note 9 tích h?p b?o m?t vân tay d??i màn hình
  • Thêm tr??ng h?p iPhone 8 Plus b? phù pin
  • Smartphone không vi?n Microsoft l? ?nh th?c t?
  • iOS 11: Nh?ng ?i?u ??n gi?n mà b?n có th? làm v?i Files App
  • MacOS: Ghi chú c?c nhanh v?i ?ng d?ng Tyke

Apple cách ?ây ít lâu t?ng tung b? 3 iPhone m?i trong ?ó iPhone 8 và 8 Plus là 2 s?n ph?m v?n ???c trang b? Touch ID t?a nh? nh?ng phiên b?n tr??c ?ó. Tuy nhiên, v?i chi?c iPhone X, phiên b?n ??c bi?t ?ánh d?u k? ni?m l?ch s? 10 n?m dòng s?n ph?m này, Touch ID ?ã ???c lo?i b?, thay vào ?ó là camera tr??c v?i công ngh? TrueDepth Camera giúp nh?n di?n ch? nhân thi?t b? ch? trong tích t?c. T?i th?i ?i?m ?ó, làng smartphone ?ã râm ran r?ng ?ây có th? chính là d?u hi?u cho vi?c khai t? Touch ID trong t??ng lai.

Apple khai t? Touch ID vào n?m 2018 1
iPhone X s? d?ng tính n?ng Face ID ?? m? khóa.

Theo c?p nh?t m?i nh?t, chuyên gia phân tích k? c?u Ming Chi-Kuo c?ng ?ã tiên li?u ngày tàn c?a Touch ID ?ã ??n g?n. C? th? h?n, trang AppleInsider ?ã d?n l?i Kuo r?ng t?t c? m?u iPhone ra m?t trong n?m 2018 s? không còn s? d?ng Touch ID n?a. Thay vào ?ó, toàn b? d?i s?n ph?m này s? ???c ?ng d?ng công ngh? TrueDepth Camera và Face ID.

???c bi?t Apple cách ?ây b?n n?m t?ng mang Touch ID “?óng gói” vào m?u iPhone 5S. V? chuyên gia phân tích Ming Chi-Kuo c?ng tiên ?oán b??c chuy?n mình vào n?m t?i s? giúp Apple ti?p t?c d?n tr??c nh?ng ??i th? Android trên th? tr??ng. Tuy nhiên, theo d? báo t? gi?i quan sát, trong n?a ??u n?m 2018, các th??ng hi?u smartphone Trung Qu?c s? v?n ch?n cách tích h?p b?o m?t vân tay d??i màn hình.

Tuy nhiên, n?u l?i ng??c l?i dòng l?ch s? thì Apple không ph?i là k? tiên phong trong vi?c ??a b?o m?t vân tay lên iPhone. Motorola h?i ??u n?m 2011 ?ã d?n tr??c khi tung ra m?u smartphone Atrix tích h?p b?o m?t vân tay .
 

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn