Độ phủ của Android 7 vẫn rất thấp

Sau 6 tháng ra mắt, Android Nougat hiện chiếm 1,2% số thiết bị sử dụng nền tảng hệ điều hành của Google.
  • Ti?p t?c rò r? hi?u n?ng Qualcomm Snapdragon 835
  • Apple phát hành r?ng rãi iOS 10.1 beta 2
  • Nh?ng tính n?ng ?n thú v? trên macOS
  • Nhi?u ?ng d?ng VPN trên Android không an toàn
  • Android v?n d? b? t?n công h?n iOS

Theo c?p nh?t m?i nh?t t? Google, s? t?ng tr??ng c?a nh?ng thi?t b? s? d?ng n?n t?ng Android 7, c? phiên b?n Android 7.0 và Android 7.1 Nougat ??u v?n ? m?c không ?áng k?. C? th?, theo s? li?u th?ng kê trong tháng 2/2017 c?a Google, Android 7.0 ch? chi?m 0,9% l??ng thi?t b? Android và phiên b?n Android 7.1 có ph?n t? h?n khi d?ng l?i ? m?c 0,3%.

N?u so v?i s? li?u th?ng kê c?a tháng 1, giá tr? t?ng tr??ng c?a thi?t b? ch?y n?n t?ng Android 7 và Android 7.1 th?c s? không có gì ?áng chú ý. Nh? v?y, 6 tháng sau khi chính th?c ra m?t, c? Android 7.0 và Android 7.1 ch? chi?m 1,2% thi?t b? Android ?ang ho?t ??ng.

C?ng trong kho?ng th?i gian t? tháng 1/2017 ??n tháng 2/2017, m?c t?ng tr??ng c?a các thi?t b? Android Marshmallow v??t h?n 1%. Theo gi?i quan sát, s? li?u t?ng tr??ng thi?t b? n?n t?ng Android Marshmallow nhìn chung c?ng ? trong m?c d? ?oán vì m?t s? nhà s?n xu?t v?n tung ra nh?ng s?n ph?m m?i s? d?ng n?n t?ng Android Marshmallow.

?? ph? c?a Android 7 v?n r?t th?p 1
M?c t?ng tr??ng các phiên b?n Android theo s? li?u th?ng kê c?a Google.

S? li?u th?ng kê c?a Google c?ng cho th?y Android 5.0 và Android 5.1 Lollipop hi?n v?n chi?m 32,9% l??ng thi?t b? Android ?ang ho?t ??ng. Riêng phiên b?n 4.4 KitKat v?i tu?i ??i ?ã khá già d?n v?n hi?n h?u và chi?m 22% l??ng thi?t b? Android hi?n t?i.

Tr??c k?t qu? mà Google chia s?, có th? nh?n th?y m?t b?c tranh khá ?m ??m v? s? phân m?nh c?a n?n t?ng h? ?i?u hành Android. Theo gi?i quan sát, ?i?u này không ch? gây thêm s? ph?c t?p cho các nhà phát tri?n mà th?m chí còn là d?u hi?u cho th?y m?t l??ng l?n thi?t b? Android s? không bao gi? nh?n ???c b?n c?p nh?t h? ?i?u hành m?i nh?t và l? ???ng nhiên là c? nh?ng b?n vá l?i b?o m?t.
 

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn