Thêm tùy chọn ổ cứng di động siêu bền từ Apacer

Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 được thiết kế đạt chuẩn siêu bền dành cho quân đội nên hứa hẹn sẽ là một giải pháp giúp bảo vệ vẹn toàn dữ liệu quý giá cho người dùng.
  • T?ng quát v? USB Flash và USB di ??ng
  • Apacer gi?i thi?u b? ?ôi USB siêu nh? g?n và b?n b?
  • Kingston DataTraveler Elite G2 128GB: USB dung l??ng kh?ng, t?c ?? cao
  • USB b?o m?t Kingston DataTraveler 2000 có thêm tùy ch?n dung l??ng
  • Nên làm gì khi g?p l?i This device is currently in use

AC631 USB 3.1 Gen 1 là m?u ? c?ng di ??ng v?a ???c Apacer chính th?c gi?i thi?u h??ng ??n ng??i dùng ?ang ki?m tìm m?t gi?i pháp ?? s?c b?o v? an toàn d? li?u d?u cho môi tr??ng s? d?ng có tính kh?c nghi?t cao. Theo thông tin t? nhà s?n xu?t, Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 ???c ??m b?o ??t chu?n siêu b?n MIL-STD-810G 516.6 do quân ??i M? ?? ra.

?i?u này có ngh?a là n?u ng??i dùng có vô tính ?ánh r?i, m?u ? c?ng di ??ng Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 v?n ???c b?o v?. ?? cao t?i ?a mà Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 có th? ch?u ??ng ???c theo công b? ??t m?c 1,22m. Bên c?nh ?ó, v?i c?u trúc hoàn toàn ?óng kín, Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 c?ng có th? an toàn c? khi ch?ng máy "té n??c" ho?c khi tr?i b?t ch?t ?? nh?ng c?n m?a rào c?ng nh? môi tr??ng b?i b?m nh? các công trình xây d?ng.

Thêm tùy ch?n ? c?ng di ??ng siêu b?n t? Apacer 1
Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1.

Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 s? dùng giao ti?p USB Type-A c?ng ?ã ???c ch?ng nh?n an toàn qua th? nghi?m v?i ?? b?n 10.000 chu k? c?m và rút cáp, h?a h?n ??m b?o an toàn h?n n?a cho ng??i s? d?ng. Nh? trang b? chu?n k?t n?i t?c ?? cao USB 3.1 Gen 1, nên m?u ? c?ng di ??ng siêu b?n này có kh? n?ng truy?n d? li?u v?i t?c ?? ??t m?c 5Gbps.

Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 hi?n có các phiên b?n dung l??ng 1TB và 2TB. M?u Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 dung l??ng 2TB có th? l?u tr? 1 tri?u t?m ?nh, n?a tri?u t?p tin nh?c mp3 ho?c 833 gi? phim ?? phân gi?i Full HD. V?i Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 ng??i dùng có th? yên tâm mang d? li?u theo bên mình ??n b?t k? ?âu.

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn